Schuldsanering natuurlijke personen – Wsnp

Wilt u in aanmerking komen voor de Wsnp, de Wet schuldsanering natuurlijke personen? Dat moet u eerst via een minnelijke schuldhulpverleningstraject hebben geprobeerd om uw schulden op te lossen. Dit kan via de gemeentelijke schuldhulpverlening, de gemeentelijke kredietbank, of met een NVVK-geaccrediteerd schuldhulpverleningsbureau. Uw schuldhulpverlener zal in het minnelijke traject aan alle schuldeisers een betalingsvoorstel doen. Uw maandelijkse afloscapaciteit wordt verdeeld over alle schuldeisers en dit gedurende drie jaar. Op deze wijze betaalt u uw schuldeisers een percentage van hun totale vordering en dit tegen finale kwijting. De schuldbemiddeling is geslaagd als alle schuldeisers akkoord gaan met het minnelijk voorstel. Indien er één schuldeiser – op onredelijke gronden – weigert akkoord te gaan met het minnelijke voorstel van uw schuldbemiddelaar, dan is het mogelijk om aan de rechtbank te vragen om de schuldeisers een dwangakkoord op te leggen. De onwillige schuldeiser wordt op deze wijze door de rechtbank gedwongen om alsnog akkoord te gaan met het betalingsvoorstel van uw schuldhulpverlener. Indien het minnelijk schuldhulptraject niet tot een oplossing of regeling voor uw schulden heeft geleid, dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering.

Voorwaarden voor toelating tot de wettelijke schuldsanering

De voorwaarden voor toelating tot de wettelijke schuldsanering (Wsnp) zijn als volgt:

  • Er is sprake van ‘problematische schulden’, u bent niet meer in staat om zelf u schulden te regelen.
  • De afgelopen vijf jaar bent u ‘te goeder trouw’ geweest, u heeft niet opzettelijke schulden gemaakt (bijvoorbeeld door fraude, onverantwoord gedrag of een misdrijf).
  • U heeft de laatste tien jaar niet eerder in de Wsnp gezeten.
  • U spreekt af de Wsnp-verplichtingen na te komen.
  • U doet uw best om gedurende de Wsnp zoveel mogelijk te verdienen.

Indien u niet voldoet aan bovengenoemde toelatingseisen, dan kan het zijn dat de rechtbank uw verzoek tot toelating Wsnp toch toewijst, bijvoorbeeld omdat de schuldsaneringsregeling destijds is beëindigd om redenen die u niet zijn aan te rekenen. Of omdat u de problemen van toen nu onder controle heeft gekregen.

Aanvraag schuldsanering rechtbank

De aanvraag voor uw wettelijke schuldsanering moet bij de rechtbank worden ingediend door de gemeente, uw NVVK-schuldhulpverlener of door een advocaat. U mag het verzoekschrift niet zelf indienen. Bij het verzoekschrift dient u onder meer een verklaring van uw minnelijke schuldhulpverlener mee te sturen waaruit blijkt hoe de schuldbemiddeling is geëindigd en wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot uw schulden. Met name als er sprake is van lopende verplichtingen, zoals huur, moet duidelijk zijn dat dit elke maand kan worden betaald. Enkele weken na uw aanvraag schuldsanering ontvangt u een oproep voor een mondelinge behandeling van uw verzoekschrift. Tijdens deze zitting vraagt de rechter u om aanvullende inlichtingen en wordt u gevraagd of u kunt voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wsnp. De rechter zal tevens de reden(en) van het mislukken van de minnelijke schuldenregeling in de beoordeling meenemen. Indien schuldeisers bezwaar maken tegen het uitspreken van de Wsnp, dan kan de rechtbank de schuldeisers dwingen om mee te werken. Indien de Wsnp wordt uitgesproken, dan zal dit zijn voor een periode van minimaal drie jaar en maximaal vijf jaar. De rechtbank legt de toewijzing of afwijzing Wsnp in een schriftelijke uitspraak vast. Tegen een afwijzing van uw aanvraag Wsnp door de rechtbank kunt u binnen acht dagen hoger beroep instellen bij het Gerechtshof. U dient hiervoor een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Indien u zelf geen advocaat heeft, dan kunnen wij een gratis (pro deo) advocaat voor u inschakelen.

Toewijzing schuldsanering

Bij de toewijzing van uw aanvraag schuldsanering benoemt de rechtbank een bewindvoerder die de wettelijke schuldsaneringsregeling voor u moet uitvoeren. De bewindvoerder beheert uw financiële huishouding en hij informeert de schuldeisers en de rechter-commissaris over de voortgang van de schuldsanering. Al uw post wordt vanaf aanvang Wsnp rechtstreeks aan de bewindvoerder gestuurd. De bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven en ziet er op toe dat u alle verplichtingen voortvloeiende uit de wettelijke schuldsaneringsregeling nakomt. Indien u gedurende de Wsnp uw verplichtingen niet nakomt, zoals solliciteren of moeite doen om meer inkomen te genereren, dan kan de bewindvoerder aan de rechtbank vragen om de Wsnp op te heffen. U wordt dan uit de schuldsanering gezet. Dit is ook mogelijk indien u gedurende de Wsnp nieuwe schulden maakt. Het gevolg hiervan is dat aan u geen ‘schone lei’ verklaring wordt afgegeven en u niet schuldenvrij bent. De schuldeisers mogen na de vroegtijdige beëindiging van de Wsnp weer beslagmaatregelen treffen om de (oude) schulden bij u te incasseren. De vroegtijdige beëindiging van de Wsnp dient u te allen tijde te voorkomen; neem direct met Sociaal Verhaal contact op als uw bewindvoerder, de rechter-commissaris, of een schuldeiser aan de rechtbank vraagt om de wettelijke schuldsanering tussentijds op te heffen. Wellicht kunnen wij u helpen om dit te voorkomen.