1.1
Vereniging Sociaal Verhaal (“Sociaal Verhaal”) is een naar Nederlands recht opgerichte vereniging, die ten doel heeft het gratis verlenen van juridisch advies aan sociale minima. Deze dienst wordt verleend door vrijwilligers (onbezoldigde krachten) die op vrijwillige basis voor Sociaal Verhaal werkzaam zijn (het “Team”).

1.2
Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door Sociaal Verhaal. De leden van het Team en degenen die voor of ten behoeve van Sociaal Verhaal, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. De opdracht aan Sociaal Verhaal zal nooit meer kunnen behelzen dan het vragen en verstrekken/verkrijgen van een vrijblijvend advies door Sociaal Verhaal.

1.3
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Sociaal Verhaal, aan het Team of aan een of enkele leden van het Team, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Deze algemene voorwaarden zijn bovendien van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website die door Sociaal Verhaal wordt onderhouden (www.SociaalVerhaal.com).

1.4
De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door Sociaal Verhaal uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de rechtsbetrekking waarin diegene mocht komen te staan die, binnen of buiten de grenzen toegestaan door deze algemene voorwaarden, afgaat op de advisering die voortvloeit uit of in verband staat met een rechtsbetrekkingen als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel.

2.1
Sociaal Verhaal heeft het recht naar eigen inzicht te beoordelen of zij in staat is om een opdracht te aanvaarden en uit te voeren. In ieder geval aanvaardt Sociaal Verhaal geen opdrachten:
* waarvoor een mate van specialistische kennis is vereist die Sociaal Verhaal niet heeft;
* waarmee een te groot belang is gemoeid, financieel of anderszins. Een te groot belang is in ieder geval aanwezig in geval van een belang ter waarde van EUR 2.000 of meer.

2.2
Sociaal Verhaal aanvaardt slechts opdrachten van natuurlijk personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Opdrachten van bedrijven of natuurlijk personen met een inkomen vanaf modaal, worden niet door Sociaal Verhaal in behandeling genomen. Of hiervan sprake is, is ter vrije beoordeling van Sociaal Verhaal. Sociaal Verhaal kan zonder opgave van redenen een opdracht weigeren en e-mails niet meer beantwoorden.

2.3
Indien Sociaal Verhaal de opdracht aanvaardt om een van de in dit artikel genoemde redenen, zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Indien mogelijk zal Sociaal Verhaal de opdrachtgever doorverwijzen naar een derde die de opdracht wel kan uitvoeren. Sociaal Verhaal werkt onafhankelijk van de door haar ingeschakelde derden en Sociaal Verhaal heeft geen financiële belangen in de door haar ingeschakelde derden.

2.4
Indien Sociaal Verhaal van mening is dat haar diensten worden gebruikt voor een doel dat naar inzicht van Sociaal Verhaal niet is toegestaan, niet door haar is gewenst of in strijd is met deze algemene voorwaarden, dan kan Sociaal Verhaal de opdrachtgever het recht ontzeggen om nog langer van haar diensten gebruik te maken.

3.1
De uitvoering van een opdracht geschiedt door beantwoording van de vraag van de opdrachtgever telefonisch of per email door een van de leden van het Team.

3.2
Sociaal Verhaal heeft het recht om de opdracht naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet in gedeelten.

3.3
Sociaal Verhaal zal de opdracht naar beste vermogen uitvoeren, maar staat niet in voor de juistheid van haar informatie en adviezen. De opdrachtgever is zich ervan bewust en aanvaardt dat de informatie en adviezen gegeven worden door vrijwilligers die op vrijwillige basis voor Sociaal Verhaal werkzaam zijn. De opdrachtgever zal niet zonder meer afgaan op de door Sociaal Verhaal en (een of enkele leden van) het Team gegeven informatie en adviezen.

3.4
Sociaal Verhaal streeft naar een zo spoedig mogelijke uitvoering van de opdracht. Overschrijding van de overeengekomen of door de opdrachtgever gestelde duur van de werkzaamheden vormt geen tekortkoming aan de zijde van Sociaal Verhaal en geeft de opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.

4.
Sociaal Verhaal zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de gegevens van de opdrachtgever. Daarbij geldt het volgende:
* de opdrachtgever verleent Sociaal Verhaal toestemming om gegevens ter kennis te brengen van het Team en van diegenen voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht
* de opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet.

5.1
Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht – daaronder begrepen feitelijk of juridisch onjuiste of vertraagde adviezen – is uitgesloten.

5.2
Aan de door Sociaal Verhaal, het Team of een of enkele leden van het Team geleverde informatie, adviezen en ondersteuning kunnen geen rechten worden ontleend.

5.3
Sociaal Verhaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van haar website en de informatie daarop of de onmogelijkheid om de website en de informatie daarop te gebruiken, daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen, schade als gevolg van onvoldoende beveiliging van de website of schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de website van Sociaal Verhaal of van informatie op of via een website waarnaar op de website van Sociaal Verhaal verwezen wordt.

5.4
De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover sprake is van directe personenschade of zaakschade die het rechtstreekse gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Sociaal Verhaal. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een half jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. Rechtsgeschillen dienaangaande dienen aanhangig te worden gemaakt in het Arrondissement ’s-Gravenhage.

6.
Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van deze algemene voorwaarden in hun geheel niet aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van partijen gestalte wordt gegeven.

7.
Sociaal Verhaal heeft het recht om een of meer bedingen van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk van een wijziging op de hoogte worden gesteld.

8.
Een overeenkomst met Sociaal Verhaal kan alleen tot stand komen na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Sociaal Verhaal van het aangaan van een dergelijke overeenkomst. Zonder schriftelijke bevestiging van Sociaal Verhaal naar de betrokken contractspartij komt er géén overeenkomst met Sociaal Verhaal tot stand.

9.
Het bestuur van Sociaal Verhaal is bij uitsluiting bevoegd om overeenkomsten met derden af te sluiten. De voor Sociaal Verhaal werkzame vrijwilligers zijn niet bevoegd om namens Sociaal Verhaal overenkomsten aan te gaan.

10.
Iedere rechtsbetrekking tussen Sociaal Verhaal en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht en rechtsgeschillen zullen bij uitsluiting van andere gerechten worden voorgelegd aan de bevoegde rechtelijke instantie te ’s-Gravenhage.