BEZWAAR UWV | MAAK BEZWAAR BIJ HET UWV

Bent u het niet eens met een beslissing van het UWV? Bijvoorbeeld omdat uw uitkering wordt verlaagd of uw aanvraag voor een uitkering is afgewezen? Dan kunt u bezwaar maken.

 Ik wil hulp bij uitkering voor bezwaar tegen een beslissing van het UWV

Wilt u bezwaar maken, maar wilt of kunt u dit niet zelf doen? Dan kan zonodig een van de gespecialiseerde advocaten via Sociaal Verhaal de bezwaarprocedure voor u voeren als uw gemachtigde. Neem daarom direct contact met ons op. Heeft u meer tijd nodig om een bezwaarschrift te versturen? Bijvoorbeeld omdat u nog niet alle informatie heeft verzameld of omdat u nog met iemand wilt overleggen? Dan kan een gratis advocaat van Sociaal Verhaal een voorlopig (pro forma) bezwaarschrift voor u indienen.

De beslissing op bezwaar UWV

Het UWV neemt meestal binnen 13 weken een beslissing op uw bezwaarschrift. Als het om een medische of arbeidskundige beoordeling gaat is de termijn 17 weken. De termijn hangt dus af van het soort bezwaarschrift en van de uitkering die u heeft.

De beslissing over uw bezwaar wordt schriftelijk toegezonden. Het UWV geeft hierin aan of er iets aan het bestreden besluit is veranderd. Bijvoorbeeld dat het UWV het met u eens is en u toch een uitkering krijgt. Ook kan het zijn dat het UWV bij haar beslissing blijft.

Als u het ook met deze uitslag niet eens bent, kunt u in beroep gaan bij de rechter. Sociaal Verhaal beschikt over gespecialiseerde advocaten die u kosteloos in deze beroepsprocedure bijstaan. Neem daarom direct contact met ons op!

Binnen welke termijn moet het bezwaar UWV worden ingediend?

In de brief waar de beslissing van het UWV in staat, leest u hoe snel u een bezwaarschrift in moet dienen. Meestal is dit binnen 6 weken na de datum van de brief met de beslissing. Bij sommige Ziektewetbeslissingen is die termijn korter, namelijk 2 weken.

Zorg dat uw bezwaarschrift op tijd is want anders valt er niets meer te doen tegen het besluit waar u het niet mee eens bent.

Hoe krijg ik geld tijdens de bezwaarprocedure?

Omdat de beslissing waartegen u bezwaar maakt geldig blijft zolang u nog geen uitslag heeft op uw bezwaar (zo blijft een korting op uw uitkering gedurende de hele procedure van kracht) kan het zo zijn dat u tijdens de bezwaarprocedure in geldnood komt. Dan kunt u (via werk.nl ) een bijstandsuitkering aanvragen bij uw gemeente.

studiefinanciering

Heeft u problemen met het UWV en wilt u dat Sociaal Verhaal u helpt ? Neem dan contact op.

Voorlopige voorziening

Het is onder omstandigheden ook mogelijk om de rechter te vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U krijgt dan bijvoorbeeld een gedeeltelijk voorschot van UWV tot de uitslag van uw bezwaar bekend is. De rechter houdt bij de beoordeling hiervan rekening met uw financiële situatie. Ook bekijkt hij hoe groot de kans is dat u gelijk krijgt. Houd er wel rekening mee dat een voorschot altijd verrekend of terugbetaald moet worden.

Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Neem dan direct contact op met Sociaal Verhaal voor een gespecialiseerde advocaat.

BEROEP UWV | BEROEP UWV AANTEKENEN

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u door het indienen van een beroepschrift in beroep gaan bij de rechtbank. U vraagt dan aan de rechter om een oordeel te geven over de beslissing van UWV. Wilt u dat een van onze advocaten u bijstaat in een beroepsprocedure? Neem contact op met Sociaal Verhaal!

Hoe werkt het?

Als u een beroepschrift indient vraagt de rechtbank aan het UWV om een reactie. Deze reactie geeft het UWV in de vorm van een verweerschrift. Voordat de rechter een beslissing neemt vindt er vervolgens meestal een zitting plaats bij de rechtbank. Alle partijen mogen daarbij het woord voeren waarna de rechter binnen 6 weken schriftelijk uitspraak doet. Indien de rechtbank meer tijd nodig heeft laat zij dat schriftelijk weten onder vermelding van de datum waarop uiterlijk uitspraak wordt gedaan.

Ga in beroep tegen het UWV en krijg het geld waar u recht op heeft. Sociaal Verhaal geeft hulp bij uitkering.

