zakelijk

Tips en uitleg bezwaar uwv

Onderstaand tips en uitleg om zelf bezwaar te maken tegen een beslissing van het UWV.

Uw UWV aanvraag wordt afgewezen

U heeft bij het UWV een uitkering aangevraagd, maar het UWV wijst uw uitkeringsaanvraag af. Het UWV is een bestuursorgaan en de afwijzing van uw uitkeringsaanvraag door het WV is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

In deze uitleg vertellen wij u welke actie u kunt ondernemen wanneer u het niet eens bent met de beslissing van het UWV en bezwaar wil aantekenen. U heeft geen advocaat nodig om bezwaar te maken, u mag dit zelf doen. De medische aspecten van uw bezwaar worden kort in deze uitleg benoemd. Er is altijd een medische grondslag als uw Ziektewetuitkering wordt stopgezet door het UWV of als u aanvraag WIA-uitkering door het UWV wordt afgewezen. Verderop in deze uitleg gaan wij daar nader op in. Wanneer er geen medische aspecten aan uw bezwaar zijn verbonden, dan zijn deze stappen niet van toepassing en is de bezwaarprocedure eenvoudiger. In deze uitleg wordt precies verteld hoe de bezwaar procedure werkt en welke stappen u voor een goed bezwaarschrift moet volgen. Als u er niet uitkomt, belt u ons dan (085-3010072) of stuur een e-mail: info@sociaalverhaal.com.

We beginnen met uitleg over het bestuursrechtelijk kader waarbinnen uw bezwaarprocedure jegens het UWV zich afspeelt. Zoals eerder aangegeven, is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Elk stap die u zet aangaande uw bezwaar en elke brief en reactie daarop van het UWV, wordt door de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht beheerst. Om dit goed te begrijpen, is handig dat u zich enkele algemene bestuursrechtelijke begrippen eigen maakt.

Beslissing UWV

De brief van het UWV waarin de afwijzing van uw uitkering is vervat, is bestuursrechtelijk  aan te merken als een beslissing van het UWV. Het UWV is een rechtspersoonlijkheid bezittend bestuursorgaan. In deze beslissing laat het UWV (als bestuursorgaan) u schriftelijk weten hoe zij op uw aanvraag heeft beslist. In deze beslissing wordt er een bestaande situatie bevestigd of gewijzigd. Bijvoorbeeld als u een herkeuring voor de WIA heeft gekregen en uw arbeidsongeschiktheidspercentage en de hoogte van uw WIA-uitkering blijft hetzelfde, dan is deze beslissing van het UWV aan te merken als een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb. Er is sprake van het wijzigen van een bestaande situatie als uw Ziektewetuitkering wordt stopgezet of uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt verlaagd door het UWV.  Een dergelijke beslissing van het UWV eindigt altijd met de bezwaarcautie op de laatste pagina van de brief van het UWV: “indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar aantekenen.” Maar let op: Hier zijn uitzonderingen op mogelijk. Bijvoorbeeld bij een ‘beslissing van arbeidsgeschiktheid van de UWV verzekeringsarts’. Deze brief is vaak een handgeschreven invulformulier van de UWV arts, waarbij u maar twee weken de tijd heeft om bezwaar te maken. Neemt u bij twijfel gelijk met ons contact op. Voor u het weet, kan de bezwaartermijn verstreken zijn en vervalt uw recht om bezwaar te maken tegen de beslissing van het UWV.

Bezwaar maken UWV

Bent u het niet eens met de beslissing van het UWV, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Er zijn geen formele vormvereisten voor een bezwaarschrift als u tegen een beslissing van het UWV bezwaar wil aantekenen. U kunt zelf bezwaar maken door het schrijven van een brief aan het UWV. Deze brief noemt u bovenaan ‘bezwaarschrift’. Het is ook mogelijk om via de website van het UWV digitaal bezwaar aan te tekenen. Dit gaat makkelijk via het bezwaar invulformulier op de website van het UWV. In uw bezwaarschrift vraagt u aan het UWV, als bestuursorgaan, om nog eens naar uw zaak te kijken en om de eerdere beslissing te heroverwegen. Het UWV kan dan haar eerder besluit herzien en een nieuw besluit nemen. Dit nieuwe besluit van het UWV hoeft niet altijd in uw voordeel te zijn. De beslissing op bezwaar van het UWV is een reactie op uw bezwaren in het bezwaarschrift. Zorg daarom dat u in uw bezwaar zo duidelijk en volledig mogelijk aangeeft, waar en waarom u het niet eens bent met de initiële beslissing van het UWV waartegen u bezwaar aantekent. Het UWV heeft een aparte afdeling, de afdeling bezwaar, die alle bezwaarschriften tegen het UWV behandelt. De afdeling bezwaar van het UWV is onafhankelijk van en niet betrokken bij, de afdeling van het UWV die de eerste beslissing heeft genomen.

studiefinanciering

Een bezwaarprocedure tegen het UWV kunt u zelf voeren, zonder professionele rechtsbijstand. Sociaal Verhaal helpt mensen die dit niet kunnen of willen, met bezwaar tegen het UWV.

