Beslaglegging inboedel inwonend kind          

Wil de deurwaarder overgaan tot beslaglegging op de inboedel van uw inwonend kind? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij kunnen in de meeste gevallen beslaglegging op de inboedel van uw inwonend kind voorkomen. U dient hier onderscheid te maken bij beslaglegging voor schulden van het kind zelf, of beslaglegging voor schulden van de ouders op de inboedel van het inwonend kind. Beslaglegging voor schulden van het kind zelf, kan alleen plaatsvinden op de spullen die eigendom van het kind zijn. Beslaglegging op de inboedel van de ouders of van de huisgenoten is niet mogelijk. Wanneer de deurwaarder langs komt voor schulden van de ouders, dan is beslaglegging op de inboedel van het inwonend kind zelf, niet mogelijk. Het wettelijk uitgangspunt is dat de deurwaarder bij beslag op de inboedel, geen beslag mag leggen op spullen die niet van de schuldenaar zelf zijn. Als de deurwaarder uw woning binnenkomt en het is hem niet duidelijk aan wie de spullen toebehoren, dan moet hij uitgaan van de Wet. In de Wet staat dat de bezitter van een zaak, wordt vermoed de rechthebbende te zijn (artikel 3:119 Burgerlijk Wetboek). In de praktijk betekent dit, dat als de spullen in de kamer van het kind staan, de deurwaarder alleen tot beslag mag overgaan op de inboedel van het inwonend kind, als beslaglegging voor een schuld van het kind moet plaatsvinden. Er mag geen beslaglegging op de inboedel van het kind (in de kamer van het kind) plaatsvinden voor een vordering van de deurwaarder op de ouders. Gaat de deurwaarder ondanks dit beslagverbod toch over tot beslaglegging op spullen van het kind in uw woning, bel ons. Wij zorgen dat de deurwaarder de spullen van uw inwonend kind niet in beslag neemt of, als beslaglegging al heeft plaatsgevonden, in het openbaar verkoopt.

Deurwaarder beslag leggen op huisdieren

Wil de deurwaarder beslag leggen op uw huisdieren? Dit mag in de meeste gevallen niet. Er gelden strenge eisen voor een deurwaarder als hij beslag wil leggen op huisdieren. Zo moeten er geen andere, meer voor de hand liggende, beslagmogelijkheden zijn en dient op voorhand duidelijk te zijn dat de vermoedelijke verkoopopbrengst bij een executoriaal beslag en openbare verkoop van de huisdieren, de beslag- en verkoopkosten ruim zullen overstijgen. Voorts moet de deurwaarder de huisdieren na beslag, door een dierenarts laten onderzoeken. En dient hij een gerechtelijk bewaarder aan te stellen die als een goed huisvader voor de in beslag genomen huisdieren zal zorgen. De huisdieren moeten bij vervoer en gerechtelijke bewaargeving door de deurwaarder worden verzekerd tegen verlies, schade en wettelijke aansprakelijkheid (WA). De kosten van een gerechtelijk bewaarder na beslaglegging op de huisdieren, zijn eveneens aan te merken als executiekosten en dienen bij voorrang uit de verkoopopbrengst van de in beslag genomen huisdieren te worden betaald. Net zoals de kosten van de dierenarts en de verzekeringskosten.  Al met al zal een deurwaarder niet snel beslag leggen op huisdieren. Het komt wel voor dat een deurwaarder zal dreigen uw huisdieren in beslag te nemen, om u op die manier tot betaling te dwingen. Als u hiermee te maken krijgt, dan kunt u over het dreigement van de deurwaarder om beslag te leggen op uw huisdieren, een tuchtklacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam. Het is in strijd met de tucht- en gedragsregels van gerechtsdeurwaarders om te dreigen met beslag op huisdieren, enkel en alleen om u tot betaling van een vordering te bewegen. Neemt u direct met ons contact op als u te maken krijgt met een deurwaarder die beslag wil leggen op uw huisdieren. Wij helpen u om beslaglegging op uw hond of kat te voorkomen.

Deurwaarder beslaglegging inboedel huisgenoot

Een deurwaarder mag niet overgaan tot beslaglegging op de inboedel van een huisgenoot of partner. Er dient daarbij onderscheid te worden gemaakt tussen beslaglegging op de inboedel van een huisgenoot waarmee u geen samenlevings- of affectieve relatie heeft en beslag op de inboedel van een huisgenoot waarmee u samenwoont om de kosten van de woning te delen. Zoals bijvoorbeeld in een studentenhuis of bij onderhuur van een kamer aan een huisgenoot om de woonkosten te delen. Wanneer u met een huisgenoot samenwoont, die tevens uw partner is, dan kan dit blijken uit een huwelijk of uit een samenlevingsovereenkomst. De deurwaarder kan dan beslag leggen op de spullen van uw partner. De deurwaarder gaat er daarbij vanuit dat u en uw partner een gezamenlijke huishouding voeren, waarbij de spullen ook van de partner is, voor wie de deurwaarder beslag komt leggen. U kunt dit ondervangen door een notariële of onderhandse akte op te stellen waarin precies is vastgelegd van welke partner de spullen zijn waarop de deurwaarder beslag wil leggen. De deurwaarder mag alleen beslag leggen op de spullen van de partner die niet in de akte zijn vastgelegd. Wanneer er geen sprake is van een affectieve relatie zoals bij een huwelijk of samenlevingsovereenkomst, maar er als huisgenoten wordt samengewoond, dan mag de deurwaarder niet overgaan tot beslaglegging op de inboedel van de huisgenoot. Er wordt immers geen gezamenlijke huishouding gevoerd en de huisgenoten hebben onderling een afgescheiden vermogen. De deurwaarder mag alleen tot beslaglegging overgaan op de inboedel van de huisgenoot waarvan hij zeker weet dat de spullen toebehoren aan de huisgenoot waarop de deurwaarder een vordering heeft. Krijgt u te maken met een deurwaarder die beslag wil leggen op de spullen van uw partner of huisgenoot, neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij helpen mensen met geen of laag inkomen om beslaglegging op de inboedel van hun huisgenoot of partner te voorkomen.

zakelijk

Wil de deurwaarder overgaan tot beslaglegging op de inboedel van uw inwonend kind? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij kunnen in de meeste gevallen beslaglegging op de inboedel van uw inwonend kind voorkomen.