zakelijk

Problemen met de fiscus

Makkelijk, gratis en snel geregeld!

Wij kijken eerst of wij samen met u de problemen voor u kunnen oplossen. Dit doen wij geheel gratis. In een enkel geval is het echter noodzakelijk dat een advocaat en/of fiscaal deskundige wordt ingeschakeld of dat er gerechtelijke kosten gemaakt moeten worden om de kwestie op te lossen.

Dit kan dan vaak gratis, omdat mensen die geen advocaat, belastingdeskundige of mediator (conflictbemiddelaar) kunnen betalen, recht hebben op een vergoeding van deze kosten. Dit heet ‘gesubsidieerde rechtsbijstand’ of ‘toevoeging’. Sociaal Verhaal ziet erop toe dat dit ook gratis gebeurt.

Sociaal Verhaal heeft eigen advocaten en deskundigen, die de missie en visie van Sociaal Verhaal onderschrijven. Sociaal Verhaal en de door haar ingeschakelde professionals staan u bij met de noodzakelijke rechtshulp, en zonder verborgen kosten.

Veel ondernemers en zzp’ers zijn als gevolg van de financiële crisis in ernstige problemen gekomen met de fiscus. Bij gebrek aan beschikbare middelen is er veelal geen tijdig beroep gedaan op deskundige begeleiding en bent u mogelijk niet geadviseerd over belastingbesparende constructies.

In geval van problemen staan wij u bij en adviseren wij u bij een dreigende discussie of procedure met fiscus of gemeente, waarbij wij u indien noodzakelijk zullen doorverwijzen naar de juiste terzake deskundigen.

Met welke zaken kunt u als ondernemer te maken krijgen ?

 • Boekenonderzoeken.
 • Inkeerprocedures.
 • Inlichtingenverzoeken fiscus.
 • Onderzoeken door FIOD.
 • Aansprakelijkstellingen fiscus.
 • Fiscale boetes (vergrijp en/of verzuimboeten).
 • Dreigende executie door de fiscus.
 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen.
 • Belastingfraude.
 • Informatiebeschikking.

Samen naar een deskundige oplossing

Wij kijken eerst of wij samen met u de fiscale problemen voor u kunnen oplossen. Dit doen wij in een intakegesprek. Deze intake en alle werkzaamheden van Sociaal Verhaal zijn gratis. In sommige gevallen is het echter noodzakelijk dat een advocaat/belastingdeskundige wordt ingeschakeld en er eventueel gerechtelijke kosten gemaakt moeten worden om uw problemen op te lossen.

Deskundige ondersteuning door professionals kan echter vaak gratis, omdat ondernemers die geen advocaat/ belastingdeskundige of mediator meer kunnen betalen, in veel gevallen recht hebben op een vergoeding van deze kosten. Dit heet ‘gesubsidieerde rechtsbijstand’ of ‘toevoeging’. Sociaal Verhaal ziet erop toe dat dit ook gratis gebeurt.

Sociaal Verhaal heeft eigen advocaten/belastingdeskundigen die de missie en visie van Sociaal Verhaal onderschrijven. Laat Sociaal Verhaal u bijstaan met de noodzakelijke fiscale rechtshulp, dit zonder verborgen kosten.

Hoe zit het met te maken kosten?

Het is voor u als cliënt moeilijk om vooraf een inschatting te maken van de omvang en de gevolgen van uw juridisch fiscaal probleem. U kunt daarom telefonisch een kosteloos gesprek aanvragen waarin wij één van onze deskundigen uw fiscaal sociaal verhaal aanhoren. Hierna kunnen wij inschatten of en hoe wij u van dienst kunnen zijn. Sommige cliënten komen in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Sociaal Verhaal zal er voor u op toezien dat u van deze regeling maximaal gebruik kunt maken.Door de rechtbank wordt meestal griffierecht (tegenwoordig ‘vastrecht’) geheven voor het in behandeling nemen van een zaak, ongeacht of de cliënt als eisende of als verwerende partij optreedt. De hoogte van het vastrecht is afhankelijk van de aard en het belang van de zaak. Deze kosten worden niet vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand. Ook aan het opvragen van benodigde uittreksels en/of het inschakelen van een deurwaarder, procureur, getuigen, deskundigen, tolken, enzovoorts kunnen kosten verbonden zijn. Alle rechtshulp door Sociaal Verhaal aan u is gratis. Indien u besluit om in overleg met ons een externe advocaat of deskundige in te schakelen, dan zorgt Sociaal Verhaal er voor dat u vooraf duidelijkheid krijgt over de werkwijze en de eventueel daaraan verbonden kosten.

