Is uw UWV uitkering gestopt?

HEEFT U RECHT OP EEN UITKERING VAN HET UWV?

Indien u vanuit een dienstverband werkloos of arbeidsongeschikt raakt, of u om andere redenen niet in staat bent om arbeid te verrichten, dan heeft u veelal recht op een uitkering van het UWV.

U dient deze uitkering in eerste instantie zelf aan te vragen bij het UWV. Dit kan meestal via de website werk.nl.

Indien u een afwijzing van het UWV krijgt naar aanleiding van uw uitkeringsaanvraag, dan kunnen wij kosteloos voor u beoordelen of u toch recht heeft op een uitkering van het UWV.

Ook indien u enige tijd een uitkering van het UWV heeft ontvangen, maar deze wordt stopgezet door het UWV, dan kunnen wij voor u bezien of  de stopzetting van uw uitkering – juridisch gezien – onterecht is, of dat u juist recht heeft op een andere uitkering van het UWV of van de gemeente.

Het kan gaan om de volgende uitkeringen van het UWV:

  • WW-uitkering ingeval van werkloosheid of ontslag door uw werkgever;
  • Ziektewetuitkering (Zw-uitkering). Als u wegens ziekte tijdelijk niet in staat bent om te werken;
  • Langdurige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, zoals WAO, WIA, WAZ en WGA;
  • WAJONG uitkering ten gevolge van ziekte of handicap op jonge leeftijd.

Wij helpen u! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Sociaal Verhaal helpt ook bij ander situaties!

Sociaal Verhaal kan u tevens van dienst zijn in de situaties dat de UWV-verzekeringsarts u ten onrechte arbeidsgeschikt heeft verklaard, of wanneer uw arbeidsongeschiktheidspercentage in het kader van de WIA ten onrechte door het UWV is verlaagd. En mocht u het niet eens zijn met de beslissing van de arbeidsdeskundige van het UWV, dan kunnen wij u eveneens behulpzaam zijn om de beslissing van het UWV aan te vechten.

Kortom; Zodra u een schriftelijk besluit of beslissing van het UWV heeft ontvangen over uw uitkering waarmee u het niet eens bent, laat dan zo snel mogelijk deze beslissing aan Sociaal Verhaal zien. Wij zorgen dan dat er tijdig bezwaar voor u wordt gemaakt tegen de beslissing van het UWV zodat uw recht op een uitkering van het UWV gewaarborgd blijft.

Met het instellen van beroep bij de Rechtbank tegen een beslissing op bezwaar van het UWV kan Sociaal Verhaal u eveneens helpen.

anbi

Advocaat beroep UWV uitkering gestopt

Heeft u een advocaat nodig voor beroep tegen een beslissing van het UWV ? Heeft het UWV uw uitkering gestopt ? Neemt u dan direct contact op met Sociaal Verhaal. Wij werken samen met eigen advocaten die gespecialiseerd zijn in het sociaalzekerheidsrecht. Onze advocaten weten precies hoe zij voor u bij de rechtbank succesvol beroep kunnen instellen tegen een beslissing op bezwaar van het UWV tot stopzetting of verlaging van uw UWV-uitkering. Indien u tot de doelgroep van Sociaal Verhaal behoort, dan is een advocaat voor uw UWV uitkering gestopt, kosteloos voor u. Indien u laag inkomen heeft, dan brengt de advocaat voor beroep tegen het UWV u de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde wettelijke eigen bijdrage niet in rekening, doch declareert hij dit voor u aan de gemeente. Ook ten aanzien van de kosten voor een medisch onderzoek door een medisch expertise bureau, zoals www.expertiseorgaan.nl kan de advocaat bij een procedure tegen UWV over uw UWV uitkering gestopt deze medische kosten voor u in rekening brengen bij het UWV of de gemeente als bijzondere bijstand. Het is soms immers noodzakelijk voor uw advocaat om succesvol beroep bij de rechtbank in te kunnen stellen tegen een beslissing tot stopzetting of verlaging van uw uitkering door het UWV, dat er voor u een gedegen medisch rapport door uw advocaat in de beroepsprocedure jegens het UWV bij de rechtbank wordt overgelegd. Indien uw eigen huisarts of behandeld medisch specialisten daarvoor niet kunnen of willen zorgen, dan is het raadzaam om in overleg met uw advocaat voor beroep over uw UWV uitkering gestopt een medisch expertisebureau in te schakelen voor een goed onderbouwd rapport over uw medische klachten en de daaruit voortvloeiende mate van arbeidsongeschiktheid. De medische expertisebureaus beschikken over eigen verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen die aan de hand van uw fysieke en of geestelijke gesteldheid een gedegen rapport kunnen overleggen, waarmee uw advocaat succesvol beroep tegen uw UWV uitkering gestopt bij de rechtbank voor u kan instellen. Voor advies of vragen over de kosten en de werkwijze van de medisch expertisebureaus die uw advocaat kunnen helpen met beroep tegen de beslissing waarin uw UWV uitkering is gestopt, kunt u in de eerste instantie eveneens contact opnemen met Sociaal Verhaal.

