Juridisch advies bij ontslag

Bel ons voor gratis juridisch advies bij ontslag. Wanneer u wordt ontslagen, dient u onmiddellijk juridisch advies in te winnen. U kunt bij ontslag namelijk op meerdere fronten uw rechten verspelen indien u niet de juiste juridische weg bewandelt. Sociaal Verhaal helpt mensen direct met juridisch advies als zij een ontslagaanzegging van de werkgever hebben ontvangen. Dit kan een schriftelijke ontslagbrief zijn, of een mondelinge mededeling van de werkgever dat u ontslagen bent en niet meer op het werk hoeft te verschijnen. Neem in elk geval gelijk de volgende stappen als u ontslag van uw werkgever heeft gekregen.

 • Win juridisch advies in om te beoordelen of het ontslag terecht is gegeven.
 • Vraag direct een ww-uitkering aan bij het UWV via werk.nl en mijnuwv.nl.
 • Vraag bij uw gemeente een bijstandsuitkering aan.
  Schrijf u in als werkzoekende bij het arbeidsbureau van het UWV.
 • Maak schriftelijk bezwaar tegen het ontslag.
 • Schrijf u werkgever dat u op eerste oproep beschikbaar bent om uw arbeid te verrichten.
 • Stuur uw werkgever een sommatie waarin u doorbetaling loon vordert, tot aan het moment dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is geëindigd.
 • Maak uw personeelsdossier op orde; verzamel loonstroken, correspondentie, functioneringsbeoordelingen, arbeidshandboek of personeelsreglement, en alle arbeidsovereenkomsten.
 • Verzamel zoveel mogelijk bewijs in de vorm van documenten of verklaringen van collega’s waaruit blijkt dat het ontslag van uw werkgever onterecht is.
 • Controleer of uw werkgever onder een cao-regeling valt en of er intern een klachtenprocedure bij uw werkgever van toepassing is bij ontslag.
 • Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, met de module ‘werk en inkomen’, meld het ontslag bij uw rechtsbijstandsverzekeraar.
 • Bent u lid van een vakbond, zoals het FNV, vraag of zij uw werkgever een bezwaarbrief tegen het ontslag kunnen sturen.

Met name bij ontslag op staande voet wegens een dringende reden, is snel juridisch advies noodzakelijk. Als gevolg van het ontslag ontvangt u geen salaris meer van uw werkgever en het UWV zal u eveneens geen ww-uitkering willen uitbetalen. U bent bij ontslag op staande voet verwijtbaar werkeloos en het UWV zal u de verplichting opleggen om het ontslag bij uw werkgever tijdig aan te vechten. Zo niet, dan verspeelt u (een deel van) uw ww-rechten. Als u na uw ontslag een schriftelijke afwijzing op uw aanvraag ww-uitkering van het UWV heeft ontvangen, dan ontvangt u géén salaris van uw werkgever en krijgt u géén werkeloosheidsuitkering van het UWV. De laatste mogelijkheid die u dan nog heeft, is het aanvragen van een bijstandsuitkering bij de gemeente om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. De gemeente zal u in eerste instantie bij uw aanvraag voor bijstand terug verwijzen naar uw werkgever om het ontslag aan te vechten en naar het UWV om bezwaar te maken tegen de afwijzing van uw aanvraag ww. Ingeval van ontslag op staande voet dient u bij uw aanvraag voor een bijstandsuitkering bij de gemeente door middel van schriftelijke bewijsstukken aan te tonen dat u (1) bezwaar heeft gemaakt tegen het ontslag op staande voet bij uw werkgever en (2) dat u bij het UWV een bezwaarschrift heeft ingediend tegen de afwijzing van uw ww-uitkering door het UWV. Zonder deze bewijsstukken, hoeft de gemeente u bij ontslag geen bijstandsuitkering toe te kennen. En zelfs al heeft u bij uw werkgever en het UWV bezwaar gemaakt tegen het ontslag en de afwijzing van uw ww-aanvraag, dan zal de gemeente u in het algemeen een maand strafkorting op uw bijstandsuitkering opleggen, omdat u vanwege het ontslag op staande voet verwijtbaar werkeloos bent. Tegen deze strafkorting op uw bijstandsuitkering kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Uiteraard kunt u ook bezwaar maken bij de gemeente als de gemeente uw aanvraag bijstandsuitkering bij ontslag in het geheel afwijst. Neem in deze gevallen contact op met Sociaal Verhaal voor gratis juridisch advies bij ontslag. Wij nemen met u alle stappen door die u moet volgens om het ontslag aan te vechten en om een (tijdelijke) uitkering van het UWV of de gemeente veilig te stellen. Behoort u tot de doelgroep van Sociaal Verhaal en heeft u goede gronden om het ontslag op staande voet aan te vechten, dan kunnen wij u, naast juridisch advies bij ontslag, van een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat voorzien om het ontslag succesvol aan te vechten. Aarzel niet en neem bij ontslag met ons contact op voor juridisch advies en zonodig een pro deo arbeidsrecht advocaat.

Bel ons voor gratis juridisch advies bij ontslag. Wanneer u wordt ontslagen, dient u onmiddellijk juridisch advies in te winnen. U kunt bij ontslag namelijk op meerdere fronten uw rechten verspelen indien u niet de juiste juridische weg bewandelt.