Lindorff

Toeslagen

In totaal zijn er 4 soorten toeslagen waar je in Nederland voor in aanmerking kunt komen. Heb je kinderen, een huurhuis of een zorgverzekering? Dan kun je hiervoor een bijdrage in de kosten krijgen. Een dergelijke bijlage noem je een toeslag. Deze toeslagen zijn:

  • Huurtoeslag
  • Kinderopvangtoeslag
  • Kindgebonden budget
  • Zorgtoeslag

Hoogte van je toeslag

De hoogte van je eventuele toeslag hangt af van de hoogte van jouw inkomen.  Wanneer men over toeslagen spreekt dan heeft men het over je “toetsingsinkomen”. Als je jaarlijkse inkomen dus hoger is dan een bepaald vastgesteld bedrag, dan heb je geen recht op toeslag.

Toeslagen aanvragen

Toeslagen moet je zelf aanvragen via de Belastingdienst. Het Kindgebonden budget hoef je meestal niet zelf aan te vragen. De toeslag(en) op zich hoef je maar één keer aan te vragen. Hierna krijg je in de jaren erna de toeslagen vanzelf. Let er wel op dat je wijzigingen in je privésituatie op tijd moet melden. Verandert er dus iets in de samenstelling van je huishouding of je inkomen, dan moet je dat melden bij de Belastingdienst. Dit kan gevolgen hebben voor je toeslag.

Ervaar je problemen met toeslagen of begrijp je iets niet? Sociaal Verhaal is er om je hiermee van dienst te zijn. Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op!

Bezwaar toeslagen Belastingdienst

Bent u het niet eens met een beslissing van de Belastingdienst? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

U moet dan denken aan afwijzing aanvraag kinderopvangtoeslag, afwijzing aanvraag huurtoeslag, afwijzing aanvraag zorgtoeslag en afwijzing aanvraag kindgebonden budget.

Hieronder leggen we uit wat uw opties zijn en hoe u te werk gaat bij het indienen van een bezwaar.

1. Bezwaar tegen afwijzing aanvraag

 Heeft u kinderopvangtoeslag aangevraagd, maar heeft de Belastingdienst die aanvraag afgewezen? Of heeft u huurtoeslag, zorgtoeslag of een kindgebonden budget aangevraagd en is die aanvraag afgewezen? En denkt u dat u wél recht heeft op die toeslag?

Uw aanvraag kan om verschillende redenen afgewezen zijn. Bijvoorbeeld omdat de gegevens over uw gezin niet kloppen, of het inkomen waarop de toeslag is gebaseerd. Of een andere reden.

Sociaal Verhaal kan u helpen. Als u een brief met de afwijzing van de Belastingdienst heeft, kunnen wij u verder helpen. In de brief staat waarom uw aanvraag voor de toeslag is afgewezen. Aan de hand van die reden kunnen wij u vertellen welke actie u moet ondernemen om alsnog een toeslag te kunnen krijgen.

Als de reden die de Belastingdienst noemt inderdaad niet juist is, dan helpen wij u om de afwijzing aan te vechten.

Dit kan door een bezwaarschrift tegen de Belastingdienst in te dienen: u schrijft dan in een brief aan de Belastingdienst waarom u het niet eens bent met de beslissing.

U heeft hiervoor maar beperkt de tijd: 6 weken vanaf de datum die op de brief van de Belastingdienst staat. Binnen 6 weken moet uw bezwaar dus bij de Belastingdienst zijn.

Wij helpen u om dit goed op papier te zetten, zodat de kans groot is dat uw bezwaar door de Belastingdienst geaccepteerd wordt, en dat u alsnog de toeslag krijgt.

U kunt ook zelf een brief aan de Belastingdienst schrijven. Op de website van de Belastingdienst staan formulieren die u op uw computer kunt opslaan en invullen. U vindt ze hier: formulier bezwaar toeslagen belastingdienst

In hoofdstuk 4 leggen we uit wat er in uw brief moet staan.

2. Bezwaar tegen toeslagen terugbetalen of verrekenen Belastingdienst

Moet u toeslagen terugbetalen of verrekent de Belastingdienst uw Toeslagen en bent u het daar niet mee eens? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij helpen mensen met een uitkering of laag inkomen gratis.

