Lindorff

Stappenplan bezwaar uwv

Onderstaand een stappenplan om zelf bezwaar te maken tegen een beslissing van het UWV. Wanneer u dit stappenplan volgt, dan kunt u zelf de bezwaarschriftprocedure tegen het UWV voeren als u een besluit heeft ontvangen waar u het niet mee eens bent.

STAPPENPLAN BEZWAAR UWV

Stap 1: Pro forma bezwaar maken en uw dossier opvragen

Stap 2: Medische informatie verzamelen

Stap 3: Uw dagbesteding

Stap 4: Het schrijven van uw bezwaarschrift met gronden bezwaar

Stap 5: Versturen bezwaarschrift aan het UWV

Stap 6: Bezwaarschrift aanvullen

Stap 7: De hoorzitting bij het UWV

Stap 1 Pro forma bezwaar maken en uw dossier opvragen

De eerste stap is het indienen van een pro forma bezwaarschrift (een voorbeeld van dit voorlopig bezwaarschrift vindt u op de website www.sociaalverhaal.com onder kenniswijzer). In uw voorlopig bezwaarschrift schrijft u het UWV dat u het niet eens bent met de beslissing en hiertegen bezwaar maakt. U vraagt in het voorlopig bezwaarschrift uw volledig UWV dossier op en u vraagt om een termijn voor het indienen van de inhoudelijke gronden van uw bezwaar. Het adres van het UWV waarnaar u het bezwaarschrift moet sturen staat vermeld in de brief met de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken. Het UWV heeft verschillende vestigingen met verschillende postadressen. Let daarom goed op welk postadres van het UWV er staat vermeld op de beslissing van het UWV. De bezwaartermijn is meestal zes weken en bij een beslissing van arbeidsgeschiktheid twee weken. Uw pro forma bezwaarschrift moet het UWV binnen deze bezwaartermijn hebben bereikt. Als u kunt faxen, doet u dit dan en stuur per gewone post een exemplaar van uw bezwaar na aan het UWV. Als uw bezwaarschrift op tijd is ontvangen, dan krijgt u een schriftelijke bevestiging van het UWV. Als u te laat bent, dan krijgt u een brief van het UWV waarin u wordt gevraagd om uitleg te geven waarom u het bezwaarschrift te laat heeft ingediend. Deze brief moet u binnen twee weken beantwoorden. Als u geen goede reden kunt aanvoeren waarom u te laat bent met uw bezwaar, dan zal het UWV uw bezwaarschrift niet inhoudelijk in behandeling nemen. Tegen deze beslissing van het UWV staat wel beroep bij de rechtbank open. Heeft u binnen vijf werkdagen na het indienen van uw bezwaarschrift nog geen ontvangstbevestiging van het UWV ontvangen, neem dan contact op met het UWV. U moet immers zelf kunnen bewijzen dat u (tijdig) bezwaar heeft gemaakt. Als het UWV de ontvangst van uw bezwaarschrift niet kan bevestigen, dan staat u met lege handen. Wellicht heeft het UWV uw bezwaarschrift niet ontvangen en kunt u alsnog een tweede exemplaar sturen binnen de termijn. Indien de bezwaartermijn bijna is verstreken, dan is het verstandig om een exemplaar van uw bezwaarschrift bij een vestiging van het UWV af te geven (vraag om een ontvangstbevestiging / stempel) of per aangetekende post of per fax te sturen. U beschikt dan over bewijs dat u het bezwaarschrift tijdig aan het UWV heeft verstuurd. Het is nog beter om via de website van het UWV digitaal bezwaar te maken. U heeft hiervoor uw DigiD code nodig. U krijgt via de website van het UWV gelijk een digitaal bewijs dat u bezwaar heeft gemaakt. Bent u te laat met uw bezwaarschrift, dan wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen en is de beslissing van het UWV onherroepelijk. Soms heeft u dan de mogelijkheid tot (1) aanvragen herkeuring, (2) opnieuw ziek melden of (3) indienen herzieningsverzoek. In dit laatste geval moet u wel nieuwe feiten kunnen aandragen.

