werkgever

Bezwaarschrift gemeente bijstandsuitkering

Wilt u een bezwaarschrift tegen de gemeente indienen, maar u weet niet hoe? Neem met Sociaal Verhaal contact op voor gratis hulp bij een bezwaar tegen de gemeente. Wij helpen mensen met laag of geen inkomen om bezwaar te maken tegen beslissingen van de gemeente op het gebied van bijstandsuitkeringen en bijzondere bijstand. U moet dan denken aan afwijzing aanvraag bijstandsuitkering, afwijzing aanvraag bijzondere bijstand, stopzetting bijstand en strafkorting van de bijstandsuitkering vanwege schending van de Participatiewet. Ook als u een besluit van de gemeente heeft ontvangen over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), bijvoorbeeld over mantelzorg, dan bent u bij Sociaal Verhaal aan het juiste adres. Wij helpen in het algemeen niet met bezwaar tegen de gemeente over de WOZ-waarde van uw woning. Voor bezwaar WOZ tegen de gemeente zijn er voldoende gespecialiseerde bezwaarbureaus die huiseigenaren helpen om WOZ-bezwaarschriften te schrijven. Tevens zijn er professionele commerciële partijen die u voor een laag bedrag een model bezwaar tegen de WOZ waarde van uw woning kunnen verschaffen. Sociaal Verhaal helpt u wél met WOZ bezwaar tegen de gemeente indien u een bijstandsuitkering ontvangt en de gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning te hoog of te laag vastgesteld en dit heeft gevolgen voor uw recht op een bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld wanneer de gemeente de WOZ-waarde van uw woning te hoog inschat en op basis van deze te hoge WOZ-waardering van u verlangt dat u uw woning te koop zet. In dat soort gevallen helpen wij u gratis met bezwaar WOZ-waarde tegen de gemeente.

Een voorbeeld bezwaarschrift tegen de gemeente over uw uitkering, kunt u HIER op onze website vinden. Dit voorbeeld kunt u aanhouden om zelf bezwaar te maken tegen de gemeente. Wanneer u niet zelf een bezwaar wilt indienen bij de gemeente, dan kunt u via een pro deo advocaat een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Wilt u van de gratis bezwaar advocaat gebruik maken, neem dan met ons contact op zodra u de beslissing van de gemeente heeft ontvangen. Wij zorgen dat een in de Participatiewet gespecialiseerde advocaat over uw bijstandsuitkering bezwaar maakt bij de gemeente.

Voor welke zaken kunt u bezwaar maken bij de gemeente

Onderstaand volgt een opsomming van de zaken waarvoor u bezwaar kunt maken bij de gemeente.

 • Afwijzing aanvraag bijstandsuitkering door de gemeente.
 • Stopzetting bijstandsuitkering.
 • Intrekking recht op bijstand.
 • Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand.
 • Terugbetaling bijstandsuitkering.
 • Terugbetaling voorschot bijstandsuitkering.
 • Maatregel strafkorting wegens schending verplichtingen Participatiewet.
 • Besluit schending inlichtingenplicht gemeente.
 • Beslissing schending sollicitatieplicht Participatiewet.
 • Besluit tot opschorting recht op bijstandsuitkering.
 • Besluit tot het nemen van een krediethypotheek op uw woning voor leenbijstand.

Een besluit van de gemeente tot opschorting van het recht op bijstand wordt genomen in het kader van een onderzoek naar de rechtmatigheid van een bijstandsuitkering. Als de gemeente op grond van bepaalde omstandigheden twijfelt of u nog recht op bijstand heeft, dan kan de gemeente de uitbetaling van uw uitkering gedurende het rechtmatigheidsonderzoek opschorten. Deze opschorting mag maximaal acht weken duren. Is het onderzoek van de gemeente na acht weken opschorting nog niet afgerond, dan kunt u via een voorlopige voorziening bij de rechtbank, sector bestuursrecht doorbetaling van uw bijstand door de gemeente vorderen. Dit kunt u niet zelf doen, u heeft daarvoor een pro deo advocaat nodig. Sociaal Verhaal kan u hiermee gratis helpen.

Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen

Wanneer uw inkomen op bijstandsniveau zit of daaronder, bijvoorbeeld ten gevolge van beslaglegging of preferente inhoudingen door de gemeente op uw uitkering, dan kunt u een verzoek tot kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en heffingen indienen. Krijgt u vervolgens een afwijzing van uw kwijtscheldingsverzoek voor gemeentelijke belastingen, dan heeft u zes weken de tijd om een bezwaarschrift bij de gemeente in te dienen. In uw bezwaarschrift schrijft u aan de gemeente waarom de beslissing van de gemeente om uw gemeentelijke belastingen niet kwijt te schelden, onjuist is. Op onze website onder kenniswijzer staat een voorbeeld bezwaarschrift tegen de gemeente. U heeft volgens de Raad voor Rechtsbijstand helaas geen recht op een gratis advocaat om een bezwaarschrift in te dienen tegen de afwijzing van uw kwijtscheldingsverzoek voor gemeentelijke belastingen. Ook wanneer u vervolgens in beroep wilt gaan bij de rechtbank tegen de beslissing op bezwaar, dient u dit zelf te doen zonder mogelijkheid tot rechtsbijstand door een pro deo advocaat.

In het algemeen is alleen zinvol om een bezwaarschrift in te dienen voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen, indien u door middel van bewijsstukken kunt aantonen dat uw qua maandelijks inkomen op of onder bijstandsniveau zit. Om dit aannemelijk te maken, is het zinvol om een berekening van uw wettelijke beslagvrije voet mee te sturen met uw bezwaarschrift tegen de gemeente. Via deze link op onze website kunt u uw beslagvrije voet berekenen. Indien u meer dan 10% afloscapaciteit heeft boven de bijstandsnorm, dan wordt u bezwaarschrift tegen de gemeentelijke belastingen in nagenoeg alle gevallen ongegrond verklaard door de gemeente.

Bezwaar tegen het bestemmingsplan van de gemeente

Wilt u bezwaar maken tegen het bestemmingsplan van de gemeente, bijvoorbeeld omdat u verwacht dat een wijziging van het bestemmingsplan op termijn voor u tot overlast kan leiden. Of dat u als gevolg van de wijziging van het bestemmingsplan een waardedaling van uw woning verwacht, dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan door de gemeente, daartegen schriftelijk bezwaar maken. U kunt voordien al uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken over het voornemen van de gemeente tot wijziging van het bestemmingsplan. Sociaal Verhaal kan u helaas geen rechtsbijstand bieden wanneer u bezwaar tegen het bestemmingsplan van de gemeente wil maken. Er zijn wel andere gespecialiseerde – commerciële – partijen die u een voorbeeld bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan van de gemeente kunnen verschaffen. In het algemeen bent u alsdan wel een financiële vergoeding verschuldigd aan de commerciële partij die u van een professioneel voorbeeld bezwaarschrift tegen een bestemmingsplan voorziet. Indien u meer geld te besteden heeft en de gevolgen van de wijziging van het bestemmingsplan zullen ingrijpende en zwaarwegende gevolgen voor u hebben, dan verdient het aanbeveling om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen om bezwaar te maken tegen de wijziging van het bestemmingsplan. Dit kan niet via een gratis pro deo advocaat en u zult zelf met de gespecialiseerde advocaat een tariefafspraak moeten maken. Dit loopt al snel in de duizenden euro’s.

Bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning

Ditzelfde geldt indien u een bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning bij de gemeente wil indienen. Sociaal Verhaal kan u op dit punt niet van gratis rechtsbijstand voorzien. Dit is vervelend voor u, want het verstrekken van een omgevingsvergunning door de gemeente aan uw buren of aan nabij gevestigde bedrijven, kan uw woongenot ernstig aantasten. Verbouwingen of sloopwerkzaamheden kunnen soms maanden duren en schade toebrengen aan uw woning en de kwaliteit van uw woonomgeving.  Daarnaast kan de aanleg van een nieuwe inrit of uitrit extra verkeer in de nabijheid van uw woning als gevolg hebben. En bomenkap kan er toe leiden dat uw tuin of woning goed zichtbaar is voor buren en of voorbijgangers, waardoor u een stuk minder privacy heeft dan voorheen. Dergelijke omgevingsvergunningen kunnen als gevolg hebben dat u een stuk minder prettig woont.  In extreme gevallen kan het afgeven van een omgevingsvergunning er toe leiden dat een woning sterk in waarde vermindert of nagenoeg ‘onverkoopbaar’ wordt. Kortom kunnen er voldoende redenen zijn om een tijdig bezwaarschrift in te dienen tegen het verlenen van een omgevingsvergunning door de gemeente. Ook op dit gebied zijn er specifieke commerciële partijen die u van een voorbeeld bezwaarschrift tegen de gemeente kunnen voorzien om de omgevingsvergunning succesvol aan te kunnen vechten. Tegen betaling kunt u een professioneel model bezwaarschrift tegen de gemeente downloaden en aan de hand van uw feitelijke situatie compleet maken en indienen. Sociaal Verhaal verschaft gratis rechtshulp aan sociale minima en kan u niet tegen betaling van een model bezwaarschrift tegen de gemeente voorzien. De kosten van een model bezwaarschrift tegen de gemeente door een commerciële aanbieder, bedragen echter niet meer dan een paar tientjes. Gelet op de mogelijke overlast die het verlenen van een omgevingsvergunning door de gemeente voor u kan opleveren, kan dit u de investering waard zijn. Heeft u een voorbeeld nodig van een bezwaarschrift tegen het afgeven van een bouwvergunning door de gemeente, dan kunt u – tegen betaling van kosten – bij dezelfde commerciële aanbieder terecht.

Wij raden u aan om met ons contact op te nemen zodra u de beslissing van de gemeente heeft ontvangen. Sociaal Verhaal adviseert u gratis bij het instellen van beroep bij de rechtbank.

Bezwaar maken tegen een parkeerboete

Om bezwaar te maken tegen een parkeerboete, kunt u het beste op de wijze bezwaar maken die op de parkeerboete of achterop de acceptgiro voor de parkeerboete staat vermeld. De meeste parkeerboetes worden door de gemeente uitgeschreven en niet door de politie. De gemeente heeft handhavers in dienst, zogenaamde BOA’s. Dit zijn Buitengewone Ambtenaren met Opsporingsbevoegdheid. Kort gezegd betekent dit dat deze ambtenaren in dienst van de gemeentelijke belastingen, parkeerboetes mogen uitschrijven. Bijvoorbeeld indien u uw parkeergeld niet heeft betaald. Bezwaar maken tegen een parkeerboete in de vorm van een naheffing belastingaanslag parkeerheffingen, dient u bij de gemeente te doen. Het bezwaarschrift is vormvrij en de termijn om een bezwaarschrift bij de gemeente in te dienen tegen de boete, is zes weken. Soclaal Verhaal kan u niet helpen om bezwaar te maken tegen een parkeerboete. Er zijn uiteraard op internet wel professionele model bezwaarschriften beschikbaar om zelf op een juiste wijze bezwaar te maken tegen een parkeerboete. Hieraan zijn kosten verbonden.

