Privacyreglement

Sociaal Verhaal respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de inschrijving en communicatie zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Sociaal Verhaal zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend alleen met uw toestemming aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht.
Sociaal Verhaal gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
• Als u zich inschrijft, hebben we uw naam, e-mailadres, gezinsverhouding en jaarlijkse inkomsten nodig om uw inschrijving door te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
• Sociaal Verhaal kan uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven door een e-mail te sturen aan info@sociaalverhaal.com.
• Als u bij Sociaal Verhaal een opdracht plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
• Als u besluit een recensie te schrijven, dan kunt u dit doen via de Facebook pagina van Sociaal Verhaal. U kunt daarbij zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
• Sociaal Verhaal verkoopt uw gegevens niet.
• Sociaal Verhaal zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend na uw toestemming aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Sociaal Verhaal hanteert het volgende privacyreglement.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Dit privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan Sociaal Verhaal zijn verstrekt.
2. Sociaal Verhaal hecht het grootste belang aan vertrouwelijkheid en daarmee ook de privacy van cliënten en opdrachtgevers die persoonsgegevens aan Sociaal Verhaal verstrekken. Zij gebruikt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens alleen voor de in dit privacyreglement omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
3. De vereniging Sociaal Verhaal is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en stelt het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast.
4. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens op grond van de toepasselijke regelgeving gemeld dient te worden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), is en melding gedaan of zal een melding gedaan worden. Deze meldingen zijn te raadplegen in het Wbp-meldingsregister dat openbaar toegankelijk is op de website van het CBP: www.cbpweb.nl

Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens

1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Sociaal Verhaal dienen cliënten en opdrachtgevers de voor de werkzaamheden van Sociaal Verhaal benodigde persoonsgegevens te verstrekken. Onder verstrekken wordt begrepen het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.
2. De persoonsgegevens die door Sociaal Verhaal in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verwerkt, afkomstig van de cliënten en/of opdrachtgevers of medewerkers van Sociaal Verhaal betreffen – niet limitatief:
– Naw-gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres;
– Persoonlijke gegevens: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, burger service nummer (BSN);
– persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid voor zover uitdrukkelijk vallend onder de ontheffingen uit vigerende wet- en regelgeving, waaronder artikel 21 Wbp, en onder verwijzing naar artikel 5 van dit privacyreglement;
– (rechts)persoonlijke gegevens opdrachtgever;
– (rechts)persoonlijk gegevens werkgever;
– gegevens die verband houden met de diensten van Sociaal Verhaal, zoals data van afspraken, gespreksverslagen, testresultaten etc.

Artikel 3 Doeleinden gebruik

1. De door cliënten en opdrachtgevers aan Sociaal Verhaal verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met het doel:
a. de inschrijving van cliënten en opdrachtgevers uit te kunnen voeren en te beheren;
b. deze gegevens op volledigheid en juistheid te controleren;
c. cliënten en opdrachtgevers toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van eventuele (neven)sites van Sociaal Verhaal;
d. cliënten en opdrachtgevers gebruik te kunnen laten maken van de diensten van Sociaal Verhaal;
e. met cliënten en opdrachtgevers een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden;
f. cliënten en opdrachtgevers, juridisch advies, rechtsbijstand en/of advocatendiensten aan te (kunnen) bieden;
g. cliënten en opdrachtgevers deel te (kunnen) laten nemen aan door Sociaal Verhaal aangeboden onderzoeken/testen en het genereren van onderzoek/testresultaten;
h. de persoonlijke ontwikkeling van cliënten te bevorderen en te stimuleren;
i. cliënten in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere relaties van Sociaal Verhaal;
j. cliënten en opdrachtgevers te informeren over soortgelijke producten en/of diensten van Sociaal Verhaal;
k. cliënten en opdrachtgevers te informeren over zaken die voor cliënten en opdrachtgevers naar het oordeel van Sociaal Verhaal van belang zijn;
l. cliënten en opdrachtgevers periodiek een of meerdere voor de relevante flyers en nieuwsbrieven al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen (indien en voor zover cliënten en opdrachtgevers hiervoor in aanmerking komen);
m. cliënten en opdrachtgevers te informeren over de diensten van door Sociaal Verhaal zorgvuldig geselecteerde partners door te geven voor zover cliënten en opdrachtgevers hiervoor toestemming hebben gegeven;
2. Door zich bij Sociaal Verhaal in te schrijven verlenen cliënten en opdrachtgevers Sociaal Verhaal het recht om de bij de registratie verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor onder 3.1 genoemde doeleinden, voor zover in lijn met de relatie en onderliggende overeenkomst tussen cliënten respectievelijk opdrachtgevers en Sociaal Verhaal.
3. Cliënten en opdrachtgevers kan de mogelijkheid worden geboden om aan te geven dat persoonsgegevens ook mogen worden gebruikt om hen per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en diensten van Sociaal Verhaal. Cliënten en opdrachtgevers kunnen de door hem verleende toestemming op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar info@sociaalverhaal.com
4. Indien de gegevens van cliënten en opdrachtgevers worden gebruikt door Sociaal Verhaal om cliënten en opdrachtgevers periodiek nieuwsbrieven of flyers al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen, kunnen cliënten en opdrachtgevers zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar info@sociaalverhaal.com met het verzoek die gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.

