werkgever

Vrije advocaatkeuze en het Juridisch Loket

Wanneer u naar het Juridisch Loket belt voor een verwijzing naar uw eigen voorkeursadvocaat, dan kan het voorkomen dat het Juridisch Loket u toch wil doorverwijzen naar een advocaat naar de keuze van het Juridisch Loket zelf. U heeft echter wettelijk recht op een vrije advocaatkeuze en het Juridisch Loket mag u geen advocaat opdringen die u zelf niet wil. Indien het Juridisch Loket weigert om u een diagnoseformulier of een verwijzing naar uw voorkeursadvocaat af te geven, noteert u dan de naam van de ambtenaar van het Juridisch Loket die u heeft geweigerd om u een diagnose voor uw eigen voorkeursadvocaat te verstrekken. Deze weigering door de betreffende medewerker van het Juridisch Loket is aan te merken als een directe schending van dwingend Europees recht. U heeft alsdan wettelijk het recht om over deze schending door het Juridisch Loket een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman. Het Juridisch Loket is niet door de overheid opgericht om uw recht op vrije advocaatkeuze in te perken. Sociaal Verhaal zal alle klachten over eventuele schendingen van het recht op vrije advocaatkeuze door het Juridische Loket verzamelen en nadien via een volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer aanbieden aan de Minister van Justitie.

Altijd vrije advocaatkeuze

Het Europees Hof van Justitie heeft uw vrije advocaatkeuze in de uitspraak van 7 november 2013 bevestigd. Uw recht om zelf  een advocaat te kiezen stond al in de wet, maar helaas komt het kennelijk nog steeds voor dat het Juridisch Loket weigert om rechtzoekenden een diagnosedocument op naam van de eigen voorkeursadvocaat te verstrekken.  U bent echter niet wettelijk verplicht om gebruik te maken van de door het Juridisch Loket aan u opgedragen advocaat. Het Juridisch Loket is wél wettelijk verplicht om uw recht op vrije advocaatkeuze te respecteren. De Europese regels over vrije advocaatkeuze zijn neergelegd in Richtlijn 87/344/EEG. Indien het Juridisch Loket u in strijd met deze EU-richtlijn een ‘eigen voorkeursadvocaat’ wil opdringen, dan heeft u geen enkele garantie hoe snel deze advocaat voor u uw zaak zal oppakken en welke kosten u bijvoorbeeld vooraf aan deze ‘voorkeursadvocaat’ van het Juridisch Loket moet betalen. Het zou best zo kunnen zijn dat de advocaat waarmee het Juridisch Loket wil dat u in zee gaat, eerst een betaling van u wil zien, voordat de advocaat een aanvang met rechtsbijstand voor u maakt. In spoedeisende kwesties (bijvoorbeeld huisuitzetting), kan het gevolg hiervan zijn dat u inmiddels ontruimd bent uit uw woning voordat de advocaat van het Juridisch Loket een aanvang met de werkzaamheden heeft gemaakt. Het Juridisch Loket heeft geen enkel redelijk en rechtens te respecteren belang om uw recht op vrije advocaatkeuze in te perken.

Inperking vrije advocaatkeuze

Mocht het helaas toch zo zijn dat het Juridisch Loket tot inperking van vrije advocaatkeuze overgaat en niet aan u een diagnoseformulier voor uw eigen voorkeursadvocaat wil verstrekken, noteer dan de naam van de medewerker van het Juridisch Loket die heeft geweigerd om u door te verwijzen naar uw eigen advocaat. U kunt het Juridisch Loket ook vragen om u een blanco diagnosedocument te verstrekken. Wij kunnen er dan voor zorgen dat u alsnog wordt bijgestaan door de advocaat van uw eigen vrije keuze en wij kunnen u behulpzaam zijn met een formulier om te klagen over de inperking van uw vrije advocaatkeuze bij de Nationale Ombudsman en het Ministerie van Justitie.