Lindorff

Beroep tegen afwijzing kwijtschelding gemeentelijke belasting

Dwangbevel SVHW ontvangen

Heeft u geen of laag inkomen en een dwangbevel van SVHW ontvangen? Neem contact op met Sociaal Verhaal voor gratis hulp. De SVHW is een samenwerkingsverband van twintig gemeenten. De SVHW is een zelfstandig bestuursorgaan en houdt zich bezig met het heffen en innen van lokale belastingen, zoals onroerende zaak belasting (OZB), hondenbelasting, waterschapsheffing en afvalstoffenheffing. Indien u de aanslagen voor de gemeentelijke heffingen of de waterschapsbelastingen niet betaalt, dan zal de SVHW uiteindelijk een dwangbevel uitvaardigen, waarmee door de deurwaarder van de SVHW beslag op uw inboedel of auto kan worden gelegd. Ontvangt u een aanslag van de SVHW waarmee u het inhoudelijk niet eens bent, of die u niet kunt betalen, dan is het van belang dat u tijdig de juiste actie onderneemt om de uitvaardiging van een dwangbevel door de SVHW te voorkomen.

Bezwaar tegen aanslag SVHW

Ontvangt u een aanslag van de SVHW waarin staat dat u een belasting of heffing moet betalen, dan heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen de aanslag van de SVHW. U kunt dit digitaal doen door in te loggen op de website van de SVHW bij ‘mijn SVHW’. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Op deze wijze heeft u direct bewijs dat u (tijdig) bezwaar heeft gemaakt tegen de aanslag van de SVHW. U heeft ook de mogelijkheid om schriftelijk een bezwaarschrift te sturen aan de SVHW. Richt uw bezwaar aan ‘SVHW’, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal. Stuur met uw bezwaarschrift een copie van de aanslag van de SVHW mee waartegen u bezwaar maakt. Heeft u binnen vijf werkdagen nog geen ontvangstbevestiging van de SVHW ontvangen van uw bezwaar, neem dan contact op met de SVHW of uw bezwaarschrift tegen de aanslag is ontvangen. Vermeld in uw bezwaar duidelijk de redenen waarom u het niet eens bent met de aanslag van de SVHW.

Uitstel van betaling aanslag SVHW

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een aanslag van de SVHW, dan krijgt u automatisch ‘uitstel van betaling’ van de aanslag. U hoeft geen apart verzoek om uitstel van betaling bij de SVHW in te dienen naast uw bezwaarschrift tegen de aanslag. Het uitstel van betaling duurt totdat de SVHW een beslissing op bezwaar heeft genomen. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar van de SVHW op uw bezwaarschrift, dan heeft u vervolgens zes weken de tijd om beroep in te stellen bij de rechtbank, sector bestuursrecht tegen de beslissing van de SVHW. Wanneer u niet weet hoe u dit moet doen, of u wilt gebruik maken van een gratis pro deo advocaat om beroep in te stellen tegen de beslissing van de SVHW, neem met Sociaal Verhaal contact op. Wij bespreken met u in hoeverre  beroep tegen de beslissing van het SVHW kansrijk is te achten. In het bevestigende geval kunnen wij u helpen met het instellen van beroep of doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat voor het opstellen van een beroepschrift voor de rechtbank.

Kwijtschelding belastingen SVHW aanvragen

U kunt kwijtschelding aanvragen bij de SVHW van gemeentelijke of waterschapsbelastingen als u geen of laag inkomen heeft.  Zit uw inkomen op bijstandsniveau of ontvangt u AOW zonder een pensioenaanvulling, dan is de kans groot dat uw kwijtscheldingsverzoek door de SVHW wordt gehonoreerd. Via de website van de SVHW kunt u een proefberekening maken of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de belastingen van de SVHW. Ook als u zelfstandig ondernemer bent en u heeft laag inkomen en geen vermogen, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van belastingen door de SVHW. Wordt uw kwijtscheldingsverzoek afgewezen door de SVHW, dan kunt u binnen tien dagen na de dagtekening van het besluit van de SVHW waarin uw kwijtscheldingsverzoek is afgewezen, administratief beroep instellen bij de directeur van de SVHW. Dit moet u schriftelijk doen door middel van een beroepschrift dat u richt aan het Dagelijks bestuur SVHW, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal. Zorg dat u een ontvangstbevestiging krijgt van de SVHW dat uw beroep tegen de afwijzing van uw kwijtscheldingsverzoek is ontvangen. Ten aanzien van sommige belastingen is het SVHW van mening dat kwijtschelding niet mogelijk is, bijvoorbeeld voor de hondenbelasting, als u meer dan één hond heeft. Heeft u beroep ingesteld tegen de afwijzing van de kwijtschelding door de SVHW en vindt u dit – gezien de specificieke omstandigheden van het geval – onredelijk, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. Dit kan via het digitaal klachtenformulier op de website van de Nationale Ombudsman.

Voor vragen of hulp bij beroep tegen kwijtschelding gemeentelijke belastingen of bij het opstarten van een verzetprocedure als er dwangbevelen door de SVHW of door de gemeentelijke belastingdeurwaarder aan u zijn betekend en beslaglegging op uw inkomen of op uw inboedel dreigt, neemt u dan contact op met de vrijwilligers van Sociaal Verhaal.

