werkgever

Wat te doen bij ontslag?

Ontslag is een van de sociale problemen waarmee mensen te maken kunnen krijgen, vooral tegenwoordig waar veel mensen worden ontslagen wegens bezuinigingen en reorganisaties bij bedrijven en instellingen. Het is in sommige gevallen onvermijdelijk, maar altijd op het verkeerde moment. Het blijft een pijnlijk en vaak vervelend proces.

Sociaal Verhaal maakt vaak mee dat personeel op oneerlijke wijze wordt ontslagen. Vaak neemt de werknemer in dit proces geen (gerechtelijke) stappen en laat het ontslag over zich heen komen. Mede door het gebrek aan kennis wordt de werknemer afgepoeierd zonder te krijgen wat hij of zij werkelijk behoort te ontvangen. Sociaal Verhaal helpt diegene die ontslagen zijn of dreigen ontslagen te worden. Zo zijn wij gespecialiseerd in het realiseren van hogere ontslagvergoedingen en kan een werknemer soms ook zijn baan behouden of een andere, passende baan aangeboden krijgen.

Als ontslag onvermijdelijk is, dan streven wij in ieder geval naar de hoogst haalbare gouden handdruk voor u. Ook adviseren wij u wat u bij een ontslag, ook als dat onterecht is, in ieder geval moet doen om uw rechten niet te verspelen. Denk daarbij aan:

 • inschrijven als werkzoekende via werk.nl
 • wat u tegen UWV moet zeggen als u vragen worden gesteld
 • niets ondertekenen wat uw werkgever u na een ontslag of een ontslagaanzegging aanbiedt
 • niet zelf ontslag nemen, ook niet als u liever niet meer bij uw werkgever blijft werken

Sociaal Verhaal helpt u bij:

 • het schrijven van een protestbrief namens u aan uw werkgever
 • het aanspraak maken op doorbetaling van uw loon
 • het voeren van overleg met uw werkgever om uw ontslag ongedaan te maken of om de hoogst haalbare gouden handdruk voor u te bereiken
 • het voeren van een eventuele gerechtelijke procedure namens u om het ontslag indien mogelijk ongedaan te laten maken door de rechter of om eens schadevergoeding voor u te vorderen

Dreigt u ontslagen te worden? Of bent u ontslagen? neem dan vrijblijvend contact op met Sociaal Verhaal!

[ninja_form id=1]

Ontslag zonder arbeidsovereenkomst

Heeft uw werkgever u ontslag gegeven zonder dat u een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft of geen of nauwelijks loonstroken hebt ontvangen? Berust u dan niet in het ontslag van uw werkgever. Ook wanneer u niet beschikt over een schriftelijke arbeidsovereenkomst of loonstroken met daarop de door u gewerkte uren, hebt u dezelfde rechten als een werknemer die wel een schriftelijke arbeidsovereenkomst met zijn werkgever heeft afgesloten. Werkgevers die van een werknemer af willen zonder contract, proberen soms de werknemer om het ontslag te accepteren omdat de werknemer geen schriftelijk contract heeft. Als de werknemer bezwaar maakt tegen de ontslagaanzegging, dat zegt de werkgever vaak dat er dan problemen voor de werknemer met de belastingdienst ontstaan omdat de werknemer niet over een schriftelijke arbeidsovereenkomst beschikt. Veel werknemers laten het daardoor zitten en berusten in het ontslag door hun werkgever. Vaak is er ook sprake van zwart werk en wordt er contant betaald door de werkgever aan de werknemer. De werknemer is dan bang omdat er ‘zwart is gewerkt’ en vreest de gevolgen daarvan door de belastingdienst of justitie. Als ‘zwartwerkende’ werknemer hoeft men echter niet bang te zijn voor de belasting of anderszins. Het is de werkgever die aansprakelijk is voor de sociale premies en belastingafdracht over het ‘zwart werken’ en bij wie het werkelijke probleem ligt. Laat u als werknemer dan ook niet intimideren door de werkgever als hij u wilt ontslaan. Uw werkgever is gewoon verplicht om dezelfde ontslagprocedure te volgen als bij ‘witte’ werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst en duidelijke loonstroken. Neem direct contact op met Sociaal Verhaal als uw werkgever van u af wilt zonder procedure of zonder financiële vergoeding. Dit zit meestal niet goed en uw werkgever speelt dan geen eerlijk spel. Sociaal Verhaal kan u adviseren hoe u moet reageren op de – vaak mondelinge – ontslagaanzegging van uw werkgever. Indien nodig kunnen wij u een arbeidsjurist of advocaat verschaffen om bezwaar te maken tegen het ontslag en om doorbetaling van loon veilig te stellen. Ook als u jarenlang ‘zwart’ heeft gewerkt zonder schriftelijk contract met uw werkgever of als op het eerste gezicht onduidelijk is hoeveel uren u per maand of wisselend hebt gewerkt.

