Zelf ontslag nemen

Heeft u het niet naar uw zin bij uw werkgever of ruzie, dan moet u niet zelf ontslag nemen. Wanneer u zelf ontslag neemt, verspeelt u al uw rechten. Bovendien kan uw werkgever u aansprakelijk stellen voor de schade die hij lijdt ten gevolge van een voortijdig einde van de arbeidsovereenkomst. U mag  niet zomaar wegblijven op uw werk met de mededeling dat u ontslag neemt. Dit kan grote gevolgen  hebben. U bent verwijtbaar werkloos en het UWV mag u een WW-uitkering weigeren. En de gemeente kan uw aanvraag voor bijstand afwijzen omdat u zelf ontslag heeft genomen. Neem eerst met ons contact op hoe u moet handelen als u zelf ontslag wilt nemen vanwege een conflict met uw werkgever of met uw collega’s. Wij adviseren u welke stappen u moet volgen om zonder problemen zelf ontslag te nemen.

Vrijwillig ontslag nemen

Heeft u een nieuwe baan gevonden, of het niet meer naar uw zin op het werk, dan mag u vrijwillig ontslag nemen. U moet daarbij de in de arbeidsovereenkomst opgenomen opzegtermijn in acht nemen.  Doet u dit niet, dan hoeft uw werkgever uw ontslag niet te accepteren. Het is daarom zaak om eerst mondeling met uw werkgever contact op te nemen en aan te geven dat u uit dienst wil. Bespreek met uw werkgever of en tegen welke datum hij ermee akkoord gaat dat u vrijwillig ontslag neemt. Wanneer de werkgever instemt met vrijwillig ontslag, dan zal hij eerder genegen zijn om een positief getuigenschrift te schrijven en om niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen. Ook kunt u bespreken hoe en aan wie u uw werkzaamheden zal overdragen en of u iemand moet inwerken om uw arbeid over te nemen. Op deze manier verloopt ‘vrijwillig ontslag nemen’ zonder noemenswaardige problemen met uw werkgever.

Ontslag schriftelijk aankondigen

Indien uw werkgever niet akkoord gaat met ‘vrijwillig ontslag nemen’, dan moet u het ontslag schriftelijk aankondigen. Dit kan per e-mail, gewone brief of aangetekende post. Kijk in uw arbeidsovereenkomst op welke wijze u uw ontslag kunt aankondigen. Van belang is dat u achteraf kunt aantonen op welke wijze u ontslag heeft genomen en dat uw ontslagaankondiging uw werkgever tijdig heeft bereikt. Zorg daarom voor een kopie en een ontvangstbewijs van uw ontslagbrief. Ten tweede is van belang dat u de wettelijke opzegtermijn in uw ontslagbrief aanhoudt. In de arbeidsovereenkomst staat met hoeveel maanden opzegtermijn u rekening moet houden. Als dit niet in het arbeidscontract is opgenomen, kijk of er een cao van toepassing is. Is dit niet het geval, dan geldt de wettelijke opzegtermijn. Als u minder dan vijf jaar in dienst bent, is de opzegtermijn in het laatste geval één maand. Is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan kan het zijn dat er een langere opzegtermijn in acht moet worden genomen, of dat er helemaal geen tussentijds vrijwillig ontslag mogelijk is. Neem bij twijfel met ons contact op. Wij zoeken dit voor u uit.

Ontslag goed voorbereiden

Bent u van plan onverwacht ontslag te nemen, bereid dit van te voren goed voor. Zorg dat u al uw persoonlijke spullen mee naar huis heeft genomen. En vraag aan collega’s die u goed kent, of zij ná het ontslag een goede referentie voor u schrijven of op Linkedin plaatsen. Bereid u eveneens voor op de te verwachten reactie van uw werkgever wanneer u – onverwacht – aankondigt ontslag te willen nemen. Het kan zijn dat hij u als werknemer wil behouden en u bijvoorbeeld een salarisverhoging of functieverbetering voorstelt. Bedenk vooraf voor uzelf of u daar voor openstaat, danwel dat u echt weg wil en elders wil werken. Het kan ook zijn dat de werkgever boos wordt en u allerlei vervelende sancties aankondigt, zoals geen positief getuige-schrift en het inhouden van studiekosten op uw salaris en vakantiegeld. Of dat hij u aan een concurrentiebeding wil houden, met aanzegging van hoge boetes als u zich daaraan niet houdt. Bereid u hier goed op voor, zodat u niet schrikt van de reactie van uw werkgever bij ontslag. Ons advies is om in het gesprek altijd positief te blijven en benadrukken dat u met plezier heeft gewerkt en u voor de toekomst hoopt nog een samen te werken of elkaar tegen te komen. Zeg niets negatiefs over uw werkgever of uw collega’s. En heeft u van te voren al het idee dat uw problemen krijgt als u ontslag wilt nemen, overleg eerst met ons of wij wellicht via bemiddeling of een professionele arbeidsmediator uw ontslagname alsnog in goede banen kunnen leiden.

