Bezwaarschrift DUO

 Soms is het nodig om een bezwaarschrift bij de DUO in te dienen. Bijvoorbeeld als u onterecht een uitwonendenbeurs heeft ontvangen. De uitwonendenbeurs wordt dan ingetrokken door de DUO en u krijg een boete. Bent u het niet eens met dit besluit van DUO, dan kunt u daartegen bezwaar maken. De regels voor bezwaar in de Algemene wet bestuursrecht zijn hierop van toepassing. Heeft u een aanvraag gedaan bij de DUO voor extra financiële ondersteuning voor studenten en wordt deze afgewezen?  Of krijgt u een afwijzing op de studiefinancieringsaanvraag door de DUO, dan kunt u tegen een dergelijke beslissing ook bezwaar maken bij de DUO. Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunt u bezwaar maken tegen alle besluiten van DUO. In het bezwaarschrift geeft u gemotiveerd aan waarom u het niet eens bent met het besluit van DUO. Het bezwaarschrift moet bij de DUO worden ingediend binnen zes weken na de datum van de verzending door de DUO van het besluit waartegen u bezwaar maakt. DUO behandelt het bezwaarschrift en houdt daarbij rekening met uw situatie en uw argumenten in het bezwaarschrift. DUO heeft acht weken de tijd om een beslissing te nemen op het bezwaarschrift. DUO kan deze termijn verlengen met vier weken. wanneer de DUO de beslistermijn van acht weken niet schriftelijk heeft verlengd met vier weken, of na de verlenging van vier weken is de DUO nog steeds niet met een beslissing op bezwaar gekomen, dan kunt u de DUO een ingebrekestelling sturen. Een zogenaamde dwangsombrief, waarin u aanzegt dat als de DUO niet binnen twee weken alsnog met een besluit op uw bezwaar komt, u aanspraak maakt op vergoeding van een dwangsom vanwege niet tijdig beslissen op bezwaar. Een voorbeeld van deze dwangsombrief staat op onze website, onder kenniswijzer. Maar in het algemeen ontvangt u binnen de termijn van twaalf weken van DUO een beslissing op bezwaar. In deze beslissing op bezwaar legt DUO uit waarom uw bezwaar gegrond of ongegrond is verklaard.

Op deze pagina op de website van de DUO vindt u verschillende voorbeelden van veel voorkomende bezwaarschriften tegen de DUO;

Beroepschrift

Is uw bezwaar ongegrond en bent u het niet eens met de beslissing van de DUO, dan kunt u binnen zes weken in beroep. Het beroepschrift moet binnen zes weken na datum van verzending van de beslissing op bezwaar door de DUO bij de rechtbank worden ingediend. Stuur altijd een kopie van de beslissing met uw beroepschrift mee. Het beroepschrift dient u in bij de Rechtbank, sector Bestuursrecht. In het beroepschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar van de DUO. Nadat u uw beroepschrift heeft ingediend bij de rechtbank ontvangt u een ontvangstbevestiging. De bestuursrechter geeft DUO de tijd om een verweerschrift in te dienen, waarin DUO vermeld waarom ze het bezwaar ongegrond hebben verklaard en waarom de bestuursrechter het beroep ook ongegrond moet verklaren. De Rechtbank kan u uitnodigen voor de mondeling behandeling van het beroep, u moet daarbij aanwezig zijn. Tijdens de zitting kunt u uw verhaal doen en eventueel vragen stellen aan de bestuursrechter. Nadat de mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden, zal de bestuursrechter binnen zes weken met een uitspraak komen. In de uitspraak staat of uw beroep gegrond of ongegrond is verklaard. Deze termijn kan door de rechtbank worden verlengd als het druk is. Bent u het niet eens met de uitspraak van de bestuursrechter, dan is er nog een laatste kans om uw gelijk te halen tegen de DUO. Dit is mogelijk door hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. Dit is de hoogste rechter in Nederland voor studiefinancieringszaken. Wilt u hulp of meer informatie over instellen beroep of hoger beroep tegen een beslissing van de DUO, neem dan vrijblijvend contact op met Sociaal Verhaal.

homepage

Wilt u hulp of meer informatie over instellen beroep of hoger beroep tegen een beslissing van de DUO, neem dan vrijblijvend contact op met Sociaal Verhaal.