Hoe krijgt u geld tijdens de beroepsprocedure?

Een beslissing van de rechtbank kan lang op zich laten wachten. Dat kan vervelend zijn. Bijvoorbeeld als uw uitkering is stopgezet en u geen andere inkomsten heeft. U kunt de rechtbank dan om een voorlopige voorziening vragen waarmee u bijvoorbeeld voorschotbetalingen van het UWV kan verkrijgen. U moet er rekening mee houden dat u dit voorschot terug moet betalen indien u bij de definitieve uitspraak alsnog in het ongelijk zal worden gesteld.

Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal voor een gratis advocaat.

BEZWAAR WAO Wij helpen u gratis

Bent u het niet eens met een beslissing van het UWV? Bijvoorbeeld omdat uw WAO uitkering wordt verlaagd of uw aanvraag voor een WAO uitkering is afgewezen? Dan kunt u bezwaar maken.

Ik graag hulp bij uitkering voor bezwaar WAO

Wilt u bezwaar maken, maar wilt of kunt u dit niet zelf doen? Dan kan een van onze gespecialiseerde advocaten de bezwaarprocedure voor u voeren als uw gemachtigde. Neem daarvoor contact op met Sociaal Verhaal. En heeft u meer tijd nodig om een bezwaarschrift te versturen? Bijvoorbeeld omdat u nog niet alle informatie heeft verzameld of omdat u nog met iemand wilt overleggen? Dan kunnen de advocaten van Sociaal Verhaal een voorlopig (pro forma) bezwaarschrift voor u indienen.

De beslissing op bezwaar

Indien u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw WAO-uitkering kunt u hier bezwaar tegen indienen bij het UWV. Tegen de beslissing op bezwaar kunt u zo nodig beroep instellen bij de rechtbank bij de rechtbank.

Wat is een WAO uitkering?

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is in 2005 overgegaan in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, ook wel bekend als de WIA. Alle werknemers die in 2004 of daarna ziek zijn geworden kunnen na 2 jaar ziekte in aanmerking komen voor een WIA-uitkering.

Voor werknemers die vóór 1 januari 2004 ziek zijn geworden geldt echter nog steeds de WAO. Bovendien kunnen mensen die nu géén WAO-uitkering ontvangen maar deze eerder wel hadden en van wie de gezondheid slechter wordt, misschien opnieuw in aanmerking komen voor een WAO-uitkering.

Er zijn 2 soorten WAO-uitkeringen: de tijdelijke loondervingsuitkering WAO, en de vervolguitkering WAO. De hoogte van de uitkeringen is verschillend.

Tijdelijke loondervingsuitkering WAO

U kunt de tijdelijke loondervingsuitkering alleen krijgen als u ouder bent dan 33 jaar. De hoogte van deze uitkering is gebaseerd op het loon dat u verdiende voordat u een WAO-uitkering kreeg. Als u 80% of meer arbeidsongeschikt bent, krijgt u maximaal 75% van het vroegere dagloon (waarbij wel een maximum dagloon – van € 202,17 – geldt). Bent u slechts gedeeltelijk arbeidsongeschikt dan is het percentage lager. Dit percentage wordt als volgt samen gesteld:

Arbeidsongeschiktheid Loondervingsuitkering
80% of meer 75% van het vroegere loon
65 tot 80% 50,75% van het vroegere loon
55 tot 65% 42% van het vroegere loon
45 tot 55% 35% van het vroegere loon
35 tot 45% 28% van het vroegere loon
25 tot 35% 21% van het vroegere loon
15 tot 25% 14% van het vroegere loon
minder dan 15% geen recht op uitkering

 

Hoe lang duurt mijn tijdelijke loondervingsuitkering WAO?

De duur van uw tijdelijke loondervingsuitkering hangt af van uw leeftijd op de eerste dag waarop uw WAO-uitkering inging en wordt als volgt vastgesteld:

Leeftijd op eerste WAO dag Periode loondervingsuitkering
t/m 32 jaar U krijgt direct een vervolguitkering
33 t/m 37 jaar 0,5 jaar
38 t/m 42 jaar 1 jaar
43 t/m 47 jaar 1,5 jaar
48 t/m 52 jaar 2 jaar
53 t/m 57 jaar 3 jaar
58 jaar of ouder 6 jaar

Vervolguitkering WAO

Een vervolguitkering WAO krijgt u na afloop van de loondervingsuitkering WAO en is meestal lager. Dat komt omdat we bij het berekenen van uw vervolguitkering WAO nog maar voor een deel rekening houden met uw vroegere dagloon. U behoudt tot uw 65ejaar recht op uw vervolguitkering mits uw situatie niet verandert en u aan de voorwaarden voor een WAO-uitkering blijft voldoen.

