studiefinanciering

Bijstandsuitkering opgeschort

Is uw bijstandsuitkering opgeschort? Bel Sociaal Verhaal voor hulp. De gemeente mag niet zomaar de uitbetaling van uw bijstandsuitkering opschorten. De gemeente mag dit alleen doen op grond van een schriftelijk besluit waarin de redenen staan vermeld waarom uw bijstand wordt opgeschort. In de praktijk komt het vaak voor dat uw uitkering wordt opgeschort, zonder dat u hierover een brief van de gemeente heeft ontvangen. Pas als u uw bijstand niet ontvangt en u belt naar de gemeente om te vragen hoe dit zit, krijgt u te horen dat uw uitkering is opgeschort en dat u daarover een schriftelijk besluit zult ontvangen. U zit op dat moment zonder uitkering en weet niet waarom uw bijstand is opgeschort. U dient direct te zorgen dat u alsnog in het bezit komt van het besluit van de gemeente waarmee uw bijstand wordt opgeschort. In dit besluit staan de redenen waarom de gemeente tot opschorting is overgegaan. Zodra u deze brief heeft, zorg dat u per omgaande tegemoet komt aan de redenen die in het besluit staan op grond waarvan uw uitkering is opgeschort. Kunt u hieraan niet voldoen, of is er sprake van opschorting van de bijstand omdat er een onderzoek gaande is óf u nog recht heeft op een bijstandsuitkering, neem direct met ons contact op. Wij bespreken met u, aan de hand de beslissing van de gemeente en uw feitelijke situatie, welke stappen u moet ondernemen om uw uitkering hervat te krijgen. Niets doen is geen optie. De gemeente mag acht weken lang de uitbetaling van uw bijstand opschorten. Al die tijd zit u zonder geld. Pas na het verstrijken van deze termijn heeft u de mogelijkheid om via de rechtbank door middel van een voorlopige voorziening de opschorting van uw uitkering aan te vechten. Het is daarom zaak om het beslisproces van de gemeente over het al dan niet in stand laten van de opschorting van uw bijstand, te versnellen. Wij kunnen u daarin adviseren.

Reden opschorting bijstand

De belangrijkste reden voor een gemeente om tot opschorting van uw bijstand over te gaan, ligt in het feit dat u op het verzoek van de gemeente geen inlichtingen heeft verstrekt. Als u weigert om gevraagde informatie aan de gemeente te verstrekken, mag de gemeente op grond van artikel 54 Participatiewet uw uitkering opschorten; “Het verstrekken van onjuiste gegevens of onvoldoende medewerking.” Vanwege het ontbreken van inlichtingen kan de gemeente op dat moment niet meer vaststellen of u nog recht op een bijstandsuitkering heeft. U kunt deze opschorting ongedaan maken, door zo snel mogelijk alsnog de gevraagde informatie aan de gemeente te verstrekken. En kunt u de gevraagde inlichtingen in alle redelijkheid niet aan de gemeente geven, maak dit schriftelijk kenbaar aan de gemeente waarbij u tegelijkertijd om een besluit vraagt over de eventuele stopzetting of opheffing van de opschorting van uw uitkering. Pas als u in het bezit bent van een definitieve beslissing van de gemeente waarmee uw bijstand wordt gestopt (nadat uw uitkering eerst is opgeschort), kunt u bezwaar maken tegen de stopzetting van uw bijstand en tevens een nieuwe bijstandsuitkering aanvragen. Vanaf het moment dat u bezwaar heeft gemaakt tegen de stopzetting van uw uitkering, heeft u de mogelijkheid om middels een voorlopige voorziening weer een voorschot op bijstand te vorderen. Van dit voorschot kunt u ‘leven’ gedurende de bezwaarprocedure tegen de gemeente. Het is belangrijk dat u de juiste volgorde aanhoudt als u te maken krijgt met opschorting van uw bijstand vanwege schending van uw inlichtingenplicht. Anders vist u naast het net en heeft u gedurende lange tijd geen inkomen.

Een andere reden voor opschorting of stopzetting uitbetaling van de bijstand kan gelegen zijn in een vermoeden van de gemeente dat u geen recht meer heeft op een bijstandsuitkering vanwege fraude. Er is bijvoorbeeld sprake van fraude met bijstand als u samenwoont maar dit niet aan de gemeente meldt, als u geld van familie of kennissen ontvangt, of als u zwart werkt naast uw uitkering. Als de gemeente hiervan maar een vermoeden heeft, kan de betaling van uw uitkering stopgezet worden en uw recht op bijstand worden opgeschort. “Er volgt een onderzoek, de uitkering wordt opgeschort en uw recht op bijstand wordt herzien.” In eerste instantie is onduidelijk wat u hieraan kunt doen. Meestal is u niet gelijk de reden van blokkering of stopzetting van uw uitkering bekend. Dit kan zijn vanwege een anonieme tip van uw buren of onderzoek van de sociale recherche waarbij u geschaduwd bent. Naar de exacte reden kunt u in het begin alleen maar gissen. Heeft u het idee dat uw uitkering is geblokkeerd of de betaling is stopgezet, vraag direct om een schriftelijke reden van de gemeente over deze opschorting van uw bijstand. Wij kunnen u helpen als u in het bezit bent van een brief van de gemeente waarin duidelijk staat waarom uw uitkering is opgeschort en of er nog definitieve stopzetting en terugvordering van reeds betaalde bijstand zal volgen. Laat u niet afschepen en zorg dat de gemeente u binnen maximaal twee werkdagen haar onderliggend schriftelijk bijstandsbesluit verstrekt. Mail dit gelijk aan ons en wij helpen u verder.

Is uw bijstandsuitkering opgeschort? Bel Sociaal Verhaal voor hulp.