Heeft u een brief van de Belastingdienst gehad waarin staat dat u te veel toeslagen heeft ontvangen en dat u die nu moet terugbetalen? Dat is een terugvorderingsbeschikking. Die krijgt u als u bijvoorbeeld een bedrag aan kinderopvangtoeslag, een toeslag kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag heeft gehad, terwijl u daar geen recht op had. Een terugvorderingsbeschikking is een bericht waarin staat dat u het voorschot, het bedrag dat u al aan toeslagen heeft gehad, moet terugbetalen.

Bent u het niet eens met dat besluit? Dan kunt u bezwaar maken. U schrijft dan in een brief aan de Belastingdienst waarom u het niet eens bent met de beslissing.

U heeft hiervoor zes weken de tijd, vanaf de datum die op de brief van de Belastingdienst staat. Binnen zes weken moet uw bezwaar dus bij de Belastingdienst zijn. Zorg daarbij voor een ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift. Zonder een ontvangstbevestiging van de Belastingdienst kunt u niet bewijzen dat uw bezwaarschrift tijdig is ingediend.

Bel Sociaal Verhaal als u hulp wilt bij het indienen van een bezwaar. Onze juristen of advocaten helpen u gratis om een bezwaarschrift op te stellen. Dit uiteraard als u tot onze doelgroep behoort en geen of laag inkomen heeft.

Wij helpen u om uw bezwaren goed op papier te zetten, zodat de kans groot is dat uw bezwaarschrift door de Belastingdienst gesanctioneerd wordt. U hoeft dan geen toeslagen terug te betalen, of u krijgt juist alsnog de door u gevraagde Toeslag toegekend.

U kunt ook zelf een brief aan de Belastingdienst schrijven. Op de website van de Belastingdienst staan formulieren die u op uw computer kunt opslaan en invullen. U vindt ze hier: formulier bezwaar toeslagen belastingdienst

In hoofdstuk 4 leggen we uit wat er in uw brief moet staan.

Bezwaar tegen verrekening toeslagen

Als u voor het nieuwe jaar wél recht op toeslagen heeft, dan kan het zijn dat de Belastingdienst de toeslag die u te veel ontvangen heeft, gaat verrekenen met de toeslag die u voor het komend jaar krijgt. Dan ontvangt u bijvoorbeeld volgend jaar minder aan voorschotbedragen, omdat u dit jaar al iets  – onterecht of teveel – heeft ontvangen. Hierover krijgt u vervolgens een nieuwe brief van de Belastingdienst. Deze brief is aan te merken als een besluit waartegen u bezwaar kunt maken. Bent u het bijvoorbeeld niet eens met de verrekening van uw oude schuld ‘aan teveel of onterecht ontvangen toeslagen’ met uw nieuwe voorschotbedragen, kunt u bezwaar maken. De belastingdienst mag namelijk niet in alle gevallen tot verrekening of inhouding overgaan. Bijvoorbeeld als u daardoor de kinderopvang niet meer kunt betalen of uw besteedbaar inkomen onder de wettelijke beslagvrije voet komt.

U heeft zes weken de tijd om schriftelijk op deze brieven van de Belastingdienst te reageren. In elk ander geval moet u zeker gaan terugbetalen. Zonodig zal de Belastingdienst uw toeslagen inhouden en verrekenen met uw oude schuld aan de Belastingdienst Toeslagen.

3. Bezwaar tegen definitieve berekening

Na afloop van het jaar krijgt u de laatste berekening van uw toeslag. Op de website van de Belastingdienst ziet u met welke gegevens zij uw toeslag hebben berekend. Als u het niet eens bent met die berekening, kunt u hier bezwaar tegen maken.

U kunt hiervoor een formulier van de Belastingdienst gebruiken. Op de website van de Belastingdienst staan formulieren die u op uw computer kunt opslaan en invullen. U vindt ze hier: : formulier bezwaar toeslagen belastingdienst

Om dit PDF-bestand te openen en in te vullen, heeft u software nodig van Adobe Reader versie 9.0 of hoger. Daarmee kunt u het bezwaarformulier afdrukken, ondertekenen en versturen.Het ingevulde en ondertekende bezwaar formulier moet binnen zes weken na de datum van de definitieve berekening bij de Belastingdienst binnen zijn. Stuur het naar:

Belastingdienst/Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA Heerlen

Bel Sociaal Verhaal als u hulp wilt bij het indienen van dit bezwaar. Onze juristen of advocaten kunnen u helpen het bezwaarformulier goed in te vullen.

