overheid

Beslag op bankrekening deurwaarder

Heeft u een uitkering of laag inkomen en heeft de deurwaarder beslag gelegd op uw bankrekening ? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij beoordelen voor u of het beslag op uw rekening door de deurwaarder rechtmatig is of dat de deurwaarder het bank beslag moet opheffen.

Wanneer u een schuld heeft en uw schuldeiser heeft daarvoor een vonnis gehaald bij de rechtbank, dan zal de deurwaarder met dit vonnis de vordering door middel van beslag bij u proberen te innen. In eerste instantie zal de deurwaarder onderzoeken of hij beslag op uw uitkering of loon kan leggen. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat uw inkomen te laag is en ligt beneden de wettelijke beslagvrije voet of als er al meerdere beslagen liggen op uw uitkering of loon, dan kijkt de deurwaarder naar andere beslagmogelijkheden. De kans is dan groot dat de gerechtsdeurwaarder door middel van beslag op uw bankrekening de vordering zal pogen te incasseren. Hierbij wordt niet uw bankrekening in beslag genomen door de deurwaarder, maar is er in juridische zin sprake van executoriaal derdenbeslag onder uw bank op uw geldvorderingen op de bank. De deurwaarder mag op elk tijdstip executoriaal derdenbeslag leggen onder uw bank. Dit houdt in dat de deurwaarder een beslagexploot aan uw bank afgeeft, vanaf welk moment uw bank verplicht is om het saldo dat op het moment van beslaglegging op uw bankrekening staat, te blokkeren. Uw bankrekening is dan geblokkeerd door de deurwaarder. De bank moet vervolgens binnen vier weken na de bankrekening beslaglegging, aan de gerechtsdeurwaarder melden welk saldo er op het moment van bankbeslag op uw rekening stond. Is dit een positief banksaldo en zijn er geen kredieten bij dezelfde bank met een negatief saldo, dan is de bank verplicht om het geld op uw bankrekening aan de deurwaarder over te maken voor uw schuldeiser. Wanneer er na het beslag op uw rekening door de deurwaarder weer geld op uw bankrekening wordt gestort, dan vallen deze gelden niet onder het beslag. Alleen het saldo op het moment van beslaglegging door de deurwaarder op uw rekening valt onder het bankbeslag. Wil de deurwaarder ook dit nieuwe saldo, dan moet hij opnieuw beslag leggen op uw rekening.

Als het goed is, kunt u na de beslaglegging weer beschikken over uw bankrekening en de gelden die na het beslag op uw rekening zijn overgemaakt, kunt u weer opnemen of overboeken. Sommige banken, zoals de ING Bank, houden uw bankrekening na het bankbeslag door de deurwaarder, nog geruime tijd geblokkeerd en heffen het bankbeslag pas op na een schriftelijke opheffing van het bankbeslag door de deurwaarder. Dit is vervelend voor u, omdat u door de blokkade op uw bankrekening na het bankbeslag niet snel kunt beschikken over geld dat na het beslag op uw rekening is overgemaakt. Ook in deze gevallen kan Sociaal Verhaal u behulpzaam zijn. De bank is immers verplicht om alleen het geld dat op het moment van het beslag op uw bankrekening stond, aan de deurwaarder over te maken. Ten aanzien van geld dat ná het bankbeslag op uw rekening komt, bent u zelf beschikkingsbevoegd en de bank moet u de mogelijkheid geven om feitelijk over dit geld te beschikken. Neemt u met ons contact op als uw bank niet bereid is om het op beslag op uw rekening op te heffen of als de deurwaarder niet het bankbeslag wil opheffen. mee te werken aan een snelle opheffing van het beslag op uw bankrekening en de bank het geld op uw bankrekening geblokkeerd houdt.

Heeft u een uitkering of laag inkomen en heeft de deurwaarder beslag gelegd op uw bankrekening ? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal.

Geen beslagvrije voet bij bankbeslag

Een deurwaarder hoeft geen beslagvrije voet bij bankbeslag te hanteren. Bij beslag op uw uitkering of loon, is de deurwaarder wettelijk verplicht om een gedeelte van uw maandelijks inkomen ter grootte van 90% van de bijstandsnorm voor u vrij te laten. Dit gedeelte maakt uw uitkeringsinstantie of uw werkgever elke maand aan u over en het bedrag boven deze beslagvrije voet wordt aan de deurwaarder overgemaakt. Zo houdt u in geval van beslag op uw uitkering, elke maand toch nog geld over om van te leven. Dit heet in de wet ‘beslag onder derden op periodieke vorderingen’ en dan is het hanteren van een beslagvrije voet verplicht.

Het leggen van derdenbeslag onder uw bank, is wettelijk niet gezien géén ‘beslag op een periodieke vordering’. Dit betekent, dat de deurwaarder geen wettelijke verplichting heeft om een beslagvrije voet in zijn beslagexploot op te nemen. Wanneer de deurwaarder beslag bankrekening legt, dan hanteert de deurwaarder geen beslagvrije voet naar uw bank. De door de deurwaarder toegepaste beslagvrije voet (het bedrag dat voor u vrij van beslag moet blijven) is dan nul euro. De bank is hierdoor verplicht om bij een bankbeslag het gehele saldo op uw bankrekening aan de gerechtsdeurwaarder over te maken. De bank zal dit ook doen, na aftrek van administratiekosten van de bank voor de afwikkeling van het bankbeslag. Ook als er geen saldo of onvoldoende saldo op uw bankrekening staat, zal de bank u administratiekosten in rekening brengen voor de afhandeling van het bankbeslag deurwaarder. Hieraan is in de meeste gevallen niets te doen.