Hoe hoog de vervolguitkering is hangt af van het vervolgdagloon. Het vervolgdagloon is het wettelijk minimumloon plus een verhoging. Het UWV berekent deze verhoging in 3 stappen:

Bereken het verschil tussen uw vroegere dagloon en het minimumloon;uwv herbeoordeling

Neem uw leeftijd op de eerste WAO-dag min 15, maal 2. Dit is een percentage;

De verhoging is het resultaat van stap 1 maal het percentage van stap 2.

Voor zover het dagloon lager of gelijk is aan het minimumloon, is het vervolgdagloon gelijk aan het dagloon.

Mijn gezondheid is verslechterd, wat nu?

Als uw gezondheid beter of slechter wordt kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw WAO-uitkering. Meld een wijziging in uw gezondheid daarom binnen 1 week bij het UWV zodat uw situatie opnieuw kan worden beoordeeld door de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige.

Heeft het UWV uw gewijzigde gezondheidssituatie opnieuw beoordeeld en bent u het niet eens met de uitkomst van deze herbeoordeling? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal!

Indien uw gezondheid ná een eerdere beëindiging van uw WAO-uitkering verslechterd kan u opnieuw recht hebben op een WAO-uitkering indien:

Het slechter met u gaat door dezelfde ziekte of handicap waarvoor u eerder een uitkering heeft aangevraagd of gekregen;

Uw eerdere uitkering korter dan 5 jaar geleden is gestopt;

U minimaal 15% arbeidsongeschikt bent voor de WAO.

Uw WAO-uitkering kan in dat geval mogelijk ook al vanaf 4 weken na het moment dat uw gezondheid slechter werd, opnieuw ingaan.

Wat kost hulp bij uitkering via een advocaat van Sociaal Verhaal?

Sociaal Verhaal verstrekt gratis hulp bij uitkering zonodig via gratis advocaten voor mensen met een uitkeringsprobleem.

Zelf een bezwaar indienen of door een advocaat?

U kunt natuurlijk ervoor kiezen om zelf een bezwaar bij het UWV of de gemeente in te dienen indien u een probleem heeft met uw IOAW, IOW of IOAZ uitkering en in sommige gevallen kan dat ook. Met name gezien de complexiteit van de regelgeving en het tempo en de regelmaat waarmee bestaande regelingen worden vervangen door nieuwe regelingen, kan het echter behoorlijk ingewikkeld zijn om zelf bezwaar aan te tekenen. Bovendien kan het verstrekkende gevolgen hebben voor uw zaak wanneer het bezwaarschrift onjuist of onvolledig is of bepaalde bezwaargronden ten onrechte niet worden aangevoerd. Wij adviseren u dan ook om u bij te laten staan door een van onze gespecialiseerde advocaten. Dit kan bijna altijd gratis.

Mijn WAO-uitkering is minder dan 4 weken geleden gestopt?

Kunt u sinds het moment dat uw uitkering minder dan 4 weken geleden is gestopt ineens minder werken omdat uw gezondheid slechter is geworden? Dan kunt u misschien opnieuw een WAO-uitkering krijgen. Dit kan ook indien uw klachten nu anders zijn dan bij uw eerdere WAO-aanvraag.

Welke andere inkomsten hebben invloed op mijn WAO-uitkering?

Indien u een WAO-uitkering ontvangt en daarnaast gaat werken bij een werkgever of als zelfstandige, dan heeft dit (meestal) gevolgen voor uw inkomsten dus ook voor de hoogte van uw uitkering. Geef daarom al uw inkomsten uit werk (binnen 1 week) door aan het UWV aan ons door. Daarbij geldt dat u de eerste 5 jaar dat u werkt recht houdt op een WAO-uitkering. Wel worden uw inkomsten afgetrokken van uw uitkering.

De volgende inkomsten hebben echter geen invloed op uw uitkering:

 • inkomsten van uw partner;
 • uw vermogen of spaargeld;
 • een erfenis;
 • alimentatie;
 • kinderbijslag;
 • huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag die u van de Belastingdienst ontvangt;
 • een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk ( met een maximum van € 150 per maand).

Stopzetting WAO-uitkering

Een WAO uitkering kunt u onder omstandigheden tot uw 65e jaar blijven ontvangen. Er geldt echter geen vaste einddatum omdat u natuurlijk altijd minder arbeidsongeschikt kunt worden in de loop van tijd.