Artikel 4 Bewaartermijn

1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt.
2. Sociaal Verhaal bewaart de gegevens tot en met het afsluiten van het traject. De gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn.
3. Indien de overeengekomen of wettelijke bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens in elk geval binnen een jaar uit de bestanden verwijderd en vernietigd.

Artikel 5 Verstrekken gegevens aan derden / openbaar maken gegevens

1. Sociaal Verhaal verstrekt geen persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers aan derden, behoudens indien en voor zover:
a. dit als zodanig in dit privacyreglement is aangegeven;
b. Sociaal Verhaal daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht;
c. dit naar het oordeel van Sociaal Verhaal noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom te beschermen;
d. dit geschiedt ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de verstrekte persoonsgegevens en andere, minder vergaande mogelijkheden ontbreken.
2. Sociaal Verhaal zorgt er voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijk en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
3. Sociaal Verhaal registreert niet meer persoonsgegevens dan voor het hierboven beschreven doel noodzakelijk is en neemt geen persoonsgegevens op voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
4. Sociaal Verhaal heeft procedures opgesteld voor de beveiliging van fysieke en digitale persoonsgegevens en toegangsbeperkingen ingesteld voor het digitale systeem. Sociaal Verhaal spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers en vrijwilligers bij Sociaal Verhaal, die namens Sociaal Verhaal geautoriseerde toegang hebben tot de persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. In de overeenkomsten met cliënten en opdrachtgevers is de vertrouwelijkheid als speerpunt geborgd.
5. Het bestuur van Sociaal Verhaal is het bevoegd gezag ter zake autorisatietoekenning. Gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van hun functie tot geheimhouding verplicht zijn.
Persoonsgegevens worden verwerkt indien:
– de betrokkenen zijn toestemming heeft verleend. Met het aangaan van het traject of de dienstverlening bij Sociaal Verhaal stemt de betrokkenen in met het verzamelen van de voor de uitvoer van het traject noodzakelijke persoonsgegevens;
– de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin de betrokkenen partij is of om een wettelijke verplichting na te komen.
6. Sociaal Verhaal verstrekt geen persoonsgegevens van opdrachtgevers of betrokkenen aan derden, behoudens indien en voor zover
– dit als zodanig in dit reglement is aangegeven;
– Sociaal Verhaal daartoe op grond van wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht;
– dit naar oordeel van Sociaal Verhaal noodzakelijk om haar rechten en/of eigendom te beschermen.
7. Sociaal Verhaal is onderwerp van periodieke controles t.b.v. kwaliteitseisen. Met de controlerende instellingen is overeengekomen onder welke voorwaarden en met welke kwaliteitswaarborgen, inzage in de administratie mogelijk is.

Artikel 6 Verwerken van bijzondere persoonsgegevens

Sociaal Verhaal verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers, voor zover cliënten en opdrachtgevers hier expliciet toestemming voor geven dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.

Artikel 7 Website

1. Sociaal Verhaal is verantwoordelijk voor de exploitatie van de website www.sociaalverhaal.com.
2. De website van Sociaal Verhaal is openbaar toegankelijk, met uitzondering van eventueel op de website aanwezige Portal(s).
3. Iedereen kan het openbare gedeelte van de website van Sociaal Verhaal bezoeken zonder zijn persoonsgegevens aan Sociaal Verhaal door te geven.

Artikel 8 Verwijzingen en links

De website van Sociaal Verhaal kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. Sociaal Verhaal is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Sociaal Verhaal raadt cliënten en opdrachtgevers dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen zodat zij op de hoogte zijn hoe deze derden met zijn of haar persoonsgegevens omgaan.

