werkgever

Geen salaris ontvangen

Heeft u gewerkt of bent u ziek geweest en heeft u geen salaris van uw werkgever ontvangen ? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal voor hulp om uw achterstallig loon alsnog door uw werkgever betaald te krijgen.  Sociaal Verhaal voorziet haar doelgroep van een gratis advocaat om achterstallig salaris te incasseren. De advocaat van Sociaal Verhaal int snel uw te laat salaris.

Als u geen salaris heeft ontvangen, dan moet u eerst zelf aan uw werkgever vragen waarom u geen loon heeft gekregen. In uw arbeidsovereenkomst of in de cao staat op welk tijdstip van elke maand uw werkgever uw salaris moet betalen. Dus heeft u geen salaris gekregen op de afgesproken datum, spreek dan eerst zelf uw werkgever aan op het niet betalen salaris. Eerst mondeling en daarna per e-mail of per brief. In deze mail of brief vraagt u uw werkgever waarom het salaris niet is gestort en of hij alsnog per omgaande het achterstallig loon aan u overmaakt. Soms heeft u werkgever een plausibele reden waarom het salaris te laat is gestort. De werkgever is verplicht om u duidelijk te vertellen waarom het loon te laat is. Wanneer u werkgever weigert om u te vertellen waarom het salaris niet op tijd is, neemt u dan ook direct contact op met Sociaal Verhaal. Meestal is er dan meer aan de hand dan dat uw salaris niet ontvangen is.

Regels over de dag waarop uw salaris betaald moet zijn

In de wet is als hoofdregel opgenomen dat uw salaris uiterlijk op de laatste dag van de maand (bij een maandsalaris) of aan het einde van de betreffende vierweken periode (bij salarisbetaling per periode van vier weken) moet betalen.  In uw arbeidsovereenkomst of in de cao kan hiervan onder bepaalde voorwaarden worden afgeweken, maar als daarin niets is betaald, dan geldt de wettelijke hoofdregel.

Dus heeft u geen of te weinig salaris gekregen op de afgesproken datum, spreek dan eerst zelf uw werkgever aan op het niet betalen salaris. Eerst mondeling en daarna per e-mail of per brief. In deze mail of brief vraagt u uw werkgever waarom het salaris niet is gestort en of hij alsnog per omgaande het achterstallig loon aan u overmaakt. Soms heeft uw werkgever een plausibele reden waarom het salaris te laat is gestort. De werkgever is verplicht om u duidelijk te vertellen waarom het loon te laat is. Wanneer u werkgever weigert om u te vertellen waarom het salaris niet op tijd is, neemt u dan ook direct contact op met Sociaal Verhaal. Meestal is er dan meer aan de hand en kan Sociaal Verhaal u helpen.

Cao van toepassing?

Als u niet weet of op uw arbeidsovereenkomst een cao van toepassing is, neemt u dan contact op met Sociaal Verhaal. Sociaal Verhaal kan dit voor u uitzoeken.

Redenen voor werkgevers om geen of minder salaris uit te betalen

Werkgever kunnen vele redenen aanvoeren om geen of minder salaris uit te betalen. De vraag is of dat terecht is. Sociaal Verhaal kan dat voor u uitzoeken.

De volgende redenen worden vaak door werkgevers aangevoerd:

 1. De werknemer is zonder goede reden en zonder zich af te melden niet op het werk verschenen.
 2. De werknemer is ontslagen of is daarmee akkoord gegaan.
 3. De werknemer heeft tijdens het werk schade veroorzaakt: aan eigendommen van de werkgever of aan eigendommen van een derde (bijvoorbeeld een klant of opdrachtgever van de werkgever)
 4. De werknemer heeft een schuld, die de werkgever wil verrekenen met het salaris.
 5. De werknemer heeft teveel vakantiedagen opgenomen.
 6. Op het salaris van de werknemer is beslag gelegd.
 7. De werknemer is ziek en heeft daarom geen rechtop salaris: dit overkomt vaak oproepkrachten, maar is vaak niet terecht.
 8. De werknemer is ziek en heeft daarom volgens de arbeidsovereenkomst of de cao recht op minder salaris.
 9. De werknemer is ziek en werkt zonder goede reden niet mee aan zijn re-integratie en heeft daarom geen recht op salaris.