Wilt u meer weten over zelf ontslag nemen en wat kan wel en wat kan niet, neem contact op met Sociaal Verhaal.

Ontslag nemen bij dreigend arbeidsconflict

Wil je ontslag nemen bij een dreigend arbeidsconflict, houd rekening met het volgende.

Geef uw werkgever een schriftelijke ontslagbrief die alle informatie bevat die wettelijk vereist zijn. Zoals de opzegtermijn en de – objectief geformuleerde – reden voor ontslagname. Zorg dat u kunt bewijzen op welke datum en op welke wijze de ontslagbrief aan uw werkgever kenbaar is gemaakt (bijvoorbeeld per aangetekend schrijven, per e-mail of per fax). Zet in de ontslagbrief hoeveel vrije dagen en (deel) vakantiegeld u nog uitbetaald wil krijgen. Indien er sprake is van een dreigend arbeidsconflict, is het soms verstandiger om de vrije dagen en het vakantiegeld op te nemen in de periode die als opzegtermijn geldt. Discussies op de werkvloer die het arbeidsconflict met de werkgever kunnen vergroten, worden daarmee zoveel mogelijk uitgesloten. Indien er sprake is van een dreigend arbeidsconflict bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder tussentijds opzegbeding, kunt u de arbeidsovereenkomst niet zonder meer tussentijds opzeggen. Neem in een dergelijk geval vooraf met ons contact op om de juiste handelswijze door te nemen.

Recht op WW bij zelf ontslag nemen?

Het uitgangspunt is dat uw geen recht op WW heeft wanneer u zelf ontslag neemt. De werkloosheidswet stelt de voorwaarde voor een WW-uitkering dat u niet ‘verwijtbaar’ mag zijn. Dit betekent dat de reden van werkloosheid niet door u mag komen. Als u zelf ontslag neemt terwijl u een baan heeft, dan is daarmee in beginsel de werkloosheid gegeven. U kunt dus niet zomaar zelf ontslag nemen als u uw recht op WW van het UWV veilig wilt stellen. Dit is alleen anders wanneer u een dringende reden heeft om zelf ontslag te nemen. De werkgever moet u in een zodanige onwerkbare situatie hebben gebracht dat het dienstverband in alle redelijkheid niet kan voortduren. U dient dan te denken aan ‘ongewenste intimiteiten’, ‘pesterijen’ of ‘onuitvoerbare werkopdrachten’.  Doet een dergelijke situatie zich op de werkvloer voor en uw werkgever is niet bereid om daaraan iets te doen, dan mag u zelf ontslag nemen en behoudt u uw recht op een WW-uitkering van het UWV. Neem bij twijfel eerst met ons contact op om te bespreken of er inderdaad sprake is van een ‘dringende reden’ op grond waarvan u ontslag kunt nemen.

Uiteraard kunt u altijd zelf ontslag nemen als u een andere baan heeft gevonden, gaat verhuizen of naar het buitenland wil. U bent dan echter verwijtbaar werkloos en u heeft geen recht op een WW-uitkering. Dit is eveneens het geval als uw nieuwe dienstbetrekking vroegtijdig eindigt; Het UWV zal zes maanden terug kijken en beoordelen of u, toen u zelf ontslag nam bij de vorige werkgever, een reëel vooruitzicht had een dienstverband van tenminste zes maanden bij uw nieuwe werkgever. Is dit niet zo, dan blijft uw ontslagname bij uw eerste werkgever voor uw rekening en risico en heeft het (vroegtijdig) eind van het dienstverband bij uw nieuwe werkgever als gevolg dat u wellicht geen (volledig) recht heeft op een WW-uitkering. U mag niet zomaar een vast baan opzeggen voor nieuw onzeker of tijdelijk werk. U nieuwe baan moet voorzicht bieden op tenminste 26 weken arbeid voor hetzelfde aantal uren. Is dit niet zo, dan heeft dit gevolgen voor uw recht op een WW-uitkering.

Ontslag nemen op staande voet

Een werknemer heeft altijd het recht om ontslag op staande voet te nemen. Dit wanneer er zwaarwegende redenen zijn die het onmogelijk maken om bij de werkgever in dienst te blijven. Zit u in een werksituatie dat u overweegt om ontslag op staande voet te nemen, overleg eerst met ons hoe u dit het beste kunt insteken. U heeft dan vooraf duidelijkheid of u juridisch gezien goede gronden heeft om ontslag op staande voet te nemen en of u uw recht op WW veilig kunt stellen. Daarnaast maakt u wellicht nog kans op een aanvullende redelijke (schade)vergoeding van uw werkgever en of een transitievergoeding.

