Juridisch Spreekuur

Op zoek naar een Juridisch Spreekuur ? Sociaal Verhaal is een landelijk werkende organisatie die in overleg met gemeente en wijkorganisaties juridische spreekuren organiseert. Wij helpen sociale minima op het gebied van stopzetting of afwijzing bijstandsuitkering, het voorkomen van huisuitzetting, afsluiting van water of energie in de woning en beslaglegging op de inboedel of op de bankrekening door deurwaarders. Indien u regelmatig wordt geconfronteerd met dergelijke ingrijpende omstandigheden, kunt u met ons een juridisch spreekuur organiseren. Dit kan op elke gewenste locatie in Nederland, danwel bij Sociaal Verhaal op het hoofdkantoor in Den Haag. Indien er binnen de doelgroep behoefte bestaat, is in overleg een periodiek juridisch spreekuur voor de sociaal juridische problemen van onze doelgroep op elke locatie op te zetten.

Neem met ons telefonisch contact op als u meer informatie wil over het juridisch spreekuur van Sociaal Verhaal. Wij zijn niet gebonden aan specifieke beperkte openingstijden, zoals bij de juridische spreekuren van het Juridisch Loket. In principe is op elke werkdag tussen negen uur ’s-ochtends en vijf uur ’s-middags een juridisch spreekuur mogelijk. Een voorwaarde is wel dat er voldoende animo is vanuit de sociale minima met betrekking tot zwaarwegende juridische problemen die een onverwijlde oplossing behoeven. Het spreekuur van Sociaal Verhaal is niet bedoeld om mensen de weg te wijzen in schuldhulpverlenersland, of om de algehele schuldenproblematiek op te lossen. Hiervoor bestaan andere instanties, zoals bewindvoerders, budgetcoaches, gemeentelijke kredietbanken en de gemeentelijke schuldhulpverlening. De insteek van Sociaal Verhaal is dat wij sociale minima van juridisch advies en rechtsbijstand voorzien in juridische geschillen die andere hulpverleners niet kunnen oplossen. Ook indien mensen al over professionele hulp beschikken van bijvoorbeeld een advocaat om het juridisch probleem op te lossen, ligt het niet op onze weg om de betreffende klant daarin mede bij te staan.

Het juridisch spreekuur van Sociaal Verhaal richt zich op de sociaal-zwakkeren in de samenleving; mensen die worden geconfronteerd met ingrijpende sociaal-maatschappelijke problemen zoals woningontruiming, gerechtelijke procedures van deurwaarders en stopzetting van het inkomen of beslaglegging. Het spreekuur is laagdrempelig van aard en vanuit onze organisatie zijn er begeleiders op HBO-niveau met een sociaal-maatschappelijke of sociaal-juridische achtergrond, alsmede gespecialiseerde juristen en ervaringsdeskundigen aanwezig. Omdat sommige vragen betrekking hebben op respectievelijk arbeidsongeschiktheid of belastingproblematiek (zoals beslaglegging op de auto of op de inboedel door de belastingdeurwaarder), kunnen wij in het voorkomende geval tijdens het spreekuur de hulpvraag neerleggen bij verzuimdeskundigen of bij NOB-belastingadviseurs.

In spoedeisende gevallen, bijvoorbeeld bij het verstrijken van bezwaartermijnen tegen besluiten van de gemeente of het UWV, kan onze juridische afdeling tijdens het spreekuur gelijk een (pro forma) bezwaarschrift bij de gemeente of het UWV voor de betrokkene indienen. Hierdoor is de bezwaartermijn in elk geval gedekt. Ditzelfde geldt in geval van een gerechtelijke procedure, zoals een dagvaarding door een deurwaarder voor huurachterstand. Tijdens het juridisch spreekuur zal er alsdan per fax een uitstelverzoek bij de rechtbank worden ingediend. De rechtbank zal dit in het algemeen honoreren, waardoor de betreffende klant niet zelf naar de zitting hoeft te gaan en er eveneens geen verstekvonnis volgt. In laatstgenoemd geval zijn de gevolgen voor de huurder in de praktijk vaak onomkeerbaar; De deurwaarder mag immers met het verstek ontruimingsvonnis in de hand, binnen drie dagen na de betekening van het verstekvonnis aan de schuldenaar, tot huisuitzetting over gaan. Onze medewerkers zijn tijdens een juridisch spreekuur sterk gefocust op dit soort fatale termijnen (met ingrijpende gevolgen) voor de sociale minima. Aarzel daarom niet – indien u klanten heeft, die de gevolgen van besluiten van de gemeente of het UWV, of van dagvaardingen van deurwaarders niet kunnen overzien – om tijdig met ons contact op te nemen voor een juridisch spreekuur. Wij brengen geen kosten aan onze doelgroep of aan u in rekening. Ons juridisch spreekuur is geheel gratis.

Neem met ons telefonisch contact op als u meer informatie wil over het juridisch spreekuur van Sociaal Verhaal.