zakelijk

Faillissement aangevraagd

Bent u ondernemer of zelfstandige met financiële problemen en probeert een schuldeiser een vordering op u te incasseren door middel van het aanvragen van het faillissement van uw bedrijf of van u persoonlijk ?

Neemt u dan onmiddellijk contact met ons op, wij kunnen u dan van rechtshulp voorzien om in de faillissementsprocedure verweer voor u te voeren om uw faillissement te voorkomen.

De advocaten van uw schuldeisers en incasso-advocaten zoals Bierens advocaten, zien het aanvragen van uw faillissement voor openstaande rekeningen als een effectief incassomiddel om betaling af te dwingen namens hun klanten. De gedachte hierachter is dat u als debiteur onder druk van een faillissementsaanvraag de gehele vordering betaalt, inclusief rente, incassokosten en de kosten van de faillissementsaanvraag.

Ook de advocaten van vakbonden zoals de FNV hanteren het aanvragen van het faillissement van een werkgever als incassomiddel ingeval van achterstallige salarisbetaling.

De gevolgen voor u als ondernemer of als natuurlijk persoon zijn groot indien uw faillissement wordt uitgesproken door de insolventiekamer van de rechtbank. Het is dan ook van belang dat u tijdig en adequaat verweer voert tegen het verzoek tot faillietverklaring. Indien u tot onze doelgroep behoort, dan kan Sociaal Verhaal zorgen dat een advocaat of jurist u bij staat om uw faillissement te voorkomen.

Faillissement voorkomen

Welk verweer dient er door de debiteur te worden gevoerd om zijn faillissement te voorkomen ?

In de eerste plaats dient de vordering waarmee uw schuldeiser uw faillissement wil aanvragen, door u onbetwist te zijn. Dat wil zeggen dat u het volledig eens moet zijn met de schuld die uw crediteur bij u wil incasseren middels de faillissementsaanvraag. Indien u de vordering geheel of ten dele betwist, dan dient u dit op voorhand middels zoveel mogelijk bewijsstukken aan de faillissementskamer duidelijk te maken. Veelal worden er ook rente en incassokosten bij de schuld opgeteld en eveneens in het faillissementsverzoek als vordering op u opgevoerd. Ook deze nevenvorderingen kunt u inhoudelijk betwisten.

Steunvordering nodig voor faillissementsaanvraag

Ten tweede is het zo dat uw schuldeiser ten tijde van de faillissementszitting voor de rechtbank aannemelijk moet maken dat u ‘meerdere schulden onbetaald laat’ en aldus ‘verkeert in een toestand dat u bent opgehouden te betalen’ . De aanvrager van uw faillissement moet over een steunvordering voor de faillissementsaanvraag beschikken. Feitelijk moet de tegenpartij ter zitting een andere schuldeiser of vordering met naam en bedrag noemen om dit aan de Rechtbank te kunnen aantonen. Ook deze tweede – gestelde – vordering kunt u ter zitting betwisten en indien mogelijk moet u dit onderbouwen met stukken waaruit uw betwisting van deze tweede vordering kan blijken.

Faillissementsaanvraag misbruik van recht

Een derde verweer dat er gevoerd kan worden betreft de omstandigheid, dat zelfs wanneer er wordt voldaan aan de eisen voor het uitspreken van uw faillissement, er dan bij faillissement geen baten in de faillissementsboedel aanwezig zullen zijn, waardoor het uitspreken van het faillissement er alleen maar toe zal leiden dat er meer kosten worden gemaakt (onder andere aan de curator, de rechtbank en de rechter-commissaris in het faillissement) , zonder dat er enige uitkering vanuit het faillissement aan de schuldeisers is te verwachten. Indien een schuldeiser met deze wetenschap toch uw faillissement aanvraagt, dan maakt verzoeker met zijn aanvraag misbruik van bevoegdheid. In het algemeen gaat dit verweer voornamelijk op bij ‘natuurlijke personen’ – niet zijnde bedrijven, waarvan het faillissement wordt aangevraagd.

In het verlengde hiervan kan er nog worden gesteld dat de aanvrager van het faillissement geen redelijk belang heeft om uw faillissement aan te vragen. Bijvoorbeeld indien er geen vermogen aanwezig is en het uitspreken van uw faillissement niet zal leiden tot betaling van de vordering van uw schuldeiser.

Probeert een schuldeiser een vordering op u te incasseren door middel van het aanvragen van het faillissement van uw bedrijf of van u persoonlijk, neem dan contact op met Sociaal Verhaal.

Faillissement en WSNP

Wanneer u uw onderneming drijft als éénmanszaak, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap, dus niet als rechtspersoon, dan raakt het faillissement u ook in privé. In dat geval is het mogelijk om een verzoek in te dienen om toegelaten te worden tot de WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen). Dit is mogelijk wanneer uw schulden te goeder trouw zijn ontstaan ( u heeft bijvoorbeeld niet geprobeerd om geld weg te sluizen voordat uw faillissement werd aangevraagd). U heeft altijd netjes gehandeld. Dan komt u in aanmerking voor schuldsanering. Indien uw verzoek wordt verleend door de rechtbank, dan komt u onder het faillissement uit. Een faillissement kan immers lang duren en al die tijd moet u afbetalen, al duurt het tien jaar. En wordt uw faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten door de curator, dan herleven de vorderingen na faillissement en kunnen schuldeisers deze weer op u incasseren. Middels een schuldsanering via de WSNP bent u na drie jaar schuldenvrij. Uw oude schulden van vóór faillissement kunnen niet meer op u worden verhaald.

Verweren bij faillissement

Elke schuldeiser kan bij een onbetwiste vordering op u via een advocaat uw faillissement aanvragen. De rechtbank zal dan op korte termijn een mondelinge behandeling van het verzoek tot uw faillietverklaring behandelen. Wanneer u niet ter zitting verschijnt of niet op de juiste manier verweer voert, dan is de kans zeer groot dat u of uw bedrijf failliet wordt verklaard. Van belang is dus dat u zodra u het faillissementsverzoek of de oproeping voor de rechtbank heeft ontvangen, contact met Sociaal Verhaal opneemt. Wij kunnen u dan tijdig adviseren welk actie u kunt ondernemen om uw faillissement of het faillissement van uw bedrijf te voorkomen.