In sommige gevallen is het ook niet nodig om zelf ontslag op staande voet te nemen als de reden die daaraan ten grondslag ligt dermate ernstig is, dat de werkgever bereid is om zelf mee te werken aan een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst waarbij uw recht op WW en op een eventuele transitievergoeding en redelijke schadevergoeding wordt veilig gesteld. Wij kunnen dit dan zonder kosten met uw werkgever afspreken en voor een juridisch waterdichte beëindigingsovereenkomst zorgdragen. Bijkomend voordeel daarbij is dat u – met het oog op uw toekomstige carrière – niet op uw CV hoeft te vermelden dat u bij uw vorige werkgever ‘ontslag op staande voet’ heeft genomen, maar dat het dienstverband ‘vanwege een verschil van inzicht’ met wederzijds goedvinden is beëindigd. U beschikt dan over een positief getuigeschrift. Een plotselinge ontslagname op staande voet, maakt dit moeilijker en veelal is er nog een rechtszaak nodig om bijvoorbeeld uw achterstallig loon, vakantiegeld en vrije dagen uitbetaald te krijgen.

Transitievergoeding bij zelf ontslag nemen

In sommige gevallen heeft u recht op een transitievergoeding bij zelf ontslag nemen. Dit is het geval wanneer u minimaal vierentwintig maanden in dienst bent geweest. Er moet dan wel sprake zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Het maakt daarbij geen verschil of u zelf ontslag heeft genomen, of dat de arbeidsovereenkomst is opgezegd of door de kantonrechter is ontbonden. Ook wanneer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege afloopt, heeft u recht op een transitievergoeding bij een dienstverband van minimaal twee jaar, mits er sprake is van dusdanig handelen van de werkgever dat ik alle redelijkheid niet van u kan worden gevergd om de arbeidsovereenkomst nog langer te laten voortduren.

Billijke vergoeding bij zelf ontslag nemen

Soms heeft u naast de transitievergoeding recht op een (extra) billijke vergoeding bij zelf ontslag nemen. U dient daarvoor bij de kantonrechter een verzoek in te dienen om deze billijke ontslagvergoeding ten laste van de werkgever toe te kennen. Een kantonrechter zal dit alleen toewijzen als er sprake is van zeer ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever, op grond waarvan de rechter meent dat u nog recht heeft op een aanvullende ontslagvergoeding. Dit is een schadevergoeding om het onrecht dat de werkgever u gedurende het dienstverband, of bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst, heeft aangedaan. De billijke vergoeding komt bovenop de transitievergoeding, indien u minimaal twee jaar in dienst bent geweest. De hoogte van de billijke vergoeding stelt de kantonrechter zelf vast en hij is daar geheel vrij in. Indien u van mening bent dat uw werkgever zich onheus jegens u heeft gedragen, waardoor u zelf ontslag heeft moeten nemen, neem eerst met ons contact op. Wij adviseren u of u in het voorkomende geval aanspraak kunt maken op een billijke ontslagvergoeding en wat de hoogte daarvan kan zijn.

Ontslag nemen tijdens ziekte

In het algemeen is het niet verstandig om zelf ontslag te nemen tijdens ziekte. U verspeelt daarmee u recht op doorbetaling bij ziekte en mogelijk uw recht op een ziektewetuitkering van het UWV. Als u ziekt bent, dient u bij de bedrijfsarts of de arbodienst van u werkgever langs te gaan. De bedrijfsarts zal met u beoordelen of uw ziektemelding terecht is en of u moet re-integreren. Bent u het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts over uw ziekte en wil de werkgever weer dat u aan het werk gaat, neem direct met ons contact op. U moet in geen geval zelf ontslag nemen als de arbo-arts u beter verklaart en uw werkgever wil dat u weer aan het werk gaat. Eventueel heeft u recht op een second opinion van een onafhankelijke bedrijfsarts. Wij kunnen u daarmee helpen. En mocht het zo zijn dat u toch ontslag wil nemen tijdens ziekte, dan kunnen wij zonodig met uw werkgever in overleg treden of er een goede oplossing mogelijk is waarbij u wel recht houdt op een Ziektewet- of WW-uitkering van het UWV.

Ontslag nemen tips

Wilt u tips hoe u zelf ontslag kunt nemen? Wij adviseren u hierover gratis. Onze eerste tip is om in elk geval niet overhaast zelf aan uw werkgever te zeggen of te mailen dat u ontslag neemt. Wat de aanleiding daarvoor ook mag zijn. Probeer uw emoties te parkeren, ook als u het idee heeft dat uw werkgever zich oneerlijk tegen u gedraagt. Zelf ontslag nemen is gebonden aan strikte regels van het arbeidsrecht. De kantonrechters gaan hier nauwkeurig mee om. Indien u verkeert handelt, heeft een geen recht op bijstand of op een WW-uitkering van het UWV. Bij zelf ontslag nemen, is het uitgangspunt een goede schriftelijke vaststellingsovereenkomst tussen u en uw werkgever waarin voor beide partijen de gevolgen van uw ontslagname zijn vastgelegd en uw recht op een vervolguitkering van het UWV of de gemeente is gewaarborgd. Uiteraard zijn er meer tips waarmee u rekening moet houden als u ontslag neemt. Bel ons direct voor meer tips over ontslag nemen.