Problemen met uitkering

Heeft u problemen met uw uitkering van de gemeente? En u kunt dit niet zelf oplossen? Neem contact op met Sociaal Verhaal voor gratis hulp bij uitkeringsproblemen. De bijstand is geen pretje en de strenge regels van de Participatiewet maken dat bijna elke bijstandsgerechtigde problemen krijgt met het aanvragen of het houden van de uitkering.

Wat voor problemen kunt u hebben met uw uitkeringsinstantie?

Ontvangt u een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet van de gemeente, dan kan de uitkering worden opgeschort of stopgezet, omdat u niet aan uw inlichtingenplicht voldoet. Dit is het meest voorkomende probleem bij uitkeringen van de gemeente. Op grond van de Participatiewet bent u verplicht om de gemeente – uit eigen beweging – alle informatie te verstrekken die van belang is om uw recht op een bijstandsuitkering vast te stellen. Deze verplichting geldt niet alleen bij de aanvraag van uw uitkering, maar ook gedurende de looptijd van uw uitkering en zelfs nadat uw bijstand is beëindigd. Omdat u bijvoorbeeld werk heeft gevonden. Dus ook nadat u zelf uw bijstand heeft stopgezet, kan de gemeente problemen maken en bijstand terugvorderen. Omdat u bijvoorbeeld extra inkomen heeft gehad door geld van familie of vrienden, of door bijverdiensten. Zoals middels het verkopen van spullen op marktplaats, of het bezorgen van folders, of schoonmaken bij kennissen thuis.

Meest voorkomende probleem: opschorting van de bijstand

Zodra het probleem zich voordoet dat uw uitkering is opgeschort of stopgezet, moet u dezelfde dag schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente. Helaas ontvangt u niet gelijk een brief van de gemeente waarin de reden van stopzetting of opschorting van uw bijstand wordt genoemd. Meestal merkt u dat u uitkering niet op uw bankrekening is gestort, of hoort u in een telefoongesprek met de gemeente dat u deze maand geen bijstand krijgt. Maak in die gevallen gelijk schriftelijk bezwaar. Dit is belangrijk, omdat de gemeente maar voor de beperkte tijd van 8 weken uw uitkering mag opschorten of stopzetten. Na het verstrijken van deze 8 weken moet de gemeente met de beslissing komen. En dient de gemeente de opschorting of stopzetting van uw bijstand ongedaan te maken, danwel de uitbetaling van uw uitkering te hervatten. Niet elke gemeente beslist binnen acht weken na opschorting of stopzetting, maar dan kunt u dus juridische actie ondernemen.

Maak snel bezwaar bij uitkeringsprobleem

Echter, wanneer u snel bezwaar maakt tegen de opschorting /stopzetting van uw uitkering, zal de gemeente eerder met een definitief besluit komen, dan in het geval dat u geen schriftelijk bezwaar maakt bij de gemeente. Lever in alle gevallen uiteraard alsnog de gevraagde informatie aan die de gemeente nodig heeft om de opschorting of stopzetting van uw bijstand ongedaan te maken. En wordt u ‘onmogelijke informatie’ door de gemeente gevraagd, schrijf de gemeente een brief, of stuur een e-mail dat u deze informatie onmogelijk kunt verstrekken met de reden erbij.

Sociaal Verhaal maakt bezwaar

Indien u niet zelf bezwaar wilt maken tegen dit soort problemen met uw uitkering, neem met Sociaal Verhaal contact op. Wij helpen u gratis met een bezwaarschrift. Ook als uw uitkering al acht weken of langer is opgeschort of is stopgezet, kunnen wij u helpen met dit probleem. Zo nodig zullen wij via de rechtbank vorderen dat de stopzetting of opschorting van uw bijstandsuitkering ongedaan wordt gemaakt door de gemeente. Indien u geen inkomen heeft, heeft u altijd recht op bijstand van de gemeente. Met de juiste stappen zijn dit soort problemen met uw uitkering op te lossen.

Uitkeringsproblemen: Vraag direct nieuwe uitkering aan!

