Lindorff

Waar heb ik recht op

Waar heb ik recht op? Dit vragen veel mensen zich af die op of onder het bestaansminimum leven. U heeft in elk geval recht op een basisinkomen van minimaal 90% van de bijstandsnorm. Ligt uw gemiddeld maandinkomen structureel beneden 90% van de bijstandsnorm, dan heeft u – linksom of rechtsom – recht op aanvulling van uw inkomen tot 90% van de bijstandsnorm. Het uitgangspunt is echter dat u recht heeft op een inkomen van tenminste de bijstandsnorm. Dit is in de praktijk helaas niet in alle situaties te realiseren. Omdat u wel recht heeft op een minimaal bestaansinkomen, zal er per geval bekeken moeten worden op welke wijze uw besteedbaar inkomen is te verhogen. Heeft u een bijstandsuitkering en is uw besteedbaar maandinkomen ten gevolge van beslaglegging op (preferente) inhoudingen door de gemeente of door andere instanties (bijvoorbeeld het CAK of het CJIB) gedaald tot onder 90% van de bijstandsnorm, neem contact op met Sociaal Verhaal. Wij controleren kosteloos voor u of de inhoudingen op uw bijstandsuitkering terecht zijn. En wordt er onterecht geld ingehouden op uw uitkering, door een beslaglegger, gemeente of andere instantie, dan helpen wij u deze inhoudingen ongedaan gemaakt te krijgen.

In de eerste plaats is het verstandig om uzelf de vraag te stellen ‘waar heb ik recht op’. Heeft u bijvoorbeeld al individuele inkomenstoeslag, woonkostentoeslag of bijzondere bijstand bij de gemeente aangevraagd? Mensen die qua besteedbaar inkomen structureel op of onder bijstandsniveau zitten, kunnen periodiek een aanvraag indienen bij de gemeente voor een incidentele aanvulling op de uitkering, of voor een bedrag ineens om een bijzonder noodzakelijke uitgave te doen. Bijvoorbeeld een wasmachine, of inrichtingskosten voor de nieuwe huurwoning. Voorts hanteren de meeste gemeenten in Nederland een ‘minimabeleid’ waarbij u vergoeding kunt vragen voor specifieke noden of activiteiten. Bijvoorbeeld om te sporten, voor uzelf of voor uw kinderen. Soms wordt een extra vergoeding in natura verstrekt, bijvoorbeeld in vorm van een bibliotheek- of sportabonnement. Heeft u laag inkomen, dan kunt u eveneens aanspraak maken op de – gemiddeld genomen – goedkopere collectieve zorgverzekering via uw gemeente. Dit scheelt als snel enige tientjes per jaar en de dekking is meer uitgebreid dan die van de standaard basisverzekeringen van de particuliere zorgverzekeraars.

Recht op kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Waar heb ik recht op, indien mijn inkomen op of onder de bijstandsnorm zit? U heeft recht op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, waterschapbelastingen en overige heffingen. Bij voorbeeld van de RGB (de Regionale Belasting Groep).  Een kwijtscheldingsverzoek kun u eenvoudig digitaal indienen met uw DigiD via de website van de gemeente of via speciale formulieren die u kunt aanvragen of downloaden. Een kwijtscheldingsverzoek wordt in het algemeen gehonoreerd indien uw besteedbaar inkomen aantoonbaar onder bijstandsniveau zit. Dit is al snel het geval wanneer u bijvoorbeeld een bijstandsuitkering ontvangt waarop maandelijks zorgpremie en een extra heffing door het CAK wordt ingehouden. U kunt het beste eerst uw wettelijke beslagvrije voet berekenen en deze berekening tezamen met uw kwijtscheldingsverzoek aan de gemeentelijke belastingdienst of de regionale belastinggroep sturen. Uit de berekening van uw beslagvrije voet blijkt of u afloscapaciteit heeft. In de meeste gevallen is dit niet zo, als u in de bijstand zit. De gemeente of het waterschap is dan verplicht om u kwijtschelding te verlenen voor de gemeentelijke afvalstoffenheffing, de waterschapsbelasting, rioolrechten enzovoort. Wijst de gemeentelijke of regionale belastingdienst uw kwijtscheldingsverzoek af, dan heeft u recht om tegen deze afwijzing beroep in te stellen. De beroepstermijn is meestal tien dagen. En wordt u beroep ongegrond verklaard, heeft u het recht om daarover bij de Nationale Ombudsman te klagen. Dit kan via een formulier op de website van de Nationale Ombudsman. Vervolgens kunt u bij uw gemeente een aanvraag voor bijzondere bijstand indienen om de opgelegde gemeentelijke of regionale belastingen te betalen. Wanneer de gemeente hierin niet meegaat en uw verzoek om bijzondere bijstand afwijst, kunt u met Sociaal Verhaal contact opnemen. Wij helpen u kosteloos om een bezwaarschrift in te dienen tegen de afwijzing bijzondere bijstand door de gemeente. Als u onvoldoende inkomen heeft om deze heffingen en belastingen te betalen, heeft u recht op kwijtschelding, of recht op bijzondere bijstand om deze belastingen te kunnen betalen. Laat u niet afschepen door de gemeente bij uw aanvraag voor bijzondere bijstand. U heeft er recht op dat de gemeente uw aanvraag in behandeling neemt en inhoudelijk beoordeeld. In het voorkomende geval heeft u tevens recht op een schriftelijke afwijzing; de gemeente mag u niet mondeling uw aanvraag bijzondere bijstand of kwijtschelding afwijzen. Dit is strijd met de Algemene wet bestuursrecht en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.