politie justitie

Verzet tegen verstekvonnis

Als u door de rechter tot betaling bent veroordeeld, omdat u niet bij de zitting aanwezig bent geweest, dan is het van belang dat u zo snel mogelijk in verzet komt tegen het ten aanzien van uw uitgesproken verstekvonnis. Dit kunt u doen door middel van een verzet dagvaarding. Door het uitbrengen van een verzetdagvaarding dagvaard u de wederpartij om in dezelfde zaak opnieuw voor de Rechtbank of voor de Kantonrechter te verschijnen. De rechter kan het geschil dan alsnog inhoudelijk beoordelen aan de hand van uw verweer. De rechter heeft bij het wijzen van het verstekvonnis geen rekening gehouden met uw ‘redenen om niet te betalen’.

Wat moet je doen en juist niet doen bij een verstekvonnis?

Zodra u contact legt met de deurwaarder of de tegenpartij, begint de korte verzettermijn te lopen. Met andere woorden: laat niet aan de tegenpartij weten dat u bekend bent met de uitspraak van het vonnis. Zodra u dit doet, is er geen verzet meer mogelijk en kunt u niets meer tegen het vonnis doen.

Zodra u het vonnis op de mat krijgt, neem dan direct contact met ons op zodat wij direct een verzet kunnen indienen! Sociaal Verhaal regelt voor u gratis rechtshulp!

Wat kan Sociaal Verhaal voor u doen

  • Wij maken de verzetdagvaarding voor u, zodat deze formeel aan alle wettelijke vereisten voldoet
  • Wij zorgen dat de verzetdagvaarding tijdig door de deurwaarder aan de tegenpartij wordt overhandigd
  • Wij voeren in de verzetprocedure inhoudelijk (schriftelijk en mondeling) het verweer voor u, zodat je grote kans hebt om de verzetprocedure te winnen
  • Als de rechter u in de verzetprocedure in het gelijk stelt, dan verhalen wij de toegewezen proceskosten op de tegenpartij

Verstekvonnis

Wanneer u niet op de in de dagvaarding vermelde zittingsdatum voor de rechter verschijnt, dan zal de rechtbank de vordering van uw schuldeiser bij verstek toewijzen. Uw verhuurder mag dan – bijvoorbeeld – met het verstekvonnis uw woning ontruimen en beslagleggen op uw inkomen en bezittingen.

Bij sommige rechtbanken komt het voor dat de rechter als u niet op de zitting verschijnt, verstek verleent en de zaak daarna een aantal weken aanhoudt voor het wijzen van vonnis. In deze tussenliggende periode kunt u als gedaagde partij alsnog bij de rechtbank het verstek zuiveren. Nadat u dit heeft gedaan, wordt de dagvaardingsprocedure op de normale manier voortgezet.

Verzetdagvaarding tegen verstekvonnis

Heeft de Rechtbank verstekvonnis gewezen of heeft u het verstek niet gezuiverd, dan kunt u om een verzetprocedure opstarten. U doet dit door een verzetdagvaarding tegen het verstekvonnis door een deurwaarder te laten uitbrengen. Het opstellen van de verzetdagvaarding vereist bepaalde juridische vaardigheden en kan ik het algemeen niet door een ‘particulier’ worden gedaan. Wij kunnen u wel behulpzaam zijn met het opstarten van een verzetprocedure, indien u niet zelf een deurwaarder of advocaat heeft die dit voor u kan doen.

Nadat u met de verzetdagvaarding in verzet bent gegaan tegen het verstekvonnis, zal de oorspronkelijke rechtbank die het verstekvonnis heeft gewezen opnieuw naar de vordering van uw schuldeiser kijken. De zaak wordt dan heropend en alsnog door de Rechtbank inhoudelijk behandeld. In de verzetprocedrue wordt de oorspronkelijke gedaagde (‘gedagvaarde’) aangeduid als “opposant” en de oorspronkelijke eiser (uw schuldeiser) als “geopposeerde”.

Beslaglegging en executie verstekvonnis

Ingesteld verzet tegen het verstekvonnis schorst niet de tenuitvoerlegging van het verstekvonnis door uw schuldeiser. De deurwaarder mag – gedurende de verzetprocedure – op verzoek van uw schuldeiser of de verhuurder van uw woning – beslagleggen op uw inboedel en inkomen en tot gerechtelijke ontruiming van uw woning overgaan.