U bent verplicht om een afschrift van de beslissing waartegen u bezwaar maakt mee te sturen met uw bezwaar. Zoals eerder aangegeven, vraagt u in uw voorlopig bezwaar om toezending van uw volledig UWV dossier. Op basis van dit dossier ziet u hoe het UWV tot haar besluit is gekomen en vindt u misschien informatie om de gronden van uw bezwaar aan te vullen. Bijvoorbeeld als uit uw UWV dossier blijkt dat het UWV heeft verzuimd om bepaalde feiten die u heeft aangevoerd niet in de beslissing mee te wegen. Met deze extra dossierinformatie kunt u de gronden van uw bezwaar gerichter maken. Als u uw bezwaar niet goed onderbouwt, dan zal het UWV bij haar oorspronkelijk besluit blijven. Indien u zich aan ons stappenplan voor bezwaar tegen het UWV houdt, dan is de kans groot dat u niets vergeet.

studiefinanciering

Stap 2 Medische informatie verzamelen

Wanneer de beslissing van het UWV betrekking heeft op ziekte of op de mate van arbeidsongeschiktheid, dan is het noodzakelijk dat u medische informatie verzamelt om uw ziekte of arbeidsongeschiktheid aannemelijk te maken. Heeft de beslissing van het UWV waartegen u bezwaar wilt maken, geen betrekking op ziekte of arbeidsongeschiktheid, dan kunt u Stap 2 en Stap 3 van dit stappenplan overslaan en doorgaan naar Stap 4. Bijvoorbeeld in geval van een beslissing van het UWV over uw WW-uitkering.

Wanneer u aanspraak maakt op een uitkering van het UWV vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid en u medische redenen aanvoert voor uw bezwaar, dan wordt er door het UWV een ‘bezwaar verzekeringsarts’ ingeschakeld. Dit is een andere verzekeringsarts van het UWV dan de arts die bij het eerste besluit betrokken is en waartegen u bezwaar heeft ingesteld. Als de eerste UWV verzekeringsarts geen informatie heeft opgevraagd bij uw huisarts en/of medisch specialist, dan kunt u aan de bezwaar verzekeringsarts vragen om wel informatie op te vragen bij uw huisarts of specialist. De bezwaar verzekeringsarts van het UWV is dit echter niet verplicht. Het is daarom verstandiger dat u – ter onderbouwing van uw medische bezwaren – zelf informatie opvraagt bij uw huisarts en specialist. Deze medische informatie kunt u bij uw bezwaarschrift voegen. Vraag bij uw huisarts of medisch specialist hiervoor schriftelijk de volgende informatie op:

 • Welke als objectief vast te stellen ziekte of gebrek heeft u bij mij vastgesteld?
 • Welke gevolgen heeft mijn ziekte of gebrek voor mijn functioneren in het dagelijks leven?
 • Welke behandel- en leefadviezen gaf u mij gelet op mijn voormelde ziekte of gebrek ?
 • Vindt u het noodzakelijk dat ik door een andere medisch deskundige of een GZ-psycholoog nader wordt onderzocht ?

Vraag aan uw arts om een schriftelijke reactie binnen een redelijke termijn van bijvoorbeeld twee weken. Indien er tussen uw huisarts en medisch specialisten of specialisten onderling correspondentie over uw ziekte/gebrek heeft plaatsgevonden, vraag dan deze correspondentie op. Uw huisarts of medisch specialist mag u kosten rekenen voor het beantwoorden van uw vragen en het opsturen van stukken. Deze kosten moet u zelf betalen. U kunt in uw bezwaarschrift een vergoeding aan het UWV vragen voor deze kosten. Als uw bezwaar gegrond wordt verklaard door het UWV, dan zal het UWV deze kosten in het algemeen vergoeden.

Wanneer u met uw pro forma bezwaarschrift het UWV dossier heeft opgevraagd, dan kan het zijn dat alle relevante medische informatie al in het dossier zit. Dit vanwege het feit dat het UWV in de beslisfase al met uw toestemming medische gegevens bij uw huisarts of medisch specialisten heeft opgevraagd. Zoals eerder aangegeven, is het UWV ook in de bezwaarfase niet verplicht om medische informatie op te vragen bij uw behandelaars. Het kan daarbij voorkomen dat uw eigen huisarts en medisch specialisten niet de door u gevraagde gegevens aan u willen verstrekken. U staat dan met lege handen en kunt uw arbeidsongeschiktheid in de bezwaarfase niet voldoende aannemelijk maken naar het UWV. In dit soort gevallen is het zinvol om contact op te nemen met een onafhankelijk medisch expertisebureau, zoals Het Expertise Orgaan (www.expertiseorgaan.nl) voor een medisch expertiserapport door een onafhankelijke verzekeringsarts of arbeidsdeskundige. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Deze kosten dient u in beginsel zelf te betalen. U kunt wel in uw bezwaarschrift aan het UWV om een kostenvergoeding vragen, mits u op basis van dit onafhankelijk expertiserapport in het gelijk wordt gesteld. Soms worden de kosten van de medische contra-expertise als bijzondere bijstand door de gemeente vergoedt. Voor meer informatie over een onafhankelijke medische (contra-)expertise, kunt u met Sociaal Verhaal of met een medisch expertisebureau contact opnemen.

