Lindorff

Regels deurwaarders

Er zijn regels waaraan deurwaarders zich moeten houden in hun contacten met debiteuren. Schenden gerechtsdeurwaarders deze regels, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de tuchtkamer voor deurwaarders, de  Kamer voor Gerechtsdeurwaarders in Amsterdam. Indien uw klacht over het gedrag van de deurwaarder door de tuchtrechter gegrond wordt verklaard, dan kan de tuchtrechter aan de deurwaarder een tuchtstraf of sanctie opleggen. Deze tuchtmaatregel varieert van een waarschuwing tot een geldboete of een schorsing. De regels waaraan de deurwaarder zijn gebonden staan in de Gerechtsdeurwaarderswet en in de verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders van de Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).  Onderstaand vindt u een opsomming van de meest voorkomende schendingen van de regels door deurwaarders. Over deze gedragingen kunt u een tuchtklacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders tegen de betreffende deurwaarder.

Deurwaarder komt niet opdagen op datum beslagaankondiging

Het komt vaak voor dat de deurwaarder niet komt opdagen op de datum van de beslagaankondiging roerende zaken. De schuldenaar krijgt een brief van de deurwaarder dat er op een bepaalde datum beslag wordt gelegd op de inboedel van de woning van de debiteur. In deze beslagaankondiging van de deurwaarder wordt aangezegd dat “de voordeur worden opengebroken door een slotenmaker“ als de beslagdebiteur niet thuis is. Naar aanleiding van deze beslagbrief blijft de debiteur vervolgens die dag thuis om op de deurwaarder te wachten. En vervolgens komt de deurwaarder niet opdagen op de datum van zijn beslagaankondiging. De tuchtkamer van gerechtsdeurwaarders heeft hierover geoordeeld dat de deurwaarder ‘onzorgvuldig’ – en daarmee tuchtrechtelijk laakbaar – handelt, door niet te komen opdagen op de aangekondigde datum van beslaglegging. Dit blijkt uit een aantal tuchtrechtuitspraken van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. De deurwaarder is verplicht om de eerder aangekondigde datum van beslaglegging schriftelijk af te zeggen, mocht de deurwaarder toch “verhinderd zijn” om op die aangekondigde beslagdatum langs te komen voor beslaglegging roerende zaken. Dus, als u vergeefs heeft gewacht op een deurwaarder die heeft gezegd bij u thuis beslag te komen leggen en hij komt niet opdagen, dien dan eerst via de e-mail een klacht in bij de betreffende deurwaarder en vraag om bijvoorbeeld een financiële tegemoetkoming omdat u ‘voor niks’ thuis heeft zitting wachten op de deurwaarder. En weigert de deurwaarder vervolgens om aan uw klacht tegemoet te komen, dien dan via het voorbeeld klachtenformulier op onze site een tuchtklacht in bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders over het ‘niet komen opdagen voor beslaglegging’ door de deurwaarder. U kunt op uw klachtenformulier tevens aangeven dat u aanspraak wenst te maken op een schadevergoeding voor het vergeefs wachten op de beslaglegging op uw inboedel. De deurwaarder moet zich ook aan de regels houden.

Beslaglegging op inboedel als oneigenlijk drukmiddel

Als een deurwaarder bij u thuis binnen is, legt hij vaak maar gelijk beslag op uw inboedel, als oneigenlijk drukmiddel. De deurwaarder ziet immers dat de inboedel van uw woning bij een openbare verkoop niets zal opleveren. De deurwaarder mag dan géén beslag op uw spullen leggen. Als de deurwaarder toch beslag legt, zonder dat hij de intentie heeft om ook écht tot executoriale verkoop van uw inboedel over te gaan, dan ‘misbruikt’ hij zijn beslaglegging als oneigenlijk drukmiddel om u tot betaling of een betalingsregeling te bewegen. Dus als de deurwaarder bij u thuis beslag legt op uw spullen zonder dat hij voornemens is om uw inboedel daadwerkelijk openbaar te verkopen, dien dan per e-mail een klacht in bij de deurwaarder en vraag hem om het beslag op uw inboedel op te heffen en om de beslagkosten te crediteren. Als de deurwaarder dit weigert te doen en u toch de beslagkosten in rekening brengt, dan kunt u hierover een tuchtklacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders via ons voorbeeld klachtenformulier. De deurwaarder wordt immers geacht deze regels te respecteren.

studiefinanciering

Bel mij terug!

