Niet eens met een besluit van Bureau Jeugdzorg – bezwaar maken ?

Bent u het niet eens met een besluit van Bureau Jeugdzorg en wilt u bezwaar maken? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Mensen met laag of geen inkomen helpen wij gratis met bezwaar tegen een besluit van Bureau Jeugdzorg. U heeft een aanwijzing of besluit van Bureau Jeugdzorg ontvangen over zorg die u heeft aangevraagd. Meestal betreft dit een indicatiebesluit. Bureau Jeugdzorg stelt in het indicatiebesluit vast of u recht heeft op zorg en zo ja, welke zorg en gedurende welke periode. Bent u het niet eens bent met het indicatiebesluit, of begrijpt u het besluit van Jeugdzorg niet, belt u ons dan om het besluit te bespreken. Het heeft immers niet altijd zin om bezwaar te maken. Soms begrijpt u het besluit niet goed of interpreteert u het anders dan Jeugdzorg heeft bedoeld. Misschien kunnen wij de beslissing van Bureau Jeugdzorg voor u verduidelijken. Ook als het zinvol is om bezwaar te maken tegen het indicatiebesluit van Jeugdzorg, dan bespreken wij dit met u. U kunt alleen bezwaar maken tegen een indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg, als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Bijvoorbeeld als u zelf zorg heeft aangevraagd, of als u zorg voor uw kind heeft gevraagd.

U kunt niet tegen elk een indicatiebesluit bezwaar bij Jeugdzorg maken. Als de kinderrechter jeugdzorg heeft opgelegd, bijvoorbeeld in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel zoals ondertoezichtstelling of jeugdreclassering, kunt u geen bezwaar maken. Soms is het echter wel mogelijk om bij de civiele rechter in hoger beroep te gaan tegen een uitspraak van de kinderrechter. Neem bij vragen hierover met ons contact op.

U kunt bezwaar maken tegen een indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg door een bezwaarschrift te schrijven aan de bezwarencommissie van Bureau Jeugdzorg in uw regio. Zet in het bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens:

uw initialen en achternaam, adres en geboortedatum, de dagtekening van uw bezwaarschrift; het kenmerk en de datum van het indicatiebesluit van Jeugdzorg waartegen u bezwaar maakt;

de redenen waarom u het niet eens bent met het indicatiebesluit;

uw handtekening.

U heeft in beginsel geen juridische kennis nodig om bezwaar te maken tegen een indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg. Er zijn geen formele vereisten en u kunt in uw eigen woorden een bezwaarschrift schrijven. Soms is het echter verstandig – en ook afhankelijk van de belangen die er op het spel  staan – om een gespecialiseerde jurist of advocaat voor u bezwaar te laten maken tegen het indicatiebesluit en met u mee te laten gaan naar de hoorzitting van de bezwaaradviescommissie. Indien u geen of laag inkomen heeft, dan is bijstand van een gespecialiseerde advocaat Jeugdrecht, gratis. Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, maar u – en of uw advocaat – heeft wel het idee dat u goede kans maakt dat uw bezwaar tegen het indicatiebesluit van Jeugdzorg gegrond zal worden verklaard, dan kunt u in uw bezwaarschrift om een proceskostenvergoeding vragen voor de kosten van rechtsbijstand of uw advocaat, die met het opstellen van het bezwaarschrift zijn gemoeid. Als u iemand anders dan een advocaat voor u het bezwaarschrift laat indienen, dat moet u een schriftelijke machtiging meesturen met uw bezwaarschrift aan Jeugdzorg. U heeft zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen bij Jeugdzorg. Deze termijn vangt af vanaf de datum van verzending door Bureau Jeugdzorg van het indicatiebesluit aan u. Is er geen datum van verzending van het indicatiebesluit bekend, dan heeft u zes weken de tijd voor bezwaar, te rekenen vanaf de dagtekening van het indicatiebesluit van Jeugdzorg. Het indicatiebesluit blijft geldig, ook als u bezwaar maakt. Zolang er nog geen beslissing is genomen op uw bezwaar, blijft het eerste indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg geldig. Als uw bezwaar gegrond wordt verklaard, dan zal het eerste indicatiebesluit worden ingetrokken of herzien en komt er een nieuw indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg.

