Bijstandsuitkering aanvragen gemeente Den Haag

Wanneer u in Den Haag woont en u geen inkomen of een inkomen onder de bijstandsnorm heeft, en u geen uitkering van een andere instantie kunt krijgen, dan kunt u op grond van de Participatiewet een tijdelijke bijstandsuitkering aanvragen.

U heeft alleen recht op een bijstandsuitkering van de gemeente Den Haag als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Voordat u een uitkering aanvraagt, moet u eerst controleren of u aan deze voorwaarden voldoet. Voldoet u aan de onderstaande voorwaarden voor een bijstandsuitkering, dan kunt u via de website van de gemeente Den Haag digitaal een aanvraag doen.

Check voorwaarden aanvraag uitkering

Met de volgende vijf vragen controleert u of u aan de belangrijkste voorwaarden voor een bijstandsuitkering voldoet.

Door deze check te doorlopen, voorkomt u dat u veel tijd kwijt bent met de aanvraag van een bijstandsuitkering. Als u niet aan deze check voldoet dan heeft u geen recht op een bijstandsuitkering van de gemeente Den Haag.

 1. Heeft u zich als werkzoekende ingeschreven bij werk.nl?

U kunt alleen een bijstandsuitkering aanvragen als u zich heeft ingeschreven als werkzoekende bij het UWV-WERKbedrijf.

 1. Woont u in de gemeente Den Haag?

U kunt alleen een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente waar u woont. De gemeenten Rijswijk en Leidschendam-Voorburg vallen niet onder de gemeente Den Haag. U kunt alleen een uitkering aanvragen in de stad waar u volgens de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven.

 1. Bent u ouder dan 18 jaar?

Wanneer u jonger bent dan 18 jaar, dan komt u in beginsel niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering. In geval van zeer dringende redenen is dit bij hoge uitzondering echter wel mogelijk. Dit wordt door de gemeente op het moment van de aanvraag per geval bekeken en beoordeeld. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de gemeente Den Haag, telefonisch of persoonlijk via een stadsdeelkantoor van de gemeente Den Haag.

 1. Bent u zelfstandige of heeft u een vof of eenmanszaak?

Wanneer u aan het werk bent als zelfstandige en uw inkomen is structureel onder de bijstandsnorm, dan heeft u recht op een aanvullende bijstandsuitkering. U kunt hierover contact opnemen met het Werkgeversservicepunt Zelfstandigen onder telefoonnummer (070) 752 63 00, bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

 1. Zit u in de gevangenis?

Zit u in de gevangenis, een huis van bewaring, heeft u elektronische detentie thuis of volgt u een gedwongen afkickprogramma?

Gedurende uw detentie heeft u geen recht op een bijstandsuitkering. Bij twijfel kunt u contact op nemen met de Dienst Sociale Zaken van de gemeente Den Haag via de Klantenservice SZW op telefoonnummer (070) 353 75 00.

Geen recht op een uitkering van de gemeente Den Haag

Wanneer u niet voldoet aan één of meer van deze voorwaarden, dan komt u waarschijnlijk niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Wilt u toch een aanvraag indienen voor een uitkering van de gemeente Den Haag, dan kunt u dit doen via het digitale formulier op de website van de gemeente.

Wijzigingen in uw bijstandsuitkering dient u via een ander formulier op de site van de gemeente Den Haag door te geven.

Nodig bij uw aanvraag bijstandsuitkering

De volgende gegevens van uzelf, uw partner en/of thuiswonende kinderen en/of medebewoners heeft u nodig om via de website van de gemeente digitaal het aanvraagformulier bijstandsuitkering in te vullen:

 • login-gegevens DigiD (niet verplicht)
 • inschrijving bij UWV
 • huur- of zorgtoeslag
 • loon-/uitkeringsspecificaties
 • voorlopige aanslag inkomstenbelasting
 • huurwoning: huurcontract
 • koopwoning: hypotheek en WOZ-waarde
 • beschikking einde WW
 • rekeningnummer
 • meest recente bankafschriften
 • bedragen aantoonbare schulden

Het invullen van het aanvraagformulier voor uw uitkeringsaanvraag duurt ongeveer dertig tot vijvenveertig minuten. De datum waarop de gemeente het aanvraagformulier van u ontvangt, geldt als de ingangsdatum van uw aanvraag uitkering.

Hoelang krijgt u een bijstandsuitkering?