Velden met een * zijn verplicht.

Wilt u meer informatie over dit artikel neem dan contact op met Sociaal Verhaal.

Dreigbrieven deurwaarder beslag op uw inboedel

Als de deurwaarder u dreigbrieven stuurt, waarin hij zegt beslag op uw auto of inboedel te leggen als u niet betaalt of geen betalingsregeling afspreekt, handelt de deurwaarder tuchtrechtelijk verkeerd. De deurwaarder mag u geen ‘dreigbrieven’ met beslagdreiging sturen en vervolgens geen beslag leggen. Als de deurwaarder ‘A’ zegt, dan moet hij ook ‘B’ doen. Doet de deurwaarder dit niet en stuurt hij u alleen dreigbrieven met beslag zonder daarna beslag te komen leggen, dan is dit klachtwaardig. U kunt hierover een klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Er moet eveneens sprake zijn van een vonnis of een dwangbevel voordat de deurwaarder überhaupt mag dreigen met ‘beslag’. Zonder vonnis of dwangbevel dat aan u is betekend, mag er nooit door een deurwaarder worden gedreigd met beslaglegging. Dit is in strijd met de wettelijke regels voor deurwaarders. De regel is dat de deurwaarder waar kan maken waarmee hij ‘dreigt’; er moet een executoriale titel in de vorm van een vonnis, een proces-verbaal of een dwangbevel zijn. Een deurwaarder mag geen druk uitoefenen door het aankondigen van maatregelen, welke hij niet daadwerkelijk kan en mag nemen.

Misbruik van bevoegdheid beslag en verkoop inboedel

In twee gevallen is beslag en verkoop van de inboedel van een woning als misbruik van bevoegdheid door de deurwaarder aan te merken. Bij beslag op de inboedel komen er extra deurwaarderkosten bij. De opbrengst van de verkoop van de in beslag genomen zaken moet hoog genoeg zijn om de vordering waarvoor beslag is gelegd, grotendeels te voldoen. Vaak zijn de beslag- en verkoopkosten hoger dan de verkoopopbrengst. Wordt het beslag toch doorgezet, terwijl de inboedel onvoldoende waarde heeft, dan levert dat misbruik van bevoegdheid door de deurwaarder op.

De twee de situatie die misbruik van bevoegdheid door de deurwaarder oplevert, doet zich voor als de deurwaarder besluit om goederen van hoge waarde, voor voldoening van een lage vordering, te verkopen. Als er minder ingrijpende executiemiddelen voorhanden zijn (zoals bijvoorbeeld loonbeslag), dan moet de deurwaarder eerst dit minder ingrijpend executiemiddel inzetten om de vordering te incasseren. Bijvoorbeeld het verkopen van een auto voor een verkeersboete van honderd euro, terwijl er ook derdenbeslag mogelijk is, is disproportioneel. Doet de deurwaarder dit toch, dan handelt hij in strijd met de regels en is dat tuchtrechtelijk klachtwaardig.

Verplichting tot opheffing beslag inboedel deurwaarder

De deurwaarder heeft in sommige gevallen de verplichting om tot opheffing van beslag op de inboedel over te gaan. Een deurwaarder kan een vonnis tenuitvoerleggen indien de gedaagde partij is veroordeeld tot het betalen van een geldsom. De deurwaarder betekent het vonnis met het verzoek binnen een termijn de schuld te betalen. Wordt er binnen die termijn niet betaald, dan mag de deurwaarder beslag bij u thuis of op uw auto leggen. Is er beslag gelegd op de inboedel of auto en heeft de inboedel of auto onvoldoende waarde, dan moet u de deurwaarder meedelen dat het beslag op de inboedel niet wordt voortgezet, omdat deze geen waarde heeft. Zet de deurwaarder de verkoop toch door, of wil de deurwaarder het beslag niet opheffen en achteraf blijkt dat de executoriale verkoopwaarde nauwelijks meer is dan de door de deurwaarder terzake gemaakte beslag- en executiekosten, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. De regel die geldt voor de deurwaarder, is dat er niet tot beslaglegging of openbare verkoop mag worden overgegaan, als de executoriale verkoopopbrengst de kosten van de executie niet of nauwelijks overstijgt.  Ook als de deurwaarder na beslaglegging toch afziet van een openbare verkoop, dan moet hij de beslagene inlichten. Verzuimt de deurwaarder dit te doen, dan handelt de deurwaarder in strijd met de regels en kunt u daarover klagen.