Werkwijze bezwaar Jeugdzorg

De werkwijze bij bezwaar Jeugdzorg is als volgt. De bezwarencommissie van Bureau Jeugdzorg controleert eerst of uw bezwaar op tijd is ontvangen en of het volledig is. Als dit het geval is, dan zal de bezwarencommissie inhoudelijk naar uw aanvraag, het indicatiebesluit en de gronden van uw bezwaar kijken. In het voorkomende geval onderzoekt de bezwarencommissie of er bemiddeld kan worden. Als dit opportuun is, dan wordt u uitgenodigd voor een bemiddelingsgesprek met diegene die het besluit namens Bureau Jeugdzorg heeft genomen. Als de bemiddelingspoging is geslaagd, dan kan dit er toe leiden dat Bureau Jeugdzorg het indicatiebesluit intrekt en vervangt door een nieuw indicatiebesluit. Als u het met het nieuwe indicatiebesluit eens bent, dan kan de behandeling van uw bezwaar worden beëindigd. Als er geen bemiddelingspoging plaatsvindt, of als de bemiddeling niet tot op een oplossing heeft geleid, dan kan de bezwarencommissie u uitnodigen om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Dit kan in persoon op een zitting bij de bezwaaradviescommissie, of telefonisch. U kunt eveneens besluiten om van een hoorzitting af te zien. De bezwarencommissie moet binnen zes weken nadat uw bezwaarschrift is binnengekomen een advies uitbrengen. Als er meer tijd nodig is, dan krijgt u daarover schriftelijk bericht. De bezwarencommissie stuurt haar advies aan de bestuurder van Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg kan het advies van de bezwaaradviescommissie overnemen, maar is daartoe niet verplicht. Bureau Jeugdzorg kan in haar beslissing op bezwaar afwijken van het advies van de bezwaaradviescommissie. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar van Bureau Jeugdzorg, dan kunt u daartegen beroep instellen bij de rechtbank, sector bestuursrecht. Hiervoor heeft u eveneens zes weken de tijd na de verzending van de beslissing op bezwaar. Neemt u met Sociaal Verhaal contact op om te bezien of het instellen van beroep tegen de beslissing op bezwaar van Bureau Jeugdzorg kans van slagen heeft.

studiefinanciering

Bent u het niet eens met een besluit van Bureau Jeugdzorg en wilt u bezwaar maken? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal

Klacht indienen bureau Jeugdzorg

Wilt u een klacht indienen over bureau Jeugdzorg? Bijvoorbeeld hoe u door een medewerker van Jeugdzorg of de gezinsvoogd bent behandeld? Dan kunt daarover geen bezwaarschrift indienen. U kunt wel klagen bij de klachtencommissie van Bureau Jeugdzorg over de handelswijze van een medewerker. Bureau Jeugdzorg heeft een klachtenregeling waarin de klachtprocedure staat beschreven.

Voorbeeld bezwaarschrift Indicatiebesluit Bureau Jeugdzorg

Onderstaand treft u een kort voorbeeld aan van een bezwaarschrift tegen een indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg. Zoals eerder aangegeven, is dit bezwaarschrift vormvrij en u kunt elk voorbeeld hiervoor gebruiken.

(Uw woonplaats), (datum)

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief maak ik, … (uw volledige naam en uw geboortedatum), bezwaar tegen het indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg, kenmerk … (nummer invullen van het indicatiebesluit), d.d. … (datum van het indicatiebesluit).

Ik ben het niet eens met het indicatiebesluit, omdat …

(uw uitleg).

Ik wens te worden gehoord op dit bezwaarschrift.

Ik maak aanspraak op vergoeding van de juridische kosten die zijn gemoeid met het opstellen van dit bezwaarschrift.

Hoogachtend,

(uw handtekening)

(uw naam) (uw adres)

(uw postcode) (uw woonplaats) (uw telefoonnummer(s))

Bureau Jeugdzorg is opgegaan in Jeugdzorg Nederland

Bureau Jeugdzorg bestaat onder de traditionele naam niet meer, maar is opgegaan in de overkoepelende naam Jeugdzorg Nederland. Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor zorg voor de jeugd. Waar in bovenstaand stuk Bureau Jeugdzorg wordt genoemd als bestuursorgaan, zal het in de praktijk de betreffende gemeente of regionale instelling betreffen die feitelijk met de bestuursrechtelijke beslissingen over Jeugdzorg zijn belast. Op de website van Jeugdzorg Nederland (www.jeugdzorgnederland.nl) staan alle gecertificeerde instellingen, die per regio de jeugdbescherming en jeugdmaatregelen uitvoeren. Dit zijn de rechtsopvolgers van Bureau Jeugdzorg, in elk geval qua terminologie. De inhoudelijke werkzaamheden op het gebied van de uitvoering van maatregelen in het kader van jeugdbescherming en jeugdmaatregelen zijn echter grotendeels hetzelfde als destijds van Bureau Jeugdzorg. De naam die thans van overheidswege veelal wordt gehanteerd is ‘Jeugdbescherming’ in plaats van ‘Bureau Jeugdzorg’.