Voorkom executieverkoop fiscus

In veel gevallen bent u als ondernemer niet kansloos als de fiscus onverhoopt overgaat tot een executieverkoop. Via een zogenoemde ‘verzetprocedure’ kunt u zich bij de rechter verzetten tegen de verkoop van uw spullen. Hiermee wordt de dreigende executieverkoop opgeschort en verkrijgt u kostbare tijd om met ons een structurele oplossing te zoeken voor uw situatie.

Het instellen van een verzetprocedure kan zelfs op een zeer laat tijdstip zinvol zijn, en op zijn minst de onmiddellijke verkoop voorkomen. Wij merken volledigheidshalve op, dat u hiermee niet uit de problemen bent, maar dat wij de gewonnen tijd zullen benutten om een definitieve oplossing voor uw situatie uit te werken. Want alhoewel de fiscus er in het algemeen in Nederland op gericht is om de verschuldigde belasting zo snel mogelijk betaald te krijgen, is zij ook behulpzaam om faillissementen te voorkomen en werkgelegenheid en schade aan de economie daarmee te voorkomen.

Verzoek uitstel van betaling fiscus

De crisis heeft diepe sporen achtergelaten bij de Nederlandse ondernemers en in veel gevallen kunnen ondernemers niet meer (direct) aan fiscale verplichtingen voldoen. Het indienen van een verzoek om uitstel van betaling is dan een goede mogelijkheid. Hierbij gaat de fiscus echter wel restrictief te werk. Deskundige begeleiding is daarom een pre om de fiscus te bewegen met een regeling akkoord te gaan. Wij hebben zetten kort de mogelijkheden voor u op een rij.

Telefonisch uitstel voor ondernemers

Sociaal Verhaal is van mening dat u als ondernemer telefonisch uitstel van betaling kunt aanvragen als uw belastingschuld niet hoger is dan € 20.000,- en u voldoet aan de volgende gestelde voorwaarden. U krijgt maximaal 4 maanden uitstel van betaling vanaf de dag na de uiterste betaaldatum van de (oudste) aanslag. De fiscus rekent wel invorderingsrente.

Voorwaarden

 • Er kan alleen telefonisch uitstel van betaling door u worden gevraagd voor een aanslag die u hebt ontvangen.
 • Uw totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000,-.
  Een toeslagschuld of een belastingschuld waarvoor u uitstel van betaling hebt in verband met bezwaar telt niet mee voor dit bedrag.
 • U hebt geen dwangbevel gekregen voor uw openstaande belastingschuld.
 • U hebt geen onbetaalde vergrijpboete.
 • U hebt voor uw openstaande belastingschuld nog geen uitstel van betaling gekregen.
  Deze voorwaarde geldt niet als u uitstel had door een bezwaarprocedure.
 • Voor een voorlopige aanslag kunt u alleen uitstel krijgen als de aanslag een datum heeft na 1 november van het belastingjaar.
 • U hebt altijd tijdig aangifte gedaan.

Betalingsregeling met de fiscus

De voorwaarden

 • Dat u de belastingaanslagen die na het overeenkomen van een betalingsregeling met de fiscus tijdig moet betalen. De schuld mag dus niet meer groter worden.
 • De fiscus zal in veel gevallen vragen om zekerheidstelling (onderpand) voordat zij uitstel verlenen.
 • In het geval u vermogen heeft, krijgt u in de regel geen betalingsregeling met de fiscus voor een belastingaanslag. Dit kan anders zijn als de kosten voor het vrijmaken van uw vermogen onevenredig hoog blijken.
 • De resterende belastingschuld moet u dan binnen 12 maanden kunnen betalen.
 • Alleen voor uitzonderlijke gevallen is een langere periode mogelijk.