Bezwaartermijn beslissing UWV

U heeft zes weken na de beslissing van het UWV de tijd om een bezwaarschrift in te dienen (met uitzondering van de eerder genoemde beslissing van arbeidsgeschiktheid van de UWV verzekeringsarts, waarbij de bezwaartermijn twee weken is). Deze bezwaartermijn begint te lopen vanaf de dag waarop de beslissing verzonden is. Verstuurt u uw bezwaarschrift te laat aan het UWV, dan krijgt u een brief terug dat  uw bezwaarschrift niet in behandeling wordt genomen. Vaak krijgt u in die brief van het UWV twee weken de tijd om schriftelijk mee te delen of er sprake is van een ‘verschoonbare’ termijnoverschrijding. Indien u een goede reden kunt opvoeren waarom het bezwaarschrift te laat door het UWV is ontvangen, dan kan het zijn dat het UWV uw bezwaarschrift als nog ‘ontvankelijk verklaart’ en vervolgens inhoudelijk als tijdig bezwaar in behandeling neemt. Heeft u een dergelijke reactie op uw bezwaarschrift van het UWV ontvangen, neem dan met ons contact op voor advies hoe te antwoorden naar het UWV. Heeft u geen goede reden voor de termijnoverschrijding van uw bezwaar, dan kunt u helaas niet meer in beroep bij de rechter tegen de beslissing op bezwaar door het UWV. Soms is het mogelijk om een herkeuring aan te vragen, op basis waarvan het UWV een nieuw besluit kan nemen over uw mate van arbeidsongeschiktheid.

Pro forma (voorlopig) bezwaarschrift

Lukt het u niet om reeds binnen de zes weken bezwaartermijn een inhoudelijk goed onderbouwd en gedocumenteerd (bijvoorbeeld met medische verklaringen) bezwaarschrift te schrijven, dan is het verstandig om zo laat mogelijk binnen de bezwaartermijn, alvast een voorlopig bezwaarschrift (een pro forma bezwaarschrift) bij het UWV in te dienen. In dit pro forma bezwaarschrift kunt u aangeven dat de gronden van uw bezwaar nog zullen volgen en dat u aan het UWV een redelijke termijn vraagt voor het indienen van de gronden van uw bezwaar. Dit heet een ‘bezwaarschrift op nader aan te voeren gronden’. U kunt dus volstaan met één zin in uw pro forma bezwaarschrift: “Ik maak bezwaar tegen de beslissing van het UWV op nader aan te voeren gronden”. Na uw pro forma bezwaarschrift, krijgt u meestal vier weken de tijd voor het indienen van de gronden van uw bezwaar. U kunt binnen deze termijn nogmaals verlenging vragen aan het UWV om uw inhoudelijke bezwaargronden in te sturen. Op onze website onder kenniswijzer vindt u een voorbeeld van een voorlopig (pro forma) bezwaarschrift.

Het is echter veiliger om alvast in uw pro forma bezwaarschrift tenminste één inhoudelijke grond van uw bezwaar te vermelden. Bijvoorbeeld dat het UWV niet alle door u ‘gestelde feiten en bezwaren’ in haar beslissing heeft meegenomen (motiveringsgebrek). Het voordeel hiervan is, dat als u de termijn voor het indienen van de gronden na uw pro forma bezwaar heeft gemist, het UWV uw bezwaarschrift niet niet-ontvankelijk kan verklaren vanwege het niet tijdig indienen van de gronden van uw bezwaar. U heeft immers al één grond voor uw bezwaar in het pro forma bezwaarschrift vermeld. Hierdoor moet het UWV uw pro forma bezwaarschrift inhoudelijk in behandeling nemen en een hoorzitting plannen. Vóór de hoorzitting heeft u dan alle tijd om alsnog de (aanvullende) gronden na uw pro forma bezwaarschrift bij het UWV in te dienen. U hoeft in een voorlopig bezwaarschrift dus niet de redenen van uw bezwaar te noemen. Deze kunt u later opgeven. U krijgt na de ontvangst van het voorlopig bezwaarschrift een ontvangstbevestiging per post van het UWV.

Geen kosten bezwaar UWV

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de bezwaarprocedure tegen het UWV. U bent geen griffierecht of leges verschuldigd. Als uw bezwaar ongegrond wordt verklaard door het UWV, dan hoeft u niets te betalen aan het UWV. Het UWV draagt altijd de eigen bezwaarkosten. De kosten die u zelf maakt voor het bezwaar, zoals advocaatkosten en reiskosten, komen voor uw eigen rekening. Het is wel verstandig om in het bezwaarschrift een vergoeding te vragen voor de juridische kosten die zijn gemoeid met het opstellen en indienen van uw bezwaarschrift bij het UWV. Deze kostenvergoeding wordt door het UWV taan u toegewezen als uw bezwaarschrift gegrond wordt verklaard. Dit ook wanneer het UWV, naar aanleiding van uw bezwaar, haar besluit intrekt en een nieuw besluit wenst te nemen. Telefoonkosten en frankeerkosten worden niet vergoed.

