Dagvaarding incassobureau

Grote incassobureaus zoals Intrum Justitia, Lindorff, Vesting Finance, Direct Pay, Webcasso en Infomedics kopen op grote schaal vorderingen op van bedrijven om deze vorderingen vervolgens voor eigen rekening en risico te incasseren met hoge incassokosten, proceskosten en rente.

Vooral telecombedrijven zoals T-Mobile, Vodafone, KPN en Belsimpel verkopen hun openstaande facturen door aan factormaatschappijen of incassoburo’s. Ook postorderbedrijven verkopen hun uitstaande facturen. Het incassobureau betaalt aan de telefoonprovider of andere verkoper als koopsom een fractie van het nominale factuurbedrag en verhoogt deze gekochte vordering in het incassotraject met incassokosten en contractuele rente. Hierdoor wordt er veelal een incassorendement van honderden procenten behaald op de gekochte vordering. De consument of debiteur betaalt hiervoor de rekening in het incassotraject en nog eens in het gerechtelijke traject.

Incassotraject verkochte vordering

Zodra de schuldeiser middels een akte van cessie de vorderingen heeft overgedragen aan het incassobureau of de factormaatschappij, dan zal het incassobureau de klant van de oorspronkelijke verkoper uit eigen naam een aanmaning sturen voor het openstaand factuurbedrag, vermeerderd met rente en kosten. Het komt vaak voor dat de ene vennootschap van een incasso-organisatie de vordering koopt als factormaatschappij  (bijvoorbeeld Direct Pay) en vervolgens via een eigen incassovennootschap (bijvoorbeeld Webcasso) de vordering voor haar eigen factormaatschappij gaat incasseren. Feitelijk werken veelal dezelfde mensen bij de factormaatschappij en het incassobureau en zijn beide bedrijven op hetzelfde adres gevestigd.

De wettelijke voorwaarde dat incassokosten zijn bedoeld ter dekking van redelijke kosten die een schuldeiser moet maken om zijn vordering buitengerechtelijk te incasseren, wordt bij deze constructie misbruikt; de vordering wordt immers niet aan een ‘derde’ incassopartij uit handen gegeven (waarbij de schuldeiser incassokosten is verschuldigd voor de incassowerkzaamheden van een derde partij) maar de incassowerkzaamheden vinden binnen de eigen incasso-organisatie plaats, De aldus geïncasseerde kosten worden bij het eigen bedrijfsresultaat opgeteld en niet als incassokosten daadwerkelijk aan een extern incassoburo betaald voor verrichte incassowerkzaamheden.  Met deze constructie zijn de incassokosten geen kosten voor een schuldeiser om zijn vordering te incasseren, maar extra opbrengsten voor de opkoper van de vordering.

Dagvaardingsprocedure verkochte vorderingen

Wanneer het incassobureau er niet in is geslaagd om de gekochte vordering met minnelijke incassomaatregelen te incasseren, dan zal de eigenaar van de verkochte factuur een gerechtelijke procedure opstarten. Dit is de dagvaardingsprocedure. Her incassobureau zal dan een dagvaarding opstellen en deze door een deurwaarder aan de schuldenaar doen betekenen. Door middel van deze dagvaarding wordt de vordering op de debiteur opnieuw verhoogd. Er komen dagvaardingskosten en proceskosten in de vorm van salaris-gemachtigde bij. Deze extra kosten zijn eveneens aan te merken als opbrengsten voor de eigenaar van de gekochte vordering.  Het incassobureau betaalt aan de deurwaarder voor het uitbrengen van de dagvaarding maar een fractie van de wettelijke dagvaardingskosten (BTAG-tarief); waar er volgens de BTAG aan de gedaagde partij een bedrag van ongeveer negentig euro aan explootkosten wordt doorberekend, daar betaalt het incassobureau maar rond de tien euro aan de deurwaarder voor het afgeven van de dagvaarding aan de schuldenaar. Het incassobureau verdient op deze manier flink aan het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder voor haar gekochte vordering.

Bent u gedagvaard, neem dan contact op met sociaal verhaal.

Informatiekosten dagvaarding

Er wordt met de dagvaarding niet alleen geld verdiend aan de explootkosten. De deurwaarder mag op grond van de BTAG voor het onderzoeken van de adresgegevens van de schuldenaar nog een bedrag aan informatiekosten in de dagvaarding opvoeren. Deze wettelijke informatiekosten zijn een veelvoud van de werkelijke kosten van de adresbevraging door de deurwaarder in de gemeentelijke basisadministratie. Veelal zijn er over de verdeling van de opbrengst uit informatiekosten eveneens afspraken gemaakt tussen het deurwaarderskantoor en het incassobureau.

Salaris-gemachtigde in procedure

Het incassobureau rekent voor het opstellen van de dagvaarding eveneens een bedrag aan kosten. Gemiddeld ligt dit bedrag rond de honderdvijftig euro. Wanneer u als schuldenaar de vordering wilt betalen vóór de eerste zittingsdag aan de deurwaarder, dan wordt u een extra bedrag als salaris-gemachtigde voor het opstellen van de dagvaarding in rekening gebracht. Voor het incassobureau dat de vordering heeft gekocht, is dit salaris-gemachtigde aan te merken als extra rendement op de door haar gekochte factuur. Dit bedrag staat helaas niet in verhouding tot de daadwerkelijke kosten die het incassoburo heeft moeten maken voor het opstellen van de dagvaarding. De dagvaarding is een standaarddocument dat via haar softwarepakket kant en klaar bij de deurwaarder wordt aangeleverd door het incassobureau. Er komt geen mensenhand meer aan te pas en de feitelijke kosten voor het opstellen van de dagvaarding zijn minimaal.

Kosten na vonnis

Indien de rechter de vordering van het incassobureau in de dagvaardingsprocedure heeft toegewezen, dan mag het incassobureau haar vordering weer verhogen met nakosten (gemiddeld ongeveer vijfenzeventig euro) en wederom informatiekosten en explootkosten van de deurwaarder voor het betekenen van het vonnis aan de debiteur. Ook aan deze kosten wordt vanwege tariefafspraken met de deurwaarder, flink verdiend door het incassobureau. Gemiddeld vloeit ongeveer tachtig procent van het wettelijk tarief voor het betekenen van de dagvaarding door de deurwaarder, naar het incassobureau terug als extra omzet. U als debiteur moet echter wél het volledige wettelijke BTAG-tarief aan de deurwaarder betalen, anders volgt beslaglegging.

Verweer dagvaarding vordering incassobureau

Heeft u een dagvaarding van een gerechtsdeurwaarder ontvangen van een incassobureau, dan kunt u in de procedure verweer voeren en de rechtbank vragen de vordering te verlagen omdat het een gekochte vordering betreft en het incassobureau niet werkelijk schade heeft geleden ter hoogte van de oorspronkelijke openstaande factuur, plus rente en kosten. Om dit verweer effectief te voeren, dient u wel goed op de hoogte te zijn van de juridische kanten van een dergelijk verweer. Helaas is dit redelijk specialistisch, waardoor het beter is dat u een advocaat of jurist inschakelt om dit voor u te doen.

U kunt met Sociaal Verhaal contact opnemen als u gedagvaard bent voor een zitting van de Kantonrechter of de Rechtbank. Wij kunnen dan voor u beoordelen of het zinvol is dat u zelf verweer voert in de gerechtelijke procedure of dat u een advocaat of jurist inschakelt om u bij te staan in de procedure. Sociaal Verhaal kan u voorzien van gratis juridisch advies of een gratis advocaat.

Dagvaarding incassobureau ontvangen? Neem contact op met Sociaal Verhaal