Advocaat nodig?

Denkt u een advocaat nodig te hebben? Neem eerst met ons contact op om te bespreken of het inschakelen van een advocaat wel nodig is. Wij adviseren u gratis. Een advocaat kost geld en het is vooraf niet duidelijk of een advocaat uw juridisch probleem wel kan oplossen. Sommige juridische problemen kunt u zelf oplossen met het juiste juridisch advies. Of uw probleem dient juist door een andere hulpverlener en niet door een advocaat te worden opgelost. U kunt daarbij denken aan schulden, of inhoudingen of beslagen op uw uitkering. Een professionele bewindvoerder of schuldhulpverlener weet hoe dit op te lossen. Een juridische procedure door een advocaat is meestal niet nodig. En heeft u een conflict met een werkgever of uw woningbouwvereniging, dan kan het conflict escaleren als u prematuur een advocaat inschakelt; uw werkgever of verhuurder schakelt vervolgens eveneens een advocaat in. Hierdoor escaleert het juridisch geschil en de kosten voor beide partijen lopen hoog op. Daar komt nog bij dat de advocaat ook een eigen belang heeft. Hij of zij verdient immers geld aan uw juridisch probleem. En een advocaat verdient méér aan u zaak als er geprocedeerd moet worden met uw werkgever of met de verhuurder. Wees daarom kritisch als u denkt een advocaat nodig te hebben. Ingeval van een arbeidsconflict of een discussie met uw verhuurder of buren, is het vaak verstandiger om een onafhankelijke mediator in te schakelen. Een mediator hoort beide partijen onafhankelijk van elkaar en probeert vervolgens een gezamenlijke oplossing voor het geschil te bewerkstelligen, zodat beide partijen tevreden zijn met de uitkomst. Indien er middels advocaten wordt geprocedeerd tegen elkaar, is de kans groot dat één van de partijen de verliezer is van het juridisch conflict. Schakel niet zomaar een advocaat in, maar overleg eerst met Sociaal Verhaal of u – gelet op uw situatie – echt een advocaat nodig heeft.

Kosten advocaat

Heeft u toch een advocaat nodig, let op de kosten van een advocaat. Elke advocaat hanteert zijn eigen tarieven. Voor simpele juridische geschillen is het verstandig om een vast bedrag (fixed fee) met de advocaat af te spreken. Dit in plaats van een uurtarief. Als u een uurtarief met uw advocaat afspreekt, weet u niet vooraf hoe hoog de uiteindelijke kosten van uw advocaat zullen zijn. De slotdeclaratie pakt altijd hoger uit dan verwacht. Laat de advocaat u altijd schriftelijk bevestigen voor welk vast bedrag hij uw zaak behartigt. Zorg dat er geen verborgen kosten zijn, die de advocaat buiten het met u afgesproken vast bedrag heeft gehouden (bijvoorbeeld btw, kantoorkosten of kosten derden). Als u geen of laag inkomen heeft en geen vermogen, dan mag de advocaat u geen kosten in rekening brengen voor zijn werkzaamheden. De advocaat is wettelijk verplicht om bij de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging voor u aan te vragen. In het eerste gesprek met de advocaat dient u duidelijk aan te geven dat u wenst dat de advocaat voor u onderzoekt of u voor een toevoeging op basis van gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt. Is de advocaat daartoe niet bereid en vraagt hij u al vooraf een bedrag te betalen, neem met Sociaal Verhaal contact op. Wij bespreken met u in hoeverre het in uw geval juist is dat de advocaat u vooraf een bedrag laat betalen. Dit kan soms onredelijk zijn; bijvoorbeeld als uw uitkering is gestopt, of u uit uw woning dreigt te worden gezet. U heeft dan elke euro nodig om in uw levensonderhoud te voorzien, of om de ontruiming van uw woning te voorkomen. Zelfs het betalen van de wettelijke eigen bijdrage, zoals die door de Raad voor Rechtsbijstand wordt vastgesteld, kan in sommige situaties niet haalbaar zijn. Uw advocaat dient hier rekening mee te houden en hij/zij mag u niet zonder meer vooraf een kostenfactuur sturen. Indien er sprake is van ernstige spoed, zoals bij huisuitzetting en geen inkomen, is de advocaat verplicht om gelijk voor u aan de slag te gaan. Treft u een advocaat die pas met zijn werkzaamheden wil beginnen als u eerst de wettelijke eigen bijdrage heeft betaald? Neem met ons contact op. Wij zullen voor u bemiddelen bij uw advocaat om in verband met de spoedeisendheid, gelijk actie voor u te ondernemen.

Eigen bijdrage advocaat

Heeft u een advocaat die voor u op toevoegingsbasis procedeert, dan stelt de Raad voor de Rechtsbijstand een eigen bijdrage vast die u aan uw advocaat zou moeten betalen. Het betalen van de eigen bijdrage aan uw advocaat is geen wettelijke verplichting. Het hangt van uw advocaat af, of hij u de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage in rekening brengt. Niet alle advocaten doen dit. Vaak houden zij rekening met uw persoonlijke financiële situatie. Vanuit de wettelijke regels en de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten is het voor advocaten niet verplicht om de wettelijke eigen bijdrage aan de cliënt in rekening te brengen. Indien uw inkomen op of onder bijstandsniveau zit, is het mogelijk om bij de gemeente, de sociale dienst, een aanvraag bijzondere bijstand in te dienen voor deze kosten van de advocaat. Ook als u aan de rechtbank griffierecht verschuldigd bent voor het voeren van een procedure, bijvoorbeeld over uw uitkering, dan kunt u de griffiekosten als bijzondere bijstand bij de gemeente in rekening brengen. Let u er wel op dat elke gemeente verschillend beleid voert op welke wijze en binnen welke termijn de kosten van de advocaat en griffiekosten als bijzondere bijstand bij de gemeente aangevraagd moeten worden. Voor meer informatie kunt u met uw eigen advocaat contact opnemen. De advocaat kan voor u een aanvraag bij de gemeente indienen voor vergoeding van de kosten eigen bijdrage advocaat en griffiekosten vanuit de bijzondere bijstand. Heeft u te maken met een advocaat die niet bereid is om voor u een aanvraag bijzondere bijstand in te dienen, maar die wel wil dat u hem de eigen bijdrage vooraf als kosten betaalt, neem met ons contact op. Wij bespreken met u wat daaraan te doen is.

Denkt u een advocaat nodig te hebben? Neem eerst met ons contact op om te bespreken of het inschakelen van een advocaat wel nodig is. Wij adviseren u gratis.