Stap 3 Uw dagbesteding

Het is verstandig om in uw bezwaarschrift een opstelling te maken van uw dagbesteding, van vóór en na uw ziekte. De UWV bezwaar verzekeringsarts zal mede aan de hand van uw dagbesteding vaststellen wat uw mogelijkheden en beperkingen zijn, gezien de door u gestelde ziekte of gebreken. Geef duidelijk aan welke activiteiten u niet meer kunt doen ten gevolge van uw ziekte. Bijvoorbeeld boodschappen doen, huishouden, sporten, hobby’s.

Bijvoorbeeld:

Voor uw ziekte Na uw ziekte
7:00 Opstaan 9:00 Opstaan
7:30 Werken 11:00 Ontbijten
18:00 Boodschappen/koken 12:00 Lunchen en rusten
20:00 Huishouden/sporten 15:00 Douchen en aankleden
23:00 TV kijken/lezen 16:00 Bewegen of therapie
0:00 Naar bed 18:00 Eten (niet zelf koken)
19:00 Tv kijken
20:00 Naar bed

In het weekeinde:  Sporten/huishouden/winkelen

Huishouding:  Door huishoudelijke hulp
De “Functionele Mogelijkhedenlijst” (FML) van het UWV is een leidraad voor uw beperkingen. Aan de hand van de FML van het UWV kunt u zelf uw beperkingen duiden. Vermeld in uw bezwaarschrift uw beperkingen volgens de FML van het UWV. Wees hier eerlijk en duidelijk over. U moet niet overdrijven, maar u ook niet beter voordoen, dan u werkelijk bent. Probeer van uw behandeld arts of specialist een schriftelijke verklaring te krijgen die uw beperkingen volgens de “Functionele Mogelijkhedenlijst” onderbouwt.

Stap 4 Het schrijven van uw bezwaarschrift met gronden bezwaar

Uw bezwaarschrift dient uit een aantal onderdelen te bestaan:

 • adres, telefoonnummer, BSN en geboortedatum.
 • Plaats en datum (dagtekening) van uw bezwaarschrift.
 • De datum en het kenmerk van de beslissing van het UWV waartegen u bezwaar maakt.
 • De redenen (gronden) waarom u het niet eens bent met de beslissing van het UWV.
 • Verzoek aan het UWV om de beslissing te herzien en uw bezwaar gegrond te verklaren.
 • Uw handtekening.

Belangrijke punten bezwaarschrift

Uw dossier bestuderen en de gronden van het bezwaar formuleren

U dient de gronden van uw bezwaar helder en beknopt op papier te zetten. Onderbouw de redenen van uw bezwaar zo mogelijk met bijlagen en voorbeelden. Bestudeer het rapport van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige en controleer of alles juist is omschreven. Als de UWV-arts of de arbeidsdeskundige bepaalde belangrijke opmerkingen van u in uw gesprekken heeft verzuimd om in hun verslag of rapport op te nemen, maak daarvan dan melding in uw bezwaarschrift.  Vraag in uw bezwaarschrift het gehele UWV-dossier op. Soms zitten er stukken in het UWV-dossier, waar u niet vanaf weet, of waarmee geen rekening is gehouden in de verslaglegging van de verzekeringsarts of de arbeidsdeskundige. Nadat u het dossier van het UWV per post heeft ontvangen, krijgt u een termijn om uw bezwaarschrift aan te vullen. Dit is meestal een termijn van vier weken. Is deze termijn voor u te kort om schriftelijk te reageren op het dossier, vraag dan binnen deze termijn extra uitstel. Dit wordt meestal toegestaan door het UWV. Laat in elk geval de termijn niet verstrijken zonder reactie of uitstelverzoek van uw kant. Als u te laat bent met uw initiële bezwaarschrift, dan hoeft het UWV uw bezwaar niet meer inhoudelijk in behandeling te nemen.

