sociaal verhaal

Juridisch advies bij bijstand

Heeft u problemen met de bijstand en wilt u juridisch advies, neem contact op met Sociaal Verhaal. Heeft de gemeente uw aanvraag bijstand afgewezen, uw uitkering stopgezet, moet u bijstand terugbetalen of is u een maatregel of strafkorting opgelegd? Wij helpen u gratis. U vraagt immers niet zomaar een bijstandsuitkering bij de gemeente aan. Dit doet u alleen omdat u niet op een andere manier in uw levensonderhoud kunt voorzien. Als u vervolgens problemen krijgt over uw uitkering met de gemeente, dan kunt u goed gebruik maken van juridisch advies om uw recht op bijstand veilig te stellen. Wij voorzien dagelijks tientallen mensen van juridisch advies over de bijstand. Onze vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van de Participatiewet en zij kunnen zich goed inleven in uw situatie als de gemeente u het recht op een bijstandsuitkering ontzegt. Voordat wij u met advies van dienst kunnen zijn, dient u wel zelf via werk.nl en bij uw gemeente een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand aan te vragen. Indien de gemeente uw aanvraag voor bijstand afwijst, of wel een uitkering aan u heeft toegekend, maar uw recht op bijstand vervolgens weer intrekt of een maatregel oplegt, dan kunnen wij u van juridisch advies voorzien.

U kunt bij ons uitgebreid juridisch advies krijgen onder meer over de volgende bijstandszaken.

  • Weigering van de gemeente om een aanvraag voor bijstand in behandeling te nemen.

Heeft u een afspraak bij de gemeente en krijgt u mondeling een weigering om uw aanvraag voor bijstand in behandeling te nemen? Trek de aanvraag niet in, maar noteer de naam van de bijstandsambtenaar die u heeft gesproken en vraag om een schriftelijke afwijzing van uw aanvraag voor een bijstandsuitkering. Alleen als u deze weg volgt, kunnen wij u van juridisch advies voorzien om alsnog een bijstandsuitkering toegekend te kunnen krijgen. Heeft u zich toch door de gemeente ‘mondeling’ laten wegsturen bij uw bijstandsaanvraag, dan moet u helaas opnieuw een aanvraag voor een bijstandsuitkering bij de gemeente indienen. Alleen als uw aanvraag in behandeling is bij de gemeente, kunt u daarover juridisch advies krijgen.

  • Opschorting bijstandsuitkering door de gemeente.

Krijgt u te maken met een opschorting van uw bijstand door de gemeente, dan heeft de gemeente een onderzoek ingesteld naar de rechtmatigheid van uw uitkering. De gemeente mag de uitbetaling van uw uitkering maximaal acht weken opschorten om te onderzoeken of u nog recht heeft op een bijstandsuitkering. Meestal ontvangt u van de gemeente direct vóór de opschorting van uw bijstand een brief waarin de reden van opschorting staat vermeld en er eventueel vragen aan u worden gesteld die u binnen een bepaalde termijn schriftelijk naar de gemeente moet beantwoorden. Doe dit altijd! Ook als u bepaalde vragen niet inhoudelijk kunt beantwoorden of er informatie wordt gevraagd waarover u niet beschikt, meld dit binnen de termijn schriftelijk aan te gemeente. Doet u dit niet, dan kan de gemeente de termijn waarmee uw uitkering is opgeschort, verlengen. U zit vervolgens nog langer zonder uitkering. Indien u de gevraagde informatie tijdig aan de gemeente heeft verstrekt, mag de opschorting van uw uitkering maximaal acht weken duren. Na deze acht weken moet de gemeente met een definitief besluit komen of ze uw uitkering weer hervatten, danwel stopzetten of gaan korten. Krijgt u geen  brief van de gemeente na deze acht weken, dan kunnen wij onmiddellijk voor u een voorlopige voorziening bij de rechtbank opstarten om uw recht op betaling van bijstandsgeld op te eisen. In het algemeen doet u er goed aan om ons om juridisch advies te vragen als uw bijstandsuitkering wordt opgeschort. Wij kunnen u adviseren wat u exact aan de gemeente moet opsturen en wat u in de brief aan de gemeente moet zetten waarmee u op de opschorting van uw bijstand reageert.

  • Stopzetting en terugvordering bijstand door de gemeente.