U ontvangt alleen een bijstandsuitkering van de gemeente zolang u niet genoeg geld heeft om van te leven. Deze uitkering wordt door de gemeente stopgezet als u of uw gezin weer genoeg andere inkomen genereert of ontvangt.

Of u een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet kunt krijgen, ligt aan de hoogte van uw inkomen en de hoogte van uw vermogen:

 • uw inkomen. Heeft u (en uw partner) al een inkomen, bijvoorbeeld als zelfstandige of uit parttime werk of uit een andere uitkering, dan vult de gemeente uw inkomen aan tot de bijstandsnorm. Wanneer u of uw partner geen ander inkomen heeft, dan ontvangt u de bijstandsnorm van de gemeente volgens de Participatiewet.

Normbedragen van de Participatiewet

Gepubliceerd: 01 januari 2015 Laatste wijziging: 12 oktober 2015

De overheid stelt elk half jaar de normbedragen voor levensonderhoud vast. De normbedragen bepalen de hoogte van uw bijstandsuitkering.

De (netto) bedragen zijn per maand en afhankelijk van de gezins- en/of woonsituatie en zijn inclusief vakantietoeslag. De vakantietoeslag wordt één keer per jaar uitbetaald.

Maximale bijstandsnorm tot AOW-gerechtigde leeftijd

 • Gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben, en waarvan beide jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd: € 1.375,18
 • Alleenstaande(ouder) die niet met een of meer meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft: € 962,63

Afhankelijk van uw woonsituatie kan de hoogte van uw uitkering worden aangepast.

Vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd

Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Kijk dan voor meer informatie over uw AOW-uitkering op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

 • Uw vermogen.

Vermogen bij bijstand

 

Laatste wijziging: 25 augustus 2015

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, kijkt de d gemeente naar uw vermogen. Is dat meer dan een bepaald bedrag? Dan moet u dat eerst opmaken voordat u een uitkering krijgt. Onder vermogen vallen eigendommen, bijvoorbeeld waardevolle sieraden, een auto of spaargeld. Ook grond of een huis in Nederland of in het buitenland horen tot het vermogen.

 

Maximaal vermogen

Hoeveel vermogen u voor de bijstandswet mag hebben, hangt af van uw situatie. Heeft u een gezin? Dan krijgt u geen uitkering als de waarde van uw gezinsvermogen meer is dan € 11.700. Bent u alleenstaand? Dan mag u maximaal € 5.850 aan vermogen hebben. Voor mensen met een eigen huis geldt een extra vrijlating van maximaal € 49.900.

Spaargeld

Uw spaargeld en het spaargeld van uw minderjarige kinderen tellen mee als vermogen. De gemeente kijkt bij uw aanvraag of u verantwoordelijk bent omgegaan met uw spaargeld. En het heeft uitgegeven aan belangrijke zaken als huur, eten, medische kosten of het vervangen van duurzame gebruiksgoederen, zoals een wasmachine. Bij onverantwoordelijke uitgaven kan de gemeente besluiten dat u niet direct een uitkering krijgt.

Vermogen van uw eigen woning

 • Het vermogen van uw woning wordt voor een deel vrijgelaten. In beginsel geldt dat u bijstand in de vorm van een lening krijgt totdat de overwaarde van uw woning minder is dan € 49.900. U moet het bedrag van de lening terugbetalen na het beëindigen van de uitkering of na verkoop van de woning.

Overige voorwaarden recht op bijstand

 • U moet ingeschreven zijn bij het UWV WERKbedrijf als werkzoekende.
 • U moet er zelf alles aan doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan, naar school te gaan of uzelf in te zetten voor de maatschappij, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk. Vanaf de aanvraag van uw bijstandsuitkering moet u hiermee een aanvang maken.

Recht op bijstand gemeente Den Haag ?

Geldt in principe voor alle inwoners van Den Haag vanaf 18 jaar die rechtmatig in Nederland zijn en te weinig geld hebben om van te leven.

 • Bent u werkloos en jonger dan 27 jaar? Dan gelden er aanvullende regels.

Werkloos en tussen de 18 en 27 jaar

Gepubliceerd: 26 augustus 2015, laatste wijziging: 15 september 2015

Bent u werkloos en tussen de 18 en 27 jaar? Dan kunt u digitaal een uitkering aanvragen. Heeft u een partner? Dan is het belangrijk dat u de aanvraag samen doet. Hieronder leest u meer over de procedure bij de gemeente Den Haag na uw digitale aanvraag.

