Lindorff

Dagvaarding verweer gedaagde

Bent u door een deurwaarder gedagvaard om voor de Rechtbank, sector Kanton, civiel, te verschijnen voor een vordering waar u het niet mee eens bent, dan kunt u zelf in persoon verweer voeren tegen de dagvaarding van de eisende partij. U mag een advocaat inschakelen om voor u verweer te voeren tegen de dagvaarding, maar u bent daartoe niet wettelijk verplicht. Wij zullen u hier in grote lijnen een voorbeeld verweer dagvaarding uitleggen.

Mondeling verweer dagvaarding

In de dagvaarding die de gerechtsdeurwaarder aan u heeft betekend staat meestal op het eerste blad van de dagvaarding een zittingsdatum vermeld. Op deze datum kunt u in persoon naar de rechtbank gaan en mondeling uw verweer aan de Kantonrechter doen. De griffier zal dan uw mondeling verweer tegen de dagvaarding in het proces-verbaal van de zitting noteren. U krijgt enige dagen na de zitting een afschrift van het proces-verbaal van de griffier thuis gestuurd met daarin uw verweer. In het algemeen is het niet verstandig om in persoon ter zitting te verschijnen en mondeling uw verweer in te dienen. U krijgt van de rechter op de zitting maar kort de tijd om mondeling op de dagvaarding te reageren en de griffier schrijft uw mondelinge bezwaren zeer beknopt in het proces-verbaal. U loopt daarnaast het risico dat u in deze korte zitting niet alle eisen in de dagvaarding gemotiveerd heeft weersproken, waardoor de kans bestaat dat de kantonrechter naar aanleiding van uw verhaal de vordering van de tegenpartij zal toewijzen.

Dagvaarding uitstel vragen

Het is verstandiger om na de ontvangst van de dagvaarding uitstel aan de rechtbank te vragen en op een later tijdstip uw schriftelijk verweer tegen de dagvaarding in te dienen.  U moet hiervoor uiterlijk vóór het in de dagvaarding vermelde zittingstijdstip een brief aan de rechtbank sturen waarin u om uitstel vraagt om op een later tijdstip uw schriftelijk verweer tegen de vordering bij de rechtbank in te dienen. Zorgt u er voor dat u een ontvangstbevestiging heeft van uw uitstelverzoek. U kunt uw brief met uitstelverzoek ook afgeven bij de griffie of de centrale balie van de rechtbank waar de zaak dient en daar voor ontvangst laten afstempelen. Zo weet u zeker dat dit tijdig bij de rechtbank heeft ingediend.  Wanneer u uw uitstelverzoek te laat bij de rechter indient, dat wil zeggen pas na de in de dagvaarding genoemde zitting, dan zal de rechter uw verzoek tot uitstel in het algemeen niet accepteren en wordt u tot verstek tot betaling veroordeeld conform de eis in de dagvaarding. Enige dagen na de zitting waarvoor u uitstel heeft gevraagd, krijgt u van de rechtbank een brief thuis waarin staat tot welke datum u uitstel heeft gekregen om uw verweer tegen de dagvaarding in te leveren. Deze datum heet de roldatum. Meestal krijgt u vier weken de tijd voor uw verweerschrift. U kunt uiterlijk een dag voor deze nieuwe zittingsdatum (de roldatum) opnieuw schriftelijk uitstel vragen aan de rechtbank. Als het goed is, krijgt u dan weer vier weken uitstel. Ook in deze brief van de rechtbank staat een nieuwe rolzitting vermeld, vóór welke zitting u uw schriftelijk verweer tegen de eis bij de rechtbank moet hebben ingediend. Verzuimt u uiteindelijk om tijdig uw schriftelijk verweerschrift bij de rechter in te dienen, dan wordt de vordering van de eisende partij door de kantonrechter toegewezen en geldt dit vonnis als een vonnis ‘op tegenspraak gewezen’. U kunt dan niet meer in verzet tegen dit vonnis en staat er alleen hoger beroep open bij het gerechtshof, tenminste, als de vordering hoger is dan € 2.500,00. Vergeet u daarom niet om tijdig schriftelijk te reageren op de dagvaarding en houdt u goed de datum van de eerstkomende rolzitting van de rechtbank in de gaten.