Minnelijke schuldsaneringsakkoord

Een goed middel om definitief een streep te zetten door uw schuldpositie en met een schone lei te beginnen, is een minnelijk schuldsaneringsakkoord. Hierbij kunt u mogelijk een schuldsaneringsregeling treffen met de fiscus en de overige crediteuren; dit geldt voor de meeste zakelijke belastingen. Een dergelijk saneringsakkoord is echter wel aan strikte voorwaarden verbonden. De fiscus gaat in de meeste gevallen alleen akkoord met het saneringsakkoord als alle overige schuldeisers akkoord gaan en zij een percentage krijgt dat twee keer zo hoog ligt als de overige schuldeisers. Voorts is in de meeste gevallen een directe kapitaalinjectie vereist. Dit is een complexe regeling en vereist nauwkeurige afstemming met u.

Betalingsonmacht melden bij fiscus

Ondernemers zijn verplicht om belasting en premies aan te geven bij de fiscus (omzetbelasting en vennootschapsbelasting) en/of deze op aanwijzing in te houden (bijvoorbeeld loonbelasting voor uw medewerkers). De aangegeven of ingehouden belasting en premie moeten uiteraard worden afgedragen aan de fiscus. Wanneer uw onderneming in financiële problemen raakt, kan het uiteraard zijn dat er geen geld aanwezig is om de verschuldigde belasting of premies te voldoen.In dat geval is het belangrijk dat wij rechtsgeldig betalingsonmacht melden om u te behoeden voor problemen in uw privévermogen. De melding betalingsonmacht moet ‘onverwijld’ (direct) worden gedaan aan de fiscus. Praktisch moet de melding plaatsvinden binnen 2 weken nadat de aangegeven belasting of premie had moeten worden betaald. Nadat de fiscus uw melding ontvangt, beoordeelt zij deze op juistheid. Na ontvangst van een bevestiging van de fiscus, is de betalingsonmacht rechtsgeldig geregistreerd. Het is erg belangrijk dat u daar goed op let.

Geldigheid melding betalingsonmacht

De melding betalingsonmacht die u heeft gemaakt, ziet op belasting of premies over bepaalde tijdvakken. De melding betalingsonmacht blijft echter geldig zolang u niet kunt betalen of totdat de fiscus u laat weten dat zij van mening is dat er geen situatie van betalingsonmacht meer is. Mocht u tussentijds een (deel)betaling verrichten, dan gaat de fiscus ervan uit dat u weer kunt betalen en vervalt de gemelde onmacht.  Kunt u vervolgens opnieuw niet betalen, dan dient er dus weer betalingsonmacht worden gemeld.

Gevolgen tijdige melding betalingsonmacht

Melding betalingsonmacht leidt niet automatisch tot uitstel van betaling. Indien u kwijtschelding of uitstel wilt van uw betalingsverplichting, dan moet daar een apart verzoek voor worden ingediend bij de fiscus. Van uw aangifteplicht kunt u echter nooit worden ontslagen en u bent derhalve verplicht om tijdig aangifte te doen om naheffingen en boetes te voorkomen. Het voornaamste gevolg en resultaat van een tijdige en rechtsgeldige melding van betalingsonmacht is dat u, als bestuurder, minder makkelijk aansprakelijk kunt worden gesteld door de fiscus voor bestuurdersaansprakelijkheid.