Verwijtbaar werkloos? Geen uitkering!

Indien u verwijtbaar werkloos bent, heeft u geen recht op een uitkering van het UWV of van de bijstand. Dit betekent dat u altijd bezwaar moet maken als uw werkgever u ontslaat. Ook als uw werkgever vindt dat uw ontslag terecht is en u denkt dat uw werkgever daarin gelijk heeft. De juridische werkelijkheid over het ontslag kan namelijk heel anders liggen omdat in het arbeidsrecht en het ontslagrecht werknemers vaak heel goed worden beschermd. Bijna alles wat in een ontslagsituatie plaatsvindt, moet door de werkgever aangetoond of op zijn minst goed onderbouwd worden. Als niet-jurist heeft u daar te weinig kennis van en het risico bestaat dat u uw rechten verspeelt. Tegenwoordig moeten werknemers bij een (mogelijk) onterecht ontslag binnen 2 maanden een rechtszaak hebben opgestart bij de Kantonrechter. Neem dus niet te snel de ‘waarheid’ van uw werkgever aan over de ‘rechtmatigheid’ van het ontslag en laat u altijd goed informeren over uw rechtspositie. Als u dit op tijd doet, dan kan Sociaal Verhaal u bijna altijd helpen en ervoor zorgen dat u een veel betere positie krijgt.

Houd er rekening mee dat de werkgever vaak een aan de werknemer tegengesteld belang heeft. Uw werkgever wil van u af zonder een ontslagvergoeding aan u te willen betalen. Van belang is daarom dat u direct na uw ontslagaanzegging contact opneemt met Sociaal Verhaal. Indien u bent ontslagen, dan heeft u maar immers zeer beperkte tijd om bezwaar tegen het ontslag te maken en de nietigheid van het ontslag in te roepen. Namelijk: de genoemde 2 maanden na de datum van het ontslag.

Naast een beroep op het feit dat het ontslag onterecht is, zal tevens aanspraak gemaakt moeten worden op doorbetaling van uw loon. Bent u met dit alles te laat, dan eindigt de arbeidsovereenkomst en hoeft uw werkgever u geen loon meer door te betalen. Het gevolg daarvan is, dat u dan – in de visie van het UWV en de gemeentelijke Sociale Dienst – verwijtbaar werkloos bent, omdat u geen bezwaar heeft gemaakt tegen het ontslag en geen moeite heeft ondernomen om uw arbeidsovereenkomst in stand te houden en loonbetaling veilig te stellen. Het UWV en waarschijnlijk ook de Sociale Dienst zullen u dan geen uitkering toekennen en uw aanvraag voor een WW-uitkering of bijstand zal worden afgewezen. U zit dan zonder inkomen. De gevolgen voor u zijn zeer ingrijpend als u niet op snelle en adequate wijze reageert op ontslag door uw werkgever. De juristen en advocaten van Sociaal Verhaal helpen u gratis bij ontslag en het voorkomen van verwijtbare werkloosheid. Zij zijn uitstekend in staat om snel en op duidelijke, professionele wijze in contact te treden met uw werkgever. Indien uw werkgever zich niet wil laten overtuigen, dan wordt direct een gerechtelijke procedure opgestart.

Wanneer verwijtbaar werkloos?

U bent onder andere verwijtbaar werkloos wanneer u:

 • niet of niet tijdig protesteert tegen een gegeven ontslag
 • zelf ontslag neemt zonder goede redenen: houdt u er rekening mee dat er maar weinig goede redenen zijn om zelf ontslag te nemen en toch in aanmerking te komen voor een uitkering.
 • een beëindigingsovereenkomst ondertekent die uw werkgever u aanbiedt wanneer u ziek bent
 • een beëindigingsovereenkomst ondertekent waarin staat dat u het initiatief hebt genomen tot het ontslag of waarin staat dat u zelf weg wilt gaan
 • uw werkgever vraagt om u een beëindigingsovereenkomst voor te leggen en die ondertekent
 • op een andere manier zelf het initiatief neemt tot het ontslag / de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst
 • een beëindigingsovereenkomst ondertekent waarin geen of onvoldoende rekening is gehouden met de opzegtermijn die de werkgever heeft

Let op (1): u bent niet automatisch verwijtbaar werkloos wanneer u hebt geprotesteerd tegen uw ontslag en Sociaal Verhaal met uw werkgever overleg heeft gevoerd en uw werkgever u vervolgens een beëindigingsovereenkomst aanbiedt. In de meeste van deze gevallen bent u NIET verwijtbaar werkloos. Het is natuurlijk altijd zaak om u hierover altijd goed te laten adviseren. Sociaal Verhaal helpt u hier graag bij.