Checklist opstellen redenen van uw bezwaarschrift:

 • Zijn de feiten in uw dossier juist ?
 • Is uw dossier compleet, ontbreken er geen stukken of informatie ?
 • Is de beslissing van het UWV in overeenstemming met de bevindingen van de UWV-arts en de arbeidsdeskundige ?
 • Is uw (medische) situatie gewijzigd, of beschikt u over nieuwe relevante informatie ?
 • Kunnen de feiten de conclusie van het UWV dragen ?
 • Heeft het UWV de van toepassing zijnde wet- en regelgeving gevolgd ?

Het is voor een particulier moeilijk om voldoende aandacht te geven aan deze punten in de checklist. U weet immers niet altijd welke feiten voldoende juridisch relevant zijn voor het UWV om haar beslissing te heroverwegen. Ook bent u niet bekend met de recente jurisprudentie en wet- en regelgeving. Twijfelt u aan uw eigen mogelijkheden om een goed bezwaarschrift te schrijven, neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij kunnen met u bespreken of het niet zinvoller is om professionele bijstand voor uw bezwaar tegen het UWV in te schakelen.

Voorbeeld uitwerking bezwaar beslissing UWV WIA-uitkering

Uw ontvangt een beslissing van het UWV over uw WIA-uitkering

In de onderstaande uitwerking staat waar u rekening mee moet houden bij het opstellen van  een bezwaar tegen een beslissing van het UWV over uw WIA-uitkering.

De belangrijkste dossierstukken om bezwaar te maken, zijn:

 • de beslissing van het UWV.
 • het medisch onderzoeksrapport van de UWV-verzekeringsarts (medische keuring) en de functionele mogelijkhedenlijst.
 • het verslag van de arbeidsdeskundige met de lijst van arbeidsmogelijkheden (welk werk u volgens het UWV kunt doen) en de motivering hiervan.
 • uw laatste inkomensspecificatie voordat u arbeidsongeschikt werd.
 • het maatmanadvies en dagloonrapport.
 • het eventueel communicatieverslag tussen de UWV verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige.
 • Indien aanwezig, informatie van uw behandelend arts en of de bedrijfsarts.
 • een eventueel re-integratieverslag.
 • Uw eigen verklaring naar aanleiding van de vragenlijst voorafgaande aan de keuring door het UWV.

Belangrijkste punten bij de rapportage van de UWV verzekeringsarts

 • Klopt de diagnose van de verzekeringsarts ?
  Is het oordeel van de verzekeringsarts al dan niet in overeenstemming met uw eigen mening en de diagnose van uw behandelend artsen ? Indien mogelijk dient u uw eigen ziektebeeld te onderbouwen met een verklaring van uw eigen arts, bij wie u nog in behandeling bent, of de arts die de ziekte bij u heeft vastgesteld. Het is nog beter om door een onafhankelijke verzekeringsarts een diagnose bij u te laten vaststellen. Dit kan bijvoorbeeld via expertiseorgaan.nl. De verklaring van uw eigen arts moet goed onderbouwd zijn. Uw eigen arts mag in zijn verklaring geen verklaring afleggen over uw (mogelijkheid tot het verrichten van) arbeid, maar wel over de gevolgen van de ziekte voor uw functioneren in uw dagelijks leven. Een onafhankelijke verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van een onafhankelijk medisch expertisebureau mag wel uitspraken doen over uw (mogelijkheden tot het verrichten van) arbeid.
 • Is uw dagindeling goed opgeschreven ?
  Als dit niet het geval is, stuur dan uw eigen dagindeling met uw bezwaarschrift mee en benoem de verschillen met de dagindeling zoals het UWV dit heeft genoteerd. De verschillen in de dagbesteding toen u gezond was en bij arbeidsongeschiktheid moeten duidelijk naar voren komen.
 • De FML – Functionele MogelijkhedenLijst
  De UWV verzekeringsarts zal naar aanleiding van uw ziektebeeld de beperkingen voor het verrichten van werk vaststellen aan de hand van de Functionele Mogelijkhedenlijst (FML).
 • De urenbeperkingen in de FML
 • Wanneer u vanwege uw ziekte minder kan werken, vermeldt dan hoeveel uren u per dag en hoeveel dagen per week u wel kunt werken. In de “Functionele Mogelijkhedenlijst” van het UWV staan verschillende voorbeeldsituaties Ter onderbouwing van uw mening dat u door uw ziekte minder kunt werken, is de richtlijn van het UWV “Verminderde arbeidsduur van belang. In de richtlijn “Verminderde arbeidsduur” van het UWV staat vermeld dat de UWV verzekeringsarts uw arbeidstijd vanwege medische redenen kan beperken. Er zijn drie hoofdredenen:
  a. energetische redenen; uw ziekte put u uit. U heeft zeer weinig energie om te werken  (bijvoorbeeld ernstige vermoeidheid bij hart- en longziekten).
 1. preventieve redenen (ter preventie, om de ziekte niet verergeren, is het om medische redenen noodzakelijk om de arbeidsduur te verminderen (bijvoorbeeld een chronische ontsteking die zal verergeren als u onvoldoende rust neemt).
 2. verminderde beschikbaarheid als reden (u volgt overdag een revalidatieprogramma of u krijgt intensieve behandelingen of therapieën, waardoor u minder beschikbaar bent).

