overheid

Uit dienst en laatste salaris niet ontvangen: Wat nu?  

Bent u uit dienst en heeft u uw laatste salaris niet ontvangen en wilt u weten: wat nu? Neem dan met Sociaal Verhaal contact op om uw nabetaling salaris bij uit dienst van uw werkgever te krijgen. Ook als u ziek uit dienst gaat, heeft u recht op uw laatste salarisbetaling en een salaris afrekening bij ontslag nemen. Alleen bij ontslag op staande voet kan het zijn dat u geen recht heeft op nabetaling bij uit dienst van uw werkgever. Als u uw laatste loon of salaris niet heeft ontvangen bij einde dienstverband met uw werkgever en u krijgt geen eindafrekening van uw salaris bij uit dienst, vraag dan schriftelijk of per e-mail aan uw werkgever om alsnog uw salarisachterstand uit te betalen en om u een eindafrekening van uw salaris bij einde arbeidsovereenkomst te verstrekken. Indien uw werkgever dit weigert, neem dan contact met ons op voor een loonvordering bij achterstallig salaris.

Salaris niet uitbetaald door werkgever

Wanneer uw salaris niet is uitbetaald door uw werkgever, dan mag u hem daar direct op aanspreken. Uw werkgever is wettelijk verplicht om het salaris op tijd per maand of per vier weken te betalen, afhankelijk van de daarover gemaakte afspraken in de arbeidsovereenkomst. In de meeste situaties moet het salaris uiterlijk op de laatste dag van de maand of de vierweken periode betaald worden. Vaak wordt ook enkele dagen voor afloop van de maand of vierweken periode betaald, dan is dat het tijdstip waarop u uw salaris moet hebben ontvangen. Let op: in sommige arbeidsovereenkomsten staat dat het salaris uiterlijk in de eerste week van de nieuwe maand moet zijn betaald. In dat geval geldt die termijn.

Als u uw salaris niet op heeft ontvangen, dan doet u er goed aan om direct navraag te doen bij uw werkgever. Als u op uw vraag een ontwijkend antwoord krijgt, dan kunt u het beste een aangetekende brief (laten) sturen aan uw werkgever met het verzoek om uw salaris alsnog binnen 3 dagen uit te betalen. Ook moet u dan in uw brief vragen om toezending van uw loonstrook, als u die nog niet heeft ontvangen. Als u advies wilt hebben over de brief, belt u dan met Sociaal Verhaal. Wij kunnen u dan helpen met het opstellen van de juridisch juiste tekst voor salaris niet ontvangen.

Controleer aangetekende brief

Als u aan uw werkgever een aangetekende brief stuurt, zorgt er dan voor dat wordt gecontroleerd of de aangetekende brief uw werkgever ook heeft bereikt. Alleen het bewijs van verzending dat u van Postnl heeft gekregen, is onvoldoende. U moet enkele dagen na verzending op de website van www.postnl.nl controleren of de aangetekende brief aan uw werkgever is aangeboden. Alleen dan heeft u bewijs dat uw werkgever de post heeft ontvangen.

Wettelijke rente en wettelijke verhoging

In uw brief kunt u aanspraak maken op de wettelijke rente. Die is verschuldigd vanaf het moment dat u het salaris had moeten ontvangen. Ook kunt u vanaf de vierde dag dat het salaris betaald had moeten worden aanspraak maken op de wettelijke verhoging van artikel 625 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Die kan oplopen tot 50% van het niet betaalde salaris. Als uw werkgever het salaris dan nog niet betaalt en u voert daarover een rechtszaak, dan zal de rechter de wettelijke verhoging vaak verminderen tot 10% of 15%. Maar soms zijn er ook hogere percentages.

studiefinanciering

Bent u uit dienst en heeft u uw laatste salaris niet ontvangen en wilt u weten: wat nu? Neem dan met Sociaal Verhaal contact op om uw nabetaling salaris bij uit dienst van uw werkgever te krijgen.

Bij einde arbeidsovereenkomst ook eindafrekening

Als uw arbeidsovereenkomst is geëindigd, dan heeft u recht op een eindafrekening. In de salarisafrekening staat wat u heeft opgebouwd aan vakantiedagen en nog niet heeft opgenomen. Ook staat in de eindafrekening op hoeveel vakantiegeld u nog recht heeft. Het bedrag dat in de eindafrekening staat vermeld, moet uiterlijk binnen een maand (of vier weken) na het eindigen van de arbeidsovereenkomst aan u zijn uitbetaald. Heeft u dan uw salaris nog niet ontvangen, dan kunt u uw werkgever in gebreke stellen en nadien zonodig een loonvordering voor achterstallig salaris instellen.

De eindafrekening is ook loon. Als uw werkgever de eindafrekening niet of te laat aan u betaalt, dan heeft u ook recht op de wettelijke rente en de wettelijke verhoging.

Onderneem snel actie bij niet betaald salaris

Wacht niet te lang met het aanschrijven van uw werkgever als uw salaris niet is ontvangen. Onderneem snel actie bij niet betaald salaris. De ervaring leert dat uw vordering moeilijker te innen is als u een week of langer wacht.

Controleer de loonstrook

Controleer de loonstrook over het laatste salaris en die van de eindafrekening (als u daar recht op heeft). Kijkt u bijvoorbeeld naar het aantal gewerkte uren dat is vermeld: zijn die correct? Kijkt u ook naar uw bruto salaris of bruto uurloon. Is die juist weergegeven? Als u recht heeft op toeslagen, kijkt u dan of die kloppen. Kijkt u ook naar eventuele verrekeningen, want dat gebeurt ook regelmatig. Verrekeningen met uw salaris zijn alleen onder strikte wettelijke voorwaarden toegestaan, ook als het gaat om het laatste salaris.

Werkgever failliet?

Is uw werkgever failliet of is hij nog net niet failliet maar betaalt hij uw salaris niet? In dit soort situaties kunt u, ook als u niet meer in dienst bent, onder bepaalde voorwaarden van UWV een uitkering wegens faillissement of betalingsonmacht krijgen. U moet dan wel snel handelen. Heeft u hierover vragen? Bel dan ook naar Sociaal Verhaal voor gratis advies hoe uw loon op tijd te ontvangen.