Schuldenwijzer

Bijstandsuitkering en schulden? Platform Schuldenwijzer helpt u. Schuldenwijzer is een nieuw initiatief van de KBvG en de SNG om mensen met een bijstandsuitkering en schulden schuldenvrij te maken. Heeft u veel schulden en kunt u deze niet oplossen vanwege uw uitkeringssituatie? Leg met Sociaal Verhaal contact voor uitleg over een oplossing via de werkwijze van de Schuldenwijzer.

Het is de bedoeling dat burgers met schulden, hulpverleningsinstanties, gerechtsdeurwaarders en overheidsinstanties via Schuldenwijzer inzicht krijgen in de totale schuldenpositie van de debiteur. Aan de hand van uw uitkeringsgegevens en uw schuldsituatie zal er voor u een oplossing worden gezocht. Eén van de oplossingen is bijvoorbeeld dat u onder bewind komt bij een in multi-schuldenproblematiek gespecialiseerde beschermingsbewindvoerder. Dit geeft rust en het oplopen van de schulden wordt voorkomen. U bent hier geen geld aan kwijt omdat de kosten van het beschermingsbewind voor rekening van de gemeente komen. Sociaal Verhaal kan dit desgewenst gratis voor u in gang zetten.

Aanpak van schuldenproblematiek

De aanpak van schuldenproblematiek is broodnodig in Nederland. Ongeveer 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden. De meeste gevallen zijn eigenlijk alleen op te lossen via een in meervoudige schuldenproblematiek gespecialiseerde schuldhulpverlener, zoals een door de rechtbank aangestelde beschermingsbewindvoerder. Let wel: Een beschermingsbewindvoerder is niet hetzelfde als een WSNP-bewindvoerder. Indien u kiest voor een beschermingsbewindvoerder, komt u niet in de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Het WSNP-traject duurt immers minimaal drie jaren. Een schuldhulptraject via een beschermingsbewindvoerder kan korter duren.

De regering heeft de schuldenproblematiek prioriteit gegeven en aanzet gedaan tot actie in het kader van de brede aanpak van de schuldenproblematiek. De oprichting van het platform Schuldenwijzer is een mooie stap in de richting. Het kabinet roept alle organisaties op om een bijdrage aan de aanpak van de schuldenproblematiek te leveren. Het belangrijkste thema bij schuldenproblematiek is de informatievoorziening. Het is voor een schuldenaar moeilijk om een goed overzicht van alle schulden te krijgen. Schulden die niet bekend zijn, of zijn vergeten door de burger, lopen op en de problemen worden groter. Op dit moment zoekt slechts een deel van de burgers met schulden hulp bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook voor deze hulpverleners is het een tijdrovende en moeizame weg om een totaaloverzicht van de schulden en de schuldeisers te krijgen. Zonder dit overzicht kan de aanpak van schulden niet goed plaats vinden. Debiteuren hebben gemiddeld met veertien schuldeisers te maken. Er zijn alleen al 170 deurwaarderskantoren met elk hun eigen administratie. Een debiteur staat vaak bij meerdere deurwaarders in de administratie voor verschillende vorderingen. Door middel van het Platform Schuldenwijzer krijgen alle betrokken inzicht in de totale schuldenpositie van betrokkenen en wordt er niet vergeten om bepaalde schuldeisers mee te nemen in het minnelijk schuldsaneringstraject.

Schulden vanaf 2019 via één site inzichtelijk

De bedoeling van Platform Schuldenwijzer is om vanaf 2019 in één site alle schulden van een burger inzichtelijk te maken. Er is nu sprake van een versnipperde situatie. Dit belemmert een effectieve aanpak van de sanering en incassering van schulden. Dit is de ervaring van de KBvG en de SNG. Ook de belastingdienst en andere (semi)overheidsinstanties hebben hun eigen debiteurenadministratie. Het is de bedoeling dat ook deze bestuursorganen toegang krijgen tot de Schuldenwijzer. Burgers hoeven vervolgens alleen maar met hun DigiD op de site in te loggen en kunnen in het Platform Schuldenwijzer hun totale schuldenpositie in kaart brengen. Het kost dan een stuk minder tijd om een totaalinzicht in de schulden te krijgen. Het is niet meer noodzakelijk om alle deurwaarders, incassobureaus en overheidsinstellingen te benaderen voor openstaande posten. In de toekomst zullen – rekening houdend met de AVG privacy regels – ook schuldhulpverleners en deurwaarders inzicht in de financiële positie van schuldenaren krijgen.

Stappen realisatie schuldenwijzer

Het realiseren van de Schuldenwijzer verloopt in drie stappen. De gerechtsdeurwaarders hebben al deels zicht op de schuldenpositie van de burger en wisselen deze informatie digitaal uit via de SNG. Dit geschiedt via het Digitaal Beslagregister. Stap één is dat burgers hun eigen gegevens via DigiD en E-Herkenning kunnen inzien. Dit kan via een online inzageportaal. Eind 2019 zal dit in het Platform Schuldenwijzer voltooid zijn.

Stap twee houdt in dat alle beslagen en alle bij de gerechtsdeurwaarders bekende schulden door middel van het online portaal inzichtelijk worden gemaakt. In deze fase kunnen ook schuldhulpverleners onder bepaalde voorwaarden via Schuldenwijzer inzicht krijgen in de schulden van hun cliënt. De bedoeling is dat medio 2020 fase twee zal zijn afgerond. Vervolgens zal het mogelijk worden om aan Schuldenwijzer toe te voegen de gegevens van overheidsinstanties en lokale overheden. De ambitie is om alle schuldgegevens van deze overheidsinstellingen aan Schuldenwijzer toe te voegen, zodat er daadwerkelijk een totaaloverzicht voor burgers, schuldhulpverleners en schuldeisers ontstaat. Gelet op het kabinetsbeleid inzake de ‘Brede Aanpak Schuldenproblematiek’ hebben de betrokken Ministeries enthousiast gereageerd op Schuldenwijzer en wordt samen met de KBvG en de SNG onderzocht hoe de derde fase verder kan worden vormgegeven.

Meer weten over Schuldenwijzer

Wilt u meer weten over het Platform Schuldenwijzer? Neem contact op met Sociaal Verhaal. Ook wanneer u zelf in een uitzichtloze schuldenpositie zit met een bijstandsuitkering, kunnen wij u helpen om dit op te lossen. Schuldenwijzer is een bruikbaar initiatief om sneller tot een schuldenvrij leven te komen.

Wilt u meer weten over het Platform Schuldenwijzer? Neem contact op met Sociaal Verhaal.