werkgever

Dreigend ontslag door uw werkgever

Wanneer is sprake van dreigend ontslag? Denkt u onder andere aan de volgende situaties:

 • u hebt net een heel vervelend gesprek gehad met uw leidinggevende, die u heeft meegedeeld dat indien er nu niet iets in uw functioneren gaat veranderen, hij geen ruimte meer ziet voor u in de organisatie.
 • u hebt net een gesprek gehad met uw werkgever over uw functioneren. Tijdens dat gesprek merkt uw werkgever op dat hij vindt dat uw functie minder goed bij u past en dat hij wil kijken of hij u in een andere functie (met al dan niet een lager salaris) kan aanbieden.
 • u verneemt via via dat uw werkgever vacatures heeft geplaatst voor uw functie, terwijl dat een unieke functie is.
 • u bent ziek en ontvangt zonder enige aanwijsbare reden sinds enige tijd geen salaris meer.
 • uw werkgever heeft u na een discussie op het werk naar huis gestuurd.
 • uw werkgever heeft u een voorstel gedaan tot beëindiging van uw arbeidsovereenkomst ‘met wederzijds goedvinden’.
 • uw werkgever heeft u verteld dat u beter even naar huis kunt gaan en vervolgens hebt u dat ook (halverwege uw dienst) ook gedaan.
 • u bent oproepkracht, al enige tijd in dienst en werkt regelmatig voor uw werkgever. Sinds kort wordt u niet meer opgeroepen.
 • na het aflopen van de termijn van uw tijdelijke contract hebt u één tot meer dagen gewerkt. Plotseling komt uw leidinggevende, die u al die dagen hebt gezien, naar u toelopen en vraagt hij u wat u op het werk doet.
 • u bent ziek en uw werkgever belt u elke dag op om te vragen wanneer u weer komt werken of waarom u niet komt werken.
 • u bent ziek en uw werkgever heeft u aangeboden om ander werk te verrichten dat volgens hem passend is, maar volgens u absoluut niet. Nadat u aan uw werkgever hebt meegedeeld dat u het werk niet passend vindt, wordt uw werkgever heel vervelend en gaat hij dreigen om uw loon stop te zetten.
 • u ontvangt van uw werkgever een waarschuwingsbrief, bijvoorbeeld voor het feit dat u al meerdere keren te laat bent gekomen.

Wanneer mag u worden ontslagen?

In het ontslagrecht staat dat uw werkgever u alleen mag ontslaan als hij daarvoor een goede reden (redelijke grond) heeft. In de meeste gevallen moet de werkgever eerst proberen om u te herplaatsen. Een dreigend ontslag kan dus niet zomaar.

Geldige redenen voor ontslag

Uw werkgever mag u in de volgende gevallen ontslaan:

