Lindorff

Kinderbijslag

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Woon of werkt u in Nederland en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijgt u waarschijnlijk kinderbijslag.U ontvangt de kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wie krijgt kinderbijslag ? Om kinderbijslag te krijgen moet u verzekerd zijn voor de kinderbijslag. Je krijgt kinderbijslag voor het opvoeden en verzorgen van u eigen kinderen, maar ook voor: geadopteerde kinderen, pleegkinderen, stiefkinderen of andere kinderen die u opvoedt en verzorgt alsof het uw eigen kinderen zijn.

De leeftijd van het kind is bepalend voor hoeveel kinderbijslag u krijgt. U krijgt meer kinderbijslag als uw kind 6 jaar wordt en als uw kind 12 jaar wordt. Heeft u hoge kosten omdat u een gehandicapt kind heeft dat niet bij u woont, dan is het in sommige gevallen mogelijk om tweemaal kinderbijslag te krijgen.

Bezwaar en beroep beschikking SVB kinderbijslag

Wanneer de SVB een beschikking neemt over uw recht op kinderbijslag, dan kunt u daartegen bezwaar of beroep aantekenen als u het niet eens bent met de SVB. SVB staat voor Sociale Verzekeringsbank. Dit is een zelfstandig bestuursorgaan dat onder de reikwijdte van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) valt. Volgens de Awb heeft u zes weken na dagtekening van de beschikking van de SVB de tijd om daartegen bezwaar te maken. U heeft geen advocaat nodig voor uw bezwaarschrift. Dit mag u zelf doen. Op de website www.sociaalverhaal.com onder kenniswijzer staat een voorbeeld bezwaarschrift dat u hiervoor kunt gebruiken. U kunt bezwaar maken als bijvoorbeeld uw aanvraag kinderbijslag wordt afgewezen door de SVB of als u een lager bedrag aan kinderbijslag is toegekend dan waarop u recht denkt te hebben. Wordt uw bezwaarschrift ongegrond verklaard door de SVB, dan kunt u tegen ‘de beslissing op bezwaar over uw recht op kinderbijslag’ beroep instellen bij de rechtbank, sector bestuursrecht. Ook voor deze beroepsprocedure is een advocaat niet verplicht. Als de kwestie over uw kinderbijslag juridisch ingewikkeld is, dan is het soms zinvol om toch een advocaat in te schakelen voor beroep tegen de SVB. Heeft u laag of geen inkomen, dan heeft u recht op een gratis advocaat. Sociaal Verhaal kan u zo nodig in contact brengen met een advocaat die gespecialiseerd is in bezwaar- en beroepsprocedures over kinderbijslag.  U kunt het ook eerst zelf proberen zonder advocaat. Wanneer u door de rechtbank in het ongelijk wordt gesteld, dan hoeft u geen proceskostenveroordeling aan de SVB te betalen. U bent alleen voorafgaand aan de beroepsprocedure griffierecht aan de rechtbank verschuldigd om de zaak beoordeeld te krijgen. Tegen de uitspraak van de rechtbank over uw kinderbijslag, staat weer hoger beroep open bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) te Utrecht. Ook voor de procedure in hoger beroep bij de CRvB tegen de SVB heeft u geen advocaat nodig en kunt u zelf een hoger beroepschrift indienen bij de CRvB.

Termijnen bezwaar en beroep kinderbijslag SVB

De termijnen voor bezwaar en beroep voor procedures over uw kinderbijslag tegen de SVB zijn het belangrijkst om de in gaten te houden als u zelf zonder advocaat wilt procederen. In het bestuursrecht wordt door de SVB, de rechtbank en de CRvB strikt rekening gehouden met deze termijnen. De bezwaar- of beroepstermijn is altijd zes weken. Als u te laat bezwaar maakt of (hoger) beroep instelt tegen de SVB, dan wordt u niet ontvankelijk verklaard en wordt uw bezwaar of beroep niet inhoudelijk behandeld. De beslissing van de SVB waarin uw aanvraag kinderbijslag is afgewezen of u een lager bedrag aan kinderbijslag toegekend heeft gekregen, is dan onherroepelijk en u kunt hier niets meer aan doen. Als u denkt, ik vraag gewoon opnieuw kinderbijslag aan bij de SVB zodat ik weer bezwaar of beroep kan maken, dan heeft u het mis. Indien u éénmaal niet ontvankelijk bent verklaard, dan mag u niet op dezelfde gronden weer een verzoek doen of bezwaar maken. De SVB mag uw aanvraag of bezwaar dan opnieuw zonder inhoudelijke argumentatie afwijzen. Alleen wanneer u over nieuwe feiten beschikt die maken dat de SVB uw aanvraag kinderbijslag nu wel moet toekennen, heeft een nieuwe aanvraag of een herzieningsverzoek van de beslissing op bezwaar, of de uitspraak van de rechtbank, kans van slagen. Mocht u denken dat u over voldoende nieuwe feiten beschikt voor een nieuwe aanvraag kinderbijslag of voor een herzieningsverzoek van een eerdere beslissing of uitspraak, dan kunt u dit het beste eerst aan ons voorleggen. Wij bespreken met u of een goede kans heeft op toekenning van (hogere) kinderbijslag van de SVB. Als dit niet zo is, dan rest u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de SVB via de klachtenprocedure op haar website. En wordt uw klacht afgewezen, dan kunt u daarover klagen bij de Nationale Ombudsman. Dit komt regelmatig voor. Met name over de afwijzing door de SVB van een aanvraag voor dubbele kinderbijslag in het geval dat kinderen thuis wonen maar wel intensieve zorg nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke beperking.

Bent u het niet eens met een beslissing van de SVB over het bedrag of de duur van de kinderbijslag, neem dan contact met ons op. Samen bekijken we of we uw vragen of problemen snel met de SVB kunnen oplossen. Komen wij er niet uit met de SVB of bent u ontevreden over de oplossing, dan kunnen wij voor u bezwaar maken tegen de beslissing van de SVB.