Wilt u meer informatie over dit artikel neem dan contact op met Sociaal Verhaal.

Deurwaarder hanteert onjuiste beslagvrije voet

Bij beslag op loon of uitkering komt het voor dat de deurwaarder een onjuiste beslagvrije voet hanteert. Op onze website kunt u zelf de voor u geldende beslagvrije voet berekenen. Als dit verschilt van de beslagvrije voet die de deurwaarder hanteert, dan kunt u de deurwaarder vragen om met terugwerkende kracht de beslagvrije voet aan te passen. De regels zeggen dat de deurwaarder verplicht is om de juiste beslagvrije voet te hanteren bij derdenbeslag op loon of uitkering. Dit is van belang omdat de schuldenaar een bepaald minimum aan inkomen nodig heeft, om in het levensonderhoud te voorzien. Heeft de deurwaarder maandelijks teveel ingehouden op loon of uitkering, dan moet de deurwaarder dit met terugwerkende kracht aanpassen en de teveel ingehouden gelden terugbetalen. Als de deurwaarder dit weigert, dan kunt u daarover een tuchtklacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

Veel deurwaarders hebben er een handje van om, als de beslagdebiteur nergens op reageert, de gehalveerde (hoogste) wettelijke beslagvrije bij beslag op loon of uitkering toe te passen. Deze beslagvrije voet mag echter alleen door de deurwaarder worden gehalveerd als, op verzoek, er géén opgave is gedaan van de hoogte van het inkomen van de partner. Wanneer de beslagene geen partner heeft, of onbekend is of er een partner is, dan handelt de deurwaarder in strijd met de regels door toch de wettelijke beslagvrije voet te halveren. Ook als er sprake is van een adreswijziging of een wijziging in de hoogte van het inkomen van de schuldenaar, mag de deurwaarder niet zomaar de beslagvrije voet halveren.

Communicatieplicht deurwaarder

Volgens de regels heeft de deurwaarder een communicatieplicht naar de schuldenaar toe. Deurwaarders verzuimen regelmatig brieven van debiteuren te beantwoorden of om aan andere informatieverzoeken te voldoen. Als een debiteur een betalingsvoorstel doet of betaalbewijzen opstuurt, dan dient de deurwaarder hier duidelijk op te reageren. Heeft u een betalingsvoorstel gedaan of gereageerd op het bericht van de deurwaarder, dan moet de deurwaarder vervolgens aan u doorgeven of de opdrachtgever akkoord gaat met het betalingsvoorstel. De deurwaarder moet met u communiceren over het betalingsvoorstel en mag niet zomaar beslagleggen als u een betalingsvoorstel heeft gedaan. De deurwaarder moet eerst uw voorstel beantwoorden. Het is klachtwaardig als de deurwaarder niet reageert op uw betalingsvoorstel of overige brieven of verzoeken. Indien u op een dergelijke wijze door de deurwaarder wordt behandeld, dan kunt u daarvoor klagen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en de Nationale Ombudsman.

Een andere voorbeeld uit de tuchtrechtspraak betreft het volgende geval. Het kan voorkomen dat er een dwangbevel of vonnis aan u wordt betekend en u de vordering al heeft voldaan. U moet dan zo snel mogelijk een betaalbewijs sturen naar de deurwaarder. De deurwaarder moet onderzoeken of er ook daadwerkelijk is betaald. Reageert de deurwaarder niet op het betaalbewijs en legt de deurwaarder alsnog beslag, dan handelt de deurwaarder in strijd met de regels. Het is namelijk niet toegestaan om beslaglegging door te zetten, zonder onderzoek te doen naar de door de schuldenaar gestelde betaling. De deurwaarder moet zorgvuldig met u communiceren.

Deurwaarder rekent meer kosten dat wettelijk is toegestaan

Tot slot komt het regelmatig voor dat een deurwaarder meer kosten rekent dan wettelijk is toegestaan. Dit is uiteraard in strijd met de regels. De deurwaarder mag geen hoge en onjuiste kosten in rekening brengen. U kunt daarbij denken aan explootkosten ‘aanzegging ontruiming’, annuleringskosten ontruiming, voorbereidingskosten ontruiming en informatiekosten. Doet de deurwaarder dit wel, dan handelt hij in strijd met de regels en kunt u deze kosten van de deurwaarder terugvragen en zonodig een tuchtklacht indienen tegen de deurwaarder.