Lindorff

Eisen dagvaarding

Welke eisen zijn er voor een dagvaarding? De eerste vraag die gesteld moet worden, is of er sprake is van een civiele dagvaarding, of van een strafdagvaarding. Of u bent gedagvaard als gedaagde, of als verdachte ? De eisen voor een civiele dagvaarding zijn volstrekt anders dan de eisen voor een dagvaarding als verdachte. Bijkomende moeilijkheid is dat dagvaarding als gedaagde en dagvaarding als verdachte zich bij dezelfde rechterlijke instantie kan afspelen. U kunt bijvoorbeeld als gedaagde bij de kantonrechter worden gedagvaard tot betaling van een ‘niet betaalde rekening’ of als verdachte voor een ‘lichte verkeersovertreding’. Afhankelijk van de soort dagvaarding en de gerechtelijke instantie waarvoor men is gedagvaard, zijn er verschillende eisen waarmee rekening moet worden gehouden. Heeft de partij die de dagvaarding geeft opgemaakt geen rekening gehouden met de wettelijke eisen die aan een dagvaarding worden gesteld, dan kan het zijn dat de rechter de dagvaarding nietig verklaard of de vordering niet-ontvankelijk verklaard. De eisende partij is verkeerd en daarmee vergeefs tot dagvaarding overgegaan. Als gedaagde hoeft u niet te betalen of niet aan de dagvaarding gevolg te geven. Er komt geen veroordelend vonnis van de rechter. Ingeval van dagvaarding als verdachte in een strafzaak volgt onherroepelijk vrijspraak als niet aan de wettelijke eisen voor dagvaarding is voldaan.

Eisen civiele dagvaarding

Laten we beginnen met de eisen voor een civiele dagvaarding. Onderstaand volgt een summiere opsomming van de eisen waaraan de civiele dagvaarding moet voldoen, op straffe van nietigheid, danwel niet-ontvankelijkheid van de eisende partij.

 • Vermelding volledige voornamen, achternaam en woonplaats van de eisende partij.
 • Ingeval van een rechtspersoon; statutaire naam en vestigingsplaats.
 • Datum betekening van de dagvaarding, voluit geschreven in letters.
 • Ingeval advocaatstelling verplicht is; naam en adres van de advocaat van de eiser(es).
 • Vermelding voornamen, achternaam en adres van de gerechtsdeurwaarder die de dagvaarding heeft betekend.
 • Naam en adres van de rechtbank waartegen is gedagvaard.
 • Zittingsdag en tijdstip van de terechtzitting.
 • De dagvaardingstermijn: minimaal zeven dagen tussen dagvaarding en zittingsdag.
 • Aanzegging of griffierecht is verschuldigd bij verschijning of stellen van gedaagde ter zitting.
 • Aanzegging of verschijning noodzakelijk is en of uitstel van de zitting vragen mogelijk is.
 • Aanzegging gevolgen van niet verschijning ter zitting door de gedaagde.
 • Duidelijke omschrijving van de eis in de dagvaarding.
 • Duidelijke onderbouwing van de grondslag van de eis.
 • Substantiëringsplicht; korte weergave verweer gedaagde tegen de eis, indien bekend.
 • Kostenopgave betekeningskosten deurwaarder van de dagvaarding.
 • Handtekening gerechtsdeurwaarder.

Heeft u een civiele dagvaarding van een deurwaarder ontvangen, controleer of bovenstaande eisen in de dagvaarding zijn opgenomen. Is dit niet het geval, of twijfelt u aan de juistheid van de dagvaarding, neem met Sociaal Verhaal contact op. Wij controleren kosteloos voor u of de dagvaarding aan de wettelijke eisen voldoet.

Eisen dagvaarding verdachte

De eisen aan de dagvaarding van een verdachte door de Officier van Justitie zijn meer summier dan ingeval van een civiele dagvaarding. De gevolgen – met name voor het Openbaar Ministerie – kunnen echter groter zijn indien wordt verzuimd om aan de wettelijke eisen van het Wetboek van Strafvordering te voldoen bij dagvaarding van een verdachte. Als de dagvaarding nietig is door vormfouten, volgt vrijspraak van de verdachte. Het Openbaar Ministerie moet zorgvuldig omgaan met het opstellen van de dagvaarding. De strafdagvaarding is een formele oproep door de Officier van Justitie om voor de strafrechter te verschijnen. Met de volgende eisen moet rekening worden gehouden bij dagvaarding van een verdachte.

 • Opmaken akte van betekening van de dagvaarding aan de verdachte. De ambtenaar (bijvoorbeeld een politieagent) moet een akte maken wanneer en hoe de dagvaarding aan de verdachte is betekend. Als de verdachte niet, of niet op de juiste wijze is opgeroepen, kan hij niet bij verstek tot betaling worden veroordeeld. De Officier moet de verdachte opnieuw dagvaarden.
 • (Voor)namen, geboortedatum/plaats en adres van de verdachte.
 • Naam (politierechter, kantonrechter, meervoudige strafkamer) en adres rechtbank.
 • Datum en tijdstip van de zitting.
 • De rechten van de verdachte (bijvoorbeeld dat u recht op een advocaat of tolk heeft).
 • De tenlastelegging moet in de dagvaarding staan omschreven; Dit is een concrete en duidelijke omschrijving van het strafbaar feit waarvan de verdachte wordt verdacht.
 • In de tekst van de tenlastelegging moet de formele strafbepaling zijn terug te vinden waarvan de Officier van Justitie van mening is dat de verdachte zich schuldig aan heeft gemaakt. De strafbepaling moet aan het eind van de tenlastelegging nog eens worden vermeld.
 • Vermelding van de juiste plaats en datum waarop het strafbaar feit is gepleegd. Dit gaat in de praktijk wel eens mis. Vrijspraak van de verdachte kan daarvan het gevolg zijn.
 • De namen van getuigen en deskundigen die de Officier van Justitie (eventueel) ter zitting wil laten horen door de strafrechter.

Bent u als verdachte gedagvaard, dan zijn er verschillende manieren om hiermee om te gaan. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een bezwaarschrift tegen de dagvaarding bij de Officier in te dienen, als u van mening bent dat u ten onrechte als verdachte bent gedagvaard. Er kan om uitstel worden verzocht om de verdediging goed te kunnen voorbereiden. Er kan aan de rechtbank worden gevraagd om getuigen te laten horen. Dit kan van belang zijn om twijfel te zaaien bij de rechtbank of u zich schuldig heeft gemaakt aan de in de dagvaarding vermelde strafbare gedraging. Als u gerede twijfel weet te zaaien (bijvoorbeeld dat niet duidelijk is of u of iemand anders het feit heeft begaan), is de rechter verplicht om u vrij te spreken. Neem daarom altijd met Sociaal Verhaal contact op als u als verdachte bent gedagvaard. Wij adviseren u kosteloos wat voor u de opties zijn. Soms is het inschakelen van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat noodzakelijk. Sociaal Verhaal helpt u daarbij gratis.