Waaraan wél iets te doen is, in sommige gevallen, is het feit dat de deurwaarder geen beslagvrije voet bij zijn beslag op uw bankrekening hanteert. Wanneer op het moment van bankrekening beslag net uw uitkering, zorgtoeslag of loon is gestort, dan kan het zijn dat de bank uw banksaldo blokkeert en u uw hele uitkering kwijt bent door het bankbeslag. Dat mag dus niet. Er zijn verschillende uitspraken van rechters waarin is bepaald dat het onrechtmatig van een deurwaarder is om door middel van beslag op uw bankrekening uw gehele uitkering of loon in beslag te nemen. De deurwaarder omzeilt met zijn bankbeslag immers de wettelijke beslagvrije voet (90% van de bijstandsnorm) door uw gehele uitkering in beslag te nemen. Als dit het geval is, dan kunt u de gerechtsdeurwaarder vragen om het bankbeslag op te heffen en de bank het in beslag genomen geld weer aan u ter beschikking te stellen. Als de bank het in beslag genomen geld al aan de deurwaarder heeft overgemaakt, dan kunt u de deurwaarder vragen om het saldo dat onder het bankbeslag viel, onmiddellijk aan u terug te storten. Door het bankbeslag kunt u immers uw vaste lasten, zoals huur, energie, ziektekosten en levensonderhoud niet betalen. Ook bij beslag op uw bankrekening dient tenminste de maandelijks voor u geldende beslagvrije voet vrij te blijven. Het heeft voor u geen zin om aan de bank te vragen om het beslag op te heffen. De bank zal het beslag op uw bankrekening alleen opheffen na schriftelijke toestemming van de deurwaarder die beslag op uw rekening heeft gelegd. U moet dus aankloppen bij de deurwaarder om het bankbeslag op te heffen.

Bankkosten bankbeslag deurwaarder

Na opheffing van het beslag op uw bankrekening door de deurwaarder, zal de bank helaas nog wel bankkosten voor het bankbeslag door de deurwaarder bij u in rekening brengen. Deze administratiekosten van de bank kunnen oplopen tot bijna tweehonderd euro. De bank zal dit van uw banksaldo aftrekken. Hieraan is niet veel te doen naar de bank toe. Dit staat in de bankvoorwaarden van de bank. De bank mag u deze kosten in rekening brengen, omdat de bank kosten moet maken voor de afhandeling van het bankbeslag. De beslagkosten voor beslag rekening ING Bank zijn bijvoorbeeld lager dan bij beslag op bankrekening Rabobank.

De mogelijkheid die u nog heeft, is om aan de deurwaarder deze kosten van de bank voor het bankbeslag terug te vragen. Dit kan als de deurwaarder ten onrechte beslag op uw bankrekening heeft gelegd. Bijvoorbeeld als de deurwaarder weet dat u van een minimale uitkering leeft, waarop al beslag is gelegd door schuldeisers of preferente inhoudingen door uw uitkeringsinstantie of de belastingdienst op plaatsvinden. De deurwaarder weet dan dat op uw bankrekening alleen uw uitkering, toeslagen van de belastingdienst en eventuele kinderbijslag wordt gestort. Deze bedragen zijn niet voor beslag vatbaar omdat uw maandelijks inkomen beneden de beslagvrije voet is gelegen. Kinderbijslag en studiefinanciering zijn zelfs wettelijk van beslag uitgesloten.  Omdat de deurwaarder op de hoogte is van uw (minimale) financiële positie mag hij geen beslag leggen op uw bankrekening. Legt de gerechtsdeurwaarder toch beslag op uw bankrekening en krijgt u daardoor kosten van de bank voor de bankbeslag in rekening gebracht, dan kunt u de deurwaarder aanspreken tot terugbetaling van deze bankkosten aan u. Wanneer de deurwaarder dit weigert, dan kunt u hierover kosteloos een klacht indienen tegen de beslag leggende deurwaarder bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam. Als u hierover meer informatie wilt of u weet niet hoe u de klacht moet indienen tegen de deurwaarder, neem dan contact met Sociaal Verhaal op. Wij kunnen u hierover adviseren. En als de situatie ernstiger is, omdat u door het bankbeslag door de deurwaarder in de financiële problemen komt, dan kunnen wij u kosteloos van een advocaat voorzien om het bankbeslag aan te vechten. Vaak is een brief van een advocaat al voldoende om het beslag op uw bankrekening door de deurwaarder te laten opheffen. Als u tot de doelgroep van Sociaal Verhaal behoort, is de advocaat gratis.

Wilt u hierover meer informatie of weet u niet hoe u een klacht indient tegen de deurwaarder neem dan contact op met Sociaal Verhaal.