Voorkom beslaglegging door fiscus

Indien u als ondernemer niet voldoet aan uw fiscale verplichtingen, kan de fiscus gebruikmaken van het invorderingsrecht om haar rechten af te dwingen. De fiscus beschikt over verschillende fiscale middelen om effectief tot invordering over te gaan. Het belangrijkste middel is beslaglegging op goederen of inkomen van de belastingplichtige. Wordt u met beslaglegging geconfronteerd, dan laat Sociaal Verhaal zien wat u als ondernemer daaraan kunt doen. Via een verzetsprocedure kunt u zich tegen de beslaglegging verzetten.

Beslag op (on)roerende zaken of inkomen door de fiscus

Een belastingdeurwaarder kan namens de fiscus beslagleggen op (on)roerende zaken alsmede bancaire of financiële tegoeden. Bij beslag op roerende zaken wordt beslag gelegd op inboedel, maar eventueel ook op bijvoorbeeld kunst of uw auto. In geval van onroerende zaken moet u denken aan uw woning. Een bankbeslag houdt in dat er beslag wordt gelegd op het geldbedrag dat op moment van beslaglegging op een aan u of uw onderneming toebehorende bankrekening staat. Beslaglegging op inkomen betekent dat er beslag wordt gelegd op (een gedeelte van) het inkomen van de belastingschuldigde (uw onderneming) door middel van een loonbeslag of een derdenbeslag. 

Executoriaal en conservatoir beslag van inboedel

In de regel bestaan twee vormen van beslaglegging:

 • Conservatoir beslag is een voorlopige vorm van beslaglegging, voordat daadwerkelijk een vonnis door de rechter is uitgesproken. De fiscus voorkomt hiermee dat de belastingschuldigde zijn roerende of onroerende zaken verkoopt of weggeeft. Bij een definitief vonnis wordt het conservatoir beslag omgezet in executoriaal beslag.
 • Executoriaal beslag houdt in, dat feitelijk beslag wordt gelegd op goederen en dat deze op een veiling of bij een executieverkoop worden verkocht.

Beperkingen voor beslaglegging inboedel

De wet en het invorderingsbeleid kent enkele uitzonderingen voor beslaglegging op roerende goederen. De deurwaarder mag geen beddengoed meenemen, alsmede de kleding die de belastingschuldige draagt en eventueel gereedschap dat men nodig heeft om in levensonderhoud te kunnen voorzien. De fiscus mag wel beslag leggen op spullen die niet van u zijn, maar de rechtmatige eigenaar van deze spullen kan zijn goederen terugkrijgen wanneer hij het bezit ervan notarieel aan kan tonen.

Beslagvrije voet bij beslaglegging inkomen

Als de fiscus beslag legt op uw salaris of loon, dient rekening te worden gehouden met een beslagvrije voet. Deze uitzondering is ook geldig voor uitkeringen, pensioen, alimentatie en verzekeringsgelden. De beslagvrije voet bestaat doorgaans uit 90% van de toepasselijke bijstandsnorm.

Beslaglegging voorkomen en verzet instellen

Betaling of betalingsregeling overeenkomen

De makkelijkste manier om beslaglegging te voorkomen, is natuurlijk om het verschuldigde bedrag te betalen. Wij beseffen ons dat een beslaglegging voorkomen niet eenvoudig is en financieel soms niet haalbaar. De betaling moet dan vóór de dag van de verkoop van de in beslag genomen goederen door de belastingdeurwaarder ontvangen zijn. Het is ook mogelijk om een betalingsregeling voor te stellen aan de deurwaarder en zo een beslaglegging te voorkomen. De belastingdeurwaarder hoeft dit voorstel echter niet aan te nemen.

Instellen van een verzetprocedure

De fiscus kan een dwangbevel uitvaardigen zonder rechterlijk oordeel, wat belastingplichtigen in een ongelijke positie brengt. De wet biedt daarom belastingplichtigen de mogelijkheid om verzet in te stellen en zo de beslaglegging, in ieder geval tijdelijk, te staken.

Met de hulp van een van de deskundige juristen of fiscalisten van Sociaal Verhaal, die u in een juiste positie brengt, kunt u goed voorbereid de strijd aan met de fiscus om uw belangen te beschermen.