Advocaat bezwaar UWV uitkering gestopt

Wilt u een advocaat voor bezwaar UWV, tegen een beslissing van het UWV tot stopzetting, afwijzing of verlaging van uw UWV-uitkering, dan kunt u eveneens contact opnemen met Sociaal Verhaal voor advies of u in uw situatie een advocaat nodig heeft voor bezwaar tegen UWV uitkering gestopt. Wettelijk is het niet verplicht om een advocaat voor bezwaar tegen het UWV in te schakelen. U kunt immers zelf in persoon schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing van het UWV waarin uw uitkering wordt gestopt, of dit door een schriftelijk gemachtigde, niet zijnde een advocaat, voor u laten doen. In sommige gevallen is het echter raadzaam om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen voor bezwaar UWV. De beslissing van het UWV waartegen u bezwaar wilt maken kan om complexe zaken gaan zoals het vaststellen van uw maatman of uw verdiencapaciteit en functionele mogelijkheden. Afhankelijk van uw situatie kan Sociaal Verhaal u zonodig een gratis advocaat voor bezwaar UWV verschaffen. Dit is bijvoorbeeld ook aan te raden in het geval dat u geen risico wilt nemen dat uw uitkering door het UWV wordt gestopt of flink wordt verlaagd en u voor uw levensonderhoud geheel of grotendeels afhankelijk bent van uw UWV-uitkering. Wordt uw bezwaar tegen de UWV beslissing ongegrond verklaard door het UWV, dan kunt u ten gevolge van het wegvallen van uw (enige ?) inkomstenbron zwaar in de financiële problemen geraken. Een vast basisinkomen, zoals een UWV-uitkering is immers een eerste levensbehoefte om in uw onderhoud te kunnen voorzien. De advocaten van Sociaal Verhaal willen zich graag inzetten voor bezwaar tegen uw UWV uitkering gestopt om uw eerste levensbehoefte te kunnen waarborgen. Het beleid van het UWV is er immers in beginsel op gericht om kosten te besparen en u uw UWV-uitkering, indien mogelijk, te stoppen. HET UWV is een grote professionele organisatie met eigen gespecialiseerde UWV-juristen om verweer te voeren in uw bezwaarprocedure tegen het UWV. Alleen al vanuit deze achtergrond kan het raadzaam zijn om professionele rechtsbijstand in te schakelen zoals een advocaat voor bezwaar tegen uw UWV uitkering gestopt. Neemt u bij twijfel in elk geval tijdig contact op met Sociaal Verhaal om u hierover te laten adviseren. Vanzelfsprekend is alle hulp en advies van ons gratis.

Is uw UWV uitkering gestopt of geweigerd neem dan contact op met Sociaal Verhaal.

Is uw UWV uitkering gestopt of geweigerd neem dan contact op met Sociaal Verhaal.

Advocaat hoger beroep UWV uitkering gestopt

Een advocaat hoger beroep UWV uitkering gestopt heeft u nodig wanneer uw bezwaar tegen de beslissing van het UWV is afgewezen door het UWV en het daarna door u bij de rechtbank ingestelde beroep tegen de beslissing op bezwaar van het UWV door de rechtbank ongegrond heeft verklaard. Uw UWV uitkering blijft dan gestopt. U heeft dan nog een laatste mogelijkheid om uw gelijk tegen het UWV te halen, namelijk door het instellen van hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank waarin het UWV is gelijk gesteld in haar beslissing op bezwaar. Dit hoger beroep tegen het UWV dient u in te stellen bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. Het is niet verplicht, maar het is dan wel raadzaam om een advocaat voor hoger beroep UWV bij de Centrale Raad van Beroep in te schakelen. De Centrale Raad van Beroep is de hoogste bestuursrechter die over beslissingen van het UWV kan oordelen. Veel uitspraken van de Centrale Raad van Beroep in procedures tegen het UWV worden door lagere rechters en het UWV zelf later toegepast en gevolgd. Procederen in hoger beroep tegen het UWV bij de Centrale Raad van Beroep is zeer specialistisch werk op het gebied van sociaalzekerheidsrecht. Ons advies is dan ook om een advocaat voor hoger beroep UWV bij de Centrale Raad van Beroep in te schakelen. Sociaal Verhaal kan u hiermee behulpzaam zijn.