U kunt dit allemaal nalezen in de richtlijn “Verminderde arbeidsduur”. En is er sprake van een dossier bij de arbo-arts van uw werkgever of van een re-integratieverslag van uw werkgever of de arbo-dienst, vraag deze gegevens dan op bij de arbo-dienst en vergelijk deze informatie met de gegevens in uw UWV-dossier. Benoem de verschillen die voor uw bezwaar van belang zijn in uw bezwaarschrift tegen het UWV.

Belangrijkste punten bij de rapportage van de UWV arbeidsdeskundige

 • Maatmaninkomen
  De arbeidsdeskundige berekent uw maatmaninkomen. Het maatmaninkomen is het inkomen dat u verdiende voor u arbeidsongeschikt werd. Uw maatmaninkomen is het uitgangspunt voor de berekening van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. U kunt zelf controleren of de berekening van de UWV arbeidsdeskundige juist is. Kijk hiervoor in het maatmanloonrapport of uw laatstverdiende loon goed is overgenomen.
 • De beroepen die de arbeidsdeskundige voor u heeft gekozen. De arbeidsdeskundige kiest minimaal drie functies die u met uw beperkingen wel kunt uitvoeren. Het dossier van de arbeidsdeskundige bevat de functiebeschrijvingen, de functie-eisen, de belastingen en de arbeidsduur van deze functies. U kunt zelf bepalen of u met uw ziekte of beperkingen de door de arbeidsdeskundige aangeduide functies kunt uitoefenen. Loop per afzonderlijke functie de volgende punten na:
 1. Bevatten de door de arbeidsdeskundige gekozen functies geen belastingen die volgens de FML zijn beperkt, of waarbij u de functies niet kunt uitvoeren ? Bijvoorbeeld: U bent slecht ter been en kunt slechts korte tijd achtereen lopen. Als een functie als deurwaarder is aangeduid, dan kunt u deze functie dus niet uitoefenen.
 2. Zijn er noodzakelijke opleidings- en ervaringseisen voor de functie ? Een voorbeeld: De arbeidsdeskundige heeft tandartsassistente als functie voor u aangeduid, maar u beschikt niet over het daarvoor vereiste diploma.
 3. Wanneer de verzekeringsarts uw arbeidsduur heeft beperkt (zie de urenbeperking in de FML “Functionele Mogelijkhedenlijst”), dan kunt u geen functies uitvoeren met een werkdag of werkweek die langer is dan de urenbeperking door de verzekeringsarts.

Het UWV is wettelijk verplicht om de berekening van het arbeidsongeschiktheidspercentage te baseren op drie aangeduide functies.  Dit betekent dat het UWV uw bezwaar gegrond moet verklaren als er niet minimaal drie functies zijn aangeduid die u kunt uitoefenen. In uw bezwaarschrift moet u dus goed onderbouwen waarom u een bepaalde functie niet kunt uitoefenen vanwege uw ziekte.