Hoe werkt een bezwaarprocedure bij de gemeente

Wanneer u binnen de termijn bezwaar heeft gemaakt bij de gemeente, vangt de bezwaarprocedure aan. Indien de gemeente buiten de bezwaartermijn uw bezwaarschrift heeft ontvangen, dan wordt u niet ontvankelijk verklaard in uw bezwaar en hoeft de gemeente uw bezwaarschrift niet inhoudelijk in behandeling te nemen. U bent dan te laat met uw bezwaar en kunt dit – behoudens bijzondere omstandigheden – niet meer herstellen. Bent u op tijd met uw bezwaar, dan is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op de bezwaarprocedure van toepassing. Dit houdt in dat de gemeente een beperkte reactietermijn heeft om op uw bezwaarschrift te reageren. Indien de gemeente zich niet aan de wettelijke reactietermijn houdt en te laat of niet op uw bezwaarschrift reageert, dan kunt u aanspraak maken op een financiële vergoeding bij de gemeente. Hiervoor is het noodzakelijk dat u de gemeente eerst op het juiste moment in gebreke stelt en een laatste termijn van twee weken geeft om alsnog in de bezwaarprocedure op uw bezwaarschrift inhoudelijk te reageren. Doet de gemeente dit niet, dan kunt u maximaal een dwangsomvergoeding van 1.260 euro (2017) van de gemeente opeisen. Op onze website onder ‘kenniswijzer’ staat een voorbeeld van een ingebrekestelling die u aan de gemeente kunt sturen indien de reactietermijn voor de gemeente in de bezwaarprocedure is verstreken.

Bezwaarschriftencommissie van de gemeente

In de meeste gevallen handelt de gemeente uw bezwaarschrift binnen de wettelijke reactietermijnen af en ontvangt u meerdere brieven van de gemeente vanaf het moment dat u bezwaar heeft gemaakt. De belangrijkste van deze brieven is de ontvangstbevestiging; hieruit blijkt dat de gemeente uw bezwaarschrift heeft ontvangen en in behandeling zal nemen. De tweede brief die u vervolgens van de gemeente zult ontvangen, is een uitnodiging voor een zitting van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente. De bezwaarschriftencommissie bestaat uit een aantal externe deskundigen die verstand hebben over de inhoud van het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt. De bezwaarschriftencommissie is onafhankelijk van de gemeente en er zitten geen ambtenaren van de gemeente in de commissie die met de totstandkoming van het besluit of de beslissing op uw bezwaarschrift van doen hebben. De bezwaarschriftencommissie zal in een hoorzitting de reactie van de gemeente op uw bezwaar aanhoren. U kunt in de hoorzitting uw bezwaarschrift voor de commissie toelichten en antwoorden op de reactie van de gemeente bij de bezwaarschriftencommissie. Na de hoorzitting brengt de commissie op een termijn van meestal vier tot acht weken een advies uit aan de gemeente over uw bezwaar. De gemeente is niet verplicht om het advies van de bezwaarschriftencommissie te volgen, maar zij doet dit meestal wel. Nadat de gemeente het advies van de bezwaarschriftencommissie heeft ontvangen, volgt er binnen vier tot acht weken een beslissing op bezwaar van gemeente. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar van de gemeente, dan heeft u vervolgens zes weken de tijd om beroep in te stellen bij de rechtbank, sector bestuursrecht. Dit staat altijd op de beslissing op bezwaar van de gemeente. Aan het instellen van beroep bij de rechtbank zijn kosten verbonden. Wij raden u aan om met ons contact op te nemen zodra u de beslissing van de gemeente heeft ontvangen. Sociaal Verhaal adviseert u gratis bij het instellen van beroep bij de rechtbank. Indien u geen of laag inkomen heeft, dan kunnen wij u – in schrijnende gevallen – van een gratis pro deo advocaat voorzien voor beroep tegen het besluit van de gemeente.

Zijn er kosten aan verbonden?

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente. U kunt uw bezwaar zelf schrijven en aan de gemeente sturen, of afgeven bij het stadhuis of een stadsdeelkantoor van de gemeente. Indien uw bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard door de gemeente, dan bent u geen proceskostenvergoeding verschuldigd. Aan de andere kant is het wel zo, dat als uw bezwaar gegrond wordt verklaard, u in sommige gevallen aanspraak kunt maken op een vergoeding van kosten door de gemeente. Het bedrag aan kosten dat de gemeente u moet betalen, kan oplopen tot 496 euro (2017). De gemeente is niet in alle gevallen verplicht om u kosten te vergoeden als uw bezwaar gegrond is. Hieraan zijn specifieke voorwaarden verbonden en uw bezwaarschrift moet op een bepaalde wijze zijn ingericht met de juiste juridische formuleringen, wilt u succesvol aanspraak kunnen maken op een kostenvergoeding van de gemeente.  Sociaal Verhaal kan u hierover adviseren. Indien u niet tot onze doelgroep behoort en niet voor gratis rechtshulp in aanmerking komt, dan zijn er professionele commerciële partijen die u voorbeeld bezwaarbrieven kunnen verstrekken, waarin op de juiste wijze aanspraak wordt gemaakt op vergoeding van proceskosten door de gemeente. Hieraan zijn kosten verbonden.