Voorkom bestuursaansprakelijkheid

Een nachtmerrie voor bestuurders van een BV is om aansprakelijk te worden gesteld voor de belastingschulden van uw BV. Wij leggen kort uit wat bestuurdersaansprakelijkheid is en hoe Sociaal Verhaal u kan helpen om deze te voorkomen en wat u als bestuurder kunt doen om aansprakelijkheid te voorkomen.

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Als de belastingschulden (omzetbelasting of loonbelasting) onbetaald blijven, dan kan de belastingontvanger de bestuurders van die BV aanspreken in privé. De belastingontvanger moet dan aantonen dat het ontstaan van die schulden en de niet-betaling te wijten is aan onbehoorlijk bestuur van de ondernemer. Voorbeelden daarvan in de praktijk zijn; buitensporige investeringen, bovenmatige leningen aan derden zonder enige zekerheid, of op grote schaal gelden onttrekken voor privégebruik.

Nu heeft de wetgever het de belastingontvanger makkelijk gemaakt door u als bestuurder een bepaalde verplichting op te leggen in de vorm van een meldingsplicht, de verplichte melding betalingsonmacht. Dit houdt concreet in zodra een BV haar omzetbelasting of loonbelasting niet meer kan voldoen, de bestuurder verplicht is om die ‘betalingsonmacht’ te melden aan de belastingontvanger. Doet u dat niet binnen een bepaalde termijn (binnen 14 dagen nadat de belastingschuld betaald had moeten worden), dan geldt de zogenoemde ‘omkering bewijslast’. U komt dan in een zeer lastige situatie terecht, omdat u dan aansprakelijk wordt gesteld voor die belastingschulden, tenzij u het tegendeel kunt aantonen. Dit kan in veel gevallen lastig zijn. Ons motto is dan ook dat voorkomen ook in dit geval beter is dan genezen.

Wat kunt u doen om dit te voorkomen?

U kunt bestuurdersaansprakelijkheid voorkomen door tijdig betalingsonmacht te melden. De fiscus kan u dan niet aanspreken. Als u de verschuldigde omzetbelasting of loonbelasting van uw onderneming niet meer kunt betalen, dient u dit meteen schriftelijk te melden aan de fiscus via een melding betalingsonmacht. Sociaal Verhaal kan er voor zorgen dat deze procedure u uit handen wordt genomen. De fiscus mag u in beginsel als ondernemer alleen aansprakelijk stellen als zij eerst heeft gepoogd verhaal te zoeken. Blijkt dat verhaal nagenoeg onmogelijk is, dan pas mag de fiscus een of meerdere bestuurders aansprakelijk stellen. Indien de fiscus u aansprakelijk stelt en ten aanzien van de BV geen onderzoek heeft gedaan, handelt zij mogelijk onrechtmatig. Als de bestuurdersaansprakelijkheid onvermijdelijk blijkt, dan zijn er wellicht mogelijkheden om de aansprakelijkheidsschuld in termijnen te voldoen of te bezien of een compromis mogelijk is. Indien u aansprakelijk wordt gesteld, dan gebeurt dit bij een voor bezwaar vatbare beschikking. Er kan dan (binnen 6 weken) bezwaar worden aangetekend. U heeft recht om gehoord te worden en kunt later in beroep en hoger beroep bij de rechtbank. U heeft recht op inzage in het invorderingsdossier van de BV.

Win tijdig deskundig advies in

Mocht u desondanks aansprakelijk gesteld worden, neem dan meteen contact op met Sociaal Verhaal. Wij zullen u in contact brengen met een van onze deskundige juristen.

Kwijtschelding belastingschuld

Ingeval dat een belastingplichtige onvoldoende betalingscapaciteit heeft om de belastingschuld binnen 12 maanden te betalen, hanteert de fiscus een restrictief kwijtscheldingsbeleid. Dit geldt alleen voor belastingschulden in de privésfeer.

Sociaal Verhaal kan voor u nagaan of u aan de voorwaarden voldoet en of een verzoek voor u kan worden ingeregeld.