Gaat het UWV na herbeoordeling van uw gezondheid over tot beëindiging van uw WAO-uitkering omdat zij meent dat u minder dan vijftien procent arbeidsongeschikt bent en bent u het daar niet mee eens? Neem contact op met Sociaal Verhaal voor een gratis advocaat!

Omdat op voorhand niet valt in te schatten of u in bezwaar of beroep uiteindelijk in het gelijk wordt gesteld en u over de periode die gemoeid is met het voeren van een procedure ook inkomsten nodig heeft adviseren onze advocaten u om direct na stopzetting in ieder geval na te gaan of u mogelijk in aanmerking komt voor (herleving van) een WW-uitkering van het UWV of een bijstandsuitkering van uw gemeente.

WIA UITKERING

Indien u door uw ziekte nog maar 65% of minder van uw oude loon kunt verdienen en u bent bijna 2 jaar ziek bent, heeft u misschien recht op een WIA-uitkering. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA bestaat uit 2 regelingen, namelijk WGA en IVA. Waar u recht op heeft, hangt er vanaf of u in de toekomst kunt werken.

IVA Uitkering

IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt mogelijk IVA als uit de beoordeling van het UWV blijkt dat u 20% of minder van uw oude loon kunt verdienen en dat dit in de toekomst vrijwel zeker ook zo blijft.

WGA uitkering

arbeidsongeschiktWGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U krijgt mogelijk WGA als u 2 jaar of langer ziek bent, uit de beoordeling van het UWV blijkt dat u 65% of minder van uw oude loon kunt verdienen en u (in de toekomst) kunt werken.

Er zijn 3 verschillende WGA-uitkeringen. Welke WGA-uitkering u krijgt, hangt af van uw situatie. Meestal ontvangt u eerst een loongerelateerde uitkering. Daarna volgt óf een loonaanvullingsuitkering óf een vervolguitkering.

Loongerelateerde uitkering (LGU)

U krijgt een loongerelateerde uitkering (LGU) als het volgende voor u geldt:

– U kunt door ziekte 65% of minder verdienen van uw oude loon;
– En u heeft in de 36 weken vóór uw eerste ziektedag, in minstens 26 weken gewerkt.

Heeft u in de laatste 36 weken minder dan 26 weken gewerkt? Dan krijgt u geen loongerelateerde uitkering, maar loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering.

Loonaanvullingsuitkering (LAU)

U krijgt een loonaanvullingsuitkering in de 2 volgende situaties:

 1. U kunt nu maximaal 20% van uw oude loon verdienen, maar in de toekomst kunt u waarschijnlijk meer verdienen en u komt niet (meer) in aanmerking voor de loongerelateerde uitkering.
 2. U kunt door ziekte 65% of minder van uw oude loon verdienen en u verdient minstens de helft van wat u kunt verdienen en u komt niet (meer) in aanmerking voor de loongerelateerde uitkering.

Vervolguitkering (VVU)

U krijgt een vervolguitkering als het volgende voor u geldt:

– U kunt door ziekte 20 tot 65% van uw oude loon verdienen;
– En u verdient minder dan de helft van wat u kunt verdienen;
– En u komt niet (meer) in aanmerking voor de loongerelateerde uitkering.

WIA BEOORDELING VAN MIJN GEZONDHEID

 1. Beoordeling door de verzekeringsarts

De verzekeringsarts van UWV wil een beeld krijgen van uw lichamelijke of psychische klachten. Waar heeft u last van en hoe ontwikkelt dat zich? Hij beoordeelt wat u wel en wat u niet kunt doen. En of u daarbij last heeft van pijn of andere problemen. De arts beoordeelt ook of de klachten tijdelijk zijn of blijvend.

Meestal vraagt de arts ook naar uw dagelijkse bezigheden of hobby’s. En als het nodig is, doet de arts een lichamelijk onderzoek. Soms wil de verzekeringsarts nog overleggen met uw huisarts of specialist. Of heeft hij van hen aanvullende gegevens nodig. De arts vraagt uw toestemming hiervoor. Wat hij van uw huisarts of specialist te horen krijgt, mag hij alleen met u bespreken.

Vindt de verzekeringsarts van UWV dat u mogelijkheden heeft om te werken? Dan krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de arbeidsdeskundige. Blijkt uit het gesprek met de arts echter dat u nu niet kunt werken en in de toekomst vrijwel zeker ook niet, dan krijgt u misschien een IVA-uitkering en zal het UWV afzien van een arbeidsdeskundige beoordeling.