 • Om bedrijfseconomische redenen(bijvoorbeeld collectief ontslag)
  In geval van een bedrijfsverhuizing, reorganisatie of bedrijfssluiting.
 • U bent langdurig arbeidsongeschikt (ziekteverzuim)
  De eerste twee jaar dat u ziek of arbeidsongeschikt bent, mag u niet ontslagen worden. Hierna is dit wel mogelijk. Op deze hoofdregel bestaan enkele wettelijke uitzonderingen. Als uw werkgever bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan UWV uw werkgever een zogeheten loonsanctie opleggen. Dit betekent dat uw werkgever gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens ziekte moet betalen. Een andere uitzondering bestaat wanneer u als werknemer zelf onvoldoende hebt meegewerkt aan uw re-integratie. Als de werkgever u hiervoor een keer een waarschuwing heeft gegeven of een keer uw loon heeft stopgezet, dan kan uw ontslagbescherming al voor het aflopen van de periode van 2 jaar vervallen indien u geen goed verweer hebt. Vaak is de situatie dat werknemers wel degelijk een goede reden hebben om bijvoorbeeld niet heel snel aangeboden andere werkzaamheden te aanvaarden of om het werk snel te hervatten. Dit moet u dan wel goed kunnen onderbouwen. Sociaal Verhaal kan u hierbij helpen. Een andere situatie is dat werkgevers soms heel gemakkelijk een waarschuwingsbrief sturen naar een zieke medewerker, als die van mening is dat hij/zij het aangeboden (aangepaste) werk (nog) niet aankunnen. De werkgever heeft dan alvast de eerste waarschuwing in het personeelsdossier en daarmee loopt uw ontslagbescherming gevaar! Ook tegen dit soort ogenschijnlijk onschuldige waarschuwingsbrieven moet u bezwaar maken. Sociaal Verhaal kan u hierbij helpen.
 • U bent regelmatig ziek
  Dit is alleen mogelijk wanneer u vaak maar niet langdurig ziek bent. De bedrijfsvoering van het bedrijf komt in de problemen door uw regelmatige afwezigheid wegens ziekte. Uw werkgever heeft binnen het bedrijf geen aangepaste werkzaamheden of een andere functie voor u.
 • U bent volgens u werkgever niet geschikt voor uw werk of u functioneert niet voldoende
  Uw werkgever heeft u daarbij al meerdere keren gezegd dat u niet of onvoldoende presteert op uw werk. Uw werkgever dient dit kenbaar te maken en vast te leggen aan de hand van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Hierbij moet uw werkgever u de tijd geven om uw functioneren te verbeteren. Als u niet goed kunt werken door ziekte, dan mag u niet worden ontslagen door uw werkgever.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk
  U gedraagt zich niet behoorlijk als u verwijtbaar gedrag vertoont of verwijtbaar nalaat. Bijvoorbeeld wanneer u collega’s bedreigt of als u diploma’s vervalst, of uzelf of anderen in gevaar brengt. Stelen, werkweigering of zonder goede reden wegblijven of dronken op het werk verschijnen, kan een reden voor ontslag zijn. Ook als u zich niet houdt aan uw geheimhoudingsplicht of als u zonder goede redenen uw re-integratieverplichtingen niet nakomt en daarvoor al bent gewaarschuwd of daarvoor uw loon een keer is stopgezet. Verwijtbaar handelen of nalaten kan een grond zijn voor ontslag op staande voet door uw werkgever, maar dat hoeft niet. Als u volgens uw werkgever verwijtbaar hebt gehandeld, maar dit geen reden kan zijn voor ontslag op staande voet, dan kan uw werkgever een ontslagprocedure starten bij de Kantonrechter.
 • U heeft ernstige gewetensbezwaren tegen uw werkzaamheden
  Ontslag is dan alleen mogelijk indien uw werkgever geen aangepaste werkzaamheden of geen andere functie voor u heeft.
 • U heeft een meningsverschil met uw werkgever
  Wanneer uw discussies met uw werkgever uit te hand lopen, waardoor er een verstoorde relatie tussen u en uw werkgever ontstaat, die niet meer te herstellen is, dan mag uw werkgever u ontslaan.In dit soort situaties is het overigens wel een vereiste dat uw werkgever en u er alles aan moeten hebben gedaan om de verstoorde verhouding te verbeteren. Uw werkgever kan zich dus niet zomaar op het standpunt stellen dat de arbeidsrelatie verstoord is
 • Ontslag wegens andere omstandigheden   
  Wanneer het voor uw werkgever niet redelijk u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, bijvoorbeeld dat u een gevangenisstraf moet uitzitten of wanneer u illegaal in Nederland verblijft, dan mag uw werkgever u eveneens ontslaan.

[ninja_form id=1]

Dreigt uw werkgever met ontslag? neem dan zo snel mogelijk contact op met Sociaal Verhaal.

Ontslagbescherming: ongeldige redenen voor ontslag

Uw werkgever mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte niet of te weinig aan reïntegratie voor u heeft gedaan. Dan moet hij u dus loon doorbetalen;
 • Indien u zwanger bent of met bevallingsverlof bent. En in de eerste zes weken na uw bevallingsverlof of in de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging;
 • Wanneer u uw dienstplicht moet vervullen in uw land van herkomst.
 • Bij discriminatie, op grond van ras, geslacht, uw godsdienst, leeftijd of handicap;
 • Omdat u ouderschapsverlof wilt opnemen;
 • Omdat u lid bent van een vakbond;
 • Omdat u lid bent van een bepaalde politieke organisatie, zoals de PVV;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever wordt overgenomen;
 • Omdat u niet op zondag wilt werken.

Ontslag bij pensioengerechtigde leeftijd

Zodra u de AOW-leeftijd bereikt, mag uw werkgever u ontslaan. In uw arbeidsovereenkomst of de cao kan een andere leeftijd zijn vastgelegd dan de wettelijk AOW-leeftijd. Bijvoorbeeld brandweerlieden of militairen kunnen eerder hun ontslag krijgen. Uw werkgever hoeft dan niet eerst te proberen om u te  herplaatsen.

Ontslag tijdens proeftijd

Tijdens de proeftijd in uw arbeidsovereenkomst mag uw werkgever u ontslaan. De werkgever is dan niet verplicht om u binnen zijn organisatie te herplaatsen.

Herplaatsing vóór ontslag

Voordat de werkgever u mag ontslaan, dient eerst te zijn gebleken dat het niet mogelijk is om u binnen een redelijke termijn, al dan niet middels scholing, in een andere passende functie te herplaatsen.

Dreiging van ontslag ?

Merkt u in de omgang met uw werkgever dat hij erop uit is om u te ontslaan, of krijgt u brieven of functioneringsgesprekken waaruit blijkt dat uw werkgever u wilt ontslaan of aan dossieropbouw is aan het doen om u te ontslaan ? Neemt u dan onmiddellijk contact op met Sociaal Verhaal. Wij zullen dan aan de hand van uw situatie u adviseren welke actie u kunt ondernemen om onrechtmatig ontslag te voorkomen. Onze adviezen en werkzaamheden voor u zijn kosteloos. Indien er een advocaat of arbeidsjurist voor u nodig is, dan zullen wij voor u onderzoeken of u in aanmerking komt voor een gratis advocaat of arbeidsjurist.