Dit zijn allemaal redenen die regelmatig door werkgevers worden aangevoerd, maar zij hoeven niet terecht te zijn. Bovendien gelden voor de bovenstaande situaties vaak bijzondere regels, waarvan ook niet elke werkgever goed op de hoogte is. Informeert u daarom altijd bij Sociaal Verhaal als u geen of te weinig salaris ontvangt.

overheid-uwv

Heeft u gewerkt of bent u ziek geweest en heeft u geen salaris van uw werkgever ontvangen ? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal voor hulp om uw achterstallig loon alsnog door uw werkgever betaald te krijgen.

Loon bij ziekte

Bij ziekte gelden andere regels voor de hoogte van het salaris. Hier is de wettelijke hoofdregel dat u als werknemer recht hebt op minimaal 70% van het laatstverdiende salaris. Als die 70% van uw laatstverdiende loon minder is dan het wettelijk minimumloon, dan hebt u recht op minimaal het wettelijk minimumloon. Meestal is echter in de arbeidsovereenkomst of in een cao die van toepassing is opgenomen dat u recht hebt op 100% van het laatstverdiende salaris. Lees daarom uw arbeidsovereenkomst goed door als u hierover een vraag hebt en kijk of er eventueel een cao van toepassing is.

Regels over het niet doorbetalen van uw salaris bij ziekte

In de wet worden enkele situaties opgesomd waarin u geen recht hebt op doorbetaling van uw loon. Dit zijn uitzonderingen op de hoofdregel dat u als zieke werknemer recht hebt op loon. Denkt u onder andere aan de situatie dat u geen gehoor geeft aan een oproep van de bedrijfsarts of de ziekteverzuimregels niet naleeft. Of dat u aangepaste werkzaamheden die u tijdens ziekte worden aangeboden, zonder goede reden weigert. Aangepast werk kan volgens de werkgever lichter werk zijn voor hetzelfde aantal uren of hetzelfde (of lichter) werk voor een lager aantal uren per dag. Of bijvoorbeeld de situatie dat u niet meewerkt aan het opstellen van het zogeheten “Plan van aanpak” van uw werkgever.

In dergelijke situaties kan uw werkgever besluiten om uw loon niet door te betalen. Dit wordt een loonmaatregel genoemd. Als u het niet eens bent met zo’n loonmaatregel, bijvoorbeeld omdat u nog te veel klachten hebt, neemt u dan contact op met Sociaal Verhaal. Sociaal Verhaal kan uw situatie beoordelen en u adviseren wat u het beste kunt doen. In de meeste situaties blijkt dat werkgever te snel een loonmaatregel treffen en werknemers dus vaak ten onrechte geen of te weinig salaris ontvangen. Het is daarom altijd wel de moeite waard om uit te laten zoeken of het nu wel terecht is dat uw werkgever tijdens ziekte ineens minder of geen salaris aan u betaalt.

Bij twijfel adviseert Sociaal Verhaal altijd om een zogeheten deskundigenoordeel aan te vragen bij UWV. Een deskundigenoordeel wordt ook wel een second opinion genoemd. Als UWV in een deskundigenoordeel van mening is dat u gelijk hebt, dan moet uw werkgever uw loon weer doorbetalen, met terugwerkende kracht. Betaalt uw werkgever dan toch niet uit, dan kan de advocaat van Sociaal Verhaal in een kort geding uw niet betaalde loon van de werkgever vorderen.

Wettelijke verhoging en wettelijke rente bij ten onrechte niet uitbetaald salaris

Als u uw salaris niet op tijd betaald krijgt, dan kan de advocaat van Sociaal Verhaal voor u naast het niet betaalde salaris aanspraak maken op een wettelijke verhoging van maximaal 50% en op wettelijke rente. In de praktijk wordt de wettelijke verhoging van maximaal 50% door de rechter vaak gematigd tot 10%, afhankelijk van de ernst van de situatie.

