studiefinanciering

Zelf bezwaar maken tegen beslissing

Bent u het niet eens met een beslissing en wilt u zelf bezwaar maken? Bel Sociaal Verhaal voor gratis hulp. Wanneer een overheidsinstantie een beslissing neemt, waarmee u het niet eens bent, dan kunt u daartegen zelf bezwaar maken of beroep instellen. Het kan gaan om bijvoorbeeld beslissingen van de gemeente, de DUO, SVB en het UWV over uitkeringen, of over belastingaanslagen van de belastingdienst. Als u inhoudelijk bezwaar maakt of beroep instelt tegen een overheidsbesluit, dan vergroot u de kans dat de overheid opnieuw een belangenafweging maakt, die in uw voordeel uitpakt. Zorg daarom dat u gebruik maakt van een professioneel opgesteld bezwaarschrift of beroepschrift. U kunt zelf bezwaar maken of beroep instellen en heeft geen advocaat of jurist nodig. Een bezwaarschrift is niet anders dan een goed gemotiveerde brief waarin u zegt waarom u het niet eens bent met de beslissing van de instantie. Als u zelf uw bezwaarschrift schrijft, dan moet u in elk geval de volgende gegevens in uw bezwaar vermelden:

  1. Uw naam, adres, bsn-nummer en telefoonnummer.
  2. De beslissing waarmee u het niet eens bent (omschrijf de beslissing en noem de datum en het kenmerk van de beslissing van de overheidsinstantie).
  3. De reden waarom u het niet eens bent met de beslissing.
  4. De beslissing die de gemeente volgens u wél had moeten nemen.
  5. Uw handtekening onderaan het bezwaarschrift.
  6. Stuur een copie mee van de beslissing waartegen u bezwaar maakt met uw bezwaarschrift.

Indien u zelf beroep wil instellen tegen een beslissing op bezwaar van een overheidsinstantie, dan gelden voor uw beroepschrift inhoudelijk dezelfde vereisten. Uw beroepschrift richt u echter aan de rechtbank die genoemd is in de beslissing op bezwaar van de overheidsinstantie. En in plaats van ‘bezwaarschrift’ schrijft u ‘beroepschrift’ bovenaan uw brief aan de rechtbank. Uw beroepschrift stuurt u per post of per fax aan de rechtbank, sector bestuursrecht. U krijgt vervolgens een schriftelijke ontvangstbevestiging en een nota voor het griffierecht van de rechtbank. Als u dit griffierecht niet betaalt, dan ontvangt u een betalingsherinnering en een aangetekende aanmaning met daarin een laatste termijn om het griffierecht alsnog te betalen, bij gebreke waarvan uw beroepschrift niet in behandeling wordt genomen. Indien u laag of geen inkomen heeft, dan kunt u voor de griffierechtkosten een aanvraag bijzondere bijstand indienen bij de gemeente waarin u woonachtig bent. Als uw aanvraag bijzondere bijstand voor het griffierecht door de gemeente wordt toegekend, dan maakt de gemeente het griffierecht aan u over. U bent dus zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van het griffierecht voor uw beroepschrift aan de rechtbank. Indien u een advocaat of jurist inschakelt om voor u beroep in te stellen tegen een beslissing op bezwaar, dan let de advocaat of jurist in het algemeen op de tijdige betaling van het griffierecht aan de rechtbank.

Zelf voorlopig bezwaarschrift indienen tegen besluit

De wet geeft u maar beperkte tijd om zelf een bezwaarschrift in te dienen tegen een besluit. De termijn voor bezwaar varieert van twee weken tot zes weken na de datum van verzending van het bezwaarschrift. Lukt het u niet om binnen de termijn zelf inhoudelijk bezwaar te maken, dan is het verstandig om alvast – binnen de bezwaartermijn – een voorlopig bezwaarschrift in te dienen. Een voorlopig bezwaarschrift is een korte fax of briefje aan het bestuursorgaan waarin u schrijft ‘het niet eens te zijn met het besluit’ en dat u om een ‘extra termijn’ vraagt ‘om de gronden van uw bezwaar in te dienen’. Een voorlopig bezwaarschrift wordt ook aangeduid als een ‘pro forma bezwaarschrift’ of een ‘bezwaar op nader aan te voeren gronden’. U krijgt dan een extra termijn van meestal vier weken uitstel om alsnog de gronden (= de redenen) van uw bezwaar zelf in te dienen.  Als u deze termijn zonder bericht laat verstrijken, dan wordt u meestal nog een hersteltermijn door de instantie aangeboden, maar dit gebeurt niet in alle gevallen. Zorg daarom dat u de bezwaartermijn en de termijn voor het indienen van de gronden van uw bezwaar goed noteert. Als u zelf bezwaar maakt, bent u daarvoor persoonlijk verantwoordelijk. Indien u een jurist of advocaat inschakelt om voor u pro forma bezwaar of bezwaar of beroep in te stellen, dan is uw advocaat of jurist verantwoordelijk voor de termijnbewaking. Vindt u het een te groot risico om zelf een bezwaarprocedure tegen een besluit te voeren en wilt u bijstand van een gratis advocaat of jurist, neem dan met ons contact op. Wij bespreken met u of u al zelf een voorlopig bezwaarschrift tegen een besluit kunt indienen, of dat het beter is dat een professionele rechtshulpverlener dit voor u doet. Misschien bent u daarvoor wel verzekerd via een rechtsbijstandsverzekering of een vakbond.

Te laat bezwaar gemaakt

Heeft u zelf te laat bezwaar gemaakt tegen een besluit? Dan is daar meestal niks meer aan te doen. De overheidsinstantie hoeft uw bezwaar niet meer inhoudelijk in behandeling te nemen. De enige uitzondering hierop is wanneer er sprake is van een zogenaamde ‘verschoonbare’ termijnoverschrijding. Dit betekent dat u een goede reden heeft waarom u zelf te laat bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit. U moet dan denken aan een ongeluk waarbij u in het ziekenhuis bent beland, of het besluit was per post verkeerd bezorgd. Wanneer u de post te laat openmaakt, vanwege bijvoorbeeld vakantie, is er geen sprake van verschoonbare termijnoverschrijding. Ook als u ziek bent, wordt er van uw verwacht dat u iemand anders tijdig voor u bezwaar laat maken. Indien u daartoe niet in staat bent en u heeft niemand die voor u zelf bezwaar kan maken, dan kunt u met ons contact opnemen en kunnen wij u helpen om te voorkomen dat u te laat bezwaar heeft gemaakt.

zakelijk

Bent u het niet eens met een beslissing en wilt u zelf bezwaar maken? Bel Sociaal Verhaal voor gratis hulp.