Ontvangt u al enige tijd bijstand van de gemeente en krijgt u opeens een brief waarin de stopzetting van uw uitkering wordt aangekondigd ? U heeft dan beperkte tijd om in actie te komen tegen de stopzetting. Neem direct contact met ons op voor juridische bijstand. Stopzetting van een bijstandsuitkering door de gemeente gaat vaak gepaard met een tweede besluit om reeds betaalde bijstand van u terug te vorderen. U dient tegen deze brieven op de juiste wijze bezwaar te maken. De reden van stopzetting is gelegen in het feit dat de gemeente van mening is dat u geen recht meer heeft op een bijstandsuitkering. Of dat de gemeente uw recht op bijstand niet meer kan vaststellen omdat u de door de gemeente gevraagde informatie niet tijdig heeft verstrekt. In beide gevallen adviseren wij u om opnieuw een bijstandsuitkering aan te vragen en de brieven van de gemeente aan ons te mailen voor juridische hulp bij het maken van bezwaar. Afhankelijk van de reden van stopzetting, zorgen wij voor een gedegen bezwaarschrift. De inhoud van het bezwaar is afhankelijk van de feitelijke situatie. In de meeste gevallen is de stopzetting van de bijstand een gevolg van het niet voldoen aan de inlichtingenplicht krachtens de Participatiewet. U kunt dit eenvoudig herstellen door alsnog de informatie aan de gemeente te verstrekken, waarna u daarvan in het bezwaarschrift melding maakt. Indien uw uitkering wordt stopgezet / teruggevorderd omdat de gemeente van mening is dat u een gezamenlijke huishouding met iemand anders heeft, of dat u inkomsten heeft naast uw bijstandsuitkering, dan is een uitgebreider bezwaarschrift noodzakelijk. Het is niet verstandig om dit zelf te schrijven als u niet juridisch onderlegd bent. Wij kunnen u zonodig van een gratis advocaat voorzien die het bezwaarschrift voor u schrijft en met u meegaat naar de hoorzitting bij de gemeente.

Heeft u problemen met de bijstand en wilt u juridisch advies, neem contact op met Sociaal Verhaal. Heeft de gemeente uw aanvraag bijstand afgewezen, uw uitkering stopgezet ook dan kunnen wij u helpen.

  • Maatregel of strafkorting bijstand

Doet u niet wat de gemeente zegt, dan mag u een maatregel worden opgelegd in de vorm van een strafkorting of tijdelijke stopzetting van uw bijstandsuitkering. In de meeste gevallen valt er wel wat af te dingen op de opgelegde maatregel door de gemeente. Het kan namelijk zo zijn dat de gemeente u vooraf onvoldoende heeft gewaarschuwd of u geen hersteltermijn heeft geboden om alsnog te doen wat de gemeente zegt. Voorts vergeet de gemeente wel eens om ‘hoor en wederhoor’ toe te passen met betrekking tot de sanctie. Tot slot is de hoogte van de opgelegde maatregel vaak arbitrair. Niet elke gemeente hanteert een maatregelenkaart waarin duidelijk staat vermeld welke sanctie bij welke schending van de Participatiewet van toepassing is. De opgelegde boete is meestal te hoog. Neem daarom met ons contact op zodra u de brief van de gemeente met de sanctie-aankondiging heeft ontvangen. Wij geven u juridisch advies hoe bezwaar te maken tegen een strafkorting op uw bijstand. In sommige gevallen krijgt u de mogelijkheid om vooraf schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken omtrent het voornemen van de gemeente tot het opleggen van een boete of maatregel. Ook daarover kunnen wij u adviseren. U dient wel te bedenken dat de inhoud van uw bezwaar niet alleen afhankelijk is van de feitelijke situatie maar ook van de beleidsregels van de gemeente op dit vlak. Helaas verschillen deze regels per gemeente. De Participatiewet geeft gemeenten de mogelijkheid om hun eigen beleid te voeren bij het opleggen van maatregelen. Zo krijgt u bij de ene gemeente vanwege het niet komen opdagen op een afspraak gelijk een strafkorting van 30% op uw uitkering, terwijl een andere gemeente overgaat tot stopzetting van uw bijstand voor één maand. Wij kunnen aan de hand van uw persoonlijke situatie inschatten of de strafkorting redelijk is en of het zin heeft om hiertegen bezwaar te maken. Neem wel binnen zes weken na de ontvangst van de brief van de gemeente met ons contact op, anders bent u te laat voor juridisch advies over bezwaar maken tegen het bijstandsbesluit.