Beslaglegging dwangbevel SVHW

Heeft u een dwangbevel van de SVHW ontvangen en dreigt er beslaglegging? U heeft verschillende mogelijkheden om beslaglegging door de SVHW te voorkomen. In de eerste plaats kunt u bezwaar maken bij de SVHW tegen de kosten van het dwangbevel of van het hernieuwd bevel van de belastingdeurwaarder. Dit geldt ook voor kosten verbonden aan een aanmaning van de SVHW. U ontvangt deze aanmaning meestal voorafgaand aan de uitvaardiging van een dwangbevel door de SVHW. Uw bezwaarschrift tegen de kosten van het dwangbevel stuurt u schriftelijk aan de invorderingsambtenaar van de SVHW, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal. Vermeld in uw bezwaar duidelijk waarom u vindt dat het dwangbevel ten onrechte is uitgevaardigd. Met uw bezwaar tegen de kosten van het dwangbevel van de SVHW krijgt u geen uitstel van betaling van de aanslag waarvoor het dwangbevel is uitgevaardigd. De SVHW kan nog steeds tot beslaglegging overgaan gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift tegen het dwangbevel.

Beslaglegging SVHW voorkomen

Wilt u beslaglegging door het SVHW uit hoofde van het dwangbevel voorkomen? Dit kunt u doen door bij de rechtbank in verzet te komen tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel. U kunt dit niet zelf doen en heeft daar een advocaat voor nodig. Bovendien bent u aan de rechtbank griffierecht verschuldigd voor de behandeling van uw verzet tegen de beslaglegging door de SVHW. Deze zogenaamde verzet-procedure is gebaseerd op artikel 17 § 1 lid 3 Leidraad; […] Hoewel artikel 17, derde lid, van de wet als grond van verzet onder meer uitsluit de stelling dat de belastingaanslag ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld, is niettemin in de rechtspraak aangenomen dat verzet bij de burgerlijke rechter mogelijk is tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel uitgevaardigd terzake van een belastingaanslag waarvan de materiële verschuldigdheid zo twijfelachtig is dat de ontvanger in redelijkheid niet tot de beslissing had kunnen komen om tot tenuitvoerlegging over te gaan. […]. De Rechtbank hoeft in deze verzetprocedure niet de juistheid van de belastingaanslag te beoordelen. Wel zal de Rechtbank marginaal toetsen of de materiële verschuldigdheid zo twijfelachtig is dat de ontvanger in redelijkheid niet tot de beslissing had kunnen komen om tot tenuitvoerlegging over te gaan. Zoals aangegeven, kunt u niet zelf een dergelijke procedure starten. Hiervoor is specialistische kennis vereist. Neem daarom met Sociaal Verhaal contact op voor een beoordeling of het zinvol is om een verzetprocedure bij de rechtbank tegen de SVHW op te starten. Voor een goede inschatting van uw proceskansen, is het zinvol dat u begint met goed documenteren, waarom de berekeningen van het SVHW of van de gemeente niet kloppen. Is bijvoorbeeld de hypotheekrente van uw huis niet meegenomen of is het partnerkomen onjuist? Hoe beter u de zaak voorbereidt, hoe groter de kans is dat het SVHW haar vordering alsnog zelf herziet, danwel dat de SVHW daartoe in de verzetprocedure door de rechter wordt gedwongen.

Het verzet tegen de executie van het dwangbevel van de SVHW wordt ingesteld door het uitbrengen van een verzetdagvaarding door een gerechtsdeurwaarder. Deze dagvaarding moet worden opgesteld door een advocaat. Zonder advocaat is het niet mogelijk om een verzetprocedure tegen de SVHW op te starten. De verzetdagvaarding moet worden betekend aan de ambtenaar van de SVHW die met de invordering is belast. Op het dwangbevel staat dat de invorderingsambtenaar of ontvanger zetelt ten kantore van de SVHW. De verzetdagvaarding moet dus door de gerechtsdeurwaarder worden betekend aan het kantooradres van de SVHW. De exacte adresgegevens staan altijd op het dwangbevel waarmee de SVHW tot beslaglegging wil overgaan. De SVHW is niet verplicht om de beslaglegging uit hoofde van het dwangbevel gedurende de verzetprocedure bij de rechtbank op te schorten. Dit gebeurt in de praktijk meestal wel. Om dit soort vervelende situaties te voorkomen, is het zinvol dat u voorafgaand aan de uitvaardiging van het dwangbevel alle kwijtscheldings-, bezwaar- en beroepsmogelijkheden benut.

Voorlopige voorziening schorsing beslaglegging SVHW

In sommige gevallen van beslaglegging door de SVHW bestaat de mogelijkheid om middels een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter beslaglegging door de SVHW te voorkomen. Hiervoor is noodzakelijk dat u beroep bij de bestuursrechter heeft ingesteld tegen het besluit van de SVHW. Of voorafgaand aan een mogelijk beroep, bezwaar heeft gemaakt bij de SVHW tegen de aanslag, danwel dat u administratief beroep ‘tegen de afwijzing van uw kwijtscheldingsverzoek door de SVHW’ heeft ingesteld. Dit volgt uit artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter tot schorsing van beslaglegging door de SVHW, heeft u geen advocaat nodig. U kunt dit zelf doen. Wanneer u niet eerder zelf succesvol een voorlopige voorziening bij de bestuursrechtbank heeft aangevraagd, dan verdient het aanbeveling om dit over te laten aan een gespecialiseerde jurist of advocaat. Indien u geen of laag inkomen heeft, dan kan Sociaal Verhaal in het voorkomende geval een gratis pro deo advocaat voor uw inschakelen om met een voorlopige voorziening op te komen tegen beslaglegging door de SVHW. Neem met ons contact op voor de voorwaarden en de mogelijkheden.