Lindorff

Dwangbevel Belastingdienst ontvangen

Heeft u een dwangbevel Belastingdienst ontvangen en kunt u niet betalen? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal voor gratis hulp. Wanneer u een dwangbevel van de belastingdeurwaarder ontvangt, dan is uitstel van betaling niet meer mogelijk. U had daarvoor immers de tijd om een betalingsregeling met de belastingdienst af te spreken of om bezwaar te maken tegen de vordering van de Belastingdienst waarvoor het dwangbevel is uitgevaardigd. Ook had u betalingsonmacht kunnen melden en uitstel van betaling kunnen vragen voor uw schuld aan de Belastingdienst. Nu u deze mogelijkheden onbenut heeft gelaten, ontvangt u een dwangbevel van de belastingdienst met bevel tot betaling binnen twee dagen. Wanneer u het dwangbevel van de belastingdienst niet kunt betalen, zal beslaglegging door de belastingdeurwaarder volgen.

Uitstel beslag dwangbevel Belastingdienst

Uitstel van beslag voor een dwangbevel door de Belastingdienst is alleen mogelijk door een verzetprocedure op te starten.  De verzetprocedure schorst de tenuitvoerlegging van het dwangbevel. U krijgt dan uitstel van beslag voor het dwangbevel van de Belastingdienst. Nieuwe dwangbevelen voor vergelijkbare vorderingen van de Belastingdienst mogen gedurende de verzetprocedure niet worden uitgevaardigd. Door het verzet krijgt u eveneens uitstel van betaling voor eventuele nieuwe dwangbevelen van de Belastingdienst. Het is dan raadzaam om een regeling te treffen of bezwaar te maken tegen de vorderingen waarvoor de belastingdienst nog geen dwangbevel heeft uitgevaardigd.  Uitstel van betaling kunt u telefonisch aanvragen via de Belastingtelefoon. Schriftelijk kunt u uitstel vragen met het formulier verzoek uitstel van betaling belastingdienst particulieren U kunt voor maximaal twaalf maanden uitstel van betaling krijgen van de belasting.

Verzet tegen dwangbevel belastingdienst

Verzet tegen een dwangbevel van de Belastingdienst, kunt u alleen doen via een advocaat bij de civiele Rechtbank. Indien u geen of laag inkomen heeft, dan kan Sociaal Verhaal u voorzien van een gratis advocaat voor verzet tegen het dwangbevel van de Belastingdienst. Verzet is alleen mogelijk binnen vier weken na de betekening van het dwangbevel door de Belastingdeurwaarder aan u. De verzetprocedure vangt aan door de Ontvanger van de belastingdienst te dagvaarden voor de rechtbank. Zodra de verzetdagvaarding aan de Belastingdienst is betekend, wordt beslaglegging met het dwangbevel geschorst. De Belastingdienst mag dan gedurende de verzetprocedure niet beslagleggen en in beslag genomen zaken niet verkopen.

Kosten verzetprocedure dwangbevel belastingdienst

De verzetprocedure tegen het dwangbevel van de belastingdienst vangt aan met een dagvaarding van een gerechtsdeurwaarder. Met deze dagvaarding dagvaart u de belastingdienst, de ontvanger, voor de rechtbank om de tenuitvoerlegging van het dwangbevel te schorsen. De kosten voor het opstarten van de verzetprocedure belopen het griffierecht (€ 311, prijspeil 2016) en de kosten van de deurwaarder voor het betekenen van de dagvaarding (€ 94,00, prijspeil 2016). Hier bovenop komen de kosten van de advocaat voor het voeren van de verzetprocedure. Deze advocaatkosten bedragen minimaal vijfhonderd euro. Indien u geen of laag inkomen heeft, dan zijn de kosten voor een verzetprocedure voor u lager omdat u dan waarschijnlijk voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt. U kunt dan via uw advocaat, aan de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging voor de verzetprocedure vragen. Met deze toevoeging worden eveneens de kosten van de dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder voldaan en krijgt u vermindering van het griffierecht. Al met al komt u dan uit op een kostenplaatje van ongeveer tweehonderdenvijftig euro, inclusief advocaatkosten.

zakelijk

Heeft u een dwangbevel Belastingdienst ontvangen en kunt u niet betalen? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal voor gratis hulp.