Waarheen kunt u het bezwaarschrift voor de gemeente schrijven?

Als u wilt weten waarheen u het bezwaarschrift voor de gemeente moet schrijven, dan hoeft u alleen maar het besluit van de gemeente goed te lezen. Op elke schriftelijke beslissing van de gemeente staat duidelijk vermeld waarheen u het bezwaarschrift dient te sturen. Indien u dit postadres aanhoudt en zorgt dat u – achteraf – zonodig kunt bewijzen dat u uw bezwaarschrift aan het juiste adres van de gemeente heeft geschreven, dan kan er niet veel fout gaan. Indien u niet voor gratis rechtsbijstand in aanmerking komt, dan kunt u op deze wijze zelf een bezwaarschrift tegen de gemeente schrijven. En dit, via het adres op het besluit waartegen u bezwaar maakt, indienen. Let daarbij op de wettelijke bezwaartermijn van zes weken om uw bezwaarschrift te schrijven.

Model bezwaarschrift als voorbeeld

Wilt u een model bezwaarschrift als voorbeeld, dan adviseren wij u om telefonisch met ons contact op te nemen. Wij zullen samen met u het besluit van de gemeente bespreken en afhankelijk van de inhoud van het besluit een model bezwaarschrift als voorbeeld aandragen. Voor de meest eenvoudige bezwaarzaken kunt u op onze website onder ‘kenniswijzer’ een voorbeeld bezwaarschrift tegen de gemeente vinden. Ligt de kwestie ingewikkelder, dan is het soms niet opportuun om zelf met een model bezwaarschrift als voorbeeld te werken. Professionele rechtshulp bij uw bezwaar door een advocaat of jurist die zijn eigen model bezwaarschrift heeft, vergroot de kans op een succesvolle bezwaarschriftprocedure tegen de gemeente. Indien u geen of laag inkomen heeft, kunt u aanspraak maken op hulp bij bezwaar door een pro deo advocaat. Neem met ons contact om na te gaan of u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand. Als dit onverhoopt niet het geval is, dan kunt u gebruik maken van één van de modellen aan voorbeeld bezwaarschriften.

Wat is de reactietermijn van de gemeente op uw bezwaar?

Tot slot nog een opmerking over de reactie termijn van de gemeente op uw bezwaar. Het is gebruikelijk dat de gemeente binnen ongeveer een week u een ontvangstbevestiging stuurt nadat zij uw bezwaarschrift heeft ontvangen. Heeft u na een week nog geen reactie op uw bezwaar ontvangen, bel de gemeente of zij uw bezwaarschrift heeft ontvangen. Dring daarbij aan op een schriftelijke bevestiging of  een e-mail dat uw bezwaarschrift tijdig is binnengekomen bij de gemeente. De reactietermijn voor de gemeente gaat pas lopen vanaf het moment dat uw bezwaar feitelijk door de gemeente is ontvangen. De aanvang van deze reactietermijn kunt u alleen aanduiden nadat u een ontvangstbewijs van de gemeente in uw bezit heeft. Mocht de gemeente onverhoopt niet bereid zijn om u een ontvangstbewijs van uw bezwaar te verstrekken, dan dient u via de klachtenprocedure van de gemeente een klacht in te dienen over het uitblijven van een reactie of formele bevestiging op uw bezwaarschrift bij de gemeente. Met betrekking tot een door u hierover ingediende klacht geldt ook weer dat u voor een ontvangstbevestiging van uw klacht moet zorgdragen. De gemeente heeft immers ook een wettelijk beperkte reactietermijn op uw klacht.