Zit u zonder inkomen door uitkeringsproblemen? Vraag direct bij de gemeente een nieuwe uitkering aan. Schrijf als toelichting bij uw nieuwe aanvraag dat er sprake is van ‘gewijzigde omstandigheden’, waardoor u nu wel recht op een bijstandsuitkering heeft. Is uw uitkering stopgezet omdat u ‘zou samenwonen’, of omdat u ‘wordt onderhouden voor familie of een vriend(in)’, schrijf dan dat daar op dit moment geen sprake (meer) van is, waardoor u nu in elk geval recht heeft op een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. Zorg dat u van de gemeente schriftelijk bewijs krijgt van de ontvangst van uw nieuwe uitkeringsaanvraag. Zonder dit bewijs staat u met lege handen en kunt u geen rechten naar de gemeente ontlenen. De gemeente zal ontkennen dat u écht een nieuwe aanvraag voor bijstand heeft ingediend. Laat u niet mondeling afschepen door de gemeente als u de nieuwe aanvraag wilt indienen. U heeft te allen tijde het recht om een nieuwe uitkering aan te vragen. De gemeente mag dit niet tegenwerken.

Geen uitkering: Spoedprocedure !

Leidt de langdurige opschorting of stopzetting van uw uitkering tot acute problemen? Zoals huisuitzetting, waterafsluiting, of beslaglegging? U kunt dan via de rechtbank een spoedprocedure opstarten om alsnog een uitkering te krijgen. Voorwaarde hiervoor is dat u al bezwaar heeft gemaakt tegen de opschorting of stopzetting van uw bijstand en er acht weken zijn verstreken sinds de betaling van uw uitkering is opgeschort. U dient vervolgens bij de rechter aan te tonen dat er sprake is van een noodsituatie. U kunt dit doen door in de spoedprocedure brieven van deurwaarders, energieleverancier en waterleidingsbedrijf mee te nemen, waaruit blijkt dat er huisuitzetting of afsluiting dreigt. De omstandigheid dat u door de stopzetting van uw bijstand geen geld meer heeft voor eten voor uzelf en uw kinderen, is helaas onvoldoende om in een spoedprocedure bij de rechtbank uw gelijk te krijgen. Uw problemen moeten ‘nog erger’ zijn.

Probleem: Onderzoek Sociale Recherche

De Sociale Recherche van de gemeente zal een onderzoek instellen, als het vermoeden bestaat dat u geen recht op bijstand meer heeft. Meestal wordt gedurende dit onderzoek de uitkering stopgezet. Het onderzoek van de Sociale Recherche kan gaan over ‘bezittingen in het buitenland’, of ‘vermoeden van een samenwonen’ (gezamenlijke huishouding), of dat er sprake is van ‘wederzijdse zorg’ omdat uw vriend(in) boodschappen voor u doet, of de was, of u de auto ter beschikking stelt. Het probleem dat hierdoor kan ontstaan, is terugvordering van de bijstand over een periode van meerdere jaren. De uitkomst van een onderzoek door de Sociale Recherche kan zijn dat uw recht op bijstand over een langere periode in het verleden niet is vast te stellen, met als grootste probleem dat uw hele uitkering door de gemeente wordt teruggevorderd. Uw recht op bijstand wordt dan met terugwerkende kracht ingetrokken en u moet terugbetalen.

Bevoegdheden Sociale Recherche bij onderzoek

De rechercheurs van de gemeente hebben meer bevoegdheden dan de politie bij hun onderzoek. Zo bent u bij de politie ‘niet tot antwoorden verplicht’ en ‘hoeft u niet mee te werken aan uw eigen veroordeling’. Bij een onderzoek door de Sociale Recherche moet u overal aan meewerken, anders krijgt u serieuze problemen met uw uitkering. U moet de rechercheur van de gemeente in uw woning binnen laten en zij mogen in al uw kasten kijken, de meterstanden opnemen en op aanwezige foto’s, kleding en tandenborstels controleren. De sociale recherche mag u uren ondervragen tijdens een verhoor en informatie opvragen bij buren, familieleden, uw vriend(in) en bij (vermoedelijke) werkgevers. U bent verplicht om bankafschriften van uzelf en van uw kinderen te verstrekken en over elke storting of betaling moet u uitleg geven. Weigert u of anderen om mee te werken aan dit onderzoek van de Sociale Recherche en om alle vragen te beantwoorden, dan worden de problemen groter: Na de opschorting van uw uitkering, zal een besluit van de gemeente volgen waarmee uw recht op uitkering wordt ingetrokken en de reeds aan u betaalde bijstand wordt teruggevorderd.