Nadat u uw digitale aanvraag uitkering heeft gedaan, moet u binnen 2 werkdagen:

 • Contact opnemen met de Klantenservice via telefoonnummer (070) 353 75 00. Er wordt dan een afspraak voor u gemaakt op het Werkplein voor een zoekopdracht werk of scholing.
 • Uzelf inschrijven als werkzoekende via www.werk.nl.

Heeft u een WW-uitkering die binnenkort afloopt? Meld dit dan aan de Klantenservice van de SZW.

Zoekopdracht werk of scholing

De zoekopdracht bestaat uit een zoekperiode van 4 weken. In die periode moet u zoeken naar scholing of werk, zodat u een baan of opleiding vindt en geen bijstandsuitkering meer nodig heeft.

Zoekopdracht scholing

Bij de zoekopdracht scholing zoekt u in 4 weken naar een opleiding die u wilt volgen. De zoekopdracht scholing moet u uitvoeren als:

 • u recht heeft op voldoende jaren studiefinanciering om een (vervolg)opleiding af te maken en
 • u geen mbo 3-diploma of hoger heeft.

Heeft u een startkwalificatie (mbo 2-, havo- of vwo-diploma). Dan bepaalt u zelf welk type onderwijs het beste bij u past.

Heeft u één van deze diploma’s niet, dan kijkt u samen met de gemeente welke scholingsmogelijkheden er zijn. Er wordt bekeken welk niveau en soort onderwijs bij u past. Dit komt in het scholingsadvies te staan. U bent verplicht mee te werken aan het onderzoek.

Zoekopdracht werk

Bij de zoekopdracht werk maakt u in 4 weken uw cv en zoekt u gericht naar werk.

De zoekopdracht werk moet u uitvoeren als:

 • u geen recht meer heeft op voldoende jaren studiefinanciering, of
 • als u ten minste een mbo 3-diploma heeft, of
 • als u Praktijkschool heeft gevolgd, of
 • als VSO (voortgezet speciaal onderwijs) heeft gevolgd.

App 070werkt van de gemeente Den Haag

Met de app 070werkt kunt u ook eenvoudig op uw telefoon zoeken naar vacatures. De app meldt als er een nieuwe geschikte vacature voor u is of als er een banenmarkt bij u in de buurt wordt gehouden. U vindt hier ook meer informatie over de rechten en plichten bij een uitkering.

U kunt de app gratis downloaden. De app is geschikt voor Apple- en Android-gebruikers.

Uitkering

Heeft u een zoekopdracht scholing uitgevoerd? Dan kunt u alleen in aanmerking komen voor een tijdelijke uitkering. De tijdelijke uitkering na een zoekopdracht scholing duurt maximaal 12 maanden, gerekend vanaf de datum van de aanvraag. De uitkering heeft een einddatum, uw uitkering stopt vanaf het moment dat u inkomsten uit studiefinanciering kunt ontvangen. De tijdelijke bijstandsuitkering wordt slechts eenmaal verstrekt.

Heeft u de zoekopdracht werk uitgevoerd? Dan kunt u een uitkering krijgen voor onbepaalde tijd.

Tijdens de zoekopdrachten naar werk of uitkering krijgt u geen uitkering. Deze periode duurt vier weken. Eventueel kunt u wel een voorschot vragen aan de gemeente Den Haag.

Werkloos en ouder dan 50 jaar

Bent u ouder dan 50 jaar, dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering van de gemeente Den Haag door bijstand aan te vragen.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken neemt de gemeente een beslissing over uw aanvraag. In deze periode ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek bij de Brede Intake. Deze afspraak is verplicht.

Brede Intake bijstandsuitkering

Gepubliceerd: 10 september 2014, laatste wijziging: 04 augustus 2015.

Iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt, moet langskomen voor een gesprek bij de afdelingen Brede Intake en Financiële Intake van de gemeente Den Haag.

U heeft eerst een gesprek met een consulent van de afdeling Brede Intake. Samen bespreekt u uw mogelijkheden om te werken. Met de consulent kijkt u of er voor u andere opties zijn dan bijstand. Daarnaast praat u over zaken die bij u spelen, bijvoorbeeld uw gezondheid of eventuele schulden. Soms moet u een taaltoets doen.