4. Zelf bezwaar indienen

U kunt ook zelf bezwaar maken bij de Belastingdienst. Dan schrijft u zelf een brief aan de Belastingdienst Toeslagen. Op de website van de Belastingdienst staan formulieren die u op uw computer kunt opslaan en invullen. U vindt ze hier: : formulier bezwaar toeslagen belastingdienst

De volgende informatie moet u altijd in uw brief zetten of meesturen:

uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent;

het beschikkingsnummer, dat vindt u rechtsboven op de eerste bladzijde van de brief / het besluit die u van de Belastingdienst heeft gekregen;

het onderwerp waartegen u bezwaar maakt; bijvoorbeeld het toetsingsinkomen;

de reden waarom u bezwaar maakt;

bijlagen die laten zien waarom de beslissing van de Belastingdienst niet juist is, zoals de jaaropgaaf van uw werkgever. Zet op elke pagina van elke bijlage het beschikkingsnummer, en maak kopieën van de bijlagen die u meestuurt;

de datum en uw handtekening;

onderteken de brief altijd.

U stuurt uw bezwaar naar:

Belastingdienst/Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA HEERLEN

U krijgt binnen 3 weken een ontvangstbevestiging van de Belastingdienst.

Voorbeeld-bezwaarschrift

U kunt voor de brief ook een voorbeeld-bezwaarschrift gebruiken. Op de website van de belastingdienst of op onze website vindt u een voorbeeldbrief die u kunt aanpassen naar uw eigen situatie. U vindt de voorbeeldbrief hier op onze website: voorbeeld brief bezwaarschrift belastingdienst toeslagen

Stuur uw bezwaar per aangetekende post én met de gewone post. Bewaar een kopie van de brief voor uzelf. U maakt in totaal dus drie exemplaren.

Is het de laatste dag voordat de bezwaartermijn afloopt? Breng dan de brief zelf langs bij de Belastingdienst en vraag om een ontvangstbevestiging.

5. Moet ik meteen betalen?

Meestal niet. Als u een bezwaar heeft ingediend, krijgt u in de meeste gevallen uitstel van betaling. Behalve als:

U onjuiste gegevens heeft doorgegeven.

Er sprake is van opzet of grove schuld.

U een boete opgelegd heeft gekregen.

In die drie gevallen moet u wél meteen terugbetalen.

De Belastingdienst kan drie verschillende beslissingen nemen:

u krijgt gelijk

u krijgt gedeeltelijk gelijk

u krijgt geen gelijk

Als u uitstel van betaling heeft gekregen, maar u krijgt uiteindelijk geen gelijk, dan moet u het bedrag alsnog terugbetalen. Dat kunt u doen in termijnen. U krijgt hierover een brief.

Heeft u al een betaling gedaan en krijgt u wel gelijk? Dan krijgt u het betaalde bedrag terug. Mogelijk heeft u recht op een rentevergoeding van de belastingdienst.

U hoort binnen twaalf weken van de Belastingdienst.

6. Bezwaar terugbetalen/verrekenen te laat

Bent u te laat met uw bezwaar tegen het terugbetalen of verrekenen van de toeslagen? Dan kunt u misschien toch een nieuw besluit over de toeslagen krijgen. Dat gebeurt dan wanneer u aangifte inkomstenbelasting (IB) doet over de jaren waarover u de toeslagen moet terugbetalen.

Want als uw inkomen door uw aangifte over de toeslagjaren waar het over gaat verandert, dan beslist de Belastingdienst ook opnieuw over de toeslagen die u moet terugbetalen.

U kunt ook zelf een herzieningsverzoek indienen bij de belastingdienst. Dit kan middels een gewone brief waarin u vraagt om een eerder aanslag over uw Toeslagen te herzien, omdat er sprake is van nieuwe feiten waardoor de oude belastingaanslag niet in stand kan blijven. Een reden hiervoor kan zijn dat de oorspronkelijke belastingaanslag ten gevolge van uw aangifte Inkomstenbelasting (IB) gewijzigd moet worden.

Maar dit kan niet altijd. Wij kunnen voor u beoordelen of u door middel van een aangifte inkomstenbelasting nieuwe besluiten van de Belastingdienst over uw toeslagen kunt krijgen en of het zinvol is om zelf een herzieningsverzoek in te dienen over de eerdere aanslag.