Stap 5 Versturen bezwaarschrift aan het UWV

In de beslissing van het UWV waartegen u bezwaar maakt, staat het adres van het UWV vermeld waarnaar u uw bezwaarschrift moet sturen. Als u niet in de laatste week van de bezwaartermijn uw bezwaarschrift opstuurt, maar al eerder, dan kunt u dit per gewone post doen. Meestal krijgt u binnen vijf dagen na de verzending van uw bezwaarschrift een schriftelijke ontvangstbevestiging van het UWV van uw bezwaar. Veiliger is uiteraard om het bezwaarschrift per gewone post én per aangetekend schrijven te zenden aan het UWV. Het UWV beschikt over faxnummers waaraan u uw bezwaarschrift kunt faxen. Stuur dan per gewone post een extra exemplaar en stuur altijd het besluit van het UWV mee waartegen uw bezwaarschrift zich richt. Het UWV hoeft uw bezwaarschrift niet in behandeling te nemen als dit te laat door het UWV is ontvangen. In het algemeen wordt in de jurisprudentie – bij verzending per gewone post – een termijn van één á twee werkdagen aangehouden ná het verstrijken van de bezwaartermijn als (net nog) tijdige bezwaardatum. Dit hangt echter af van het feit of er een poststempel op de enveloppe van uw bezwaarschrift staat. Laat het er echter niet op aan komen en verstuur uw bezwaar minimaal één week voor het verstrijken van de bezwaartermijn aan het UWV.

Als uw bezwaarschrift tijdig door het UWV is ontvangen en u heeft het volledige dossier van het UWV bestudeerd, dan heeft u de mogelijkheid om aan het UWV te vragen of zij openstaat voor mediation of om het besluit te herzien vanwege nieuwe feiten. Ook kunt u uw bezwaar intrekken, als u na uw bezwaar beter bent of u het bezwaar toch kansloos acht. U kunt het bezwaarschrift telefonisch of schriftelijk bij het UWV intrekken.

Stap 6 Bezwaarschrift aanvullen

Tot tien dagen vóór de hoorzitting kunt u aanvullende gegevens of bewijsstukken naar het UWV sturen. Bijvoorbeeld bewijsstukken om uw bezwaarschrift aan te vullen, zoals een verklaring van een arts die u pas later heeft ontvangen. In het algemeen krijgt u van het UWV een ontvangstbevestiging van de door u later ingediende stukken.

Stap 7 De hoorzitting bij het UWV

Is uw bezwaarschrift met gronden in goede orde ontvangen door het UWV, dan vraagt het UWV of u een hoorzitting bij het UWV wil om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Het UWV belt u hierover, om een datum af te spreken en daarbij rekening te houden met uw verhinderdata. Als het UWV uw telefoonnummer niet heeft, bel dan zelf met het UWV zodra u een brief van het UWV ontvangt over de mogelijkheid tot een hoorzitting. U bent niet verplicht om in te stemmen met een hoorzitting. In het algemeen is het wel verstandig om naar een hoorzitting te gaan, omdat u dan bepaalde vragen over uw bezwaarschrift kunt beantwoorden of om aanvullende informatie mee te delen. In sommige gevallen is het mogelijk om telefonisch een hoorzitting met het UWV te houden. U hoeft dan niet naar een UWV-kantoor toe.

Wanneer u een hoorzitting wenst, dan krijgt u een brief van het UWV met de locatie en het tijdstip van de hoorzitting bij het UWV. U mag iemand meenemen naar de hoorzitting. Dit kan een kennis of een familielid zijn, waar u steun aan heeft. U kunt echter ook een advocaat of jurist meenemen om uw bezwaarschrift toe te lichten tijdens de hoorzitting. Indien u tot de doelgroep van Sociaal Verhaal behoort (sociale minima), dan kunnen wij een advocaat of jurist voor u regelen om gratis mee te gaan naar uw hoorzitting bij het UWV. Verder is het toegestaan om getuigen of deskundigen naar de hoorzitting mee te nemen. U moet dit wel vooraf aan het UWV laten weten. Een hoorzitting is geen terechtzitting of een verhoor, maar een gesprek in een bepaalde format waarvan een verslag wordt gemaakt. De hoorzitting is in een informele setting, maar alles wat in het gespreksverslag word vastgelegd, kan vóór of tegen u werken in de beslissing op bezwaar van het UWV en in verder procedures in (hoger) beroep. Let dus goed op wat u zegt en geef geen antwoorden ‘om het antwoorden’. Als u iets niet goed weet, maak dan een voorbehoud, en zeg daar dan later op terug te komen. Als u bezwaar voornamelijk betrekking heeft op het oordeel van de UWV verzekeringsarts en de medische aspecten een hoofdrol spelen, dan kan er een medische hoorzitting worden bepaald. Hierin wordt u door een (andere) verzekeringsarts onderzocht. Het UWV geeft dit duidelijk aan in de oproepbrief voor de hoorzitting.