Gronden verzetprocedure Belastingdienst

Er is een paar gronden waarop u met gerede kans een verzetprocedure tegen de Belastingdienst kunt opstarten. In het algemeen heeft het alleen zin om een verzetprocedure tegen de Belastingdienst te beginnen als u goede gronden voor verzet heeft. Anders wordt u in de verzetprocedure veroordeeld tot betaling van de proceskosten van de Belastingdienst. U moet dan denken aan ongeveer duizend euro proceskostenveroordeling. Feit blijft wel dat de verzetdagvaarding de executie van het dwangbevel (bijvoorbeeld verkoop auto, inboedel, handelsvoorraad of bedrijfsinventaris schorst. De belastingdienst mag gedurende de verzetprocedure niet tot verkoop van uw spullen overgaan. Soms kan dit uitstel van executie om tactische redenen handig zijn. Bijvoorbeeld om alsnog een regeling of betalingsafspraak met de belasting te maken of om geld bij elkaar te krijgen om de verkoop te voorkomen. U moet daarbij dan wel het kostenrisico van de verzetprocedure voor lief nemen.

De gronden voor verzet tegen het dwangbevel zijn:

  • Dat uitstel van betaling of kwijtschelding voor de onderliggende aanslag is verleend.
  • Dat uitstel van betaling voor de aanslag door de belastingdienst had moeten zijn verleend.
  • Dat de aanslag waarvoor het dwangbevel is uitgevaardigd, is betaald of is verrekend.
  • Dat de betalingsverplichting van de belastingaanslag is verjaard.
  • Dat er een bezwaar- of beroepsprocedure loopt tegen de aanslag waarop nog niet is beslist.
  • Dat er geen reden is voor versnelde executie in plaats van een normale betalingsregeling.

Daarnaast zijn er nog twee gronden voor verzet, die meer inhoudelijk onderbouwd moeten worden, willen deze gronden kans van slagen hebben.

  • De aanslag waarvoor het dwangbevel is uitgevaardigd is te hoog. Bij deze grond is het aan u om in de verzetprocedure aannemelijk te maken dat de aanslag inhoudelijk niet klopt; dat de feitelijke belastingschuld een stuk lager is dan de aanslag waarvoor het dwangbevel is uitgevaardigd. U dient in de verzetdagvaarding voldoende feiten en omstandigheden aan te voeren waardoor er voldoende twijfel ontstaat over de hoogte van de echte belastingschuld. De Ontvanger mag namelijk niet executeren of invorderen wanneer hij in alle redelijkheid of marginaal toetsend kan concluderen dat de belastingaanslag niet klopt.
  • De aanslag, aanmaning of het dwangbevel waarvoor beslag is gelegd, is niet ontvangen. De blote ontkenning dat deze stukken van de belastingdienst niet door u zijn ontvangen, is niet voldoende. Ook hier moet u in de verzetdagvaarding voldoende feiten en omstandigheden aanvoeren op basis waarvan het aannemelijk is dat u de stukken niet van de belastingdienst heeft ontvangen. Bijvoorbeeld een verkeerde adressering of betekening door de fiscus.

Voorlopige voorziening bestuursrechter tegen dwangbevel belastingdienst

Tot slot is het mogelijk om een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter tegen de aanslag waarvoor het dwangbevel van de belastingdienst is uitgevaardigd op te starten. Dit kan echter alleen wanneer de belastingaanslag, waarvoor het dwangbevel is uitgevaardigd, niet onherroepelijk is. De aanslag is ‘niet onherroepelijk’ als er bezwaar of beroep tegen de aanslag loopt, of nog mogelijk is omdat de bezwaar- of beroepstermijn niet is verstreken. U kunt dan een verzoek tot schorsing van de aanslag zelf instellen als voorlopige voorziening bij de rechtbank, afdeling bestuursrecht. U dient daarbij eveneens bezwaar- of beroep in te stellen in een bodemprocedure bij de bestuursrechter tegen de aanslag zelf. De voorlopige voorziening tot schorsing van de belastingaanslag is immers gekoppeld aan uw materiële bezwaren tegen de hoogte van de aanslag. Uw argumenten in de bodemprocedure zal de bestuursrechter meewegen bij de voorlopige voorziening tot schorsing van de aanslag. Indien de belastingaanslag wordt geschorst door de rechter, dan mag de belastingdienst het dwangbevel niet executeren. Dit totdat op uw bezwaar- of beroep tegen de aanslag in de bodemprocedure is beslist.  Kortom: heeft u een belastingaanslag of dwangbevel van de belasting ontvangen en wilt u openbare verkoop of beslaglegging voorkomen, neem dan contact op met Sociaal Verhaal voor gratis hulp.