Let op (2): u bent ook niet automatisch verwijtbaar werkloos wanneer u hebt geprotesteerd tegen uw ontslag en er een rechtszaak is gevoerd, waarbij de rechter heeft geoordeeld dat er een ‘redelijke grond’ is voor ontslag, maar aan u een ontslagvergoeding is toegekend. In de meeste gevallen bent u dan juist NIET verwijtbaar werkloos. Als voorbeeld noemen wij de situatie dat uw werkgever stelt dat sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie of minder goed functioneren. Als u daartegen protesteert en verweer voert en de rechter in een gerechtelijke procedure oordeelt dat sprake is van een verstoorde relatie of van onvoldoende functioneren, dan hebt u in de meeste gevallen gewoon recht op een ontslagvergoeding én bent u niet verwijtbaar werkloos. Indien u echter zelf ontslag neemt, dan bent u in de regel wél verwijtbaar werkloos. Dit kan ook gebeuren als u een onduidelijke beëindigingsovereenkomst ondertekent die niet voldoet aan de daarvoor geldende vereisten.

Let op (3): ook in een situatie waarbij de werkgever zelf het initiatief neemt tot het ontslag is het natuurlijk zaak dat u direct na het ontslag (of, beter nog: nadat u hebt vernomen dat uw werkgever u wil ontslaan) advies vraagt aan Sociaal Verhaal en u bij de rechtszaak laat helpen door een advocaat van Sociaal Verhaal. Sociaal Verhaal kan ervoor zorgen dat een ontslagvergoeding zo hoog mogelijk wordt. Naast de wettelijke transitievergoeding kan een werkgever namelijk in bepaalde omstandigheden verplicht worden om een aanvullende vergoeding aan u te betalen. Ook kan Sociaal Verhaal ervoor zorgen dat de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eindigt (als dat noodzakelijk is) voor u zo gunstig mogelijk zijn. Bijvoorbeeld: het laten vervallen van een belastend concurrentiebeding of relatiebeding, het maken van duidelijke afspraken over in te leveren zaken die van uw werkgever zijn of het naast de ontslagvergoeding regelen van de betaling van andere bedragen, zoals achterstallig loon, niet betaalde toeslagen en dergelijke.

Dreigt u ontslagen te worden? Of bent u ontslagen? neem dan vrijblijvend contact op met Sociaal Verhaal!

Wat moet u doen wanneer ontslag dreigt?  

Wanneer u bent ontslagen of wanneer ontslag dreigt of u het idee hebt dat uw werkgever afscheid van u wil nemen, dan is het volgende belangrijk:

 • Kijk of u bij UWV WERKbedrijf staat ingeschreven als werkzoekende. Meer informatie hierover vindt u op werk.nl of www.uwv.nl. Indien u niet staat ingeschreven als werkzoekende, dan is het aan te raden dat alsnog te doen.
 • Solliciteer regelmatig en aantoonbaar. Dit geldt vooral als u al een beëindigingsovereenkomst hebt ondertekend. Formeel bent u dan nog niet werkloos, maar UWV verwacht van u wel dat u regelmatig solliciteert.
 • Neem alleen contact op met UWV indien u zeker weet dat u uw positie daarmee niet schaadt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u op staande voet bent ontslagen, maar u het daarmee niet eens bent. Indien u dan de versie van uw werkgever in een telefoongesprek met UWV 1 op 1 mededeelt aan UWV, dan bestaat het risico dat UWV, zonder goed naar uw verhaal te luisteren, het standpunt inneemt dat u (terecht) op staande voet bent ontslagen. Dat zou uw uitkeringsrechten in het gevaar kunnen brengen. Het is daarom aan te raden om eerst juridisch advies in te winnen en om daarna pas met UWV te bellen.

De gevolgen voor u zijn zeer ingrijpend als u niet op snelle en adequate wijze reageert op ontslag door uw werkgever. De juristen en advocaten van Sociaal Verhaal helpen u gratis bij ontslag en verwijtbare werkloosheid.