Artikel 9 Gebruik logbestanden

De website van Sociaal Verhaal verzamelt niet automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van cliënten en opdrachtgevers, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar cliënten en opdrachtgevers is doorgelinkt naar de website van Sociaal Verhaal, het IP-adres van de Internet Service Provider van cliënten en opdrachtgevers, het besturingssysteem van cliënten en opdrachtgevers, de onderdelen, informatie en pagina’s van de website die cliënten en opdrachtgevers heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat cliënten en opdrachtgevers doorsturen of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van Sociaal Verhaal te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Artikel 10 Cookies

1. Sociaal Verhaal kan op de website gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

2. Sociaal Verhaal behoudt zich het recht voor om “tracking cookies” op uw computer te plaatsen. Wij gebruiken deze cookies om onze website optimaal te laten functioneren. Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
3. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Artikel 11 Beveiliging en aansprakelijkheid voor derden

1. Ondanks de door Sociaal Verhaal genomen veiligheidsmaatregelen, zou het onverhoopt kunnen voorkomen dat derden er in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Sociaal Verhaal kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
2. Sociaal Verhaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de persoonsgegevens door derde(n), aan wie deze gegevens op grond van dit privacyreglement of met toestemming van cliënten en opdrachtgevers zijn verstrekt. Tevens is Sociaal Verhaal niet aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n).

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Aansprakelijkheid van Sociaal Verhaal voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.
2. Iedere eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.500,– per gebeurtenis en per kalenderjaar.
3. De aansprakelijkheid van Sociaal Verhaal zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval kan worden uitgekeerd.

Artikel 13 recht op inzage, verbetering, aanvulling en afscherming

1. Cliënten en opdrachtgevers hebben het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens. Daartoe kunnen zij Sociaal Verhaal op elk gewenst moment via info@sociaalverhaal.com dan wel per brief verzoeken aan te geven welke gegevens Sociaal Verhaal van hem of haar (heeft) verwerkt. Het contactadres is: Postbus 63511, 2502 JM Den Haag.
De verantwoordelijke binnen Sociaal Verhaal draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van verzoeker.
2. Daarnaast kunnen cliënten en opdrachtgevers op elk gewenst moment Sociaal Verhaal via de hiervoor beschreven contactgegevens verzoeken zijn of haar gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen. Binnen een maand na indiening wordt de betrokkene schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing.
Een verzoek tot vernietiging of aanpassing van de gegevens wordt ingewilligd indien:
– De gegevens feitelijk onjuist zijn;
– De gegevens voor het doel van de gegevensverwerking onvolledig zijn;
– De gegevens niet ter zake dienend zijn;
– De gegevens in strijd zijn met een wettelijk voorschrift.
Wanneer het verzoek tot vernietiging wordt ingewilligd, vernietigt Sociaal Verhaal de gegevens binnen drie maanden na dit verzoek, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van belang is voor een ander dan de betrokkenen alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.
Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet Sociaal Verhaal aan een verzoek in een andere dan schriftelijke vorm, die aan dat belang is aangepast.
3. De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt.
4. Afschriften van persoonsgegevens worden aan de betrokkene verstrekt tegen de wettelijk vastgestelde kostenvergoedingen uit het Besluit van 13 juni 2001 tot vaststelling van de vergoeding van de kosten als bedoeld in de artikelen 39 en 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp).
5. Een verzoek tot inzage of afschrift kan met redenen omkleed worden geweigerd. Een mogelijke weigeringsgrond is het belang van de persoonlijke levenssfeer van een ander of bescherming van de betrokkene.

Artikel 14 Vragen, opmerkingen en klachten

Indien cliënten en opdrachtgevers vragen, opmerkingen of klachten hebben over dit privacyreglement en de manier waarop Sociaal Verhaal zijn of haar gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, of indien er andere redenen tot klagen zijn, kan hij of zij deze per e-mail aan Sociaal Verhaal kenbaar maken via info@sociaalverhaal.com, dan wel door een brief te sturen.
Sociaal Verhaal heeft een klachtenreglement, dat desgewenst kan worden opgevraagd bij Sociaal Verhaal, waarin de werkwijze en termijnen zijn vastgelegd.

Artikel 15 Aanpassen privacyreglement

1. Sociaal Verhaal heeft het recht dit privacyreglement op elk gewenst moment aan te passen. In het geval van een relevante en specifieke aanpassing van het privacyreglement worden cliënten en opdrachtgevers ter zake geïnformeerd. Het meest actuele privacyreglement is in te zien op de Website van Sociaal Verhaal.
2. Indien bepalingen uit dit privacyreglement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet zijn, worden deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn en worden vervangen. De overige bepalingen van het privacyreglement blijven alsdan onverminderd van kracht.
Indien u nog vragen mocht hebben over het privacyreglement van Sociaal Verhaal, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van ons privacyreglement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.