overheid

Loonsanctie UWV opheffen

Heeft u als kleine werkgever een loonsanctie van het UWV gekregen en wilt u dit opheffen? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal om de mogelijkheden tot opheffing loonsanctie UWV te bespreken. Indien u goede grond heeft om opheffing van de loonsanctie UWV te vorderen, dan kunnen wij zorgen dat u op basis van ‘no cure no pay’ wordt geholpen om de loonsanctie van het UWV op te heffen. De loonsanctie is een strafmaatregel die het UWV aan een werkgever oplegt, als het UWV vindt dat de werkgever niet voldoende heeft gedaan om een arbeidsongeschikte werknemer te re-integreren. In het besluit van het UWV waarin de loonsanctie aan de werkgever wordt opgelegd, staat precies op welke punten de werkgever tekort is geschoten bij de re-integratie van de zieke werknemer. De beslissing tot het opleggen van een loonsanctie door het UWV is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en staat open voor bezwaar en beroep. De loonsanctie wordt in beginsel opgelegd door het UWV voor de duur van 52 weken. Deze periode kan worden verkort als de werkgever de tekortkomingen die het UWV in haar besluit tot het opleggen van de loonsanctie heeft vermeld, alsnog repareert. Meestal moet er dan door de werkgever een adequaat re-integratietraject worden ingekocht, waarna het UWV bereid is om de duur van de loonsanctie te bekorten. Sociaal Verhaal helpt kleine werkgevers om de financiële gevolgen van de oplegging van een loonsanctie te beperken. Neem daarom direct met ons contact op als u een loonsanctie door het UWV opgelegd heeft gekregen.

Hoogte loonsanctie werkgever

De financiële consequenties van de loonsanctie zijn voor rekening van de werkgever. Het uitgangspunt van de loonsanctie is dat het UWV de werkgever verplicht om 52 weken het loon van de zieke werknemer zelf te betalen. De werkgever is sinds de aanvang van de ziekte van de werknemer verplicht om de eerste 104 weken van ziekte, het loon van de werknemer door te betalen. Hierdoor bedraagt de hoogte van doorbetaling bij loonsanctie in totaal 156 weken voor de werkgever. Het is dus van belang om de hoogte van de loonsanctie zo veel mogelijk te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door snel na de loonsanctie, de door het UWV vastgestelde tekorten in de re-integratie te herstellen. De loonsanctie eindigt dan zes weken nadat het UWV heeft geconstateerd dat de tekortkomingen waarvoor de loonsanctie is opgelegd, zijn hersteld door de werkgever. Vanaf dat moment hoeft de werkgever niet meer het loon van de werknemer door te betalen en neemt het UWV de betalingsverplichting van de zieke werknemer over. Sociaal Verhaal kan samen met u doornemen hoe de gebreken waarop het UWV de loonsanctie heeft gebaseerd, zijn te herstellen. Hierdoor blijft de hoogte van de loonsanctie voor u als kleine werkgever zo veel mogelijk beperkt.

Loonsanctie UWV aanvechten

Bent u het niet eens met de loonsanctie van het UWV en wilt u deze aanvechten, dan dient u in de eerste plaats tijdig bezwaar te maken tegen de beslissing van het UWV tot het opleggen van de loonsanctie. De wettelijk termijn voor bezwaar tegen het UWV is zes weken. Voor het bepalen van een loonsanctie, kijkt het UWV eerst of er resultaat is van de re-integratie-inspanningen. Als resultaat geldt bijvoorbeeld dat de werknemer tot een werkhervatting is gekomen die ongeveer aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden van de (gedeeltelijk zieke) werknemer. Of dat de werknemer andere werkzaamheden verricht waarmee hij nog 65% van zijn loon van vóór zijn ziekte kan verdienen. Het UWV legt de werkgever alleen een loonsanctie op als  ‘werkgever en werknemer niet in alle redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht’. Dit betekent concreet dat er voldoende re-integratie-inspanningen moeten zijn verricht om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Alleen als de werkgever een deugdelijke grond had om geen of weinig re-integratie-inspanningen te verrichten, dan volgt er geen loonsanctie. Dit is bijvoorbeeld het geval als de arbeidsongeschiktheid van de werknemer zodanig is, dat er in het geheel geen arbeidsmogelijkheden bij de werknemer aanwezig zijn. Helaas zult u dit als werkgever zelf moeten aantonen, wilt u de loonsanctie van het UWV met succes aanvechten. Sociaal Verhaal helpt kleine ondernemers om dit helder te krijgen en om de loonsanctie aan te vechten.

duo-studiefinanciering

Heeft u als kleine werkgever een loonsanctie van het UWV gekregen en wilt u dit opheffen? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal om de mogelijkheden tot opheffing loonsanctie UWV te bespreken.