Voornemen tot opleggen boete

Krijgt u van de gemeente een brief waarin ‘het voornemen tot opleggen van een boete’ kenbaar wordt gemaakt, neem contact op met Sociaal Verhaal voor hulp. Een boete van de gemeente, is iets anders dan een maatregel. Een boete legt de gemeente op als er sprake is van schending van de inlichtingenplicht in het kader van de Participatiewet. Een maatregel kan in meer gevallen door de gemeente worden opgelegd. Bijvoorbeeld als de arbeidsverplichtingen niet worden nagekomen, of als er sprake is van misdragingen, of tekortschieten waardoor bijstand nodig is (zoals verwijtbare werkloosheid). Voordat de gemeente overgaat tot het opleggen van een bestuurlijke boete krijgt u eerst een brief waarin de gemeente ‘het voornemen tot het opleggen van een boete’ aan u bekend maakt. Kort gezegd vindt de gemeente dat zij u een boete moet opleggen, maar afhankelijk van uw bezwaren, kan de gemeente besluiten om de boete te matigen of toch niet op te leggen. In de brief van de gemeente krijgt u een termijn van twee weken om uw zienswijze kenbaar te maken op het voornemen tot het opleggen van de boete door de gemeente. Als u niet binnen deze termijn reageert en niet uw bezwaren tegen een boete kenbaar maakt, dan zal de gemeente de volledige ‘voorgenomen’ boete opleggen. Het is daarom van belang dat u binnen deze termijn schriftelijk uw zienswijze indient tegen het voornemen van de gemeente om een boetebesluit te nemen. Wanneer u een goed onderbouwde zienswijze indient, bestaat de kans dat de gemeente afziet van de boete en volstaat met een waarschuwing. Dit staat uiteraard los van de ‘sanctie’ van de gemeente op uw gedraging die aanleiding was om tot het ‘voornemen tot oplegging van een boete’ te komen. De gemeente zal met een ander besluit – bijvoorbeeld – teveel ontvangen uitkering terugvorderen, of uw recht op bijstand intrekken en stopzetten. U  heeft of had dan geen recht op een bijstandsuitkering krachtens de Participatiewet, volgens de gemeente. Tegen een dergelijk besluit dient u apart bezwaar te maken. De bezwaartermijn daarbij is zes weken.

Verweer tegen voornemen tot opleggen boete

Als u gedegen verweer voert tegen het voornemen tot opleggen van een boete, bestaat de kans dat de gemeente afziet van het opleggen van de boete, of dat de boete sterk gematigd wordt. In uw verweer moet u aannemelijk maken dat de gemeente bij de boete oplegging geen rekening heeft gehouden met de bijzondere omstandigheden waaronder u de overtreding heeft begaan. U had een goede reden of rechtvaardigingsgrond voor de schending van de Participatiewet. Of misschien kan u de schending van de Participatiewet wel helemaal niet worden verweten omdat – bijvoorbeeld – de gemeente ten onrechte van mening is dat u ‘zwart heeft gewerkt’ naast u bijstandsuitkering. U dient zelf schriftelijk en goed onderbouwd de feiten aan te dragen op grond waarvan de gemeente zou moeten besluiten om af te zien van het opleggen van de bestuursrechtelijke boete. Als u niet goed weet welk verweer u kunt voeren tegen het voornemen tot opleggen van een boete, neem dan contact op met Sociaal Verhaal zodra u de brief van de gemeente heeft ontvangen waarin wordt aangegeven dat ze u een boete wil opleggen. Wij nemen met u de feiten en uw situatie door die hebben geleid tot het aanstaande boetebesluit van de gemeente. Op basis hiervan kunt u schriftelijk bezwaar maken, althans uw zienswijze kenbaar maken, met de redenen waarom de gemeente u geen boete mag opleggen. Uiteraard kan de gemeente – ondanks u gemotiveerde zienswijze – toch besluiten u een boete op te leggen. U heeft dan de mogelijkheid om bezwaar in te stellen tegen het definitief besluit van de gemeente om u wegens schending van de Participatiewet een bestuurlijke boete op te leggen. De bezwaartermijn is zes weken en wij kunnen u helpen met het opstellen van uw bezwaarschrift tegen de door de gemeente opgelegde boete. U heeft zo meerdere momenten om de boete oplegging door de gemeente aan te vechten. Zo nodig kunt u later zelfs in beroep bij de rechtbank tegen de beslissing op bezwaar tot het opleggen van de boete. Maar neem voor die tijd eerst met ons contact op om te bezien of dit voor u zinvol is. U bent immers griffierecht aan de rechtbank verschuldigd wanneer u bezwaar instelt tegen de beslissing op bezwaar van de gemeente om u een boete op te leggen.

zakelijk

Als u niet goed weet welk verweer u kunt voeren tegen het voornemen tot opleggen van een boete, neem dan contact op met Sociaal Verhaal.