De beslissing op het bezwaar van het UWV

Het UWV neemt na sluiting van het onderzoek, na bestudering van het dossier en aan de hand van uw bezwaarschrift en opmerkingen ter hoorzitting, een besluit over haar initiële beslissing over uw UWV-uitkering. Dit heet de “beslissing op bezwaar”.

Beslistermijn UWV

De wettelijke termijn waarbinnen het UWV een beslissing op uw bezwaar moet nemen, ligt tussen de acht en zeventien weken. Deze termijn begint te lopen na het verstrijken van de oorspronkelijke bezwaartermijn van zes weken. Wanneer het UWV meer tijd nodig heeft, bijvoorbeeld om het rapport van een externe arts of specialist op te vragen of te bestuderen, dan kan het UWV haar beslistermijn verlengen met vier weken en nogmaals éénmalig met zes weken. Van elke verlenging van haar beslistermijn moet het UWV u schriftelijk in kennis stellen. In de praktijk komt het vaak voor dat het UWV aan de belanghebbende vraagt om in te stemmen met verlenging van de beslistermijn. Dit kan in principe meerdere malen plaatsvinden met uw goedvinden.

Wanneer de wettelijke (verlengde) beslistermijn voor het UWV is verstreken, dan kunt u het UWV in gebreke stellen. Op de website van Sociaal Verhaal onder ‘kenniswijzer’ staat een ‘voorbeeldbrief ingebrekestelling’. Met deze brief geeft u het UWV een laatste termijn van twee weken om alsnog een beslissing te nemen. Na het verstrijken van deze termijn, kunt u aanspraak maken op een dwangsomvergoeding voor elke dag dat het UWV nadien in gebreke blijft om alsnog een besluit te nemen. Deze dwangsomvergoeding kan oplopen tot € 1.260,00. Hiernaast kunt u, na het verstrijken van deze termijn, naar de bestuursrechter stappen, als het UWV niet tijdig op uw bezwaar beslist.

Het UWV verklaart u bezwaar gegrond

Als het UWV uw bezwaar gegrond verklaart, dan neemt het UWV een nieuwe beslissing over uw UWV-uitkering en over een eventuele proceskostenvergoeding die u toekomt. Hiermee eindigt de bezwaarprocedure. Het UVW trekt haar eerder besluit in en komt daarna met een nieuwe beslissing. Het kan dan nog zo zijn dat de nieuwe beslissing eveneens niet is waar u op heeft gehoopt. U kunt dan opnieuw bezwaar instellen bij het UWV tegen de nieuwe beslissing. De hele bezwaarprocedure begint dan weer van voren af aan.

Het UWV verklaart uw bezwaar ongegrond; u kunt in beroep

Als uw bezwaar ongegrond wordt verklaard, dan blijft oorspronkelijke beslissing van het UWV in stand en verandert er niets. Uw uitkering wordt bijvoorbeeld gestopt of uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt verlaagd. U kunt vervolgens tegen de beslissing op bezwaar van het UWV beroep instellen bij de rechtbank, afdeling bestuursrecht. Dit staat onderop de beslissing op bezwaar van het UWV. De beroepstermijn is zes weken. De bestuursrechter kan de beslissing op uw bezwaar van het bestuursorgaan herroepen. U moet eerst een beroepschrift indienen bij de rechtbank. Het UWV dient vervolgens een verweerschrift in en uiteindelijk volgt er een mondelinge behandeling van uw beroep bij de rechtbank. Wanneer u het ook niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank, dan heeft u nog de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. Voor de procedure bij de rechtbank en bij de Centrale Raad van Beroep heeft u geen advocaat nodig. U mag deze procedures in persoon voeren. In het algemeen is dit niet raadzaam. Wanneer u tot de doelgroep van Sociaal Verhaal behoort, dan kunnen wij u van een gratis advocaat voorzien voor uw (beroeps)procedures tegen het UWV.  Neem hiervoor met ons contact op zodra u de beslissing van het UWV of de uitspraak van de rechtbank heeft ontvangen.