Ondertekenen verklaring Sociale Recherche

In de meeste gevallen zal de Sociale Recherche u onder druk zetten tijdens een verhoor om een schriftelijke verklaring te ondertekenen. Dit moet u niet doen. Dit maakt uw uitkeringsproblemen groter. De verklaring is eenzijdig en wordt door de Sociale Recherche zelf opgesteld. Het gevolg van het ondertekenen van deze verklaring kan zijn dat ‘uzelf verklaart’ uw uitkering stop te zetten, of u erkent zaken in de verklaring, op basis waarvan de gemeente uw recht op bijstand intrekt en geld bij u gaat terugvorderen.

Teken dus niets tijdens een onderzoek door de Sociale Recherche. Ook niet indien u al urenlang bent doorgezaagd en de rechercheur u ‘gouden bergen’ belooft, als u maar de verklaring ondertekent. Zeg altijd dat u de schriftelijke verklaring of gespreksverslagen mee naar huis wil nemen, zodat u deze thuis kunt nalezen en eventueel kunt corrigeren en ondertekenen. Helaas zal de Sociale Recherche u deze mogelijkheid niet bieden en er tijdens het verhoor op hameren dat u vooral ‘per omgaande’ de schriftelijke verklaring of de gespreksverslagen moet tekenen. Werk hier niet aan mee, maar neem eerst contact op met Sociaal Verhaal voordat u een verklaring ondertekent of zelf een schriftelijke uitleg aan de Sociale Recherche van de gemeente wilt opsturen. Wij zijn onafhankelijk van de gemeente en helpen u gratis om problemen met uw uitkering te voorkomen.

Probleem: Boete op grond van Participatiewet  

Heeft u uw inlichtingenplicht op grond van de Participatiewet geschonden, dan kan de gemeente u een boete opleggen. U ontvangt dan een schriftelijk besluit van het College van Burgemeester en Wethouders waarin u vanwege de schending van uw informatieplicht een boete wordt opgelegd. Deze boete kan een percentage zijn van een bedrag dat u teveel aan uitkering heeft ontvangen. Maar dit kan ook een vast boetebedrag zijn. Voordat de gemeente u deze boete oplegt, krijgt u een brief van de gemeente waarin wordt aangegeven dat het College van B&W voornemens is u een boete op te leggen vanwege schending van verplichtingen in de Participatiewet. U mag dan eerst uw zienswijze tegen dit voornemen tot boeteoplegging kenbaar maken. Het is belangrijk om dit altijd te doen. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de uiteindelijk boete die de gemeente zal opleggen. In uw schriftelijke zienswijze kunt u aangeven dat u financieel, vanwege meerdere schulden,  niet in staat bent om de boete te betalen. Tevens kunt u andere redenen aanvoeren waaruit blijkt dat de schending van de inlichtingenplicht niet geheel aan u zelf te wijten is, maar er verzachtende omstandigheden zijn.

Wanneer u vervolgens toch een boetebesluit krijgt van de gemeente, kunt u daartegen bezwaar maken. U kunt aanvoeren dat de boete onredelijk hoog is en dat u financieel niet in staat bent de boete binnen een redelijke termijn te betalen. Dit bezwaarschrift moet goed in elkaar zitten en alle argumenten moet u met bewijsstukken onderbouwen. Als u dit verkeerd doet, zal de gemeente uw bezwaar ongegrond verklaren en het eerder boetebesluit bekrachtigen. Neem daarom met Sociaal Verhaal contact op zodra u een boete door de gemeente is opgelegd. U heeft maar zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Wij kunnen u daarbij helpen.

Heeft u problemen met uw uitkering van de gemeente? En u kunt dit niet zelf oplossen? Neem contact op met Sociaal Verhaal voor gratis hulp bij uitkeringsproblemen.