3 maanden huurachterstand

Indien er sprake is van 3 maanden huurachterstand, is de kans groot dat de verhuurder een uithuiszettingsprocedure zal op starten. Dit begint met aanmaningen van een gerechtsdeurwaarder waarin u wordt gesommeerd om de 3 maanden huurachterstand binnen ongeveer een week te betalen. Lukt u dit niet en wil de deurwaarder niet instemmen met een betalingsregeling, dan volgt een dagvaarding. Middels de dagvaarding wordt u door de deurwaarder opgeroepen voor een gerechtelijke procedure waarin betaling van de 3 maanden huurachterstand wordt gevorderd. Er zal tevens aan de rechter worden gevraagd om de ontbinding van de huurovereenkomst en uithuiszetting toe te wijzen. Als de rechter dit toestaat, mag de gerechtsdeurwaarder u al bij 3 maanden huurachterstand uit huis zetten. U kunt uit huis zetting voorkomen, door op de juiste wijze met de dagvaarding voor de 3 maanden huurschuld om te gaan. Neem direct met ons contact op voor hulp als u de dagvaarding heeft ontvangen. Vanwege onze uitgebreide praktijkervaring lukt het ons bijna altijd om bij ‘een dagvaarding voor 3 maanden huurachterstand’ uithuiszetting te voorkomen. Voorwaarde is wel dat de huurachterstand niet verder oploopt. U moet in staat zijn om –  afgezien van de 3 maanden huurachterstand – elke maand de huur tijdig te blijven betalen. Daarnaast is het verstandig om u aan te melden voor een minnelijk schuldhulptraject bij de gemeente of de gemeentelijke kredietbank. Woningbouwverenigingen zien namelijk graag dat u – naast het kunnen inlopen van de 3 maanden huurachterstand – bezig bent om uw algehele schuldenproblematiek op te lossen. Anders achten zij de kans groot dat u een half jaar later opnieuw een huurschuld opbouwt waarvoor dagvaardingsmaatregelen getroffen moeten worden.

3 maanden huurachterstand procedure

De procedure bij 3 maanden huurachterstand is als volgt. In de dagvaarding van de deurwaarder staat naast het bedrag dat u moet betalen, tevens de zittingsdag van de rechter waarop u moet verschijnen. U hoeft niet op de zitting te komen. U mag schriftelijk vóór de zitting om uitstel van de terechtzitting vragen. Het is ook mogelijk een schriftelijke reactie vóór de zittingsdag aan de rechter sturen. Ons advies is echter om dit niet zelf te doen als er sprake is van 3 maanden huurachterstand. Wanneer u in de procedure de huurachterstand van 3 maanden erkent, zal de rechter de eis van de verhuurder tot ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van uw woning toewijzen. De gerechtsdeurwaarder mag u vervolgens, binnen drie dagen na de betekening van het ontruimingsvonnis, uit huis zetten. Indien u tijdig vóór de zittingsdatum in de dagvaarding met ons contact opneemt, is de kans groot dat wij bij 3 maanden huurachterstand in de procedure uithuiszetting kunnen voorkomen. Onze hulp is kosteloos voor onze doelgroep. Dit geldt ook als het noodzakelijk is dat er een gespecialiseerde advocaat moet worden ingeschakeld voor het voeren van een procedure tegen de gevorderde uithuiszetting. Heeft u zelf in persoon geprocedeerd of met hulp van een advocaat die u zelf heeft uitgekozen en u heeft de procedure verloren, dan is er nog beperkte kans om uit huis zetting bij 3 maanden huurachterstand te voorkomen. Soms lukt ons dat toch. Bel ons voor de mogelijkheden.

3 maanden huurachterstand jurisprudentie

De jurisprudentie bij 3 maanden huurachterstand is in het algemeen duidelijk. Indien er in de procedure geen goed verweer wordt gevoerd en de 3 maanden huurachterstand klopt, dan mag er uithuiszetting plaatsvinden. Uit sommige jurisprudentie blijkt dat wanneer de 3 maanden huurachterstand tijdens de procedure wordt ingelopen, er geen uithuiszetting door de rechter wordt toegewezen. Dit verschilt echter per arrondissement en soms zelfs per rechter. Uiteraard spelen de specifieke omstandigheden van het geval ook een rol. Indien er sprake is van herhaalde wanprestatie, kan de uithuiszetting bij minder dan 3 maanden worden toegewezen. Sommige rechtbanken, bijvoorbeeld rechtbank Den Haag, wijken daar weer vanaf door ‘ingelopen huurachterstand ouder dan één jaar’ niet mee te wegen om tot het vonnis ‘huisuitzetting wegens herhaalde wanprestatie’ te komen. De meeste verhuurders zullen in de gerechtelijke procedure de oude uitspraken jegens de huurders over een eerdere huurachterstand aan de rechtbank overleggen. Daarmee kan de verhuurder aantonen dat er sprake is van herhaalde wanprestatie. De verhuurder heeft over een aantal jaren meerdere procedures over huurachterstand tegen de huurder moeten voeren. In dat geval biedt het tijdens de procedure snel betalen van de 3 maanden huurachterstand geen soelaas. Als de verhuurder u echt uit huis wil zetten, zelfs na betaling van de 3 maanden huurachterstand, mag hij dit eisen. U bent structureel toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van uw huurbetalingsverplichting. Er zijn echter andere manieren om uithuiszetting te voorkomen. Zelfs als de verhuurder na betaling van de 3 maanden huurachterstand toch tot uithuiszetting wil overgaan. Wij kunnen u hiermee helpen als u tijdig – na ontvangst van de dagvaarding – contact met ons opneemt.

U kunt uit huis zetting voorkomen, door op de juiste wijze met de dagvaarding voor de 3 maanden huurschuld om te gaan. Neem direct met ons contact op voor hulp als u de dagvaarding heeft ontvangen.