Beslaglegging of de ontruiming van uw woning door een gerechtsdeurwaarder kunt u alleen voorkomen middels een executiegeschil bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (kort geding). De kort geding rechter gaan dan oordelen of executie van het verstekvonnis gedurende de verzetprocedure is toegestaan door uw verhuurder of schuldeiser.

Verzetdagvaarding termijn 4 weken

Er gelden verschillende termijnen waarbinnen u in verzet kunt gaan tegen het verstekvonnis. De wettelijke termijn van vier weken voor verzet tegen het verstekvonnis begint op verschillende momenten te lopen.

  1. Indien de deurwaarder het verstekvonnis aan u in persoon afgeeft (betekend), dan vangt de verzettermijn van vier weken aan vanaf dat moment (betekening in persoon staat er dan op het betekeningsexploot van de deurwaarder. Betekening door middel van afgifte aan een huisgenoot of achterlating in een enveloppe, doet de verzet termijn niet aanvangen.
  2. De verzettermijn neemt ook een aanvang vanaf het moment dat de veroordeelde partij een daad van bekendheid heeft gedaan. U heeft dan aan de schuldeiser of aan de deurwaarder laten blijken dat u bekend bent met de inhoud van het verstekvonnis. Hierna heeft u dus 4 weken om in verzet te gaan tegen het verstekvonnis.
  3. Tot slot begint de verzettermijn te lopen na de voltooiing van de tenuitvoerlegging (executie) van het vonnis door de deurwaarder. Bij buitenlandse gedaagden is de verzettermijn 8 weken in plaats van 4 indien de gedaagde ten tijde van de betekening van het vonnis door de deurwaarder of bij de ‘daad van bekendheid’ geen vaste woonplaats heeft in Nederland.

Zodra u het vonnis op de mat krijgt, neem dan direct contact met ons op zodat wij direct een verzet kunnen indienen! Sociaal Verhaal regelt voor u gratis rechtshulp!

Daad van bekendheid verstekvonnis

Een zogenaamde daad van bekendheid doet de termijn van verzet tegen het verstekvonnis een aanvang nemen. Een daad van bekendheid is een handeling van de gedaagde waaruit blijkt dat hij bekend is met de inhoud van het tegen hem gewezen verstekvonnis. De termijn om verzet tegen het verstekvonnis in te stellen, is vier weken vanaf het moment van de daad van bekendheid. De daad van bekendheid doet de fatale termijn voor verzet tegen het verstekvonnis een aanvang nemen. Van belang is dan ook om te weten welke handelingen zijn aan te merken als een daad van bekendheid met het verstekvonnis, waarna de verzettermijn van vier weken gaat lopen.

Het uitgangspunt is de algemene regel dat als een gedaagde in een dagvaardingsprocedure op de juiste wijze is opgeroepen door de deurwaarder, maar toch niet ter zitting verschijnt, de rechter dan aan de gedaagde verstek zal verlenen en een verstekvonnis wijzen. Dit betekent dat de vorderingen van eiser worden toegewezen, tenzij de vorderingen de rechter onrechtmatig lijken.

Betekening verstekvonnis door deurwaarder

De deurwaarder zal vervolgens op verzoek van de eisende partij het verstekvonnis betekenen aan de gedaagde met bevel tot betaling binnen twee dagen. Na de betekening van het verstekvonnis door de deurwaarder is er een wettelijke termijn van vier weken voor verstek tegen het verstekvonnis. Deze verzettermijn vangt direct aan als het vonnis aan gedaagde in persoon is betekend. Geschiedt de betekening van het vonnis niet aan gedaagde in persoon, maar wordt het vonnis in een gesloten enveloppe op het adres van gedaagde achtergelaten door de deurwaarder, dan vangt de termijn van verzet tegen het verstekvonnis van vier weken aan wanneer gedaagde een zogenaamd daad van bekendheid heeft verricht of – zie artikel 143 lid 2 Rv. – het vonnis ten uitvoer is gelegd. Een daad van bekendheid is een gedraging naar buiten toe waaruit blijkt dat gedaagde kennis heeft van de inhoud van het verstekvonnis.

