Missie

De vereniging Sociaal Verhaal is een algemeen nut beogende instelling met een onbezoldigd bestuur en vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om haar missie te realiseren.

De missie van Sociaal Verhaal is het verlenen van rechtshulp aan mensen, die door juridische of financiële problemen in hun primaire levensbehoeften worden belemmerd.

De dienstverlening van Sociaal Verhaal richt zich op de sociale minima in de samenleving waar de reguliere hulpverleners niet meer in staat zijn om de primaire levensbehoefte van deze groep mensen te waarborgen.

Sociaal Verhaal komt in het geweer wanneer individuen in de Nederlandse samenleving worden bedreigd met (1) huisuitzetting, (2) afsluiting van energie in de woning, (3) strafrechtelijke vervolging of vrijheidsbeneming, (4) stopzetting of korting van het inkomen, (5) beslaglegging door schuldeisers en (6) acute schuldenproblematiek die niet door de reguliere schuldhulpverleners zoals bewindvoerders, gemeentelijke kredietbanken of schuldbemiddelingsbureaus kan worden opgelost.

Sociaal Verhaal onderscheidt zich van de reguliere (juridische) hulpverlening door direct gericht actie te ondernemen om een acute (dreigende) schending van de eerste levensbehoefte van de sociale minima af te wenden. Uitgangspunt hierbij is dat onze dienstverlening en die van de door ons ingeschakelde derden zoals juristen, advocaten en deurwaarders voor onze doelgroep kosteloos geschiedt.

Sociaal Verhaal handelt vanuit de overtuiging dat elk individu in de Nederlandse verzorgingsstaat recht heeft op voorziening in de eerste levensbehoeften, zoals die voor elke burger in Nederland geldt. Ten gevolge van de huidige ontwikkelingen in de samenleving en efficiënte processen is niet iedereen in staat om op de juiste manier om te gaan met bedreigingen ten aanzien van de primaire levensbehoeften. Sociaal Verhaal zet zich ervoor in om haar clientèle van concrete informatie en middelen te voorzien om de eerste levensbehoeften veilig te stellen.

Visie

Niemand kan ontkennen dat de samenleving voortdurend verandert ten gevolge van ontwikkelingen die zich in een steeds hoger tempo afspelen. De impact die deze verregaande ontwikkelingen op het leven van het individu heeft, is vooraf niet te overzien. Deze ontwikkelingen worden met name toegepast door overheden en professionele dienstverleners. De burger die in een conflict raakt met een dergelijke entiteit dient zeer sterk en alert te zijn om het geschil in het eigen voordeel te kunnen beslechten. Niet elke individu is daartoe in staat en heeft veelal geen besef van de ingrijpende gevolgen van het niet adequaat reageren op een conflictsituatie met een dergelijke professionele en goed geoliede machine.

Sociaal Verhaal helpt het individu om op professionele wijze tegengewicht te bieden tegen de overheid en tegen grote bedrijven daar waar de primaire levensbehoeften van de sociale minima in het gedrang komen. Sociaal Verhaal is van mening dat elk individu in de veranderende samenleving die tools moet hebben om op gelijkwaardige basis het juridisch gevecht aan te kunnen gaan met deze grote bedrijven en overheden. Ten gevolge van de uitholling van de gefinancierde rechtsbijstand en de steeds groter wordende inkomensongelijkheid in  Nederland is er een aanzienlijke groep van sociale minima ontstaan die niet meer op eigen kracht in staat is om de primaire levensbehoeften te waarborgen. Sociaal Verhaal heeft de ambitie om deze doelgroep door middel van gerichte informatievoorziening en rechtshulp in staat te stellen “het leven leefbaar te houden”.