 1. Beoordeling arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige beoordeelt wat voor werk u (nog) kunt doen en hoeveel u daarmee zou kunnen verdienen. Hij kijkt daarbij naar uw opleiding en uw (werk)ervaring. En hij kijkt natuurlijk naar uw mogelijkheden en beperkingen die de verzekeringsarts heeft vastgesteld. Indien u 65% of minder van uw oude loon kunt verdienen krijgt u een WIA-uitkering.

De arbeidsdeskundige kiest 3 soorten werk die geschikt voor u zijn en bekijkt wat u met deze 3 banen kunt verdienen. Hij neemt dan het middelste loon en berekent het verschil met het loon dat u verdiende voordat u ziek werd. Dit verschil bepaalt uw arbeidsongeschiktheidspercentage en geeft dus aan wat u nu niet meer kunt verdienen met werk.

Maak bezwaar tegen het UWV en krijg het geld waar u recht op heeft

BESLISSING OVER MIJN WIA-AANVRAAG

Binnen 8 weken na uw WIA-aanvraag weet u of u een WIA-uitkering krijgt. Indien nodig kan het UWV deze termijn echter verlengen, in welk geval u per brief geïnformeerd wordt over de nieuwe beslisdatum.

Indien het UWV te laat is met beslissen op uw aanvraag krijgt u automatisch een voorschot op de WIA-uitkering. Als achteraf blijkt dat u geen recht heeft op de WIA-uitkering moet u het voorschot echter terugbetalen.

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag kunt u daar bezwaar tegen indienen bij het UWV. Het bezwaar moet binnen zes weken worden ingediend. Na deze termijn wordt het besluit van het UWV onherroepelijk en zal uw bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard.

WIA-uitkering afgewezen? Bezwaar maken

Is uw aanvraag voor een WIA-uitkering afgewezen? Bel Sociaal Verhaal, indien nodig helpen onze advocaten u direct, meestal gratis en dienen voor u het UWV bezwaar in.

Waar en wanneer vraag ik een WIA-uitkering aan?

U kunt een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. U vraagt de WIA-uitkering aan als u bijna 2 jaar (104 weken) ziek bent, en u daardoor 65% of minder kunt verdienen van uw oude loon. Na 2 jaar (104 weken) ziekte betaalt uw werkgever uw loon namelijk niet meer door of stopt uw Ziektewetuitkering. Doe de aanvraag uiterlijk in de 93e week dat u ziek bent; dat is na ongeveer 1 jaar en 9 maanden ziekte.

Ik heb al eens eerder WIA aangevraagd? Wat nu?

Had u al eens een WIA-uitkering en is die gestopt? Of is uw eerdere WIA-aanvraag afgewezen? Als uw gezondheid verslechtert, kunt u soms weer uw oude WIA-uitkering krijgen. Of u krijgt alsnog een WIA-uitkering. De normale wachttijd van 2 jaar (104 weken) geldt daarbij niet indien:

 1. Uw uitkering minder dan 5 jaar geleden stopte, omdat u weer 65% of meer van uw oude loon kon verdienen. En nu is uw gezondheid verslechterd door dezelfde oorzaak;
 2. Uw aanvraag korter dan 4 weken geleden is afgewezen en u sindsdien minder kunt werken omdat uw gezondheid slechter is geworden door dezelfde of een andere oorzaak’
 3. Uw aanvraag minder dan 5 jaar geleden is afgewezen omdat u 65% of meer van uw oude loon kon verdienen maar uw gezondheid nu slechter is geworden door dezelfde oorzaak.

Kan ik ook vervroegd een WIA uitkering aanvragen?

Kunt u niet meer werken, ook in de toekomst niet? Bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of een ongeval? Dan kan uw bedrijfsarts of arbodienst u adviseren om vervroegd een WIA-uitkering aan te vragen. U mag de uitkering na minimaal 3 weken ziekte aanvragen. Vraag de uitkering wel aan vóórdat u 68 weken ziek bent.

Wat gebeurt er als ik te laat een WIA-uitkering aanvraag?

Ontvangt het UWV uw aanvraag voor de WIA-uitkering te laat? Dan krijgt u de uitkering ook later. Uw werkgever moet dan langer uw loon doorbetalen. Alleen als door uw schuld de uitkering te laat is aangevraagd, hoeft uw werkgever uw loon niet langer door te betalen. Vraag uw WIA-uitkering daarom op tijd aan, dan zit u niet zonder inkomen.

Bent u het niet eens met een beslissing van het UWV? Bijvoorbeeld omdat uw ZW, WIA of Wajong uitkering wordt verlaagd of uw aanvraag voor een ZW, WIA of Wajong uitkering is afgewezen? Dan kunt u bezwaar maken.