Het komt regelmatig voor dat een gedaagde niet bekend is met een veroordelend verstekvonnis jegens hem. Met name in huurzaken gebeurt het dat een huurder naar de deurwaarder belt in verband met huurachterstand, zonder dat de huurder er wetenschap van heeft dat hij reeds door de kantonrechter tot betaling van de huurachterstand is veroordeeld. Het Gerechtshof Den Bosch heeft eind 2015 een belangrijke uitspraak gedaan op dit punt; De huurder kwam net uit detentie en ontving brieven van de deurwaarder over huurachterstand van zijn woning. De huurder wist niet dat de deurwaarder in de tussentijd een verstek ontruimingsvonnis voor de huurachterstand op hem had gehaald. De huurder maakte na zijn vrijlating uit detentie een betalingsafspraak met de deurwaarder voor de huurachterstand. Toen de huurder er echter achterkwam, naar aanleiding van de aanzegging woningontruiming door de deurwaarder, dat er sprake was van een verstekvonnis voor de huurachterstand en de ontruiming van de woning, is de huurder in verzet gegaan tegen het verstekvonnis van de deurwaarder. De kantonrechter oordeelde in de verzetprocedure in eerste instantie dat de huurder te laat in verzet is gegaan tegen het verstekvonnis. Dit omdat de huurder reeds met de deurwaarder een betalingsregeling had afgesproken voor de huurachterstand in het vonnis. De kantonrechter kwalificeerde deze betalingsafspraak van de huurder met de deurwaarder als een ‘daad van bekendheid’, waarmee de verzettermijn van vier weken een aanvang nam. De kantonrechter oordeelde op basis van deze daad van bekendheid dat de huurder dus te laat in verzet tegen het verstekvonnis was gegaan.

Uitspraak gerechtshof daad van bekendheid verstekvonnis

De huurder liet het er niet bij zitten en ging in hoger beroep bij het gerechtshof Den Bosch tegen deze uitspraak van de kantonrechter. Het Gerechtshof Den Bosch vernietigde de uitspraak van de kantonrechter met de overweging dat er alleen sprake is van een daad van bekendheid als de veroordeelde door die daad blijk geeft van bekendheid met de hoofdinhoud van het verstekvonnis. Het moet gaan om een daad waaruit noodzakelijk voortvloeit dat het verstekvonnis of de aangevangen tenuitvoerlegging van het verstekvonnis de veroordeelde bekend is. Dit betekent dat de veroordeelde een handeling moet hebben verricht waaruit ondubbelzinnig valt op te maken dat hij over voldoende gegevens met betrekking tot de inhoud van het verstekvonnis beschikt om zich daartegen tijdig en adequaat te kunnen verzetten. In geval van twijfel neemt de verzettermijn nog geen aanvang.

In de situatie van de huurder die met de deurwaarder een betalingsregeling treft voor een huurachterstand en daarbij niet wetende dat de deurwaarder al beschikt over een verstek ontruimingsvonnis voor deze huurachterstand, staat niet eenduidig vast dat de huurder bekend was met het verstek ontruimingsvonnis. Het afspreken van een betalingsregeling met de deurwaarder voor de huurachterstand (waarvoor al verstekvonnis was gewezen) was in dit geval niet aan te merken als een daad van bekendheid van de huurder, zodat de verzettermijn nog geen aanvang nam. ECLI:NL:GHSHE:2015:5152 www.rechtspraak.nl

Gratis hulp bij verzet tegen verstekvonnis

Heeft u een verstekvonnis van de deurwaarder ontvangen en weet u niet of de verzettermijn is verstreken ? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij beoordelen kosteloos voor u of nog in verzet kunt tegen een verstekvonnis. En wanneer u tot de doelgroep van Sociaal Verhaal behoort, dan zorgen wij tevens voor een gratis advocaat voor hulp bij verzet tegen een verstekvonnis.

Zodra u het vonnis op de mat krijgt, neem dan direct contact met ons op zodat wij direct een verzet kunnen indienen! Sociaal Verhaal regelt voor u gratis rechtshulp!