Recht op second opinion bedrijfsarts

Bent u het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts van uw werkgever en wilt u een second opinion? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij zorgen dat een onafhankelijke bedrijfsarts het oordeel van de bedrijfsarts van de arbodienst van uw werkgever tegen het licht houdt. Er zijn voor de werknemer geen kosten verbonden aan de second opinion van een onafhankelijke bedrijfsarts. Uw werkgever en de bedrijfsarts van de arbodienst van uw werkgever zijn verplicht om mee te werken aan een second opinion van een onafhankelijke bedrijfsarts. De kosten van dit onafhankelijk onderzoek naar uw ziekteverzuim zijn voor rekening van uw werkgever. Dit betekent dat een werknemer bij ziekte altijd recht heeft op een gratis second opinion van een bedrijfsarts die niet in dienst is van de arbodienst van de werkgever. De nieuwe Arbowet die met ingang van 1 januari 2017 van kracht wordt, regelt dit. Voorheen was het niet mogelijk voor een werknemer om bij ziekteverzuim de bevinding van de bedrijfsarts door een externe bedrijfsarts op haar juistheid te laten controleren.  Met de nieuwe Arbowet heeft de werknemer wel recht op een gratis second opinion. De werknemer moet zijn verzoek wel voldoende motiveren. Hij moet aangeven waarom hij het oordeel van de bedrijfsarts van de arbodienst in twijfel trekt en een second opinion van een onafhankelijke bedrijfsarts wil.  De werknemer heeft daarom eerst het wettelijk recht om zelf te worden gehoord door de bedrijfsarts van de arbodienst van de werkgever. Aan de hand van dit persoonlijk gesprek, kan de werknemer zich beraden of hij berust in het onderzoek van de bedrijfsarts van zijn werkgever, danwel dat dit juist aanleiding geeft voor een second opinion door een onafhankelijke bedrijfsarts.

Vragen second opinion bedrijfsarts werkgever

De werknemer dient in zijn persoonlijk onderhoud met de bedrijfsarts van de arbodienst van zijn werkgever, te vragen om een second opinion door een onafhankelijke bedrijfsarts.  De bedrijfsarts is verplicht om de werknemer op deze mogelijkheid te wijzen als de werknemer het niet eens is met het oordeel van de arbo-arts van de werkgever. De bedrijfsarts moet de werknemer dan doorverwijzen naar een andere onafhankelijke bedrijfsarts voor de second opinion. Als werknemer kunt u dan ook aan Sociaal Verhaal vragen om een verwijzing naar een andere arbo-arts voor de second opinion. Dit met name als de bedrijfsarts van de werkgever weigert om de werknemer op zijn verzoek door te verwijzen naar een andere onafhankelijke arts voor de second opinion. De nieuwe  Arbowet geeft de bedrijfsarts van de werkgever in beginsel het recht om het verzoek van de  werknemer voor een second opinion door een andere bedrijfsarts af te wijzen op grond van zwaarwegende redenen. De wetgever heeft helaas in de nieuwe Arbowet niet opgenomen welke feiten en omstandigheden zijn aan te merken als zwaarwegend genoeg voor de arbo-arts om het verzoek van de werknemer voor een second opinion niet te honoreren. De arbo-arts van de werkgever zou blijkens de tekst van de nieuwe Arbowet kunnen volstaan met de mededeling dat het verzoek om een second opinion wordt afgewezen ‘omdat er geen enkele grond bestaat’ voor dit verzoek. Of een dergelijke motivering van de arbo-arts in rechte overeind zal blijven onder de nieuwe wetgeving, zal in de rechtspraak moeten blijken. Sociaal Verhaal is van mening dat elke werknemer bij twijfel over het oordeel van de arbo-arts over zijn ziekteverzuim, recht heeft op een gratis second opinion van een onafhankelijke bedrijfsarts. Neemt u met ons contact op als u daar aanspraak op wilt maken. Wij verwijzen u dan door naar een onafhankelijke bedrijfsarts.

zakelijk

Bent u het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts van uw werkgever en wilt u een second opinion? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij zorgen dat een onafhankelijke bedrijfsarts het oordeel van de bedrijfsarts van de arbodienst van uw werkgever tegen het licht houdt.