Bij een nieuw besluit van de Belastingdienst heeft u weer zes weken de tijd om hiertegen bezwaar te maken. Tot op het bezwaar is beslist, hoeft u niet terug te betalen.

Bent u het niet eens met de uiteindelijke beslissing over uw bezwaar, dan kunt u niet nog een keer bezwaar maken. U kunt wel in beroep bij de rechtbank. Lees in hoofdstuk 8 hoe dat in zijn werk gaat.

Ook met dit beroep tegen de Belastingdienst kunnen wij u gratis helpen, als u geen of laag inkomen heeft.

7. Gevolgen van geen bezwaar maken toeslagen

Als u niet op tijd bezwaar maakt, moet u het hele bedrag in één keer terugbetalen aan de Belastingdienst.

Wat als u heeft gevraagd om de schuld kwijt te schelden, maar de Belastingdienst gaat daar niet mee akkoord? Dan moet u uw belastingschuld binnen 10 dagen betalen. U kunt ook binnen 10 dagen een betalingsregeling aanvragen, als u het bedrag niet in één keer kunt betalen.

Wat als u heeft gevraagd om het bedrag in gedeeltes (termijnen) terug te betalen, maar de Belastingdienst gaat daar niet mee akkoord? Dan:

Krijgt u een betalingsherinnering.

Als u die niet betaalt, dan krijgt u een aanmaning. Die aanmaning kost u geld. Er komen aanmaningskosten bij.

Als u dan nog steeds niet betaald heeft, krijgt u een dwangbevel. Ook daar zitten voor u extra kosten aan. Als u vervolgens niet binnen twee dagen betaalt, dan kan de belastingdeurwaarder beslag leggen op uw bezittingen.

Betaalt u nog steeds niet? Dan wordt de openstaande belastingaanslag verrekend met uw nieuw voorschotbedragen. De Belastingdienst kijkt dan of u andere toeslagen krijgt, en houdt daar een bedrag op in. Krijgt u inkomstenbelasting terug? Dan verrekent de Belastingdienst ook daarmee. Of u wordt gekort op toeslagen waar u in de toekomst recht op heeft. Zoals eerder aangegeven, is dit niet altijd toegestaan voor de Belastingdienst. Neem bij twijfel direct met Sociaal Verhaal contact op voor vrijblijvend advies.

Had u een toeslagpartner in de periode waarover u moet terugbetalen? Dan kan de Belastingdienst diegene ook verantwoordelijk houden voor de schuld. En bij huurtoeslag ook nog uw medebewoner. Deze betrokkenen moeten zelfstandig bezwaar maken tegen een beslissing tot terugbetaling.

8. In beroep

Is uw bezwaar afgewezen?

U kunt beroep instellen. Heeft u al een bezwaar bij de Belastingdienst ingediend, maar heeft die uw bezwaar tegen de beslissing over uw zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag afgewezen? En is die beslissing volgens u niet juist? Dan kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. Dat kan tot en met zes weken na de uitspraak op uw bezwaar. Uw beroepschrift moet op de laatste dag van de zesde week na de dagtekening van de beslissing op bezwaar door de rechtbank ontvangen zijn.

U kunt uw beroep zelf digitaal of schriftelijk indienen. U kunt ook contact opnemen met Sociaal Verhaal, als u wilt dat onze gratis bezwaar-advocaat u helpt met het instellen van beroep bij de rechtbank tegen de beslissing op bezwaar van de Belastingdienst.

Digitaal indienen

U kunt uw beroep digitaal indienen bij de rechtbank. Dat doet u met het beroepschriftformulier, dat staat op rechtspraak.nl. U heeft hier een DigiD voor nodig.

Schriftelijk indienen

U kunt zelf een beroepschrift opstellen en dit schriftelijk indienen. Vermeld hierin:

uw naam en adres

het besluit waartegen u in beroep gaat

de reden waarom u het niet eens bent met de beslissing

wat de beslissing volgens u moet zijn

Vermeld de datum en onderteken het beroepschrift. Daarna kunt u het beroepschrift naar de rechtbank sturen of afgeven bij de centrale balie van de rechtbank. Heeft u hier vragen over, neem dat vooraf contact op met Sociaal Verhaal. Wij adviseren u hier gratis over.