Ontbinding huur woning

Huisuitzetting is alleen mogelijk na ontbinding van de huur van de woning. Dit geldt ook als er geen schriftelijke huurovereenkomst is. Een huurder hoeft niet vrijwillig in te stemmen met uitzetting uit de woning, zolang er geen ontbinding van de huurovereenkomst is. Ontbinding van de huur is niet mogelijk door eenzijdige opzegging door de verhuurder. De huurder moet er altijd mee instemmen. De huurovereenkomst eindigt niet door de enkele mondelinge of schriftelijke opzegging van de huur door de verhuurder. Indien de huurder niet instemt met ontbinding van de huurovereenkomst, moet de verhuurder altijd aan de rechtbank toestemmingen vragen om tot ontbinding van de huur over te gaan. Wanneer er sprake is van een tijdelijke huurovereenkomst van een woning – die door opzegging door de verhuurder kan eindigen – en de huurder stemt niet in met de huuropzegging, dan moet de verhuurder aan de rechtbank een verklaring voor recht vragen dat de huur van de woning is ontbonden door de huuropzegging. Met huisuitzetting door de deurwaarder als nevenvordering.

In alle gevallen geldt dat de verhuurder de huurder niet uit huis kan zetten zonder ontbinding van de huur door de rechter. Als huurder hoeft u de woning niet tegen uw wil te verlaten. Juist als de verhuurder zegt dat de huur is opgezegd en de huurovereenkomst is ontbonden. De verhuurder mag u niet eigenhandig uit de woning zetten. Uw huisbaas mag de woning niet tegen uw zin betreden en hij mag uw spullen niet uit de woning halen. Doet de verhuurder dit toch, dan pleegt hij strafbare feiten, onder meer ‘huisvredebreuk’ en ‘diefstal’ of ‘verduistering’ van uw eigendommen.

In de praktijk komt het voor dat een huisbaas van mening is dat er sprake is van ontbinding van de huur van de woning en vervolgens een ander slot op de voordeur of op de kamerdeur plaatst, zodat de huurder de eigen woonruimte niet meer in kan. U als huurder hoeft hiermee niet akkoord te gaan en u mag eigenhandig het (nieuwe) slot verbreken en uw eigen gehuurde woonruimte betreden. Wij adviseren u om daarbij eveneens aangifte bij de politie te doen tegen de verhuurder. Hij heeft immers het slot van uw woning vernield en uw woning betreden om het nieuwe slot te kunnen plaatsen. U doet dan aangifte van de strafbare feiten ‘huisvredebreuk’ en ‘vernieling’. Laat u niet door de politie wegsturen als u aangifte wilt doen; u heeft wettelijk het recht om aangifte te doen tegen uw huisbaas van deze strafbare feiten en de politie is verplicht om uw aangifte in behandeling te nemen. Blijft de politie bij de (mondelinge) weigering om uw aangifte aan te nemen, vraag dan om een schriftelijke afwijzing of vraag de naam van de agent die heeft geweigerd om uw aangifte in behandeling te nemen. U dient vervolgens een klacht in bij de politie, volgens de officiële klachtenprocedure. U vermeldt in uw klacht de naam van de agent die heeft geweigerd om uw aangifte aan te nemen. Als u deze werkwijze aanhoudt, zal de politie het niet op een klachtenprocedure laten aankomen en uw aangifte alsnog in behandeling nemen. U heeft deze aangifte ook nodig in een civiele procedure als uw huisbaas naar de rechter stapt om u uit uw woning te krijgen. Of wanneer u zelf naar de rechtbank wilt gaan om uw verhuurder tot de orde te roepen (Lees: om een eind te maken aan de onrechtmatige gedragingen en of pesterijen van uw huisbaas).

Ontbinding van de huur door de rechtbank

Uw verhuurder heeft wettelijk het recht om aan de rechtbank te vragen om de huur van uw woning te ontbinden. Dit gebeurt door middel van een dagvaarding van een gerechtsdeurwaarder, waarin u wordt opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen om te worden gehoord op de vordering van de verhuurder tot ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van uw woning. Bent u gedagvaard voor de ontbinding van de huur, ga dan niet alleen zonder professionele hulp naar de terechtzitting. Neem eerst met ons contact op om u goed voor te bereiden op de rechtszaak en om zonodig een gespecialiseerde jurist of advocaat met u mee naar de zitting te sturen. Of om uitstel van de zittingsdatum te krijgen. U heeft maar één kans om goed verweer te voeren tegen de eis tot ontbinding van de huur door de verhuurder.

Indien u tot onze doelgroep behoort, helpen wij u gratis om huisuitzetting te voorkomen. Er zijn immers verschillende redenen op grond waarvan de rechter tot ontbinding van de huur kan besluiten. De meest voorkomende redenen zijn huurachterstand, overlast door de huurder, onderhuur, onrechtmatige medebewoning of hennepteelt. Afhankelijk van de grond voor de ontbinding, zal de verhuurder voor een kort geding (een voorlopige voorziening bij de kantonrechter) kiezen, of voor een bodemprocedure. In geval van een kort geding procedure zal de rechter veelal niet tot ontbinding van de huur overgaan, maar wel de ontruiming van de woning toe willen wijzen. Het is daarom zaak om afhankelijk van de reden voor de ontbinding, op de juiste wijze verweer te voeren. Anders is de kans groot dat u uit uw huis wordt gezet. Professionele rechtsbijstand door een advocaat of huurrecht jurist is soms noodzakelijk. Sociaal Verhaal adviseert u vrijblijvend en kosteloos.

Heeft u met ontbinding van uw huurovereenkomst te maken, neem dan zo snel mogelijk contact op met Sociaal Verhaal.