Dagvaarding verweer voorbeeld

De eis in de dagvaarding bestaat uit een aantal punten. In de eerste plaats gaat het om de openstaande rekening waarvoor u bent gedagvaard door de eiser(es). U kunt hierop een aantal verweren voeren. U kunt zeggen dat de rekening niet klopt, of aanvoeren dat u de factuur niet heeft ontvangen of dat u betalingsuitstel heeft gekregen of dat u al vóór de dagvaarding een betalingsregeling had afgesproken, waardoor er ten onrechte tot dagvaarding is overgegaan. U moet deze weren tegen de dagvaarding goed onderbouwen met redenen en zoveel mogelijk schriftelijke bewijsstukken, bijvoorbeeld brieven of e-mails die u al vóór de dagvaarding aan de eisende partij of aan het incassobureau of de deurwaarder heeft gestuurd. Indien uw verweerbrief dagvaarding niet duidelijk is voor de rechter of onvoldoende is onderbouwd, dan zal de rechter uw verweer afwijzen en de vordering in de dagvaarding toewijzen. U wordt dan ook veroordeeld in de proceskosten.

Bent u gedagvaard? neem dan contact op met Sociaal Verhaal.

Dagvaarding verweer incassokosten en wettelijke rente

Een tweede punt dat er in de dagvaarding wordt gevorderd zijn buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente. Dit zijn nevenvorderingen van de eisende partij. Een verweer tegen de in de dagvaarding gevorderde incassokosten kan eruit bestaan door te stellen dat u niet in verzuim verkeert omdat u geen factuur, geen ingebrekestelling of geen ‘veertien-dagen-brief’ (of WIK-brief) van de deurwaarder of het incassobureau voorafgaand aan de dagvaarding heeft ontvangen. Het verzuim op basis waarvan de vordering in de dagvaarding opeisbaar wordt, treedt pas in nadat u de factuur heeft ontvangen en u in gebreke bent gesteld door de schuldeiser. Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning van het bedrijf aan wie u moet betalen waarin u erop wordt gewezen dat de in de factuur vermelde betalingstermijn is verstreken en u nog een laatste termijn heeft om alsnog te betalen, zonder rente en incassokosten. De eisende partij moet bewijzen dat zij u een factuur en betalingsherinneringen heeft gestuurd. Slaagt zij niet in dit bewijs, dan zal de kantonrechter de vordering voor wat de incassokosten en wettelijke rente aangaat, afwijzen. Wanner u dus gedagvaard bent voor een factuur die u nooit heeft ontvangen en u heeft eveneens geen aanmaningen of betalingsherinneringen ontvangen, dan kunt u dit in uw schriftelijk verweer tegen de dagvaarding vermelden. De schuldeiser moet dan voor de rechter aannemelijk maken dat u wel een factuur en of een ingebrekestelling of aanmaning heeft ontvangen.

Proceskosten Kanton

Tot slot kunt u verweer voeren tegen de in de dagvaarding gevorderde proceskosten. In de dagvaarding wordt aan de rechtbank gevraagd om u te veroordelen tot betaling van de proceskosten. Deze kosten bestaan uit de deurwaarderskosten van de dagvaarding, het exploot, de kosten van de gemeentelijke basisadministratie (GBA informatiekosten) en het salaris-gemachtigde voor het opstellen van de dagvaarding en het voeren van de kantongerechtsprocedure door het incassoburo of de gerechtsdeurwaarder van de eisende partij die het geld van u vordert. Als verweer tegen een proceskostenveroordeling kunt u bijvoorbeeld aanvoeren dat deze kosten in alle redelijkheid vergeefs zijn gemaakt door de eiser, omdat u reeds voor dagvaarding had aangegeven de vordering minnelijk met de schuldeiser te willen oplossen, op welk voorstel van u in het geheel niet is gereageerd door de deurwaarder of het incassobureau van de eisende partij. De dagvaardingsprocedure werkt slechts kostenverhogend en zijn nodeloos gemaakt omdat uw schuldeiser heeft verzuimd om u reeds vóór dagvaarding de mogelijkheid tot een minnelijke oplossing te geven. In het algemeen zal de rechter echter ook de proceskosten toewijzen wanneer de vordering in hoofdzaak ( de oorspronkelijke openstaande factuur) juist is en zowel de schuldeiser en de deurwaarder u meerdere brieven heeft gestuurd.

Dagvaarding met verweer

Heeft u van een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding ontvangen en wilt u een verweerschrift tegen de dagvaarding indienen, neemt u dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij kunnen voor u de dagvaarding bestuderen en met u bespreken of u verweer moet voeren tegen de dagvaarding, of dat het beter is dat u professionele rechtsbijstand inschakelt, bijvoorbeeld een advocaat voor verweer tegen de dagvaarding. En soms kan het beter zijn om in het geheel geen verweer te voeren tegen de dagvaarding, bijvoorbeeld wanneer u het met de vordering in de dagvaarding eens bent. Dit om een hogere proceskostenveroordeling te voorkomen. En vergeet u niet om in de dagvaarding de eerste zittingsdag te onthouden en tijdig met Sociaal Verhaal contact op te nemen. Wij hebben dan de tijd  om de dagvaarding met u te bestuderen en u van het juiste advies hierover te voorzien.