werkgever

Terugbetalen studiekosten werkgever bij uit dienst: Wat nu ?

Moet u van uw werkgever studiekosten terugbetalen bij uit dienst en wilt u weten: Wat nu ? Bel naar Sociaal Verhaal. Wij adviseren u hoe om te gaan met een rekening voor studiekosten bij uitdiensttreding. Van uw werkgever moet u de kosten van een verplichte opleiding terugbetalen. Een terugbetalingsregeling voor studiekosten aan uw werkgever hoeft niet altijd redelijk te zijn. De terugbetaling van studiekosten bij ontslag klopt meestal niet. U moet niet zonder meer akkoord gaan met terugbetaling studiekosten. Leg eerst het voorbeeld contract terugbetalen studiekosten aan Sociaal Verhaal voor. U hoort dan van ons of het voorbeeld contract terugbetalen studiekosten van uw werkgever redelijk is.

Een rekening van de werkgever voor studiekosten?

Werknemers die tijdens hun werk een cursus of opleiding hebben gevolgd, krijgen soms een rekening van hun werkgever als zij uit dienst gaan. De rekening is dan bedoeld voor de studiekosten die de werkgever voor de werknemer heeft betaald. Soms is er ook een overeenkomst of een regeling waarin staat dat de werknemer in bepaalde gevallen studiekosten moet terugbetalen.Dit is echter lang niet altijd terecht. Wanneer u dus van uw werkgever een rekening krijgt voor studiekosten of uw werkgever die kosten al heeft verrekend met uw salaris, neemt u dan contact op met Sociaal Verhaal. Sociaal Verhaal kan nagaan of u wel of niet verplicht bent om studiekosten terug te betalen. Als dan blijkt dat uw werkgever onterecht studiekosten in rekening brengt of al heeft verrekend, dan kunnen de advocaten van Sociaal Verhaal u helpen.

Hoe moet een studiekostenregeling worden gelezen?

Hoe moet u als werknemer een studiekostenregeling lezen, als uw werkgever daarop aanspraak maakt? Alle situaties waaronder u als werknemer een bepaald deel van de gemaakte kosten terug moet betalen aan uw werkgever moeten duidelijk en volledig zijn beschreven. In een studiekostenregeling kan bijvoorbeeld bepaald zijn dat u bij voortijdig vertrek na het behalen van een diploma of het afronden van een cursus (1 jaar, 2 jaar, 3 jaar) bepaalde bedragen moet terugbetalen. Wanneer u uw opleiding helemaal niet afmaakt en/of wanneer dat kan komen door onvoldoende begeleiding vanuit de werkgever, dan is het maar zeer de vraag of uw werkgever bij het voortijdig stoppen van de opleiding of cursus zijn kosten op u kan verhalen.

 Lindorff

studiefinanciering

Neem daarom dus altijd contact op met Sociaal Verhaal als uw werkgever u vraagt om studiekosten terug te betalen.

Wanneer mogen studiekosten in rekening worden gebracht?

Studie- of cursuskosten mogen alleen onder bepaalde strikte voorwaarden aan een werknemer in rekening worden gebracht:

 • Er moet sprake zijn van een schriftelijke studiekostenregeling of terugbetalingsregeling studiekosten.
 • De werknemer moet die studiekostenregeling voor akkoord hebben ondertekend óf in de schriftelijke arbeidsovereenkomst moet een verwijzing staan naar de studiekostenregeling. Ook moet dan in de arbeidsovereenkomst staan dat de studiekostenregeling deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst.
 • Als er een CAO van toepassing is waarin een studiekostenregeling is opgenomen, dan moet (bij voorkeur) in de schriftelijke arbeidsovereenkomst worden vermeld dat die CAO deel uitmaakt van de (individuele) arbeidsovereenkomst.
 • Een algemene studiekostenregeling waarin staat dat de werkgever aan de werknemer betaalde studiekosten kan terugvorderen is niet voldoende. In dat geval moet bij elke studie of cursus een aparte studiekostenovereenkomst met de werknemer worden aangegaan.
 • Verder moet een studiekostenregeling helder zijn en niet voor meerdere uitleg vatbaar zijn. De tekst in veel studiekostenregelingen is vaak te onduidelijk. In dat geval oordeelt de rechter al snel dat de regeling niet van toepassing is.
 • In de studiekostenregeling moet duidelijk staan gedurende welke periode de werkgever geacht wordt baat te hebben bij de door de werknemer gevolgde opleiding.
 • De regeling moet ook een “glijdende schaal” bevatten, wat betekent dat de terugbetalingsverplichting tijdens de vastgestelde periode evenredig moet afnemen.
 • Bij de terugbetaling van de studiekosten mag geen strijd ontstaan met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag.
 • Ook gelden er speciale wettelijke voorwaarden waaronder eventueel terug te betalen studiekosten mag worden verrekend met het loon van een werknemer, bijvoorbeeld het laatste loon en de eindafrekening.  
 • Tot slot zijn er nog omstandigheden die niet altijd kunnen worden vastgelegd in een studiekostenregeling. Denk aan omstandigheden waarbij het eenvoudigweg onredelijk is dat de werknemer studiekosten moet terugbetalen aan de werkgever. Bijvoorbeeld de situatie dat een opleiding enige tijd duurt, maar het jaarcontract van de werknemer door de werkgever ineens niet wordt Zo zijn er nog andere omstandigheden die wellicht niet in een studiekostenregeling staan, maar die wél een rol spelen. Denkt u hierbij aan onder andere de volgende omstandigheden:
 • is aan het behalen van een opleiding een diploma of certificaat gekoppeld?
 • gaat het om een algemene opleiding of een specifieke, interne opleiding?
 • in hoeverre heeft de werknemer zelf baat bij de opleiding?
 • is sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd?
 • behoort het betalen van de opleiding/cursus tot de normale bedrijfsinvesteringen?
 • op wiens initiatief is de opleiding gestart?
 • in hoeverre is de opleiding verplicht voor het mogen uitvoeren van bepaalde taken?
 • de wijze van eindigen van de arbeidsovereenkomst (op initiatief van de nemer of van de werkgever),
 • is de werknemer door de werkgever benaderd om bij het bedrijf te komen werken?
 • zijn van eerder vertrokken werknemers wel of geen studiekosten teruggevorderd?
 • aan wie is een eventuele verstoorde relatie (bij ontslag) te wijten?

Informeert u dus altijd bij Sociaal Verhaal als uw werkgever u vraagt om studiekosten terug te betalen.