Neemt u gelijk contact op met Sociaal Verhaal wanneer uw werkgever uw salaris te laat betaalt of uw loon niet uitbetaalt. Sociaal Verhaal helpt u kosteloos om uw achterstallig salaris alsnog betaald te krijgen van uw werkgever.

Neemt u gelijk contact op met Sociaal Verhaal wanneer uw werkgever uw salaris te laat betaalt of uw loon niet uitbetaalt.

WAAR MOET U ALS WERKNEMER OP LETTEN?

Er zijn een aantal zaken die u als werknemer zelf goed in de gaten kunt houden. Daarmee kunt u problemen zo veel als mogelijk voorkomen en, als dat onverhoopt niet meer lukt, dan hebt u wel een dossier waarmee de advocaat van Sociaal Verhaal uw achterstallige loon van uw werkgever kan vorderen.

Waar moet u onder andere aan denken?

 1. Zorg ervoor dat u van elke maand een loonstrook hebt. Zo kunt u niet alleen controleren of u het juiste loon krijgt uitbetaald, maar ook kunt u zien hoe dat loon is opgebouwd en of dat juist is. Het loon kan bijvoorbeeld zijn opgebouwd uit gewone uren, toeslaguren voor bepaalde diensten, uw eigen bijdrage in de pensioenregeling etc. Als u geen loonstrook hebt gekregen, dan mist u dus veel informatie die later vaak nodig is als er een discussie ontstaat over het aan u betaalde salaris. Verder hebt u met een loonstrook een stuk waarmee u kunt bewijzen waar u in dienst bent. Als werkgevers meerdere BV’s hebben, dan kan het lastig zijn om te bepalen bij welk bedrijf de werknemer in dienst is. Daarbij kan een loonstrook ook behulpzaam zijn. Loonstroken worden in het algemeen in de maand verstrekt waarin het salaris wordt uitbetaald.
 2. Hebt u geen loonstrook ontvangen? Vraag dit dan direct na bij uw werkgever of diens personeelsfunctionaris of personeelsadministratie. Als u wordt verteld dat de loonstrook u al is toegezonden en dat men dit maar één keer doet, sta er dan op dat u die loonstrook toch ontvangt, desnoods een kopie of via e-mail. En maak afspraken om er zeker van te zijn dat dit soort misverstanden in de toekomst niet meer kunnen plaatsvinden.
 3. Hetzelfde geldt voor de jaaropgave: die moet uw werkgever u elk jaar verstrekken.
 4. Kijk uit met contante betalingen. Het is aan te raden dat het salaris via bankoverschrijving wordt betaald en, als het echt niet anders kan, dan kan het onder bepaalde wettelijke voorwaarden contant betaald worden, maar dan moet u wel een kwitantie van die betaling ontvangen met daarop het bedrag van het loon in cijfers en letters geschreven en moet u de kwitantie goed bewaren. In ieder geval zal dan ook een loonstrook nodig zijn, want op kwitanties staat alleen het netto salaris en niet het bruto salaris en ook niet het aantal gewerkte uren.
 5. Zorg ervoor dat u steeds werkt op basis van een schriftelijke arbeidsovereenkomst of een brief waarmee een eerdere tijdelijke arbeidsovereenkomst is verlengd.
 6. Zorg ervoor dat u uw eigen arbeidsovereenkomst (of verlengingsbrief) in uw bezit hebt. Het gebeurt wel eens dat een werkgever een nieuwe werknemer een arbeidsovereenkomst laat ondertekenen en dat de werknemer dan geen kopie (of eigen, origineel ondertekend afschrift) mee krijgt. Ga daar niet mee akkoord en maak desnoods, direct na het tekenen, een foto van elke bladzijde van de arbeidsovereenkomst. Op een smartphone kunnen Apps worden gedownload waarmee een pdf-bestand kan worden gemaakt nadat een foto van een bladzijde is gemaakt. Vaak zijn die bestanden beter leesbaar dan sommige foto’s. Een voorbeeld van zo’n App is CS Scanner voor Android toestellen.
