werkgever

Bijstand afgewezen wat nu?

Bijstand afgewezen wat nu? Belt Sociaal Verhaal voor hulp. Indien u over een schriftelijke afwijzing van de gemeente beschikt waarmee uw aanvraag voor een bijstandsuitkering is afgewezen, dan helpen wij u verder. Het is wel noodzakelijk dat u een schriftelijke afwijzing van de gemeente bezit. In dit bijstandsbesluit van de gemeente staat namelijk de reden waarom uw aanvraag voor bijstand is afgewezen. Aan de hand van de reden van afwijzing bijstand door de gemeente, kunnen wij u vertellen welke actie u moet ondernemen om alsnog een bijstandsuitkering toegekend te kunnen krijgen. Uw bijstandsuitkering kan immers om verschillende redenen afgewezen zijn. Indien de motivering in het bijstandsbesluit van de gemeente onjuist is, dan helpen wij u om de afwijzing aan te vechten. Dit kan door middel van het indienen van een bezwaarschrift tegen de gemeente. U heeft hiervoor maar beperkte tijd; zes weken te rekenen vanaf de dagtekening van het bijstandsbesluit. In het bezwaarschrift moet duidelijk vermeld worden waarom de redenen van de gemeente om uw aanvraag voor bijstand af te wijzen, niet kloppen. Wij helpen u om dit goed op papier te zetten, zodat de kans groot is dat uw bezwaar door de gemeente gegrond wordt verklaard en aan u alsnog – met terugwerkende kracht – een bijstandsuitkering wordt toegekend. U zit dan niet meer zonder inkomen.

De meest voorkomende gronden waarop een aanvraag voor bijstand door de gemeente wordt afgewezen;

  • U heeft onvoldoende inlichtingen verstrekt om uw recht op bijstand te kunnen vaststellen.
  • U heeft stortingen op uw bankrekening waaruit blijkt dat u op kosten van derden in uw levensonderhoud kon voorzien, in de periode voorafgaand aan uw bijstandsaanvraag.
  • Uit uw bankafschriften blijkt dat u voorafgaand aan uw aanvraag voor bijstand, in het geheel geen inkomsten en uitgaven heeft gehad.
  • U heeft een partner volgens de gemeente die u kan onderhouden.
  • U heeft te weinig gesolliciteerd in de zoekperiode.
  • U bent inwonend en beschikt niet over een huurovereenkomst of een kostgangersovereenkomst.
  • De gemeente is van mening dat u feitelijk niet verblijft op het adres waar u staat ingeschreven.
  • U bezit een eigen huis met overwaarde en moet hiervoor een krediethypotheek afsluiten.
  • De gemeente merkt uw levensverzekering aan als vermogen en verplicht u dit af te kopen.

Voorlopige voorziening bij bijstand afgewezen

Is uw bijstand afgewezen en zit u gedurende de bezwaarprocedure tegen de afwijzing door de gemeente zonder geld of inkomen? En zit u hierdoor in de financiële problemen waardoor u de huur niet kunt betalen en geen eten voor uw kinderen kunt kopen? Het is in die situatie mogelijk dat er, gedurende uw bezwaarprocedure tegen de afwijzing van de bijstand door de gemeente, bij de rechtbank een verzoekschrift wordt ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening tegen de gemeente om u onmiddellijk een bedrag aan bijstand toe te kennen. U heeft dit voorschot aan bijstand nodig om in uw levensonderhoud te voorzien zolang er door de gemeente geen beslissing op bezwaar is genomen aangaande de eerdere afwijzing van uw aanvraag voor bijstand. De voorlopige voorziening tegen de gemeente kunt u zelf aanhangig maken bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. U heeft daarvoor geen advocaat nodig. U dient een schriftelijk verzoekschrift aan de rechtbank te richten. Dit kunt u alleen doen als u reeds bezwaar heeft gemaakt tegen het afwijzingsbesluit van uw bijstandsaanvraag. Als u niet weet hoe u dit moet doen, neem met ons contact op. Wij helpen u gratis om een voorlopige voorziening op te starten als uw financiële nood hoog is. U bent voor het aanvragen van een voorlopige voorziening wel griffierecht aan de rechtbank verschuldigd. De rechtbank neemt uw verzoekschrift pas inhoudelijk in behandeling als het griffierecht is betaald. Als u geen inkomen heeft, dan kunt u bij de gemeente een aanvraag bijzondere bijstand indienen voor het griffierecht. U dient de nota wel zelf vooraf aan de rechtbank te betalen. Indien u een pro deo advocaat inschakelt voor het aanhangig maken van de voorlopige voorziening, dan zal de advocaat in het algemeen de griffienota voor u voorschieten. Dit geldt eveneens voor de wettelijke eigen bijdrage die door de Raad voor Rechtsbijstand wordt vastgesteld bij de toevoegingsaanvraag voor procedure tegen de gemeente. Heeft u te maken met een advocaat die vooraf van u het griffierecht en de eigen bijdrage wil, neem direct contact met ons op. Wij vinden voor u een oplossing.

Resumerend; wij kunnen u alleen verder helpen als u over een schriftelijke afwijzing van uw bijstand door de gemeente beschikt. In de praktijk voeren gemeenten een ontmoedigingsbeleid indien iemand bijstand aanvraagt. Vaak wordt er mondeling gezegd dat degene op grond van zijn persoonlijke situatie niet voor bijstand in aanmerking komt en het geen zin heeft om de bijstandsaanvraag voort te zetten. De meeste mensen laten het na dit gesprek met de gemeente zitten en blijven achter zonder inkomen. Laat u niet mondeling afschepen door de bijstandsambtenaar en vraag altijd om een schriftelijke afwijzing als de gemeente mondeling te kennen geeft uw bijstand af te willen wijzen. U heeft wettelijk recht op een schriftelijke afwijzing. Dit bijstandsbesluit kan vervolgens in bezwaar worden getoetst door de onafhankelijke bezwaaradviescommissie van de gemeente en in beroep door de rechter.

Bijstand afgewezen wat nu? Belt Sociaal Verhaal voor hulp. Indien u over een schriftelijke afwijzing van de gemeente beschikt waarmee uw aanvraag voor een bijstandsuitkering is afgewezen, dan helpen wij u verder.