Daarna heeft u een gesprek met een consulent maatschappelijke ondersteuning over de financiële middelen waar u recht op heeft als u een bijstandsuitkering krijgt.

De gesprekken zijn verplicht voor iedereen die bijstand aanvraagt. De gesprekken kunnen in totaal ongeveer twee uur duren.

Zelf regelen voor het gesprek

 • U kunt uw kinderen niet meenemen naar het gesprek. Zorg zelf voor opvang van uw kinderen.
 • Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Neem dan een tolk mee.

Wat neemt u mee naar het gesprek?

 • geldig legitimatiebewijs
 • ingevulde vragen uit de uitnodigingsbrief Brede Intake en takenlijst
 • recent cv
 • sollicitaties van de afgelopen 4 weken

En als dat voor uw situatie geldt:

 • afsprakenkaart van de arts/specialist of hulpverlener waar u onder behandeling bent
 • overzicht van schulden

Contact

Wilt u nog informatie over het aanvragen van een bijstandsuitkering bij de gemeente Den Haag, neemt u dan eerst zelf contact op met de klantenservice van de gemeente Den Haag. Wanneer u aanvraag bijstandsuitkering door de gemeente Den Haag wordt afgewezen, uw aanvraag niet in behandeling genomen door de gemeente of uw bijstand wordt geweigerd door de gemeente, neemt u dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij kijken dan aan de hand van uw persoonlijke situatie wat er aan te doen is.

Regels en plichten bij een bijstandsuitkering

Gepubliceerd: 01 januari 2015, laatste wijziging: 07 oktober 2015

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, dan heeft u bepaalde regels en plichten. Wanneer u zich daar niet aan houdt, dan kan de gemeente uw uitkering stoppen of verlagen.

klik hier voor de maatregelen als er niet aan de plichten voldaan is.

Zoals eerder gezegd, moet u met een bijstandsuitkering er alles aan doen om zo snel mogelijk (weer) aan het werk te gaan. De gemeente stelt in dit verband de volgende eisen:

Inschrijven bij het UWV als werkzoekende

U moet eerst als werkzoekende bij het UWV staan ingeschreven en deze inschrijving tijdig verlengen via www.werk.nl.

Zoeken naar werk

De gemeente Den Haag spreekt met u af hoe u op zoek gaat naar werk. Deze afspraken moet u van de gemeente nakomen. Bijvoorbeeld over hoeveel keer per week u solliciteert en op wat voor soort vacatures u dient te reageren.

De gemeente wil dat u zich aan de gemaakte afspraken houdt. Zo niet, dan heeft dit consequenties voor u en kan de gemeente aan u een maatregel opleggen, zoals een verlaging van uw uitkering.

Actief meedoen met activiteiten gemeente

Wanneer een medewerker van de gemeente u aanmeldt voor een training, workshop of andere activiteit, dan bent u verplicht hier op tijd te zijn en actief mee te doen. U mag niet zonder geldige reden afbellen en u moet zich voldoende inzetten. Anders kan de gemeente u dus een strafmaatregel opleggen.

Daarnaast kan de gemeente Den Haag aan u de eis stellen dat u zich actief inzet voor de maatschappij als u niet kunt werken, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen.

Naar afspraken bij de gemeente gaan

U bent verplicht naar de afspraken met uw bijstandsambtenaar van de gemeente te gaan. Wanneer u niet naar een afspraak met de gemeente kunt komen, neem dan tijdig voordien contact op met de klantenservice SZW van de gemeente Den Haag. U mag alleen een afspraak met de gemeente afzeggen als u daarvoor een geldige reden voor heeft. Anders kan de gemeente u een sanctie geven.

Uw werk of uitkering behouden

Heeft u al inkomen en ontvangt u daarnaast een aanvullende bijstandsuitkering, dan moet u zorgen dat u uw inkomsten behoudt. Voorkom dat u door uw eigen schuld wordt ontslagen. Of dat u een andere uitkering dan de bijstand niet meer krijgt omdat u zich daar niet aan de regels heeft gehouden.

Geen agressie

U mag niet agressief zijn tegen een medewerker van de gemeente Den Haag. Agressief gedrag is onder andere uitschelden, discrimineren, bedreigen of het gebruiken van lichamelijk geweld.