Geen schorsende werking bezwaarschrift UWV

Uw bezwaarschrift tegen het UWV heeft geen schorsende werking. De initiële beslissing van het UWV waartegen u bezwaar heeft gemaakt, blijft gelden totdat er een nieuwe beslissing door het UWV is genomen op uw bezwaar. Dit betekent, dat wanneer in de beslissing van het UWV staat dat uw uitkering door het UWV wordt stopgezet met ingang van een bepaalde datum, uw uitkering écht stopt op de stopzettingsdatum genoemd in de beslissing van het UWV. Ook als u tijdig en vóór de datum van stopzetting bezwaar tegen deze beslissing heeft gemaakt. Het is daarom verstandig om, gelijk met uw bezwaarschrift, een nieuwe uitkering aan te vragen bij het UWV. Of als u alleenstaand bent zonder inkomen, of zonder partner met inkomen boven bijstandsniveau, een bijstandsuitkering bij de gemeente aan te vragen. Het feit dat u naar aanleiding van de beslissing van het UWV direct een nieuwe uitkering aanvraagt, heeft geen gevolgen voor de behandeling van uw bezwaarschrift door het UWV. In het algemeen is het wel zo dat het UWV, bijvoorbeeld bij een terugvorderingsbesluit over onterecht ontvangen uitkeringsgelden, de feitelijke invordering aanhoudt totdat op uw bezwaarschrift door het UWV is beslist. Formeel gezien, hoeft het UWV de bezwaarprocedure echter niet af te wachten en mag het UWV, ondanks uw bezwaar, reeds een aanvang maken met terugvordering van de teveel of ten onrechte ontvangen uitkering.

Mediation met het UWV

Het UWV moet, net zoals anders bestuursorganen, op uw verzoek onderzoeken of uw geschil met het UWV zich voor mediation leent. Het UWV is niet verplicht om uw verzoek tot mediation te honoreren. Meestal kiest het UWV er voor om ingeval van een bezwaarschriftprocedure niet in te stemmen met mediation. Vooral wanneer er een duidelijk oordeel van de verzekeringsarts van het UWV en van de arbeidsdeskundige ligt, dat ziet het UWV meestal geen oplossing door mediation ingeval van een bezwaarschriftprocedure. Als het UWV wel instemt met mediation, dan betaalt het UWV de kosten van de mediator. De bezwaarprocedure wordt gedurende het mediationtraject tijdelijk onderbroken. De mediator sluit met u en het UWV een schriftelijke mediationovereenkomst en probeert vervolgens in meerdere gesprekken met u en het UWV tot een oplossing van het geschil te komen. De mediator is onafhankelijk en staat ingeschreven bij de MediatorsfederatieNederland (MfN). Dit is een beschermd kwaliteitsregister waar alle onafhankelijke MfN-mediators ingeschreven staan. Het UWV wil meestal zelf de mediator aanwijzen of het bureau inschakelen waaraan de MfN-mediator is verbonden. Dit heeft te maken met de prijsafspraken die het UWV heeft gemaakt met de mediators. Ook deze door het UWV ‘betaalde’ mediator is echter ‘onafhankelijk’ van het UWV. Lost u het geschil met het UWV op door middel van mediation, dan legt de mediator de gemaakte afspraken in een mediationovereenkomst vast. Beide partijen ondertekenen deze overeenkomst. De bezwaarprocedure wordt vervolgens door u ingetrokken. De getekende mediationovereenkomst is voor beide partijen juridisch bindend. In een toekomstig geschil zal de rechtbank partijen aan deze overeenkomst houden. Mocht de mediation onverhoopt niet tot een oplossing met het UWV leiden, dan wordt de bezwaarprocedure voortgezet. De in de Algemene wet bestuursrecht bepaalde beslistermijnen zijn dan weer van toepassing in de UWV bezwaarprocedure.

Sociaal Verhaal helpt met bezwaar tegen het UWV

Een bezwaarprocedure tegen het UWV kunt u zelf voeren, zonder professionele rechtsbijstand. Sociaal Verhaal helpt mensen die dit niet kunnen of willen, met bezwaar tegen het UWV. U hoeft de bezwaarprocedure dan niet zelf te voeren en u bent verzekerd van professionele rechtsbijstand voor het bezwaarschrift en bij de hoorzitting van het UWV. Indien u tot de doelgroep van Sociaal Verhaal behoort, is rechtsbijstand bij bezwaar gratis. Ook als u niet tot de doelgroep behoort, kunt u altijd vrijblijvend met ons contact opnemen als u een beslissing van het UWV heeft ontvangen waar u het niet mee eens bent. Wij adviseren u kosteloos welke weg u kunt volgen voor bezwaar tegen het UWV.