overheid

Tussentijdse opzegging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

 Heeft u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en wilt u werkgever tussentijds opzeggen? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal voor advies om de tussentijdse opzegging van uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te laten toetsen. Wij controleren of de tussentijdse opzegging van de arbeidsovereenkomst door uw werkgever rechtsgeldig is en of u bezwaar dient te maken tegen het opzeggen van uw arbeidscontract door uw werkgever. Indien uw werkgever niet rechtsgeldig heeft opgezegd en u maakt daar geen bezwaar tegen, dan kan het UWV u uw recht op een WW-uitkering ontzeggen. Neem daarom geen risico als u een tussentijdse opzegging van uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft ontvangen en bel naar Sociaal Verhaal voor een gratis check naar de rechtmatigheid van de opzegging.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan in principe niet tussentijds worden opgezegd door de werkgever of de werknemer. Er zijn wel uitzonderingen:

  • De arbeidsovereenkomst kan wel worden opgezegd in de proeftijd. Dit moet dan in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen.
  • De arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd indien er sprake is van ontslag op staande voet.
  • Is er sprake van een tussentijds opzegbeding, dan kan de arbeidsovereenkomst worden opgezegd.

Tussentijds opzegbeding

In de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan een tussentijds opzegbeding worden opgenomen. In de arbeidsovereenkomst staat vermeld dat er tussentijds kan worden opgezegd met een opzegtermijn van bijvoorbeeld een maand. Alleen indien er sprake is van een tussentijds opzegbeding kan de werkgever of de werknemer de arbeidsovereenkomst tussentijds opzeggen. De werkgever heeft toestemming nodig van het UWV om de arbeidsovereenkomst tussentijds op te zeggen. De werknemer heeft deze toestemming niet nodig.

Is er geen tussentijds opzegbeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst en wil de werkgever de arbeidsovereenkomst tussentijds opzeggen, dan zijn er twee mogelijkheden.

  • De werkgever moet met de werknemer onderhandelen over de beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden of;
  • De werkgever moet de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst tussentijds te beëindigen. De werkgever moet dan een verzoekschrift bij de kantonrechter indienen.

Wil de werkgever of de werknemer de arbeidsovereenkomst tussentijds opzeggen zonder tussentijds opzegbeding, dan zijn partijen vrij om te onderhandelen over de opzegging. De tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet dan wel met wederzijds goedvinden geschieden. Komt de arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd eerder tot een eind, dan heeft de werknemer geen recht op een WW-uitkering van het UWV en moet de werknemer de maanden tot aan de einddatum van de arbeidsovereenkomst financieel zelf overbruggen. De werknemer heeft wel eerder recht op een WW-uitkering indien er is beëindigd met wederzijds goedvinden en er een tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Indien er geen tussentijds opzegbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, kan de werkgever de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werknemer heeft pas recht op een WW-uitkering als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zou zijn verstreken. In deze situatie kan de kantonrechter de werkgever verplichten een vergoeding te betalen aan de werknemer ter hoogte van het resterende loon indien de arbeidsovereenkomst op de contractuele einddatum zou zijn geëindigd. Dit geldt niet bij ontbinding door de kantonrechter.

Flexcontracten

Bij een flexcontract of een oproepcontract met voorovereenkomst, mag u na een oproep voor werk door uw werkgever zelf beslissen of u wel of niet gaat werken. U krijgt alleen de uren betaald die u echt werkt. Beslist u om te gaan werken, dan ontstaat er een tijdelijk arbeidscontract tussen u en de werkgever. Heeft u drie tijdelijke arbeidscontracten en accepteert u het vierde contract, dan heeft u recht op een vaste arbeidsovereenkomst, behalve als in de cao is bepaald dat er meer oproepcontracten mogelijk zijn. Er moet wel minder dan zes maanden tussen de verschillende oproepen zitten. Neemt u bij twijfel met ons contact op om te bezien of u wel of niet in vaste dienst bent bij uw werkgever en u recht heeft op doorbetaling loon omdat er geen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd meer bestaat, maar juist een vast dienstverband.

zakelijk

Heeft u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en wilt u werkgever tussentijds opzeggen? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal voor advies om de tussentijdse opzegging van uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te laten toetsen.