Alle veranderingen op tijd doorgeven

Als er iets in uw situatie verandert dat van belang kan zijn voor uw recht op of de hoogte van uw uitkering, dan moet u dit binnen twee weken aan de gemeente Den Haag melden via het wijzigingsformulier op de website van de gemeente. Bijvoorbeeld als u:

 • naast uw uitkering nog andere inkomsten krijgt
 • gaat verhuizen
 • gaat samenwonen

Volledige en juiste informatie geven

U moet volledige en juiste informatie over uw persoonlijke situatie, inkomen en vermogen geven. Anders pleegt u fraude. Voorbeelden van fraude zijn:

 • u meldt niet dat u werkt of u heeft meer inkomen dan u heeft opgegeven
 • u meldt niet dat u samenwoont
 • u geeft onjuiste gegevens door
 • u meldt niet dat u een erfenis heeft gekregen
 • u meldt niet dat u een prijs heeft gewonnen met een waarde van meer dan € 5.850 (voor alleenstaanden) of € 11.700 (als u samenwoont met een partner).

Maatregelen bij fraude

Maatregelen die de gemeente kan nemen bij fraude:

 • de gemeente stopt uw uitkering
 • u moet alles terugbetalen wat u teveel heeft gekregen
 • u krijgt tijdelijk een lagere uitkering of u moet extra terugbetalen
 • de gemeente doet aangifte van een strafbaar feit bij het Openbaar Ministerie

Gemeentelijke regels over terugvordering, aflossing en kwijtschelding door de gemeente van te veel verstrekte bijstandsuitkering, vindt u in de Beleidsregels terugvordering, aflossing en kwijtschelding WWB 2014 – RIS 272690.

Bent u het niet eens met een opgelegde maatregel? Dan kunt u een verzoek tot herziening van een maatregel indienen.

Uitkering: verzoek tot herziening van een maatregel

Gepubliceerd: 17 juni 2015, laatste wijziging: 25 augustus 2015

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan moet u zich houden aan een aantal verplichtingen. Houdt u zich daar niet aan, dan kan de gemeente uw uitkering verlagen of stopzetten. De gemeente legt u dan een maatregel op.

Houdt u zich meerdere malen niet aan uw verplichtingen ? Dan kunt u een maatregel opgelegd krijgen waarbij u één of meerdere maanden geen uitkering ontvangt. U kunt dan vragen om herziening van de maatregel.

Voorwaarden

Voorwaarden om voor een herziening in aanmerking te komen:

 • Er is een maatregel van 100% voor 2 of 3 maanden opgelegd;
 • U kunt 1x per maatregel een herzieningsverzoek indienen
 • U kunt alleen een herzieningsverzoek doen in de maanden waarin de maatregel werkzaam is;
 • U moet aantonen dat u zich aan alle regels heeft gehouden vanaf het moment dat de maatregel is opgelegd.

Beoordeling herzieningsverzoek

De gemeente beoordeelt het herzieningsverzoek vanaf de eerste dag van de tweede maand dat de maatregel van toepassing is.

De gemeente Den Haag is in beginsel van mening dat de eerste maand van de maatregel altijd blijft staan en niet wordt herzien. Indien u het echter niet eens bent met dit uitgangspunt van de gemeente Den Haag dan kunt u de beslissing op bezwaar van de gemeente door de rechtbank laten toetsen in een beroepsprocedure.

Herzieningsverzoek indienen

U kunt voor het indienen van uw herzieningsverzoek gebruikmaken van de voorbeeldbrief die de gemeente Den Haag op haar site heeft geplaatst. Vermeld als onderwerp heel duidelijk ’Herzieningsverzoek’. U kunt uw verzoek op drie manieren bij de gemeente indienen:

 1. Geef uw verzoek af aan de balie van een stadsdeelkantoor van de gemeente Den Haag
 2. Stuur uw verzoek per e-mail naar: emailbeheer.szw@denhaag.nl
 3. Stuur een brief naar: Gemeente Den Haag, Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten
  Postbus 12610, 2500 DK  Den Haag

Voorbeeld van een Herzieningsverzoek

Bent u zelf niet in staat om een herzieningsverzoek in te dienen tegen een beslissing van de gemeente Den Haag tot strafkorting of een andere maatregelen met betrekking tot uw uitkering, neemt u dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij zullen dan samen met u bezien welke kans van slagen een herzieningsverzoek heeft en wat de mogelijkheden zijn om u daarbij op adequate wijze te helpen.

[ninja_form id=1]