Bezwaar bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een voorziening van de gemeente voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. In principe kan iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente waarin men woont. Dit geldt niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering, maar ook voor mensen met een minimumloon, AOW of UWV-uitkering.

Wanneer u onverwachts hoge kosten heeft, kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente

Voorwaarde hiervoor is dat u laag inkomen heeft en incidenteel te maken krijgt met hoge kosten die u niet zelf vanuit uw uitkering of eigen inkomen kunt betalen. Elke gemeente in Nederland kan u hiervoor financiële ondersteuning geven in de vorm van bijzondere bijstand. Bijvoorbeeld wanneer uw wasmachine plotseling stuk gaat, uw kinderen schoolspullen zoals een computer voor school nodig hebben of omdat u extra kosten heeft door ziekte aan medicijnen of hulpmiddelen die niet door de zorgverzekeraar of het CAK worden vergoed.
Het is verstandig dat u, voordat u deze kosten maakt, hiervoor eerst bij de gemeente bijzondere bijstand aanvraagt. De gemeente kan dan een beslissing nemen of er in uw geval een noodzaak is om aan u bijzonder bijstand te verlenen.

Voorwaarden bijzondere bijstand aanvragen

  • U staat bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA) ingeschreven in een gemeente in Nederland.
  • U heeft nog geen kosten gemaakt, dat wil zeggen; u heeft de kosten waarvoor u bijzondere bijstand wilt aanvragen, niet al zelf betaald vanuit andere middelen.
  • De kosten zijn noodzakelijk en bijzonder en worden niet op een andere manier vergoed.
  • Uw vermogen – bijvoorbeeld spaargeld of een spaargeld – is niet hoger dan 5.895 euro voor alleenstaanden  of 11.790 euro voor alleenstaande ouders, gehuwden/samenwonenden
  • U heeft een laag inkomen. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, ligt aan uw leeftijd en persoonlijke omstandigheden. Elke gemeente hanteert hiervoor weer haar eigen beleid. De volgende bedragen kunt u in het algemeen als richtlijn aanhouden om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand. U kunt hieraan bij uw gemeente geen rechten ontlenen. Netto per maand: € 1.004 voor alleenstaanden, € 1.290 voor alleenstaande ouders en € 1.430 indien gehuwd of samenwonend.

Woonkostentoeslag als bijzondere bijstand aanvragen

Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand om de huur of hypotheek te betalen. U kunt hier tijdelijk voor in aanmerking komen wanneer uw inkomen plotseling daalt waardoor u de woonlasten van uw huis niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld ten gevolge van ziekte, werkloosheid of echtscheiding. Of u recht heeft op woonkostentoeslag hangt af van uw inkomen en van uw huur- of woonlasten. Woonlasten kunnen zijn uw hypotheekrente, onderhoudskosten, opstalverzekering of erfpachtcanon.

[ninja_form id=1]

bewaar bijzondere bijstand

Wilt u bezwaar maken tegen de afwijzing van de gemeente, neem dan contact op met Sociaal Verhaal.

Afhandeling aanvraag bijzondere bijstand

De afhandeling van uw aanvraag door de gemeente duurt maximaal acht weken, dit vanaf het moment dat uw gemeente alle gevraagde bewijsstukken van u heeft ontvangen. Indien de gemeente besluit dat u bijzondere bijstand krijgt, dan wordt het bedrag op uw rekening gestort of rechtstreeks overgemaakt aan de leverancier waarvan u de zaken geleverd krijgt.

Bijzondere bijstand bij schulden

In het algemeen verstrekken gemeenten geen bijzondere bijstand voor schulden. In zeer zwaarwegende gevallen is een uitzondering hierop mogelijk. Dit is echter afhankelijk van de subjectieve beoordeling door de gemeente van uw persoonlijke situatie. Dreigt u bijvoorbeeld te worden ontruimd uit uw woning op grond van huurachterstand en zijn er kleine kinderen in het spel, dan raden wij u aan om toch een aanvraag bijzondere bijstand in te dienen voor de huurschuld bij uw gemeente. Afhankelijk van de ernst van uw geval (er moet sprake zijn van een dusdanige schrijnende situatie dat door de ontruiming van uw woning een acute noodtoestand ontstaat), is het voor een gemeente mogelijk om u – bij wijze van hoge uitzondering – de huurachterstand als bijzondere leenbijstand te verstrekken, danwel in de vorm van een gift.  Ook in geval van het weghalen van uw energiemeters uit uw woning waardoor u geen warmte en elektriciteit heeft, is het raadzaam om een verzoek tot bijzondere bijstand bij uw gemeente in te dienen voor de vordering van de netbeheer zoals Stedin, Enexis of Liander.

Indien u een aanvraag bijzondere bijstand indient voor betaling van uw huurschuld of schuld aan de energie netbeheer van uw woning, zorgt u dan dat u per mail of schriftelijk een ontvangstbevestiging krijgt van uw aanvraag bij de gemeente. In het algemeen is de handelswijze van de gemeente om u mondeling uw aanvraag bijzondere bijstand af te wijzen. U heeft dan echter geen enkel bewijs dat u een aanvraag bijzondere bijstand bij de gemeente heeft ingediend en u kunt dan ook geen bezwaar maken tegen een afwijzing van uw aanvraag bijzondere bijstand door de gemeente. Laat u dus niet mondeling ontmoedigen of afschepen door de gemeente.

Bezwaar maken bijzondere bijstand

Heeft u een afwijzing van uw aanvraag ontvangen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente door het indienen van een bezwaarschrift tegen de beslissing van de gemeente tot afwijzing van bijzondere bijstand. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op bezwaar van de gemeente tot afwijzing van uw aanvraag ? Dan heeft u zes weken de tijd om daartegen beroep in te stellen bij de rechtbank, sector bestuursrecht.

Hulp van advocaat bij bijzondere bijstand

Indien u niet zelf bezwaar tegen de afwijzing door de gemeente wil of kan maken, dan kunt u contact opnemen met Sociaal Verhaal. Wij zullen dan met u bespreken of in uw geval het instellen van bezwaar of beroep tegen de beslissing van de gemeente kans van slagen heeft. In het bevestigende geval zal Sociaal Verhaal voor u een advocaat of jurist kunnen inschakelen om u bij te staan in de bezwaarprocedure jegens de gemeente. Deze rechtshulp is dan gratis.