Lindorff

Deurwaarder

De deurwaarder wordt ingeschakeld als u huurachterstand heeft en de huur niet betaalt. In dat geval loopt uw huurschuld op en zal uw verhuurder actie ondernemen om zijn dreigende huurschade te beperken. Als de huurachterstand net pas is ontstaan, kan de deurwaarder voor twee zaken worden ingeschakeld. In de eerste plaats kan de deurwaarder u aanschrijven en bellen om u te bewegen de huurschuld ineens te betalen of om een betalingsregeling af te spreken. De verhuurder kan de deurwaarder ook inschakelen om u uit huis te zetten. In dat geval moet er een dagvaarding worden opgesteld waarin de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van uw woning aan de rechtbank wordt gevraagd. In deze dagvaardingsprocedure controleert de rechter de hoogte van de huurachterstand en onderzoekt hij of de hoogte van de huurschuld in combinatie met andere omstandigheden (zoals overlast of herhaalde wanprestatie) reden geeft om uithuiszetting toe te staan. Als dit het geval is, zal de deurwaarder, met het ontruimingsvonnis in de hand, u bevel doen om de woning binnen drie dagen te ontruimen. Weigert u dit, dan stelt de deurwaarder in overleg met politie en gemeente, een datum vast waarop hij tot uithuiszetting zal overgaan. Indien u de woning niet vrijwillig verlaat, is de verhuurder genoodzaakt om hoge ontruimingskosten te maken. Deze kosten mogen op u worden verhaald indien u geen gevolg heeft gegeven aan het bevel van de gerechtsdeurwaarder om uw woning vrijwillig te ontruimen. Is dit het geval, dan bent u rijkelijk laat. Wij kunnen u helpen met de deurwaarder en uithuiszetting voorkomen, als u tijdig met ons contact opneemt na de betekening van de dagvaarding door de deurwaarder. Onze hulp tegen de deurwaarder is gratis als u geen of laag inkomen heeft. Op grond van onze jarenlange praktijkervaring weten wij hoe met een deurwaarder en uit huis zetting om te gaan.

Bevoegdheden deurwaarder

De deurwaarder krijgt pas speciale bevoegdheden als hij u eerst met een dagvaarding voor de procedure heeft opgeroepen. In de dagvaardingprocedure heeft u de mogelijkheid om door middel van een goed verweer de vordering van de deurwaarder te weerleggen. Doet u of uw advocaat dit niet goed, dan eindigt de procedure met een vonnis waarin uw uithuiszetting is toegewezen en u bent veroordeeld tot betaling van de huurachterstand vermeerderd met hoge proceskosten en incassokosten. Vanaf het moment dat de gerechtsdeurwaarder over de gerechtelijke uitspraak beschikt, gaan zijn speciale bevoegdheden een rol spelen. Zo mag de deurwaarder u niet alleen uit uw woning zetten bij huurachterstand, maar mag hij beslag leggen op uw geld en uw spullen. Indien de deurwaarder over een vonnis tot huisuitzetting beschikt, zal hij eerst tot ontruiming van uw woning overgaan om de huurschade voor de verhuurder te beperken. Nadat u uit huis bent gezet, maakt de deurwaarder een optelsom van alles wat u naar aanleiding van de uithuiszetting aan uw verhuurder bent verschuldigd. Dit is niet alleen de oorspronkelijke huurschuld, maar betreft tevens alle kosten die met de huisuitzetting zijn gemoeid. Denk aan de verhuizers, de slotenmaker, de opslag van goederen en de ontruimingswerkzaamheden van de deurwaarder zelf. Indien de deurwaarder een getuige meeneemt naar de woningontruiming, mag hij een extra bedrag in zijn proces-verbaal rekenen voor de bijstand van de door de deurwaarder aangezochte getuige. Alle bevoegdheden van de deurwaarder bij huisuitzetting staan in de wet vermeld. Dit geldt eveneens voor de kosten die een gerechtsdeurwaarder mag maken op grond van een ontruimingsvonnis. Helaas komt het soms voor dat een deurwaarder bij uithuiszetting meer rekent dan wettelijk is toegestaan. Wettelijk gezien maakt de deurwaarder dan misbruik van bevoegdheden. U moet daarover eerst klagen bij de deurwaarder zelf en het teveel aan u in rekening gebrachte aan hem terugvragen. Weigert de deurwaarder om u de onterecht geïncasseerde gelden terug te betalen, dan heeft u de mogelijkheid om daarover een klacht in te dienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam. Voorbeelden van onterechte ontruimingskosten zijn ‘annuleringskosten ontruiming’,  ‘voorbereidingskosten ontruiming’,  een exploot met een herhaald bevel (mits het vorige bevelexploot van de deurwaarder ouder dan één jaar is) en een ‘aanzegging ontruiming’ aan u of aan de gemeente. De kosten die de deurwaarder hiervoor opvoert in geval van een uithuiszetting, hoeft u niet te betalen. De gerechtsdeurwaarder mag na de ontruiming geen beslag bij u leggen voor deze kosten. Indien u een specificatie ontvangt van het totaalbedrag dat u na een huisuitzetting moet betalen, controleer of deze posten worden opgevoerd en maak daarvan direct melding bij de deurwaarder.