 7. Als u niet een vast aantal uren per week werkt maar elke week een wisselend aantal uren, zorg er dan voor dat de gewerkte uren goed geregistreerd worden en dat u elke week een overzicht krijgt van de uren die u hebt gewerkt en waarmee uw werkgever akkoord is gegaan. Het gebeurt helaas nog te vaak dat mensen meer uren werken dan dat op de loonstrook wordt vermeld en dat zij later met een bewijsprobleem zitten wanneer zij aanspraak willen maken op de nog niet betaalde uren.
 8. Ontvangt u niet regelmatig een door uw werkgever (of door degene bij wie u door uw werkgever bent tewerk gesteld) urenoverzicht? Trek dan aan de bel bij uw werkgever en bel desnoods even met Sociaal Verhaal. Het is dan zaak om tot actie over te gaan, zeker als u denkt dat het niet helemaal goed gaat.
 9. Als u op uw loonstroken vreemde bedragen ziet die u niet thuis kunt brengen, bijvoorbeeld een verrekening van een verkeersboete met uw salaris terwijl u niets verkeerd hebt gedaan, vraag dit dan na bij uw werkgever. Ook als u weet dat u een verkeersovertreding hebt begaan, kan het de moeite waard zijn om bij uw werkgever de bekeuring op te vragen. Het is namelijk niet altijd zo dat u zo’n bekeuring volgens de wet moet betalen. Laat u hierover informeren door Sociaal Verhaal.
 10. Soms ziet Sociaal Verhaal op loonstroken verrekenposten als ‘verrekening diversen’ of ‘verrekening klein materiaal’ of ‘verrekening schoonmaakkosten auto’ of’ ‘verrekening meer gereden kilometers’ of ‘huisvestingskosten’.
 11. Als u ziek bent geworden en u moet zich ziek melden, dan is het aan te raden om daarbij strikt de ziekteverzuimregels op te volgen. Bijvoorbeeld over de manier waarop u zich ziek moet melden. Dat gaat soms alleen telefonisch en dat is prima, maar als u merkt dat dit niet goed wordt verwerkt, praat er dan over met uw werkgever. Komt u er met uw werkgever niet uit? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal voor advies. Sociaal Verhaal of haar advocaat neemt alleen contact op met uw werkgever als u dat zelf wilt.
 12. Soms zijn ziekteverzuimregels erg streng en soms ook zo streng dat zij onredelijk zijn. Bijvoorbeeld een regel dat u tot het eerste bezoek aan de bedrijfsarts bijna de gehele dag thuis moet blijven. Het kan dan gebeuren dat daardoor misverstanden gaan ontstaan met uw werkgever. Wilt u hier meer over weten? Bel dan met Sociaal Verhaal. De wet stelt namelijk dat ziekteverzuimregels redelijk moeten zijn.
 13. Bent u het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts? Bijvoorbeeld dat u weer helemaal beter bent of voor halve of hele dagen passend werk kunt verrichten? Let dan goed op, want u zit dan mogelijk al in de gevarenzone op het moment dat u daar niets mee doet. Neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Sociaal Verhaal kan u hierover vrijblijvend adviseren.
 14. Het kan ook gebeuren dat een schuldeiser beslag laat leggen op het loon van een werknemer. De werkgever moet dan dat deel van het loon aan de deurwaarder van de schuldeiser afdragen dat boven de zogeheten beslagvrije voet uitgaat. De hoogte van de beslagvrije voet is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de werknemer. In de praktijk ontstaan hierover regelmatig misverstanden en wordt regelmatig een verkeerde (te lage) beslagvrije voet aangehouden, waardoor de werknemer ten onrechte een te laag salaris overhoudt. Hebt u hierover vragen, neem dan contact op met Sociaal Verhaal.